*PROVIDENCE MOUNTAIN RANCH SEMINARY *

*DE ROKENDE VLASWIEK SEMINARY *
NL-website - www.derokendevlaswiek.com

Biblical Theological Doctrine

* Een publieke stem tegen de afvallige refo-kerken en de zogenaamde gristelijke politiek

- A public voice against the apostate reformed churches and the so-called "christian" political parties

* "Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God!" - Jes. 40:3

- "A voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the LORD, make straight in the desert a highway for our God" - Isa. 40:3

Indian tribe

CONTACT: info@derokendevlaswiek.com* STATEMENT OMTRENT DE BIJBELSE LEER AANGAANDE DE DODELIJKE BEDIENING DER WET EN DE LEVENDMAKENDE BEDIENING VAN HET EVANGELIE OMTRENT RECHTVAARDIGMAKING, WEDERGEBOORTE, WAAR GELOOF EN VRIJE GENADE - "PROVIDENCE MOUNTAIN RANCH SEMINARY - BIBLICAL THEOLOGICAL DOCTRINE" Klik hier

- STATEMENT ABOUT THE BIBLICAL DOCTRINE CONCERNING THE MINISTRATION OF DEATH OF THE LAW AND THE VIVIFYING MINISTRATION OF THE GOSPEL ABOUT JUSTIFICATION, REGENERATION, TRUE FAITH AND FREE GRACE - "THE IMPOSSIBILITY OF A SINNER TO BE SAVED" Click here

* Bijbelse theologie kan niet verstaan worden, zonder de rechtvaardiging van de goddeloze in de toepassing, want God rechtvaardigt alleen de goddeloze.

- Biblical Theological Doctrine can not be understood without the justification of the ongodly by application, for God only justifies the ungodly.

* God rechtvaardigt alleen de goddeloze - Rom. 4:5. In zijn onwedergeboren staat was Abraham een goddeloze, zoals al Gods uitverkorenen zijn van nature. Als God dezulken rechtvaardigt, zijn zij ontbloot van gerechtigheid, zodat Hij hen de gerechtigheid toerekent van een Ander, de gerechtigheid van Zijn Eigen Zoon en hoewel Hij de goddelozen rechtvaardigt, rechtvaardigt Hij niet hun goddeloosheid, maar vergeeft hun zonden en verlost hen van de heerschappij der zonde en des duivels, gelijk geschreven is: “Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade”, Rom. 6:14.

- God justifies the ungodly only - Rom. 4:5. In his state of unregeneracy Abraham was an ungodly person, as all God’s elect are in the state of their carnal nature. When God justifies them, being without a righteousness of their own, He imputes the righteousness of Another unto them, the righteousness of His Own Son, and though He justifies the ungodly, He does not justify their ungodliness, but He forgives their sins and delivers them from the dominion of sin and satan, like it is written: “For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace”, Rom. 6:14.

* Door het algehele misverstaan van de bijbelse uitdrukking “rechtvaardiging door het geloof” hebben de meeste oudvaders en het huidige christendom, de bijbelse heilsorde "rechtvaardigmaking-geloof" omgedraaid en gediaboliseerd in de wanorde "geloof-rechtvaardigmaking", waardoor de ketterij is ontstaan van een veronderstelde rechtvaardiging van de gelovige, in plaats van de bijbelse rechtvaardiging van de goddeloze! Christus is als het Begin der (her)schepping Gods (Openb. 3:14) de Eerste en de Laatste, zowel als Middelaar van verwerving, als Middelaar van toepassing en niet de gelovige mens. Christus is ook het Begin en het Einde, zowel in het zaligen van de Zijnen, als van de volharding der heiligen, als van het eeuwige leven, als van de wederoprichting aller dingen, ja, ambtshalve is Hij de Zaligmaker der wereld (Joh. 4:42 - 1 Joh. 4:14), want de onvoorwaardelijke roeping van het Evangelie strekt zich uit tot alle volken (Matth. 28:19), hoewel Hij niet voor de wereld bidt, maar alleen voor degenen die Hem van de Vader gegeven zijn (Joh. 17:9).

- By general misunderstanding of the biblical expression “justification by faith” the most former theologians and the current christianity have turned around the biblical order of salvation "justification-faith" and diabolized that biblical order in a disorder "faith-justification", by which the heresy is created of an assumed justification of the believer in stead of the biblical justification of the ungodly! As the Beginning of the (re)creation of God (Rev. 3:14), Christ is the First and the Last, as Mediator of attainment as well as Mediator of application and not the believer. Christ also is the Begin and the End concerning saving His people, the perseverance of saints, the eternal life and of restitution of all things as well, yea, He officially is the Savior of the world (John. 4:42 - 1 John 4:14), because the unconditional calling of the Gospel is stretching out to all nations (Matth. 28:19), though He does not pray for the world, but only for those the Father has given to Him (John. 17:9).
* Op deze webpage kunt u naar beneden scrollen en audiopreken beluisteren die gehouden zijn van 2009 tot heden.

* Tevens zijn er op deze webpage E-books, pdf-preken, pdf-artikelen enz. te vinden
- On this webpage you can scroll down to listen to some audio sermons recorded in the period of 2009 until now.

- Besides on this webpage you can find E-books, pdf-sermons, pdf-articles and some video-clips

* Preken 2024 van G.P.P. Burggraaf v.d.m.

* Nieuwjaarsdag 2024 - 01-01-2024 - Openbaring 22 - Klik Hier
* 07-01-2024 - Mattheus 1:5 - Jakobus 2:23-26 - Klik Hier
* 07-01-2024 - Jozua 2-6 - Klik Hier
* 14-01-2024 - Zefanja 1:4-8 - Klik Hier
* 14-01-2024 - Zefanja 2:1-3 - Klik Hier
* 21-01-2024 - Romeinen 12:11 - Klik Hier
* 21-01-2024 - Romeinen 12:11-21 - Klik Hier
* 28-01-2024 - Prediker 10:16-17 - Klik Hier
* 28-01-2024 - Spreuken 28:18 - Klik Hier
* 04-02-2024 - Openbaring 18:1-6 en 20 - Klik Hier
* 04-02-2024 - Efeze 4 - Klik Hier
* 11-02-2024 - Openbaring 14:1-12 - Klik Hier
* 11-02-2024 - Openbaring 14:13-20 - Openbaring 15 - Klik Hier
* 18-02-2024 - 2 Koningen 23 - Klik Hier
* 18-02-2024 - 2 Koningen 11 - Klik Hier
* 25-02-2024 - Daniel 4:27 - Klik Hier
* Voorbereiding H.A. - 25-02-2024 - 1 Koningen 3:11-28 - Klik Hier
* 03-03-2024 - 2 Thessalonicensen 2:3-4 - Klik Hier
* 03-03-2024 - Exodus 21:1-6 - Klik Hier
* Bediening H.A. - 10-03-2024 - 1 Koningen 19:1-14 - Klik Hier
* Nabetrachting H.A. - 10-03-2024 - Numeri 21:5-9 - Klik Hier
* Biddag 2024 - 11-03-2024 - Lukas 11:4b - Klik Hier
* 17-03-2024 - 1 Koningen 18 - Klik Hier
* 17-03-2024 - 1 Samuel 15 - Klik Hier
* 24-03-2024 - 2 Korinthe 5:11 - Klik Hier
* 24-03-2024 - 2 Korinthe 6:11-18 - Klik Hier
* Goede Vrijdag 2024 - 29-03-2024 - Mattheus 27:25 - Klik Hier
* Paasdag 2024 - 31-03-2024 - Mattheus 28 - Klik Hier
* Paasdag 2024 - 31-03-2024 - Johannes 20 - Klik Hier
* 07-04-2024 - 2 Timotheus 3 - Klik Hier
* 07-04-2024 - Titus 1 - Klik Hier
* 14-04-2024 - Genesis 9:6 - Exodus 20:13 - Klik Hier
* 14-04-2024 - Markus 7 - Exodus 20:16 - Klik Hier
* 21-04-2024 - Genesis 30:6 - Genesis 49:16-17 - Deuteronomium 33:22 - Klik Hier
* 21-04-2024 - 2 Samuel 16 - 1 Koningen 2:36-46 - Klik Hier
* 28-04-2024 - 1 Petrus 4:1-7 - Klik Hier
* 28-04-2024 - 1 Petrus 4:8-19 - 2 Petrus 5 - Klik Hier
* 05-05-2024 - Handelingten 19:1-20 - Klik Hier
* 05-05-2024 - Handelingen 19:21-41 - Klik Hier
* Hemelvaartsdag 2024 - 09-05-2024 - Handelingen 1 - Klik Hier
* 12-05-2024 - 2 Samuel 1 - Klik Hier
* Voorbereiding H.A. - 12-05-2024 - Brief van Judas - Klik Hier
* Pinksterdag 2024 - Bediening H.A. - 19-05-2023 - Handelingen 2 - Klik Hier
* Pinksterdag 2024 - Nabetrachting H.A. - 19-05-2023 - Handelingen 3 - Klik Hier
* 26-05-2024 - Psalm 71 - Klik Hier
* 26-05-2024 - Psalm 89:21-30 - Klik Hier
* 02-06-2024 - Zacharia 13 - Klik Hier
* 02-06-2024 - Numeri 11 - Klik Hier
* 09-06-2024 - Maleachi 3-4 - Klik Hier
* 09-06-2024 - Johannes 1:12-13 - Klik Hier
* 16-06-2024 - Johannes 5:24-25 - Klik Hier
* 16-06-2024 - 2 Timotheus 2 - Klik Hier
* 23-06-2024 - Romeinen 8:1-18 - Klik Hier
* 23-06-2024 - Romeinen 8:18-39 - Klik Hier
* 30-06-2024 - Psalm 24 - Klik Hier
* 30-06-2024 - Psalm 25 - Klik Hier
* 07-07-2024 - Jeremia 17 - Klik Hier
* 07-07-2024 - Openbaring 1 - Klik Hier
* 14-07-2024 - Ezechiel 37:1-14 - Klik Hier
* 14-07-2024 - Jeremia 16 - Klik Hier


* wordt vervolgd DV


* Preken 2023

* Nieuwjaarsdag 2023 - 01-01-2023 - Openbaring 5 - Klik Hier
* Nieuwjaarsdag 2023 - Voorbereiding H.A. - 01-01-2023 - Ezechiel 3 - Openbaring 10 - Klik Hier
* Bediening H.A. - 08-01-2023 - Openbaring 3:10 - Klik Hier
* Nabetrachting H.A. - 08-01-2023 - Openbaring 14:12 - Klik Hier
* 15-01-2023 - Titus 1 - Klik Hier
* 15-01-2023 - 1 Timotheus 4 - Klik Hier
* 22-01-2023 - Handelingen 16:14-18 - Klik Hier
* 22-01-2023 - Handelingen 16:19-40 - Klik Hier
* 29-01-2023 - Johannes 8:36 - Rom. 6:22 - Rom. 7:4 - Rom. 7:6 - Rom. 7:9 - Klik Hier
* 29-01-2023 - Romeinen 7:14 - Rom. 8:2 - Klik Hier
* 05-02-2023 - Romeinen 4:5 - Romeinen 5:6 - Klik Hier
* 05-02-2023 - Romeinen 6:8-12 - Klik Hier
* 12-02-2023 - Johannes 9 - Klik Hier
* 19-02-2023 - Spreuken 1:20-33 - Klik Hier
* Voorbereiding H.A. - 19-02-2023 - Spreuken 9 - Klik Hier
* Bediening H.A. - 26-02-2023 - Judas 1:1-11 - Klik Hier
* Nabetrachting H.A. - 26-02-2023 - Jesaja 40:1-11 - Klik Hier
* 05-03-2023 - 2 Kronieken 19 - Klik Hier
* 05-03-2023 - 2 Kronieken 23 - Klik Hier
* Bediening Heilige Doop - 12-03-2023 - Ruth 1 - Klik Hier
* 12-03-2023 - 2 Kronieken 24 - Klik Hier
* Biddag 2023 - 13-03-2023 - Mattheus 15:21-28 - Klik Hier
* Beschadigd preek-bestand hersteld - 19-03-2023 - Hebreen 5 - Hebr. 6:1-3 - Klik Hier
* Beschadigd preek-bestand niet te herstellen - 19-03-2023 - Openbaring 13 - Klik Hier
* 26-03-2023 - Johannes 16:7-11 en 33 - Klik Hier
* 26-03-2023 - Johannes 6:37-40 - Klik Hier
* 02-04-2023 - Psalm 88 - Klik Hier
* 02-04-2023 - Esther 6 en 7 - Klik Hier
* Goede Vrijdag 2023 - 07-04-2023 - Mattheus 27:45-46 - Klik Hier
* Pasen 2023 - 09-04-2023 - Romeinen 6:9-11 - Klik Hier
* Pasen 2023 - 09-04-2023 - 1 Korinthe 15:1-18 - Klik Hier
* 16-04-2023 - Psalm 42 - Klik Hier
* 16-04-2023 - Jesaja 26:1-10 - Klik Hier
* 23-04-2023 - Lukas 14:16-27 - Klik Hier
* 23-04-2023 - Mattheus 22:1-14 - Klik Hier
* 30-04-2023 - Hebreen 6:16-19 - Klik Hier
* 30-04-2023 - Jakobus 3 - Klik Hier
* 07-05-2023 - Lukas 17:20 - Klik Hier
* 07-05-2023 - Spreuken 8 - Klik Hier
* 07-05-2023 - Romeinen 10:8-11 - Klik Hier
* 07-05-2023 - Romeinen 9:9-24 - Klik Hier
* Hemelvaartsdag 2023 - 18-05-2023 - Psalm 68:18-20 - Klik Hier
* Voorbereiding H.A. - 21-05-2023 - Jesaja 41:8-11 - Klik Hier
* Voorbereiding H.A. - 21-05-2023 - Jesaja 42 - Klik Hier
* Pinksterdag 2023 - Bediening H.A. - 28-05-2023 - Handelingen 2:34-47 - Klik Hier
* Pinksterdag 2023 - Nabetrachting H.A. - 28-05-2023 - Psalm 63:10 - Klik Hier
* 04-06-2023 - Lukas 21:25-27 - Klik Hier
* 04-06-2023 - Lukas 4:22-30 - Klik Hier
* 11-06-2023 - 2 Petrus 2 - Klik Hier
* 11-06-2023 - Psalm 120-124 - Klik Hier
* 18-06-2023 - Ezechiel 13 - Klik Hier
* 18-06-2023 - Johannes 10 - Klik Hier
* 25-06-2023 - Psalm 149 - Klik Hier
* 25-06-2023 - Psalm 147-148 - Klik Hier
* 02-07-2023 - Jeremia 35 - Klik Hier
* 02-07-2023 - Mattheus 13 - Klik Hier
* 09-07-2023 - Psalm 1 en 26 - Klik Hier
* 09-07-2023 - Mattheus 24:11-12-13 - Klik Hier
* 16-07-2023 - Galaten 6:1-3 - Klik Hier
* 16-07-2023 - Filippenzen 3:18 - Klik Hier
* 23-07-2023 - Spreuken 28:4-5 - Klik Hier
* 23-07-2023 - 1 Samuel 4 - Klik Hier
* 30-07-2023 - Efeze 1:3-9 - Klik Hier
* 30-07-2023 - Genesis 8:22 - Klik Hier
* 06-08-2023 - Mattheus 22:1-14 - Klik Hier
* 06-08-2023 - 2 Thessalonica 2:10-12 - Klik Hier
* 13-08-2023 - Psalm 72:17 - Klik Hier
* 13-08-2023 - Mattheus 18:19-20 - Klik Hier
* 20-08-2023 - 2 Timotheus 3 - Klik Hier
* 20-08-2023 - Openbaring 16 - Klik Hier
* 27-08-2023 - 2 Petrus 1:1-4 - Klik Hier
* 27-08-2023 - 2 Petrus 1 en 2 - Klik Hier
* 03-09-2023 - Jesaja 44:1-4 - Klik Hier
* Voorbereiding H.A. - 03-09-2023 - 1 Korinthe 1 en 2 - Klik Hier
* Bediening H.A. - 10-09-2023 - Romeinen 10:4 - Klik Hier
* Nabetrachting H.A. - 10-09-2023 - 1 Korinthe 15:54-58 - Klik Hier
* 17-09-2023 - 1 Thessalonicenzen 4 - Klik Hier
* 17-09-2023 - Romeinen 7:14 - Klik Hier
* 24-09-2023 - Galaten 2:17-20 - Klik Hier
* 24-09-2023 - Galaten 3 - Klik Hier
* 01-10-2023 - 2 Korinthe 6 - Klik Hier
* 01-10-2023 - 2 Korinthe 7 - Klik Hier
* 08-10-2023 - Galaten 4:21-31 - Klik Hier
* 08-10-2023 - Galaten 5 - Klik Hier
* Dankdag 2023 - 09-10-2023 - Kolossensen 3:17 - Klik Hier
* 15-10-2023 - Jesaja 54 - Klik Hier
* 15-10-2023 - Psalm 2 - Klik Hier
* 22-10-2023 - Mattheus 7 - Klik Hier
* 22-10-2023 - Openbaring 3:7-13 - Klik Hier
* 29-10-2023 - Psalm 103 - Klik Hier
* 29-10-2023 - Romeinen 11:1-15 - Klik Hier
* Reformatie 2023 - 05-11-2023 - Handelingen 13:39 - Klik Hier
* Reformatie 2023 - 05-11-2023 - Handelingen 15:1-29 - Klik Hier
* 12-11-2023 - Romeinen 7:1-11 - Klik Hier
* 12-11-2023 - Galaten 5:1-18 - Klik Hier
* 19-11-2023 - Filippensen 3:18-19 - Galaten 6:12-13 - Klik Hier
* 19-11-2023 - Zacharia 2-3 - Klik Hier
* Voorbereiding H.A. - 26-11-2023 - Johannes 6:67-69 - Klik Hier
* 26-11-2023 - 1 Korinthe 1 - Klik Hier
* Bediening H.A. - 03-12-2023 - Romeinen 5:1-11 - Klik Hier
* Nabetrachting H.A. - 03-12-2023 - Hebreen 11 - Klik Hier
* Nabetrachting H.A. (2) - 10-12-2023 - Hebreen 12:1-13 - Klik Hier
* Nabetrachting H.A. (3) - 10-12-2023 - Hebreen 13 - Klik Hier
* 17-12-2023 - Jesaja 28:1-22 - Klik Hier
* 17-12-2023 - Jeremia 48:10 - Klik Hier
* 1e Kerstdag 2023 - 24-12-2023 - Lukas 1:46-56 - Klik Hier
* 1e Kerstdag 2023 - 24-12-2023 - Deuteronomium 32:15-39 - (niet opgenomen) - Klik Hier
* 2e Kerstdag 2023 - 25-12-2023 - Lukas 2:8-20 - Klik Hier
* 2e Kerstdag 2023 - 25-12-2023 - Lukas 2:25-35 - Klik Hier
* Oudejaarsdag 2023 - 31-12-2023 - Openbaring 20 - Klik Hier
* Oudejaarsdag 2023 - 31-12-2023 - Openbaring 21 - Klik Hier* Preken 2022

* Nieuwjaarsdag 2022 - 01-01-2022 - Psalm 2 - Klik Hier
* 02-01-2022 - Psalm 64 - Klik Hier
* 02-01-2022 - Psalm 106 - Numeri 25 - Klik Hier
* 09-01-2022 - Johannes 15:1-15 - Klik Hier
* 09-01-2022 - Johannes 15:16-27 - Klik Hier
* 16-01-2022 - Job 12 - Klik Hier
* 16-01-2022 - Job 13 - Klik Hier
* 23-01-2022 - Johannes 15:1-15 - Klik Hier
* 23-01-2022 - Lukas 15:11-32 - Klik Hier
* 30-01-2022 - 1 Samuel 2:6, 12 en 30b - Klik Hier
* 30-01-2022 - Handelingen 4:19-20, 29 - Hand. 5:29-33 - Hand. 7:51-57 - Klik Hier
* 06-02-2022 - Jeremia 5:4-5 - Rom. 1:32 - Klik Hier
* 06-02-2022 - Markus 5:25-34 - Klik Hier
* 13-02-2022 - Lukas 10:25-42 - Klik Hier
* Voorbereiding H.A. - 13-02-2022 - 2 Timotheus 1:1-12 - Klik Hier
* Bediening H.A. - 20-02-2022 - Lukas 17:20-25 - Klik Hier
* Nabetrachting H.A. - 20-02-2022 - Psalm 73 - Klik Hier
* 27-02-2022 - Psalm 125 - Klik Hier
* 27-02-2022 - Openbaring 14:1-12 - Klik Hier
* 06-03-2022 - Galaten 6 - Klik Hier
* 06-03-2022 - 1 Johannes 5 - Klik Hier
* 13-02-2022 - Efeze 1:5-8 - Klik Hier
* 13-03-2022 - Efeze 1:21-23 - Klik Hier
* Gods biddag 2022 - 14-03-2022 - Ezechiel 33:1-16 - Klik Hier
* 20-03-2022 - Richteren 4 - Klik Hier
* 20-03-2022 - Richteren 5 - Klik Hier
* 27-03-2022 - 1 Koningen 17:1-7 - Klik Hier
* 27-03-2022 - Jozua 10:12 - Klik Hier
* 03-04-2022 - 2 Koningen 5:1-19 - Klik Hier
* 03-04-2022 - 2 Koningen 5:20-27 - Klik Hier
* 10-04-2022 - Handelingen 28:22 - Hand. 24:5 - Klik Hier
* 10-04-2022 - Mattheus 27:1-31 - Klik Hier
* Goede Vrijdag 2022 - 15-04-2022 - Lukas 23:26-56 - Klik Hier
* Pasen 2022 - 17-04-2022 - Mattheus 28 - Klik Hier
* Pasen 2022 - 17-04-2022 - Johannes 20:19-31 - Klik Hier
* 24-04-2022 - Jesaja 32:1-8 - Klik Hier
* 24-04-2022 - Jesaja 32:9-20 - Jesaja 34 - Klik Hier
* 01-05-2022 - Jesaja 32:20 - Klik Hier
* 01-05-2022 - 1 Samuel 25 - Klik Hier
* 08-05-2022 - Psalm 12 - Klik Hier
* 08-05-2022 - Spreuken 12 - Klik Hier
* 15-05-2022 - Openbaring 18 - Klik Hier
* 15-05-2022 - Openbaring 19 - Klik Hier
* Voorbereiding Heilig Avondmaal - 22-05-2022 - 1 Samuel 7:2-4 - Klik Hier
* 22-05-2022 - 1 Samuel 8 - Klik Hier
* Hemelvaartsdag 2022 - Bediening Heilig Avondmaal - 26-05-2022 - Handelingen 1:8-9 - Klik Hier
* 26-05-2022 - Hosea 12-13 - Klik Hier
* 26-05-2022 - Hosea 14 - Klik Hier
* Pinksteren 2022 - 05-06-2022 - Klik Hier
* Pinksteren 2022 - 05-06-2022 - Klik Hier
* 12-06-2022 - Exodus 2 - Klik Hier
* 12-06-2022 - Exodus 3 - Klik Hier
* 19-06-2022 - Spreuken 24:11-12 - Klik Hier
* 19-06-2022 - 2 Koningen 2:23-24 - Klik Hier
* 26-06-2022 - Psalm 45 - Klik Hier
* 26-06-2022 - Psalm 46 - Klik Hier
* 03-07-2022 - Psalm 49 - Klik Hier
* 03-07-2022 - Openbaring 3:7-13 - Klik Hier
* 10-07-2022 - 2 Korinthe 4:1-2 - Klik Hier
* 10-07-2022 - Lukas 4:15-30 - Klik Hier
* Bijbellezing - 13-07-2022 - 2 Korinthe 3 - Klik Hier
* 17-07-2022 - 1 Koningen 21 - Klik Hier
* 17-07-2022 - 2 Koningen 9 - Klik Hier
* 24-07-2022 - 1 Petrus 4:18 - Klik Hier
* 24-07-2022 - Genesis 41 - Klik Hier
* 31-07-2022 - Johannes 10:1-12 - Klik Hier
* 31-07-2022 - Jesaja 40:1-11 - Klik Hier
* 07-08-2022 - Genesis 11:1-9 - Klik Hier
* 07-08-2022 - Openbaring 17 - Klik Hier
* 14-08-2022 - Spreuken 2 - Klik Hier
* 14-08-2022 - Spreuken 11:1 - Klik Hier
* 21-08-2022 - 2 Timotheus 2:15-16 - Klik Hier
* 21-08-2022 - 2 Thessalonicensen 1 - Klik Hier
* 28-08-2022 - Mattheus 21:33-41 - Klik Hier
* 28-08-2022 - Jesaja 1 - Klik Hier
* 04-09-2022 - Zefanja 3:1-11 - Klik Hier
* Voorbereiding H.A. - 04-09-2022 - Zefanja 3:12-20 - Klik Hier
* Voorbereiding H.A. (2) - 11-09-2022 - Johannes 6:23-71 - Klik Hier
* Bediening H.A. - 11-09-2022 - 1 Korinthe 11:23-32 - Klik Hier
* Nabetrachting H.A. - 18-09-2022 - Jesaja 57 - Klik Hier
* 18-09-2022 - Jesaja 57 - Klik Hier
* 25-09-2022 - Mattheus 24 - Klik Hier
* 25-09-2022 - Mattheus 25:31-46 - Klik Hier
* 02-10-2022 - Markus 12:28-34 - Klik Hier
* 02-10-2022 - Handelingen 26 - Klik Hier
* 09-10-2022 - Lukas 16:19-23 - Klik Hier
* 09-10-2022 - Mattheus 19:16-30 - Klik Hier
* Dankdag 2022 - 10-10-2022 - Lukas 19:1-10 - Klik Hier
* 16-10-2022 - 1 Timotheus 1:5-10 - Klik Hier
* 16-10-2022 - 1 Johannes 4 - Klik Hier
* 23-10-2022 - Prediker 10:1-2, 16-17 - Klik Hier
* 23-10-2022 - Zacharia 4:6 - Klik Hier
* Reformatiedag 2022 - 31-10-2022 - Micha 3 - Klik Hier
* Reformatiedag 2022 - 31-10-2022 - Romeinen 8:4-9 - Klik Hier
* 06-11-2022 - Efeze 5:11-13 - Titus 10:16 - Klik Hier
* 06-11-2022 - 2 Petrus 2:1 - 1 Korinthe 11:19 - Klik Hier
* 13-11-2022 - Mattheus 11 - Klik Hier
* 13-11-2022 - Mattheus 13:24-30 - 36-43 - Klik Hier
* 20-11-2022 - Jesaja 51:1a - Jesaja 51:7 - Klik Hier
* 20-11-2022 - Jesaja 56 - Klik Hier
* 27-11-2022 - Openbaring 6:1-8 - Klik Hier
* 27-11-2022 - Openbaring 7:1-3 - Openbaring 8 - Klik Hier
* 04-12-2022 - Johannes 16:33 - Klik Hier
* 04-12-2022 - Psalm 116 - Klik Hier
* 11-12-2022 - Openbaring 13 - Klik Hier
* 11-12-2022 - Psalm 93 - Klik Hier
* 18-12-2022 - Richteren 2:1-11 - Klik Hier
* 18-12-2022 - Psalm 63 - Klik Hier
* 25-12-2022 - Mattheus 2:11 - Klik Hier
* 25-12-2022 - Micha 5 - Klik Hier
* Oudejaarsdag - 31-12-2022 - Romeinen 10:4 - Klik Hier* Preken 2021

* Nieuwjaarsdag 2021 - 01-01-2021 - Johannes 1 - Klik Hier
* 03-01-2021 - Openbaring 6 - Klik Hier
* 03-01-2021 - Romeinen 14:5b - Klik Hier
* 10-01-2021 - Mattheus 25:1-13 - Klik Hier
* 10-01-2021 - Esther 6-7 - Klik Hier
* 17-01-2021 - 1 Korinthe 1:23-24 - 1 Korinthe 2:2 - Klik Hier
* 17-01-2021 - 2 Samuel 16:23, 2 Samuel 18:14-17 - Klik Hier
* 24-01-2021 - 1 Samuel 2:30b - Klik Hier
* 24-01-2021 - Jesaja 46:10 - Klik Hier
* Voorbereiding H.A. - 31-01-2021 - Efeze 4:1 - Klik Hier
* Voorbereiding H.A. - 31-01-2021 - Efeze 5:8 - Klik Hier
* Bediening H.A. - 07-02-2021 - Lukas 15;20-24 - Klik Hier
* Nabetrachting H.A - 07-02-2021 - Psalm 110 - Klik Hier
* 14-02-2021 - Jakobus 2:1-4 - Klik Hier
* 14-02-2021 - Hosea 8:1-4 - Klik Hier
* 21-02-2021 - Psalm 74:1-12 - Klik Hier
* 21-02-2021 - Jeremia 6:27-30 - Klik Hier
* 28-02-2021 - 2 Korinthe 6:7 - Klik Hier
* 28-02-2021 - Romeinen 13 - Klik Hier
* 07-03-2021 - Efeze 3:17-19 - Klik Hier
* 07-03-2021 - 1 Thessalonicenzen 4:13-18 - Klik Hier
* Biddag 2021 - 12-03-2021 - Jakobus 5 - Klik Hier
* Bediening Heilige Doop - 14-03-2021 - Genesis 24:60 - Klik Hier
* 14-03-2021 - Ruth 4:11-17 - Klik Hier
* 21-03-2021 - 2 Korinthe 2:15-17- Klik Hier
* 21-03-2021 - 2 Korinthe 3:6 - Klik Hier
* 28-03-2021 - 2 Korinthe 4 - Klik Hier
* 28-03-2021 - 2 Korinthe 5 - Klik Hier
* Goede Vrijdag 2021 - 02-04-2021 - Johannes 19:34-35 - Klik Hier
* Pasen 2021 - 04-04-2021 - Mattheus 28 - Klik Hier
* Pasen 2021 - 04-04-2021 - 1 Johannes 3 - Klik Hier
* 11-04-2021 - Openbaring 4 - Zacharia 1:18-21 - Klik Hier
* 11-04-2021 - 2 Timotheus 3 - Klik Hier
* 18-04-2021 - Hebreen 5:10-14 - Klik Hier
* 18-04-2021 - Jesaja 13:11-12 - Klik Hier
* 25-04-2021 - 1 Korinthe 13 - Klik Hier
* 25-04-2021 - Kolossensen 3:9-10 - Klik Hier
* 02-05-2021 - Psalm 36 - Titus 1 - Klik Hier
* 02-05-2021 - Daniel 11-12 - Klik Hier
* 09-05-2021 - Jesaja 60:1-2 - Klik Hier
* 09-05-2021 - Micha 7:1-3 - Klik Hier
* Hemelvaartsdag 2021 - Voorbereiding H.A. - 13-05-2021 - Psalm 69:19 - Klik Hier
* Bediening Heilig Avondmaal - 16-05-2021 - Psalm 69:1-4 - Klik Hier
* Nabetrachting H.A. - 16-05-2021 - Openbaring 3:7-13 - Klik Hier
* Pinksterdag 2021 - 23-05-2021 - Joel 2:28-32 - Klik Hier
* Pinksterdag 2021 - 23-05-2021 - Exodus 17 - Klik Hier
* 30-05-2021 - Mattheus 9:16-17 - Klik Hier
* 30-05-2021 - Openbaring 13 - Klik Hier
* 06-06-2021 - Ezechiel 37:1-14 - Klik Hier
* 06-06-2021 - Zacharia 11:15-17 - Klik Hier
* 13-06-2021 - Klaagliederen 4:1-2, 6, 13, 16 - Klik Hier
* 13-06-2021 - Klaagliederen 5 - Obadja 1 - Klik Hier
* 20-06-2021 - Spreuken 28:1 - Klik Hier
* 20-06-2021 - Romeinen 5:12-21 - Klik Hier
* 27-06-2021 - Jesaja 45:22 - Klik Hier
* 27-06-2021 - Handelingen 13:2-4 - Klik Hier
* 04-07-2021 - Efeze 5:11-13 - Klik Hier
* 04-07-2021 - Johannes 3: 19-21 - Johannes 7:7 - Klik Hier
* 11-07-2021 - Job 5 - Klik Hier
* 11-07-2021 - Job 6 - Klik Hier
* 18-07-2021 - Handelingen 22:17-22 - Klik Hier
* 18-07-2021 - 1 Timotheus 1:4 - 2 Timotheus 4:4 - 2 Petrus 1:16 - Klik Hier
* 25-07-2021 - Romeinen 10:1-4 - Klik Hier
* 25-07-2021 - Romeinen 7:1-14 - Klik Hier
* 01-08-2021 - Jeremia 6:27-30 - Klik Hier
* 01-08-2021 - Ezechiel 6 - Klik Hier
* 08-08-2021 - Richteren 6:12-14 - Klik Hier
* 08-08-2021 - Richteren 7 - Klik Hier
* 15-08-2021 - Richteren 8:1-23 - Klik Hier
* 15-08-2021 - Richteren 8:22-35 - Klik Hier
* 22-08-2021 - Deuteronomium 13:13-14 - Klik Hier
* 22-08-2021 - Jesaja 26:2 - Klik Hier
* 29-08-2021 - Spreuken 3:1-26 - Klik Hier
* Voorbreiding H.A. - 29-08-2021 - Hooglied 1:12 - Klik Hier
* Bediening H.A. - 05-09-2021 - Openbaring 3:20 - Hooglied 5:2 - Klik Hier
* Nabetrachting H.A. - 05-09-2021 - Psalm 45 - Klik Hier
* 12-09-2021 - Hooglied 8 - Klik Hier
* 12-09-2021 - Openbaring 22 - Klik Hier
* 19-09-2021 - Jesaja 1 - Klik Hier
* 19-09-2021 - Jesaja 2 - Klik Hier
* 26-09-2021 - Jesaja 3:1-15 - Klik Hier
* 26-09-2021 - Jesaja 4 - Klik Hier
* 03-10-2021 - Mattheus 15:12-14 - Klik Hier
* 03-10-2021 - Deuteronomium 32:32-33 - Klik Hier
* 10-10-2021 - Jesaja 24:5-6 - Klik Hier
* 10-10-2021 - Jesaja 25 - Klik Hier
* Dankdag 2021 - 11-10-2021 - Jesaja 25 - Klik Hier
* 17-10-2021 - Romeinen 12:19-21 - Klik Hier
* 17-10-2021 - Openbaring 18 - Klik Hier
* 24-10-2021 - Openbaring 16 - Klik Hier
* 24-10-2021 - Openbaring 17 - Klik Hier
* Reformatie 2021 - 31-10-2021 - Romeinen 4:5 - Johannes 8:36 - Klik Hier
* Reformatie 2021 - 31-10-2021 - Mattheus 7:13-29 - Klik Hier
* 07-11-2021 - Lukas 2:21-52 - Klik Hier
* 07-11-2021 - 2 Timotheus 3:10-14 - 2 Timotheus 4 - Klik Hier
* Ban der afsnijding toegepast - 14-11-2021 - 2 Petrus 2:20-22 - Klik Hier
* 14-11-2021 - 2 Petrus 3:17-18 - Klik Hier
* 21-11-2021 - Ezechiel 22:24-31 - Klik Hier
* 21-11-2021 - 2 Kronieken 33 - Klik Hier
* 28-11-2021 - 2 Koningen 23 - Klik Hier
* Voorbereiding Heilig Avondmaal - 28-11-2021 - Jeremia 45 - Klik Hier
* 05-12-2021 - Jeremia 10 - Klik Hier
* 05-12-2021 - Zacharia 10 - Klik Hier
* 2e Voorbereiding Heilig Avondmaal - 12-12-2021 - 1 Korinthe 11 - Klik Hier
* Bediening Heilig Avondmaal - 12-12-2021 - Filippensen 2:1-11 - Klik Hier
* 19-12-2021 - Numeri 10:1-10 - Klik Hier
* 19-12-2021 - Genesis 19:6-7 - Klik Hier
* 1e Kerstdag - 25-12-2021 - Micha 5:1-5 - Klik Hier
* 1e Kerstdag - 25-12-2021 - Jesaja 9:5-6 - Klik Hier
* 2e Kerstdag - 26-12-2021 - Lukas 2:13-14 - Klik Hier
* 2e Kerstdag - 26-12-2021 - Psalm 72 - Klik Hier
* Oudejaarsdag 2021 - 31-12-2021 - Psalm 111 - Klik Hier
* Preken 2020

* Nieuwjaarsdag 2020 - 01-01-2020 - Johannes 1:1 Klik Hier
* 05-01-2020 - Johannes 15:18-21 Klik Hier
* 05-01-2020 - Johannes 15:18-21 Klik Hier
* 12-01-2020 - Openbaring 16 Klik Hier
* 12-01-2020 - Zacharia 5 Klik Hier
* 19-01-2020 - Psalm 146-147 Klik Hier
* 19-01-2020 - Psalm 148-149-150 Klik Hier
* 26-01-2020 - Psalm 60:4-8 Klik Hier
* 26-01-2020 - Psalm 108 - Deut. 2:1-22 Klik Hier
* 02-02-2020 - Lukas 37:32 Klik Hier
* 02-02-2020 - Zacharia 10 Klik Hier
* 09-02-2020 - Openbaring 1:17-18 Klik Hier
* 09-02-2020 - Judas 1 Klik Hier
* 16-02-2020 - Lukas 16:19-31 Klik Hier
* 16-02-2020 - 2 Korinthe 5:11 Klik Hier
* 23-02-2020 - Psalm 89 vers 6 en 8 (niet opgenomen)
* 23-02-2020 - Psalm 89 de verzen 2, 6, 8, 15 Klik Hier
* 01-03-2020 - Mattheus 25:1-13 Klik Hier
* 01-03-2020 - Voorbereiding Heilig Avondmaal - Jesaja 58:13-14 Klik Hier
* 08-03-2020 - Bediening Heilig Avondmaal - Hooglied 1:2-6, 12 Klik Hier
* 08-03-2020 - Nabetrachting Heilig Avondmaal - Lukas 10:25-37 Klik Hier
* 13-03-2020 - Biddag 2020 - Jeremia 15 Klik Hier
* 15-03-2020 - Openbaring 3:7-13 Klik Hier
* 15-03-2020 - 1 Samuel 4:18-22 Klik Hier
* 22-03-2020 - Jeremia 7:26-29 Klik Hier
* 22-03-2020 - Jeremia 19 - Jeremia 7:26-29 Klik Hier
* 29-03-2020 - Zefanja 1 Klik Hier
* 29-03-2020 - Jeremia 44:10, 16-19, 24-25 Klik Hier
* 05-04-2020 - Jerermia 45 Klik Hier
* 05-04-2020 - Jeremia 8 Klik Hier
* Goede Vrijdag 2020 - 10-04-2020 - Romeinen 6 Klik Hier
* Paasdag 2020 - 12-04-2020 - Lukas 24:1-27 Klik Hier
* Paasdag 2020 - 12-04-2020 - Lukas 24:13-35 Klik Hier
* 19-04-2020 - Openbaring 13:16-18 Klik Hier
* 19-04-2020 - Openbaring 14:12 Klik Hier
* 26-04-2020 - Openbaring 15:2-5, Openb. 16:1-2 Klik Hier
* 26-04-2020 - Openbaring 16-17 Klik Hier
* 03-05-2020 - Jesaja 51:1-3 Klik Hier
* 03-05-2020 - Micha 7:14 - Jeremia 49:31 Klik Hier
* 10-05-2020 - Daniel 5:25-28 Klik Hier
* 10-05-2020 - Daniel 6 17:29 Klik Hier
* 17-05-2020 - Jesaja 21:8 Klik Hier
* 17-05-2020 - Habakuk 2:1-4 Klik Hier
* Hemelvaartsdag 2020 - 21-05-2020 - Psalm 68:19 Klik Hier
* 24-05-2020 - Efeze 4:8 Klik Hier
* 24-05-2020 - Efeze 4:14 - Ezechiel 13 Klik Hier
* Pinksterdag 2020 - 31-05-2020 - Handelingen 2:36-42 Klik Hier
* Pinksterdag 2020 - 31-05-2020 - Ezechiel 16:1-14 Klik Hier
* 07-06-2020 - 2 Kronieken 28:9-10 Klik Hier
* 07-06-2020 - Deuteronomium 32:1-43 Klik Hier
* 14-06-2020 - Psalm 40:1-6 Klik Hier
* 14-06-2020 - Voorbereiding Heilig Avondmaal - Exodus 14:14-16 Klik Hier
* 21-06-2020 - Bediening Heilig Avondmaal - Psalm 23 Klik Hier
* 21-06-2020 - Nabestrachting Heilig Avondmaal - Lukas 14:16-26 Klik Hier
* 28-06-2020 - Leviticus 10:1-3 - 16-18 Klik Hier
* 28-06-2020 - Richteren 11:34-40 Klik Hier
* 05-07-2020 - Handelingen 4:23-33 Klik Hier
* 05-07-2020 - Hebreen 10:25-27 Klik Hier
* 12-07-2020 - Mattheus 10:17 Klik Hier
* 12-07-2020 - 2 Petrus 3:15-18 Klik Hier
* 19-07-2020 - Psalm 89:28 - Psalm 2:6 Klik Hier
* 19-07-2020 - Psalm 2:6 Klik Hier
* 26-07-2020 - Hebreen 11:35 Klik Hier
* 26-07-2020 - Psalm 138:7 Klik Hier
* 02-08-2020 - Hosea 7:16 - Psalm 78:57 Klik Hier
* 02-08-2020 - Spreuken 26 Klik Hier
* 09-08-2020 - Amos 5:10 Klik Hier
* 09-08-2020 - Jesaja 53:1-5 Klik Hier
* 16-08-2020 - 1 Samuel 23 Klik Hier
* 16-08-2020 - Zefanja 1 Klik Hier
* 23-08-2020 - Jesaja 19:14 Klik Hier
* 23-08-2020 - Amos 6:6 Klik Hier
* 30-08-2020 - 2 Korinthe 6:14-18 Klik Hier
* 30-08-2020 - 2 Korinthe 7:1-10 Klik Hier
* 06-09-2020 - 2 Koningen 1:2 Klik Hier
* 06-09-2020 - Exodus 1:8 Klik Hier
* 13-09-2020 - Jona 3 Klik Hier
* 13-09-2020 - Voorbreiding Heilig Avondmaal - Micha 3 - Klik Hier
* 20-09-2020 - Bediening Heilig Avondmaal - Zefanja 3:12 - Klik Hier
* 20-09-2020 - Nabetrachting Heilig Avondmaal - Psalm 147 - Klik Hier
* 27-09-2020 - Psalm 82 - Klik Hier
* 27-09-2020 - Psalm 94:1-15 - Klik Hier
* 04-10-2020 - Kolossenzen 2:4, 8, 18-23 - Klik Hier
* 04-10-2020 - Mattheus 24:12-13 - Klik Hier
* 11-10-2020 - 1 Samuel 2:25 - Klik Hier
* 11-10-2020 - Esther 7 - Klik Hier
* DANKDAG 2020 - 12-10-2020 - Esther 9 - Klik Hier
* 18-10-2020 - Mattheus 8:5-13 - Klik Hier
* 18-10-2020 - Johannes 4:46-54 - Klik Hier
* 25-10-2020 - 2 Thessalonicenzen 2:1-13 - Klik Hier
* 25-10-2020 - Hebreen 13:13-15 - Klik Hier
* REFORMATIE 2020 - 01-11-2020 - Romeinen 4:5 - Romeinen 5:1-10 - Klik Hier
* 01-11-2020 - Jeremia 15 - Klik Hier
* 08-11-2020 - Ezechiel 3 - Klik Hier
* 08-11-2020 - Jesaja 5 - Klik Hier
* 15-11-2020 - Spreuken 3:25-26 - Klik Hier
* 15-11-2020 - Nummeri 22:21-30 - Klik Hier
* 21-11-2020 - Jesaja 59:4-8 - Klik Hier
* 21-11-2020 - Openbaring 2:12-17 - Klik Hier
* 29-11-2020 - Efez 6:11-18 - Klik Hier
* 29-11-2020 - Psalm 75:5-6 - Psalm 76:1-4 - Klik Hier
* 06-12-2020 - Genesis 11:1-9 - Klik Hier
* 06-12-2020 - Psalm 94:16-23 - Klik Hier
* 13-12-2020 - 1 Timotheus 6:12-16 - Klik Hier
* Openbare Belijdenis des geloofs - 13-12-2020 - Efeze 2 - Klik Hier
* 20-12-2020 - Openbaring 9:4 - Klik Hier
* 20-12-2020 - Romeinen 8:32 - Klik Hier
* Kerstdag 2020 - 25-12-2020 - Jesaja 11:1-5 - Klik Hier
* Kerstdag 2020 - 25-12-2020 - Mattheus 2 - Klik Hier
* 27-12-2020 - Psalm 42 - Klik Hier
* 27-12-2020 - Psalm 63 - Klik Hier
* Oudejaarsdag 2020 - 31-12-2020 - Maleachi 4 - Klik Hier

* Preken 2019

* Nieuwjaarsdag 2019 - 01-01-2019 - 2 Petrus 1:19 Klik Hier
* 06-01-2019 - 1 Koningen 7:21 Klik Hier
* 06-01-2019 - Hooglied 3:6 Klik Hier
* 13-01-2019 - Efeze 6:10-14 Klik Hier
* 13-01-2019 - 1 Thess. 5:8 - Efeze 6:14-18 Klik Hier
* 21-01-2019 - 2 Petrus 2:1-2 - 20-22 Klik Hier
* 21-01-2019 - Amos 5:1-24 Klik Hier
* 27-01-2019 - Romeinen 8:13 Klik Hier
* 27-01-2019 - Romeinen 6:7 - Romeinen 8:13 Klik Hier
* 03-02-2019 - Matth. 25:14-30 - Lukas 19:11-27 Klik Hier
* 03-02-2019 - Hebreen 3:1-6 Klik Hier
* 10-02-2019 - Mattheus 21:9 Klik Hier
* 10-02-2019 - Zacharia 9:9 Klik Hier
* 17-02-2019 - 1 Johannes 4:14 Klik Hier
* 17-02-2019 - Handelingen 20:21 Klik Hier
* 24-02-2019 - Genesis 4:1-5 - Hebreen 11:4 Klik Hier
* 24-02-2019 - 1 Johannes 3:10-12 Klik Hier
* 03-03-2019 - Matheus 23:23 Klik Hier
* 03-03-2019 - Jakobus 2:13 Klik Hier
* 10-03-2019 - Lukas 19:1-10 Klik Hier
* 10-03-2019 - Lukas 19:7 Klik Hier
* Biddag 2019 - 15-03-2019 - Lukas 15:11-32 Klik Hier
* English sermon - Baptism Service - 17-03-2019 - Act 2:39 Klik Hier
* English sermon - 17-03-2019 - Luke 17:32 Klik Hier
* 24-03-2019 - 1 Koningen 20:1-32 Klik Hier
* 24-03-2019 - 1 Koningen 20:31-43 - Zacharia 13:7 Klik Hier
* 31-03-2019 - 1 Koningen 21:1-3 Klik Hier
* 31-03-2019 - 1 Koningen 21:20, 25 - 2 Koningen 17:17 Klik Hier
* Voorbereiding H.A. - 07-04-2019 - 2 Koningen 4:1-7 Klik Hier
* Bediening H.A. - 07-04-2019 - 1 Korinthe 11:26 Klik Hier
* 14-04-2019 - Genesis 11:1-10 Klik Hier
* 14-04-2019 - Openbaring 17:13 en 17 Klik Hier
* Goede Vrijdag 2019 - 19-04-2019 - Nabetrachting H.A. - HC 16 vr. en antw. 43 - 19-04-2019 Klik Hier
* Pasen 2019 - 21-04-2019 - 1 Korinthe 15:21-22 Klik Hier
* Pasen 2019 - 21-04-2019 - Openbaring 1:3 en 18 Klik Hier
* 28-04-2019 - Efeze 5:1 Klik Hier
* 28-04-2019 - Efeze 5:1-13 - 1 Petrus 2 Klik Hier
* 05-05-2019 - Johannes 8:31-36 Klik Hier
* 05-05-2019 - Genesis 10 - Openbaring 17 Klik Hier
* 12-05-2019 - Hebreen 6:1-3 Klik Hier
* 12-05-2019 - Efeze 4 - Hebreen 6:1-3 Klik Hier
* 19-05-2019 - Galaten 4:25 en 30 Klik Hier
* 19-05-2019 - 2 Korinthe 1:19-22 Klik Hier
* 26-05-2019 - 2 Korinthe 4:1-4 Klik Hier
* 26-05-2019 - Hosea 4:1-2 Klik Hier
* Hemelvaart 2019 - 31-05-2019 - Handelingen 1:8 Klik Hier
* 02-06-2019 - Handelingen 13:39 Klik Hier
* 02-06-2019 - Johannes 1:11-13 Klik Hier
* Pinksterdag 2019 - 09-06-2019 - Jesaja 61:1-4 Klik Hier
* Pinksterdag 2019 - 09-06-2019 - Joel 2:28-32 Klik Hier
* 16-06-2019 - Galaten 2:19 Klik Hier
* 16-06-2019 - 2 Petrus 3:15-18 Klik Hier
* 23-06-2019 - Ezechiel 8:7-10 - 16-17 - Ezechiel 9:4 Klik Hier
* 23-06-2019 - EZECHIEL 11 Klik Hier
* 30-06-2019 - Openbaring 9:1-11 Klik Hier
* 30-06-2019 - Openbaring 14:4-11 Klik Hier
* 07-07-2019 - 2 Kronieken 25:16 Klik Hier
* 07-07-2019 - 2 Kronieken 25 - 2 Koningen 14 Klik Hier
* 14-07-2019 - 2 Petrus 2:22 Klik Hier
* 14-07-2019 - Judas vers 1-7 Klik Hier
* 21-07-2019 - Romeinen 6:6 - Romeinen 7:4-9 Klik Hier
* 21-07-2019 - Galaten 5:24 Klik Hier
* 28-07-2019 - 1 Petrus 4:6 Klik Hier
* 28-07-2019 - Lukas 16:19-31 - 1 Petrus 3:19 Klik Hier
* 04-08-2019 - Psalm 60:6 - Jesaja 18:3 Klik Hier
* 04-08-2019 - Hooglied 5:10 Klik Hier
* 09-08-2019 - Geloofsgetuigenis van twee broeders in Christus Klik Hier
* 11-08-2019 - Exodus 17 Klik Hier
* 11-08-2019 - Exodus 17:15 - Jesaja 62 Klik Hier
* 18-08-2019 - Jesaja 6 Klik Hier
* 18-08-2019 - Zacharia 3:1-7 Klik Hier
* 25-08-2019 - Kolossensen 2:10 Klik Hier
* 25-08-2019 - 1 Korinthe 5 Klik Hier
* 01-09-2019 - 1 Samuel 1 Klik Hier
* 01-09-2019 - 1 Samuel 2:1-10 Klik Hier
* 08-09-2019 - Genesis 17:9-14 Klik Hier
* 08-09-2019 - Galaten 4:22:31 Klik Hier
* 15-09-2019 - Amos 5:1-10 Klik Hier
* 15-09-2019 - Markus 10:21-22 Klik Hier
* 22-09-2019 - Handelingen 13:45 Klik Hier
* 22-09-2019 - Filippensen 1:15-19 Klik Hier
* 29-09-2019 - 1 Timotheus 1 Klik Hier
* 29-09-2019 - Galaten 3:11-14 Klik Hier
* 06-10-2019 - Psalm 75 Klik Hier
* 06-10-2019 - Psalm 76 Klik Hier
* Voorbereiding H.A. - 13-10-2019 - Hebreen 1:1-3 Klik Hier
* Bediening H.A. 13-10-2019 - Hebreen 2:1 Klik Hier
* Dankdag 2019 - Nabetrachting H.A. - 14-10-2019 - Johannes 13:3-17 Klik Hier
* 20-10-2019 - 2 Timotheus 2:1-5 Klik Hier
* 20-10-2019 - 2 Timotheus 2:16-18 Klik Hier
* 27-10-2019 - 1 Timotheus 4:1-2 Klik Hier
* 27-10-2019 - Efeze 4:3-6 Klik Hier
* Reformatie 2019 - 03-11-2019 - 1 Timotheus 6:20 Klik Hier
* Reformatie 2019 - 03-11-2019 - 2 Timotheus 1:14 Klik Hier
* 10-11-2019 - Jakobus 1:8 - 14-15 Klik Hier
* 10-11-2019 - Jakobus 4:8 - Jakobus 1:18-27 Klik Hier
* 17-11-2019 - Jeremia 17:1, 5-9, 13 Klik Hier
* 17-11-2019 - Spreuken 30:1-9 Klik Hier
* 24-11-2019 - Zefanja 3:1-12 Klik Hier
* 24-11-2019 - 2 Korinthe 2:6-7 Klik Hier
* 01-12-2019 - Openbaring 3:10 Klik Hier
* 01-12-2019 - Titus 1:9-14 Klik Hier
* 08-12-2019 - Lukas 23:34a Klik Hier
* 08-12-2019 - Handelingen 14:11-15 Klik Hier
* 15-12-2019 - Spreuken 27:22 Klik Hier
* 15-12-2019 - Spreuken 28:4 Klik Hier
* 22-12-2019 - Johannes 6:37 Klik Hier
* 22-12-2019 - Jesaja 55 Klik Hier
* Kerstfeest 2019 - 25-12-2019 - Jesaja 9:5 Klik Hier
* Kerstfeest 2019 - 25-12-2019 - Micha 5:4 Klik Hier
* 29-12-2019 - 2 Koningen 3:15-17 Klik Hier
* 29-12-2019 - Jesaja 40:1-11 Klik Hier
* Oudejaarsdag 2019 - 31-12-2019 - Openbaring 22:1-2 Klik Hier

* Preken 2018

* Niewjaarsdag 2018 - 01-01-2018 - 2 Petrus 2 en 3 Klik Hier
* 07-01-2018 - Jeremia 36 - 45 Klik Hier
* 07-01-2018 - Romeinen 9:1-16 Klik Hier
* 14-01-2018 - Psalm 23 Klik Hier
* 14-01-2018 - Genesis 49:22-26 Klik Hier
* 21-01-2018 - Haggai 1:8-9 Klik Hier
* 21-01-2018 - Haggai 1:8-9 - Haggai 2 Klik Hier
* 28-01-2018 - Lukas 16:10-12 Klik Hier
* 28-01-2018 - 1 Korinthe 1:18, 25, 30 Klik Hier
* 04-02-2018 - 1 Samuel 5:1-4 Klik Hier
* 04-02-2018 - 1 Samuel 5:1-4 - 1 Samuel 6 Klik Hier
* 11-02-2018 - Klaagliederen 2:9 Klik Hier
* 11-02-2018 - Klaagliederen 2:14 Klik Hier
* 18-02-2018 - Ezechiel 19 Klik Hier
* 18-02-2018 - Ezechiel 17:22-23 - Psalm 147:2 Klik Hier
* 25-02-2018 - Johannes 15:18-19 Klik Hier
* 25-02-2018 - Galaten 1:6-12 - 15-16 Klik Hier
* 04-03-2018 - Lukas 11:39-54 - vs. 45-46 Klik Hier
* 04-03-2018 - Lukas 15 Klik Hier
* 11-03-2018 - Judas vers 10 - Spreuken 17:15 Klik Hier
* 11-03-2018 - Hosea 6:10 - Hosea 7 Klik Hier
* Biddag 2018 - 16-03-2018 - Johannes 17 Klik Hier
* 18-03-2018 - Hebreen 5:12-14 Klik Hier
* 18-03-2018 - Esther 4:13-16 Klik Hier
* 25-03-2018 - Lukas 23:18 Klik Hier
* 25-03-2018 - Johannes 19:2-3 - 12-16 Klik Hier
* Goede Vrijdag 2018 - 30-03-2018 - Romeinen 6:10-11 Klik Hier
* PASEN 2018 - 01-04-2018 - Lukas 24:47 Klik Hier
* PASEN 2018 - 01-04-2018 - 1 Petrus 1:3 Klik Hier
* 08-04-2018 - Psalm 68:20-24 Klik Hier
* 08-04-2018 - 2 Korinthe 1 Klik Hier
* 15-04-2018 - Psalm 101 Klik Hier
* 15-04-2018 - Psalm 72 Klik Hier
* 22-04-2018 - 2 Petrus 2 Klik Hier
* 22-04-2018 - Micha 3 Klik Hier
* 29-04-2018 - Romeinen 9:10-13 Klik Hier
* 29-04-2018 - Hosea 2:1-11 Klik Hier
* 07-05-2018 - Genesis 28:10-22 Klik Hier
* 07-05-2018 - Genesis 35:1-15 Klik Hier
* Hemelvaartsdag 2018 - 11-05-2018 - Psalm 110 Klik Hier
* 13-05-2018 - Genesis 32:24-31 Klik Hier
* 13-05-2018 - Genesis 33:16-20 Klik Hier
* Pinksterdag 2018 - 20-05-2018 - Hooglied 4:16 - Romeinen 8 Klik Hier
* Pinksterdag 2018 - 20-05-2018 - Hooglied 4 Klik Hier
* 27-05-2018 - 1 Timotheus 6:3-5 - 21-22 Klik Hier
* 27-05-2018 - Galaten 2:11-20 Klik Hier
* 03-06-2018 - Mattheus 7 Klik Hier
* 03-06-2018 - Jesaja 54 Klik Hier
* 10-06-2018 - Galaten 4 - Johannes 3:6 Klik Hier
* 10-06-2018 - Johannes 3:8 Klik Hier
* 17-06-2018 - 2 Samuel 23:1-23 Klik Hier
* 17-06-2018 - 2 Samuel 21:15-22 - 2 Samuel 22 Klik Hier
* 24-06-2018 - Jesaja 8:13-15 Klik Hier
* 24-06-2018 - Jesaja 28:16 Klik Hier
* 01-07-2018 - Mattheus 21:43-45 Klik Hier
* 01-07-2018 - Romeinen 4:5 Klik Hier
* 08-07-2018 - Johannes 5:24-25 Klik Hier
* 08-07-2018 - Johannes 6:35-40 Klik Hier
* 15-07-2018 - Openbaring 3:20 Klik Hier
* 15-07-2018 - Johannes 7:37-39 Klik Hier
* 22-07-2018 - Mattheus 18:20 Klik Hier
* 22-07-2018 - Lukas 10:1-24 Klik Hier
* 29-07-2018 - Psalm 105 Klik Hier
* 29-07-2018 - Johannes 14:18 Klik Hier
* 05-08-2018 - Lukas 19:41-44 - Mattheus 23:37 Klik Hier
* 05-08-2018 - Jeremia 14:11-12 Klik Hier
- English sermon - 12-08-2018 - John 10:1-16 Click here
- English sermon - 12-08-2018 - Genesis 19 Click here
* 19-08-2018 - 1 Korinthe 2:12 Klik Hier
* 19-08-2018 - 1 Johannes 4:6 Klik Hier
* 26-08-2018 - Klaagliederen 5:1-7 Klik Hier
* 26-08-2018 - Klaagliederen 5:8-18 Klik Hier
* 02-09-2018 - Handelingen 7:18-19 Klik Hier
* 02-09-2018 - Handelingen 7 vanaf vers 20 Klik Hier
* 09-09-2018 - Filippensen 3:9-12 Klik Hier
* 09-09-2018 - Filippensen 3:11-14 Klik Hier
* 16-09-2018 - Jesaja 6 Klik Hier
* 16-09-2018 - Mattheus 19:23-30 Klik Hier
* 23-09-2018 - Maleachi 2:9 Klik Hier
* 23-09-2018 - Maleachi 2:1-3 - Jakobus 2 Klik Hier
* Voorbereiding H.A. - 30-09-2018 - Jesaja 53 Klik Hier
* Bediening H.A. - 30-09-2018 - Jesaja 54 Klik Hier
* Nabetrachting H.A. - 07-10-2018 - Mattheus 24:27-51 - Mattheus 25:1-13 Klik Hier
* 07-10-2018 - Handelingen 14:4 Klik Hier
* 08-10-2018 - Dankdag 2018 - Jesaja 66:13 Klik Hier
* 14-10-2018 - 2 Korinthe 11:12-15 Klik Hier
* 14-10-2018 - Richteren 15 - 2 Korinthe 11:12-15 Klik Hier
* 21-10-2018 - Openbaring 20:12-15 Klik Hier
* 21-10-2018 - Openbaring 20:12-15 - Maleachi 3:16 Klik Hier
* 28-10-2018 - Johannes 6:37; 40; 44; 45; 65 Klik Hier
* 28-10-2018 - Richteren 2:8-14 Klik Hier
* DEFORMATIE-HERDENKINGSDAG ALGEHELE KERKAFVAL ANNO 2018 - 04-11-2018 - Lukas 17:25-30 Klik Hier
* DEFORMATIE-HERDENKINGSDAG ALGEHELE KERKAFVAL ANNO 2018 - 04-11-2018 - Efeze 3:8, 16-19 Klik Hier
* 11-11-2018 - 1 Koningen 12-13 Klik Hier
* 11-11-2018 - 1 Koningen 12-13-14 Klik Hier
* 18-11-2018 - Openbaring 22:15-16 - Mattheus 7:6 Klik Hier
* 18-11-2018 - 1 Korinthe 14:34 Klik Hier
* 25-11-2018 - 2 Thessalonicensen 2:1-12 Klik Hier
* 25-11-2018 - 2 Thessalonicensen 2:12 Klik Hier
* 02-12-2018 - 2 Petrus 3:17 Klik Hier
* 02-12-2018 - Johannes 8:3-11 Klik Hier
* 09-12-2018 - Mattheus 21:33-46 Klik Hier
* 09-12-2018 - Kolossensen 4:5-6 Klik Hier
* 16-12-2018 - Lukas 4:16-30 Klik Hier
* 16-12-2018 - Handelingen 14 - Handelingen 17 - Openbaring 2:13 Klik Hier
* 23-12-2018 - Jesaja 3:9-12 Klik Hier

* 23-12-2018 - Jesaja 61:1-3 - Jesaja 62:2-3 Klik Hier
* Kerstfeest 2018 - 25-12-2018 - Jesaja 11:1-5 Klik Hier
* Kerstfeest 2018 - 25-12-2018 - Mattheus 2:1-11 Klik Hier
* 30-12-2018 - Jesaja 63:1-6 Klik Hier
* 30-12-2018 - Openbaring 19:1-16 Klik Hier
* Oudejaarsdag 2018 - 31-12-2018 - Deuteronomium 33:27-29 Klik Hier


* Preken 2017

* Nieuwjaarsdag 2017 - 01-01-2017 - Psalm 102 Klik Hier
* Nieuwjaarsdag 2017 - 01-01-2017 - Psalm 22 - Psalm 102 Klik Hier
* 08-01-2017 - Micha 6:1-7 Klik Hier
* 08-01-2017 - Micha 6:8-16 Klik Hier
* 15-01-2017 - 1 Korinthe 11:3 Klik Hier
* 15-01-2017 - 1 Korinthe 11:19 - 1 Korinthe 5 Klik Hier
* 22-01-2017 - Deuteronomium 32:1-15 Klik Hier
* 22-01-2017 - Deuteronomium 32:31-47 - Jesaja 44 Klik Hier
* 29-01-2017 - Jesaja 54:14-17 Klik Hier
* 29-01-2017 - Jesaja 54:14-17 - Jesaja 56 Klik Hier
* 05-02-2017 - 2 Korinthe 2:17 - Maleachi 2 Klik Hier
* 05-02-2017 - Psalm 101 Klik Hier
* 12-02-2017 - Romeinen 16:17-18 Klik Hier
* 12-02-2017 - Romeinen 16:20 - 2 Korinthe 11 Klik Hier
* 19-02-2017 - Lukas 14:25-27 Klik Hier
* 19-02-2017 - Lukas 14:33 Klik Hier
* 26-02-2017 - Numeri 25:1-15 Klik Hier
* 26-02-2017 - Psalm 106:28-31 Klik Hier
* 05-03-2017 - Jesaja 49:1-3 - Psalm 2 - Psalm 45 Klik Hier
* 05-03-2017 - Jesaja 49:2 - Openbaring 1 Klik Hier
* Biddag 2017 - 10-03-2017 - 1 Samuel 1 t/m 1 Samuel 2:1-11 Klik Hier
* 12-03-2017 - Prediker 5:3-4 - 1 Samuel 1:11 Klik Hier
* 12-03-2017 - Psalm 116:12-19 Klik Hier
* 19-03-2017 - Romeinen 9:29-33 Klik Hier
* 19-03-2017 - Romeinen 9:30 - Romeinen 11 Klik Hier
* 26-03-2017 - Johannes 15:3 Klik Hier
* 26-03-2017 - Lukas 2:34-35 Klik Hier
* 02-04-2017 - Psalm 14 - Psalm 53 Klik Hier
* 02-04-2017 - Psalm 14:7 - Psalm 53:7 Klik Hier
* 09-04-2017 - Jesaja 19:23-25 Klik Hier
* 09-04-2017 - Jesaja 19:23-25 - Jesaja 11 Klik Hier
* Goede Vrijdag 2017 - 14-04-2017 - Lukas 23:26-56 Klik Hier
* Paasdag 2017 - 16-04-2017 - Mattheus 28:11-20 Klik Hier
* Paasdag 2017 - 16-04-2017 - Mattheus 28:11-20 - Johannes 20 Klik Hier
* 23-04-2017 - Hooglied 1:8-9 Klik Hier
* 23-04-2017 - Hooglied 1:8-9 - Hebreen 11 Klik Hier
* 30-04-2017 - Mattheus 7 Klik Hier
* 30-04-2017 - 2 Kronieken 19 Klik Hier
* 07-05-2017 - Titus 1 Klik Hier
* 07-05-2017 - Titus 1 - Maleachi 3-4 Klik Hier
* 14-05-2017 - Psalm 144:1-11 Klik Hier
* 14-05-2017 - Psalm 144:12-15 - 2 Samuel 22 - Psalm 18 Klik Hier
* 21-05-2017 - Romeinen 12:1-8 Klik Hier
* 21-05-2017 - Romeinen 12:9-21 Klik Hier
* HEMELVAART 2017 - 25-05-2017 - Psalm 68:27-28 Klik Hier
* 28-05-2017 - Psalm 144:1-11 Klik Hier
* 28-05-2017 - Openbaring 17 - 2 Thess. 2 Klik Hier
* 04-06-2017 - Handelingen 2:40 Klik Hier
* 04-06-2017 - Handelingen 3-4-5 Klik Hier
* 11-06-2017 - Prediker 12:11 Klik Hier
* 11-06-2017 - Prediker 12:11 - 2 Korinthe 5 Klik Hier
* 18-06-2017 - Ezechiel 4 Klik Hier
* 18-06-2017 - Ezechiel 5:1-7 Klik Hier
* 25-06-2017 - Mattheus 6:22-24 Klik Hier
* 25-06-2017 - Lukas 11:32-34 - Mattheus 6:22-24 Klik Hier
* 02-07-2017 - Jeremia 28 Klik Hier
* 02-07-2017 - Pilippensen 1 Klik Hier
* 09-07-2017 - Jesaja 29:1-12 Klik Hier
* 09-07-2017 - Jesaja 29:13-24 - Jesaja 66 Klik Hier
* 16-07-2017 - Nehemia 13 Klik Hier
* 16-07-2017 - Psalm 91 Klik Hier
* 23-07-2017 - Jesaja 56:1-5 Klik Hier
* 23-07-2017 - Jesaja 56:5-8 - Jesaja 60 Klik Hier
* 30-07-2017 - Lukas 4:16-29 Klik Hier
* 30-07-2017 - Lukas 4:30 - Psalm 44 Klik Hier
* 06-08-2017 - Hebreen 2:16-17 Klik Hier
* 06-08-2017 - Filippensen 2:1-2 - Hebreen 2:16-17 Klik Hier
* 13-08-2017 - Joel 1:1-8 Klik Hier
* 13-08-2017 - Joel 2:1-13 Klik Hier
* 20-08-2017 - Johannes 15:16 Klik Hier
* 20-08-2017 - Johannes 15:16 Klik Hier
* 27-08-2017 - 2 Timotheus 3 - 2 Timotheus 4:3-4 Klik Hier
* 27-08-2017 - 2 Petrus 2:1-9 Klik Hier
* 03-09-2017 - Mattheus 8:16 Klik Hier
* 03-09-2017 - Mattheus 12:43-45 Klik Hier
* 10-09-2017 - Romeinen 10:16-17 Klik Hier
* 10-09-2017 - Romeinen 10:16-17 - Johannes 12:38 Klik Hier
* 17-09-2017 - 1 Thessalonicensen 1:6 - 2:13 Klik Hier
* 17-09-2017 - Galaten 3:2 Klik Hier
* 24-09-2017 - Handelingen 2:40-42 Klik Hier
* 24-09-2017 - Mattheus 13:18-23 - Handelingen 2:40-42 Klik Hier
* 01-10-2017 - Ezechiel 33:11 Klik Hier
* 01-10-2017 - 2 Korinthe 7:1 en de verzen 9-11 Klik Hier
* 08-10-2017 - Romeinen 7:1-3 en vers 9 Klik Hier
* 08-10-2017 - Romeinen 7:8 - Rom. 4:15 - Rom. 3 Klik Hier
* DANKDAG 2017 - 08-10-2017 - Romeinen 7:25 - 1 Thess. 5:18 Klik Hier
* 15-10-2017 - Mattheus 11:12-19 Klik Hier
* 15-10-2017 - Johannes 5:2-4 - 24-29 Klik Hier
* 22-10-2017 - 1 Timotheus 4:1-2 Klik Hier
* 22-10-2017 - Openbaring 16:13-14 Klik Hier
* 29-10-2017 - Filippensen 3:1-3 Klik Hier
* 29-10-2017 - Filippensen 3:7-12 - Judasbrief Klik Hier
* 05-11-2017 - Openbaring 6:1-4 Klik Hier
* 05-11-2017 - Openbaring 6:4-8 - Openb. 19 Klik Hier
* 12-11-2017 - Romeinen 10:4 - Romeinen 8 Klik Hier
* 12-11-2017 - Hosea 4:1-12 Klik Hier
* 19-11-2017 - Jeremia 8:11 Klik Hier
* 19-11-2017 - Ezechiel 13:10-20 Klik Hier
* 26-11-2017 - Mattheus 15:17-20 Klik Hier
* 26-11-2017 - Psalm 1 en 2 Klik Hier
* 03-12-2017 - Amos 8:1-5 Klik Hier
* 03-12-2017 - Amos 8:6-14 - Amos 9 Klik Hier
* 10-12-2017 - 2 Korinthe 5:17 Klik Hier
* 10-12-2017 - Galaten 4:22-25 - Hebreen 8:13 Klik Hier
* 17-12-2017 - Jesaja 59 Klik Hier
* 17-12-2017 - Jeremia 16:3-6 - 18-21 Klik Hier
* 24-12-2017 - Micha 5:1 Klik Hier
* 24-12-2017 - Hosea 6:1-4 (I) Klik Hier
* Kerstfeest 2017 - 25-12-2017 - Lukas 1:67-80 Klik Hier
* Kerstfeest 2017 - 25-12-2017 Klik Hier
* Oudejaarsdag 2017 - 31-12-2017 - Hebreen 1:8-9 Klik Hier
* Oudejaarsdag 2017 - 31-12-2017 Klik Hier


* Preken 2016

* Nieuwjaarsdag 2016 - 01-01-2016 - Openbaring 6:1-8 - Openbaring 19:11-15 Klik Hier
* 03-01-2016 - Jesaja 42:1-15 (I) Klik Hier
* 03-01-2016 - Jesaja 42:14-25 (II) Klik Hier
* 10-01-2016 - Zacharia 12:1-5 Klik Hier
* 10-01-2016 - Zacharia 12:8 Klik Hier
* 17-01-2016 - Job 19 Klik Hier
* 17-01-2016 - Job 21 - 23 - 42 Klik Hier
* 24-01-2016 - Jeremia 12:1-4 Klik Hier
* 24-01-2016 - Jeremia 12:5-17 Klik Hier
* 31-01-2016 - Ruth 1:16-18 Klik Hier
* 31-01-2016 - Lukas 16:10-13, 18 Klik Hier
* 07-02-2016 - Hebreen 6:4-12 Klik Hier
* 07-02-2016 - Hebreen 10:25-33 Klik Hier
* 14-02-2016 - Lukas 7:36-50 Klik Hier
* 14-02-2016 - Lukas 7:47-50 Klik Hier
* 21-02-2016 - 2 Petrus 3:3 - Judas 1:18 (1) Klik Hier
* 21-02-2016 - Jesaja 5:16-23 (2) Klik Hier
* 28-02-2016 - Daniel 7 (1) Klik Hier
* 28-02-2016 - Openbaring 17 (2) Klik Hier
* 06-03-2016 - Johannes 5:21-29 (1) Klik Hier
* 06-03-2016 - Galaten 1 (2) Klik Hier
* 08-03-2016 - Biddag 2016 - Klaagliederen 1:1-5 Klik Hier
* 13-03-2016 - Amos 4:1-3 - Amos 3:12 (1) Klik Hier
* 13-03-2016 - Amos 4:5 - Amos 5:10 - Amos 6:6 (2) Klik Hier
* 20-03-2016 - Efeze 2:1-8 (1) Klik Hier
* 20-03-2016 - Efeze 2:4-10 - Rom. 6:1-11 (1) Klik Hier
* Goede Vrijdag 2016 - 25-03-2016 - Johannes 19:30-34 Klik Hier
* Paasdag 2016 - 27-03-2016 - Johannes 20 - Johannes 11:25 - 2 Korinthe 5:17 (1) Klik Hier
* Paasdag 2016 - 27-03-2016 - Filippenzen 3:10 (2) Klik Hier
* 03-04-2016 - Psalm 86:17 (1) Klik Hier
* 03-04-2016 - Mattheus 24:29-30 (2) Klik Hier
* 10-04-2016 - Numeri 16 - Psalm 48:1 Klik Hier
* 10-04-2016 - Romeinen 13:1-8 Klik Hier
* 17-04-2016 - Psalm 37:1-6 Klik Hier
* 17-04-2016 - Psalm 37:5-6 Klik Hier
* 24-04-2016 - Jeremia 15:19-21 (I) Klik Hier
* 24-04-2016 - Jeremia 6:27-28 (II) Klik Hier
* 01-05-2016 - 1 Korinthe 5:6-8 (I) Klik Hier
* 01-05-2016 - Galaten 5:1-9 (II) Klik Hier
* Hemelvaartsdag 2016 - 05-05-2016 - Mattheus 28:16-20 Klik Hier
* 08-05-2016 - 2 Samuel 15 - Psalm 3 en 4 Klik Hier
* 08-05-2016 - Jesaja 2 - Psalm 4 Klik Hier
* Pinksterdag 2016 - 15-05-2016 - Filippensen 4:19 Klik Hier
* Pinksterdag 2016 - 15-05-2016 - Filippensen 4:20 Klik Hier
* 22-05-2016 - 1 Samuel 14:6 Klik Hier
* 22-05-2016 - 1 Samuel 14:41-45 - 1 Samuel 15:24 Klik Hier
* 29-05-2016 - Genesis 32:24-32 Klik Hier
* 29-05-2016 - 1 Johannes 5:4 Klik Hier
* 05-06-2016 - Markus 1:21-28 Klik Hier
* 05-06-2016 - Mattheus 12:43-45 Klik Hier
* 12-06-2016 - Efeze 5:1-21 Klik Hier
* 12-06-2016 - Jeremia 9:1-17 Klik Hier
* 19-06-2016 - Klaagliederen 1:1-3 Klik Hier
* 19-06-2016 - Klaagliederen 4:1-11 Klik Hier
* 26-06-2016 - Hebreen 11:1-10 Klik Hier
* 26-06-2016 - Hebreen 11:10 Klik Hier
* 03-07-2016 - Jozua 6:20 Klik Hier
* 03-07-2016 - Richteren 2:10 Klik Hier
* 10-07-2016 - Galaten 3:12 Klik Hier
* 10-07-2016 - 1 Timotheus 1:8-10 Klik Hier
* 17-07-2016 - Markus 8:34-38 - Romeinen 1 Klik Hier
* 17-07-2016 - 1 Korinthe 6:10-11 Klik Hier
* 24-07-2016 - Jesaja 43:1-2 Klik Hier
* 24-07-2016 - Jesaja 44:1-8 Klik Hier
* 31-07-2016 - Spreuken 13:1 - 24 Klik Hier
* 31-07-2016 - Lukas 9:57-62 Klik Hier
* 07-08-2016 - Psalm 84 Klik Hier
* 07-08-2016 - Psalm 27:4-5 - 28:3 Klik Hier
* 14-08-2016 - Psalm 91:1-2 Klik Hier
* 14-08-2016 - Psalm 91:3-8 Klik Hier
* 21-08-2016 - Hooglied 1:2 Klik Hier
* 21-08-2016 - Jeremia 1:10 - 17-19 - Jeremia 15:19-21 Klik Hier
* 28-08-2016 - Mattheus 6:9 Klik Hier
* 28-08-2016 - Mattheus 6:10 Klik Hier
* 04-09-2016 - Mattheus 6:11 - Lukas 11:3 Klik Hier
* 04-09-2016 - Mattheus 6:12 - Psalm 51 Klik Hier
* 11-09-2016 - Mattheus 6:13a - Jakobus 1 Klik Hier
* 11-09-2016 - Mattheus 6:13a - 2 Petrus 2 en 3 Klik Hier
* 18-09-2016 - Mattheus 6:13a - Lukas 4 Klik Hier
* 18-09-2016 - Mattheus 6:13 - 1 Petrus 2 Klik Hier
* 25-09-2016 - Jesaja 57:1 Klik Hier
* 25-09-2016 - Jesaja 57:3-13 Klik Hier
* 02-10-2016 - Openbaring 7:14 Klik Hier
* 02-10-2016 - Openbaring 7:14 Klik Hier
* 09-10-2016 - Openbaring 11:1 Klik Hier
* 09-10-2016 - Openbaring 11:2-6 - Zacharia 4 Klik Hier
* Dankdag 2016 - 14-10-2016 - Psalm 31 Klik Hier
* 16-10-2016 - Hosea 8:1-8 Klik Hier
* 16-10-2016 - Hosea 8:12-14 - Micha 3 Klik Hier
* 23-10-2016 - Openbaring 1:7 - Zacharia 12:10 - Filippensen 2:10 Klik Hier
* 23-10-2016 - Openbaring 19:19-21 - Openbaring 20 - HC Zondag 19 vr. en antw. 52 Klik Hier
* 30-10-2016 - 2 Kronieken 14:8-15 - 2 Kronieken 15 Klik Hier
* 30-10-2016 - 2 Kronieken 15:17 - 2 Kronieken 16:7-14 Klik Hier
* 06-11-2016 - Psalm 82:1 - Jesaja 24 Klik Hier
* 06-11-2016 - Psalm 82:2 - Ezechiel 22 Klik Hier
* TIJDREDE OMTRENT DE VAL VAN CLINTON - 09-11-2016 - Lukas 1:51-52 Klik Hier
* 13-11-2016 - Handelingen 27:1-29 Klik Hier
* 13-11-2016 - Handelingen 27-30-44 - Jona 1 Klik Hier
* 20-11-2016 - 2 Timotheus 3:1-5 Klik Hier
* 20-11-2016 - 2 Timotheus 3:9-14 - 2 Timotheus 4 Klik Hier
* 27-11-2016 - Hebreen 11 - Filippenzen 3:18-19 Klik Hier
* 27-11-2016 - 1 Johannes 2:6 - Filippenzen 3:18-19 Klik Hier
* 04-12-2016 - Micha 4:13 - Jesaja 2 Klik Hier
* 04-12-2016 - Micha 4:8-10 - Jesaja 2:1-5 - Jesaja 65:17-25 - Amos 9:12-15 - Zefanja 3:12-20 Klik Hier
* 11-12-2016 - Lukas 7:23 Klik Hier
* 11-12-2016 - 1 Petrus 2 Klik Hier
* 18-12-2016 - Genesis 12:1-7 - Genesis 15:1-6 - Romeinen 4 Klik Hier
* 18-12-2016 - Galaten 3:6 Klik Hier
* 25-12-2016 - KERSTZONDAG 2016 - Jesaja 9:5 Klik Hier
* 25-12-2016 - KERSTZONDAG 2016 - Jesaja 9:14-15 - Jesaja 3:8-9 - Lukas 1:57-80 Klik Hier
* Oudejaarsdag 2016 - 31-12-2016 - Prediker 7:1-10 Klik Hier
* Oudejaarsdag 2016 - 31-12-2016 - Prediker 7:1-10


* Preken 2015

* NIEUWJAARSDAG 2015 - 01-01-2015 - 2 Korinthe 5:17 Klik Hier
* 04-01-2015 - Hebreen 12:4 (I) Klik Hier
* 04-01-2015 - Hebreen 12:11-13 (II) Klik Hier
* 11-01-2015 - Mattheus 10:32-38 - Lukas 14:25-35 (I) Klik Hier
* 11-01-2015 - 2 Korinthe 6:14-17 (II) Klik Hier
* 18-01-2015 - 1 Korinthe 2:15 (I) Klik Hier
* 18-01-2015 - 1 Korinthe 2:12-15 (II) Klik Hier
* 25-01-2015 - Efeze 5:11-13 (I) Klik Hier
* 25-01-2015 - Handelingen 18:6 (II) Klik Hier
* 01-02-2015 - Romeinen 13:1-5 (I) Klik Hier
* 01-02-2015 - Psalm 2 (II) Klik Hier
* 08-02-2015 - Jesaja 24:5-6 (I) Klik Hier
* 08-02-2015 - Jesaja 24:13-16 (II) Klik Hier
* 15-02-2015 - Mattheus 21:33-42 (I) Klik Hier
* 15-02-2015 - Mattheus 21:43-46 (II) Klik Hier
* 22-02-2015 - Jeremia 4:10 (I) Klik Hier
* 22-02-2015 - Genesis 25:23 - Jeremia 4:22 (II) Klik Hier
* 01-03-2015 - Markus 6:10-11 (I) Klik Hier
* 01-03-2015 - Mattheus 18:20 (II) Klik Hier
* 08-03-2015 - 1 Samuel 4:1-18 (I) Klik Hier
* 08-03-2015 - 1 Samuel 4:19-21 (II) Klik Hier
* 15-03-2015 - Mattheus 24:1-27 (I) Klik Hier
* 15-03-2015 - Mattheus 24:28 (II) Klik Hier
* BIDDAG 2015 - 18-03-2015 - Zefanja 3 Klik Hier
* 22-03-2015 - Mattheus 21:23-32 (I) Klik Hier
* 22-03-2015 - Mattheus 21:31-32 (II) Klik Hier
* 29-03-2015 - Hebreen 2:10-11 (I) Klik Hier
* 29-03-2015 - Hebreen 2:11 (II) Klik Hier
* 03-04-2015 - GOEDE VRIJDAG 2015 - Galaten 1:4 Klik Hier
* PASEN 2015 - 05-04-2015 - Hebreen 7 - Psalm 110 Klik Hier
* PASEN 2015 - 05-04-2015 - Openbaring 1 - Daniel 3:28-29 - Daniel 4:33-37 Klik Hier
* 12-04-2015 - Psalm 55:5 (I) Klik Hier
* 12-04-2015 - Psalm 55:17-24 (II) Klik Hier
* 19-04-2015 - Jesaja 40:1-8 (I) Klik Hier
* 19-04-2015 - Jesaja 40:1-11 (II) Klik Hier
* 26-04-2015 - Psalm 88 (I) Klik Hier
* 26-04-2015 - Psalm 88 (II) Klik Hier
* 03-05-2015 - Lukas 14:27-30 (I) Klik Hier
* 03-05-2015 - Lukas 14:27-35 (II) Klik Hier
* 10-05-2015 - 1 Timotheus 4:1 (I) Klik Hier
* 10-05-2015 - 1 Timotheus 4:2-7 (II) Klik Hier
* HEMELVAARTSDAG 2015 - 14-05-2015 - Hebreen 4:14 Klik Hier
* 17-05-2015 - 1 Timotheus 4:8-16 (III) Klik Hier
* 17-05-2015 - Kolossenzen 2:12 Klik Hier
* PINKSTERDAG 2015 - 24-05-2015 - 2 Korinthe 2:14-17 (I) Klik Hier
* PINKSTERDAG 2015 - 24-05-2015 - 2 Korinthe 2:14-17 (II) Klik Hier
* 31-05-2015 - Jeremia 31:15-17 (I) Klik Hier
* 31-05-2015 - Jeremia 31:15-17 (II) Klik Hier
* 07-06-2015 - Numeri 11:1-10 (I) Klik Hier
* 07-06-2015 - Numeri 11:25-35 (II) Klik Hier
* 14-06-2015 - Johannes 12:43 (I) Klik Hier
* 14-06-2015 - Johannes 12:42-43 - Johannes 9:22-23 (II) Klik Hier
* 21-06-2015 - 2 Korinthe 4:1-2 (I) Klik Hier
* 21-06-2015 - 2 Korinthe 4:10-12 (II) Klik Hier
* 28-06-2015 - Jakobus 1:1 (I) Klik Hier
* 28-06-2015 - Lukas 16:19-31 (II) Klik Hier
* 05-07-2015 - Leviticus 10:1-3 (I) Klik Hier
* 05-07-2015 - Leviticus 10:1-3 (II) Klik Hier
* 12-07-2015 - 1 Korinthe 16:22 - 1 Korinthe 13 Klik Hier
* 12-07-2015 - 1 Johannes 3:10 Klik Hier
* 19-07-2015 - Markus 8:15 (I) Klik Hier
* 19-07-2015 - 1 Korinthe 5 (II) Klik Hier
* 26-07-2015 - Lukas 14:16-20 (I) Klik Hier
* 26-07-2015 - Lukas 14:23 - Mattheus 22:1-15 (II) Klik Hier
* 02-08-2015 - Micha 3 (I) Klik Hier
* 02-08-2015 - Micha 7 (II) Klik Hier
* 09-08-2015 - Openbaring 14:1-5 (I) Klik Hier
* 09-08-2015 - Openbaring 14:12-20 (II) Klik Hier
* 16-08-2015 - Leviticus 20:3-5 (I) Klik Hier
* 16-08-2015 - Leviticus 20:3-5 - 2 Koningen 23 (II) Klik Hier
* 23-08-2015 - 1 Korinthe 1:24 (I) Klik Hier
* 23-08-2015 - 1 Korinthe 2:2 (II) Klik Hier
* 30-08-2015 - 2 Timotheus 3:1-5 (I) Klik Hier
* 30-08-2015 - 2 Timotheus 3:7 (II) Klik Hier
* 06-09-2015 - 2 Johannes vers 4 (I) Klik Hier
* 06-09-2015 - 2 Johannes vers 5-13 (II) Klik Hier
* 13-09-2015 - Kolossensen 2:1-11 (I) Klik Hier
* 13-09-2015 - Kolossensen 2:12-23 (II) Klik Hier
* 20-09-2015 - Galaten 4:29-30 (I) Klik Hier
* 20-09-2015 - Galaten 4:29-30 (II) Klik Hier
* 27-09-2015 - Romeinen 10:4 (I) Klik Hier
* 27-09-2015 - Romeinen 10:4 (II) Klik Hier
* 04-10-2015 - Romeinen 3:31 - Romeinen 4:15 (I) Klik Hier
* 04-10-2015 - Romeinen 3:31 - Romeinen 7:13 (II) Klik Hier
* 11-10-2015 - Habakuk 1:1-5 (I) Klik Hier
* 11-10-2015 - Habakuk 1:5-9 (II) Klik Hier
* Dankdag 2015 - 12-10-2015 - Habakuk 3:17-19 (III) Klik Hier
* 18-10-2015 - Habakuk 2:1 (IV) Klik Hier
* 18-10-2015 - Habakuk 2:11 - Daniel 5:25-28 (V) Klik Hier
* 25-10-2015 - Leviticus 19:17 (I) Klik Hier
* 25-10-2015 - Jesaja 53:12 (II) Klik Hier
* Reformatie 2015 - 01-11-2015 - Markus 2:19b - Romeinen 8:28-33 (I) Klik Hier
* Reformatie 2015 - 01-11-2015 - Lukas 9:62 - Filppenzen 3:14 (II) Klik Hier
* 08-11-2015 - Jesaja 3:10-12 (I) Klik Hier
* 08-11-2015 - Jesaja 3:9-13 (II) Klik Hier
* 15-11-2015 - Zacharia 10:1-6 (I) Klik Hier
* 15-11-2015 - Zacharia 10:7-12 (II) Klik Hier
* 22-11-2015 - 1 Petrus 3:19 - 1 Petrus 4:6 (I) Klik Hier
* 22-11-2015 - Openbaring 19:10b Klik Hier
* 29-11-2015 - Spreuken 12:3 en 12 Klik Hier
* 29-11-2015 - Spreuken 12:17 Klik Hier
* 06-12-2015 - Ezechiel 1 - Openbaring 4-5 (I) Klik Hier
* 06-12-2015 - Openbaring 4 (II) Klik Hier
* 13-12-2015 - Ezechiel 2-3:14 (III) Klik Hier
* 13-12-2015 - Openbaring 15 (IV) Klik Hier
* 20-12-2015 - Jesaja 11:1-4 (1) Klik Hier
* 20-12-2015 - Jesaja 11:5,10,12 Klik Hier
* Kerstfeest 2015 - 25-12-2015 - Mattheus 1:18-23 - Johannes 1:12-13 Klik Hier
* Kerstfeest 2015 - 20-12-2015 - Lukas 2:8-20 Klik Hier
* 27-12-2015 - Johannes 1:13 Klik Hier
* 27-12-2015 - Johannes 1:12 Klik Hier
* Oudejaarsdag 2015 - 31-12-2015 Zacharia 1:8-11 - Zacharia 6:1-8 Klik Hier


* Preken 2014

* Nieuwjaarsdag 2014 - 01-01-2014 - Lukas 2:25-32 (IV) Klik Hier
* 05-01-2014 - Lukas 2:34 (V) Klik Hier
* 05-01-2014 - Lukas 2:34-35 (VI) Klik Hier
* 12-01-2014 - Lukas 2:35 (VII) Klik Hier
* 12-01-2014 - Lukas 2:35b (VIII) Klik Hier
* 19-01-2014 - Psalm 47:5a (I) Klik Hier
* 19-01-2014 - Kolossensen 1:12 (II) Klik Hier
* 26-01-2014 - Zacharia 9:12 (I) Klik Hier
* 26-01-2014 - Zacharia 9:10 - Psalm 72:8 (II) Klik Hier
* 02-02-2014 - Jesaja 32:1 (I) Klik Hier
* 02-02-2014 - Jesaja 32:2a (II) Klik Hier
* 09-02-2014 - Jesaja 32:2 (III) Klik Hier
* 09-02-2014 - Jesaja 32:3 (IV) Klik Hier
* 16-02-2014 - Hebreen 10:28 (I) Klik Hier
* 16-02-2014 - Romeinen 2:13 - Hebreen 10:28 (II) Klik Hier
* 23-02-2014 - Hebreen 10:28-29 (III) Klik Hier
* 23-02-2014 - Hebreen 10:28-29 (IV) Klik Hier
* 02-03-2014 - 1 Koningen 15:11-13 (I) Klik Hier
* 02-03-2014 - 2 Kronieken 14:11 - 2 Kronieken 15:16 (II) Klik Hier
* 09-03-2014 - Johannes 17:15 (I) Klik Hier
* 09-03-2014 - Johannes 17:8 (II) Klik Hier
* 13-03-2014 - Biddag 2014 - 1 Koningen 19 Klik Hier
* 16-03-2014 - Jeremia 44-45 (I) Klik Hier
* 16-03-2014 - Jeremia 7-11 (II) Klik Hier
* 23-03-2014 - Jesaja 53:1-3 (I) Klik Hier
* 23-03-2014 - Psalm 22 - Jesaja 53:4-5 (II) Klik Hier
* 30-03-2014 - Mattheus 26:59-64 (I) Klik Hier
* 30-03-2014 - Mattheus 26:59-68 (II) Klik Hier
* 06-04-2014 - Jesaja 50:5-7 (I) Klik Hier
* 06-04-2014 - Jesaja 52:13-15 (II) Klik Hier
* 13-04-2014 - Mattheus 27:1-10 (I) Klik Hier
* 13-04-2014 - Lukas 23:18 (II) Klik Hier
* 18-04-2014 - Goede Vrijdag 2014 - Mattheus 27:27-65 Klik Hier
* 20-04-2014 - Pasen 2014 - Lukas 24:13-35 (I) Klik Hier
* 20-04-2014 - Pasen 2014 - Lukas 24:13-35 (II) Klik Hier
* 27-04-2014 - Markus 16:12 - Lukas 24:25-27 (III) Klik Hier
* 27-04-2014 - Psalm 23 - Lukas 24:28-31 (IV) Klik Hier
* 04-05-2014 - Romeinen 8:18-39 - Lukas 24:29-35 (V) Klik Hier
* 04-05-2014 - Mattheus 28 - Lukas 24:29-35 (VI) Klik Hier
* 11-05-2014 - 1 Korinthe 1:19-31 (I) Klik Hier
* 11-05-2014 - Spreuken 8:14 - 1 Korinthe 1:30 (II) Klik Hier
* 18-05-2014 - 1 Korinthe 1:24-30 (III) Klik Hier
* 18-05-2014 - Prediker 9:17 (IV) Klik Hier
* 25-05-2014 - Jesaja 49:1-4 (I) Klik Hier
* 25-05-2014 - Jesaja 49:5-6 (II) Klik Hier
* Hemelvaart 2014 - 29-05-2014 - HC Zondag 16 - 18, vr. en antw. 44-49 (I) Klik Hier
* 01-06-2014 - HC Zondag 18 vr. en antw. 49 (II) Klik Hier
* 01-06-2014 - Exodus 14:13 Klik Hier
* PINKSTERDAG 2014 - 08-06-2014 - Job 1 (I) Klik Hier
* PINKSTERDAG 2014 - 08-06-2014 - Job 1:20-22 (II) Klik Hier
* DE TWIST DES HEEREN 15-06-2014 - Galaten 2 (I) Klik Hier
* DE TWIST DES HEEREN 15-06-2014 - Ezechiel 33:30-33 (II) Klik Hier
* 22-06-2014 - Daniel 6 (I) Klik Hier
* 22-06-2014 - Daniel 6 (II) Klik Hier
* 29-06-2014 - ESTHER 7:2-4 (I) Klik Hier
* 29-06-2014 - ESTHER 7:5-10 (II) Klik Hier
* 06-07-2014 - Genesis 9:18-22 (I) Klik Hier
* 06-07-2014 - Genesis 9:23-27 (II) Klik Hier
* 13-07-2014 - Markus 8:16-21 (I) Klik Hier
* 13-07-2014 - Markus 8:20-29 (II) Klik Hier
* 20-07-2014 - Mattheus 11:16-19 (I) Klik Hier
* 20-07-2014 - Mattheus 11:16-19 (II) Klik Hier
* 27-07-2014 - Ezechiel 13:1-10 (I) Klik Hier
* 27-07-2014 - Ezechiel 11:1-4 - Ezech. 13:10-14 (II) Klik Hier
* 03-08-2014 - ESTHER 2:16-18 (I) Klik Hier
* 03-08-2014 - ESTHER 10:3 (II) Klik Hier
* 10-08-2014 - 2 Petrus 3:13 (I) Klik Hier
* 10-08-2014 - 2 Petrus 3:14 - Openbaring 21 (II) Klik Hier
* 17-08-2014 - Lukas 15:11-19 (I) Klik Hier
* 17-08-2014 - Lukas 15:20-32 (II) Klik Hier
* 24-08-2014 - Jesaja 57:15 (I) Klik Hier
* 24-08-2014 - Jesaja 57:15 - Psalm 34:19 (II) Klik Hier
* 31-08-2014 - Openbaring 10:8-10 (I) Klik Hier
* 31-08-2014 - Openbaring 10:8-10 - Jeremia 15:16-17 (II) Klik Hier
* 07-09-2014 - Maleachi 4:1-3 (I) Klik Hier
* 07-09-2014 - Maleachi 4:1-3 (II) Klik Hier
* 14-09-2014 - 2 Koningen 1:2 (I) Klik Hier
* 14-09-2014 - 2 Koningen 1 (II) Klik Hier
* 21-09-2014 - 2 Koningen 1 en 2 (III) Klik Hier
* 21-09-2014 - 2 Koningen 2:1-14 (IV) Klik Hier
* 28-09-2014 - 2 Koningen 2:19-21 (V) Klik Hier
* 28-09-2014 - 2 Koningen 2:21 (VI) Klik Hier
* 05-10-2014 - 2 Koningen 2:23-25 (VII) Klik Hier
* 05-10-2014 - 2 Koningen 2:23-25 (VIII) Klik Hier
* 12-10-2014 - Openbaring 22:16-17 (I) Klik Hier
* 12-10-2014 - Openbaring 22:16-21 (II) Klik Hier
* 19-10-2014 - Openbaring 22:18-19 - Deut. 4:2 (III) Klik Hier
* 19-10-2014 - Openbaring 22:18-19 - 2 Petrus 2 (IV) Klik Hier
* 26-10-2014 - Openbaring 22:19 - Jeremia 9 (V) Klik Hier
* 26-10-2014 - Openbaring 22:19 - 2 Timotheus 3 (VI) Klik Hier
* 02-11-2014 - Reformatie 2014 - Romeinen 4:1-10 (I) Klik Hier
* 02-11-2014 - Reformatie 2014 - Romeinen 4:10 (II) Klik Hier
* 05-11-2014 - Dankdag 2014 - Lukas 10:21 Klik Hier
* 09-11-2014 - Mattheus 11:6 (I) Klik Hier
* 09-11-2014 - Mattheus 11:6 (II) Klik Hier
* 16-11-2014 - Filippenzen 3:2 (I) Klik Hier
* 16-11-2014 - Filippenzen 3:2 - Ezechiel 13 (II) Klik Hier
* 23-11-2014 - Exodus 15:3 (I) Klik Hier
* 23-11-2014 - Exodus 15:3-5 (II) Klik Hier
* 30-11-2014 - Zacharia 11:1 (I) Klik Hier
* 30-11-2014 - Zacharia 11:1-8 (II) Klik Hier
* 07-12-2014 - Zacharia 11:8-14 (III) Klik Hier
* 07-12-2014 - Zacharia 11:15-17 (IV) Klik Hier
* 14-12-2014 - Deuteronomium 33:20-29 (I) Klik Hier
* 14-12-2014 - Deuteronomium 33:27 (II) Klik Hier
* 21-12-2014 - Genesis 6:1-5 (I) Klik Hier
* 21-12-2014 - Genesis 6:1-6 (II) Klik Hier
* KERSTDAG 2014 - 25-12-2014 - Jesaja 9:5a (I) Klik Hier
* KERSTDAG 2014 - 25-12-2014 - Jesaja 9:5b (II) Klik Hier
* 28-12-2014 - Jozua 2:1-11 (I) Klik Hier
* 28-12-2014 - Jozua 2:1-12-24 (II) Klik Hier
* Oudejaarsdag 2014 - 31-12-2014 - Openbaring 16:13-15 Klik Hier


* Preken 2013

* NIEUWJAARSPREEK 2013 - Openbaring 21 - 2 Petrus 3:13 Klik Hier
* 06-01-2013 - Hosea 6:1-4 (I) Klik Hier
* 06-01-2013 - Hosea 6:1-4 (II) Klik Hier
* 13-01-2013 - Hosea 6:4 (III) Klik Hier
* 13-01-2013 - Hosea 6:4 (IV) Klik Hier
* 20-01-2013 - Hosea 6:4 (V) Klik Hier
* 20-01-2013 - Hosea 6:4 - Jeremia 31:20 (VI) Klik Hier
* 27-01-2013 - Handelingen 9:36-42 (I) Klik Hier
* 27-01-2013 - Handelingen 9:36-42 (II) Klik Hier
* 03-02-2013 - 2 Koningen 11:1 (I) Klik Hier
* 03-02-2013 - 2 Koningen 11:2-16 (II) Klik Hier
* 10-02-2013 - 2 Kronieken 24 (III) Klik Hier
* 10-02-2013 - 2 Kronieken 25 (IV) Klik Hier
* 17-02-2013 - 2 Kronieken 25:16b (V) Klik Hier
* 17-02-2013 - 2 Kronieken 25:16b (VI) Klik Hier
* 24-02-2013 - 1 Samuel 2 (I) Klik Hier
* 24-02-2013 - 1 Samuel 2-3 (II) Klik Hier
* 03-03-2013 - 1 Samuel 3:1-7 (III) Klik Hier
* 03-03-2013 - 1 Samuel 3:7 (IV) Klik Hier
* 10-03-2013 - 1 Samuel 3:16-18 (V) Klik Hier
* 10-03-2013 - 1 Samuel 3:18 (VI) Klik Hier
* Biddag - 13-03-2013 - Mattheus 6:6-13 Klik Hier
* 17-03-2013 - Jakobus 4:3 (II) Klik Hier
* 17-03-2013 - Jakobus 4:3 (III) Klik Hier
* 24-03-2013 - 1 Petrus 5:5 - Hebreen 4:16 (IV) Klik Hier
* 24-03-2013 - 1 Petrus 5:5 - Hebreen 4:16 (V) Klik Hier
* Goede Vrijdag 2013 - 1 Korinthe 11:26 Klik Hier
* Pascha 2013 - Exodus 12:21-23 Klik Hier
* Pascha 2013 - Exodus 12:21-23 (II) Klik Hier
* 07-04-2013 - Hebreen 4:16 (VI) Klik Hier
* 07-04-2013 - Hebreen 4:16 (VII) Klik Hier
* 14-04-2013 - Deuteronomium 3:25-27 (VIII) Klik Hier
* 14-04-2013 - Deuteronomium 3:25-27 (IX) Klik Hier
* 21-04-2013 - Deuteronomium 3:25-27 (X) Klik Hier
* 21-04-2013 - Deuteronomium 3:25-27 (XI) Klik Hier
* 28-04-2013 - Jesaja 49:14-16 (I) Klik Hier
* 28-04-2013 - Jesaja 49:16 (II) Klik Hier
* 05-05-2013 - Jesaja 1:8 (III) Klik Hier
* 05-05-2013 - Jesaja 1:8 (IV) Klik Hier
* Hemelvaart 2013 - Handelingen 1:8 (I) Klik Hier
* Hemelvaart 2013 - Handelingen 1:8 (II) Klik Hier
* Pinksterdagmorgen 2013 - Handelingen 13:44-52 (I) Klik Hier
* Pinksterdagavond 2013 - Handelingen 13:44-52 (II) Klik Hier
* 26-05-2013 - Het 'nieuwe calvinisme' is een vals evangelie en van God vervloekt - Handelingen 13:44-52 - Galaten 1:8-9 (III) Klik Hier
* 26-05-2013 - Handelingen 13:44-52 - Handelingen 19 (IV) Klik Hier
* 02-06-2013 - Jesaja 1:27 (I) Klik Hier
* 02-06-2013 - Jesaja 1:27 (II) Klik Hier
* 09-06-2013 - Jesaja 1:27 (III) Klik Hier
* 09-06-2013 - Jesaja 1:27 (IV) Klik Hier
* 16-06-2013 - Jesaja 1:27 - Galaten 5:1 (V) Klik Hier
* 16-06-2013 - Jesaja 1:27 (VI) Klik Hier
* 23-06-2013 - Jesaja 1:27 - Romeinen 5:6 (VII) Klik Hier
* 23-06-2013 - Jesaja 1:27 - Mattheus 11 (VIII) Klik Hier
* 30-06-2013 - 2 Johannes 9 - (I) Klik Hier
* 30-06-2013 - 2 Johannes 9 - (II) Klik Hier
* 07-07-2013 - 2 Johannes 9 - Johannes 15:22 (III) Klik Hier
* 07-07-2013 - 2 Johannes 9 (IV) Klik Hier
* 14-07-2013 - 2 Johannes 9 (V) Klik Hier
* 14-07-2013 - 2 Johannes 9 (VI) Klik Hier
* 21-07-2013 - 2 Johannes 9 (VII) Klik Hier
* 21-07-2013 - 2 Johannes 9 (VIII) Klik Hier
* 28-07-2013 - 2 Johannes 7-10 (IX) Klik Hier
* 28-07-2013 - 2 Johannes 7-10 (X) Klik Hier
* 04-08-2013 - 2 Johannes 9 (XI) Klik Hier
* 04-08-2013 - 2 Johannes 9 (XII) Klik Hier
* 11-08-2013 - Judas 3 - 2 Johannes 9 (XIII) Klik Hier
* 11-08-2013 - Titus 1:9-11 - 2 Johannes 9 (XIV) Klik Hier
* 18-08-2013 - Jeremia 23:28b (XV) Klik Hier
* 18-08-2013 - Jeremia 23:29 (XVI) Klik Hier
* 25-08-2013 - Ezechiel 22:26 (XVII) Klik Hier
* 25-08-2013 - 2 Korinthe 4:2 (XVIII) Klik Hier
* 01-09-2013 - Jesaja 26:1-3 (IXX) Klik Hier
* 01-09-2013 - Jesaja 26:1-3 (XX) Klik Hier
* 08-09-2013 - 2 Thess. 2:1-12 (XXI) Klik Hier
* 08-09-2013 - 2 Thess. 2:13-17 (XXII) Klik Hier
* 15-09-2013 - Ezechiel 7:7-14 (XXIII) Klik Hier
* 15-09-2013 - 1 Petrus 4:2-5 (XXIV) Klik Hier
* 22-09-2013 - Johannes 8:12, 30, 36, 39, 40 (XXV) Klik Hier
* 22-09-2013 - Jesaja 66:1-2 Klik Hier
* 29-09-2013 - Openbaring 12:1-2 Klik Hier
* 29-09-2013 - Openbaring 12:1-2 (II) Klik Hier
* 06-10-2013 - Openbaring 12-13 (III) Klik Hier
* 06-10-2013 - Openbaring 12-13 (IV) Klik Hier
* 13-10-2013 - Openbaring 12-13 (V) Klik Hier
* 13-10-2013 - Openbaring 12-17 (VI) Klik Hier
* 20-10-2013 - Openbaring 18:4 (VII) Klik Hier
* 20-10-2013 - Openbaring 18:4 (VIII) Klik Hier
* 27-10-2013 - Openbaring 18:4 (IX) Klik Hier
* 27-10-2013 - Jesaja 52:11 - Openbaring 18:4 (X) Klik Hier
* 03-11-2013 - Hebreen 6:13-14 Klik Hier
* 03-11-2013 - Hebreen 11 Klik Hier
* REFORMATIE-PREDIKATIE 07-11-2013 - Galaten 3:11 Klik Hier
* 10-11-2013 - Psalm 16:1-4 Klik Hier
* 10-11-2013 - Psalm 16:5 - Psalm 73:26 Klik Hier
* 17-11-2013 - Efeze 6:11-13 Klik Hier
* 17-11-2013 - Efeze 6:12-13 (II) Klik Hier
* 24-11-2013 - Romeinen 5:10 Klik Hier
* 24-11-2013 - Romeinen 5:9 (II) Klik Hier
* 01-12-2013 - Romeinen 5:10 (III) Klik Hier
* 01-12-2013 - Romeinen 5:10 (IV) Klik Hier
* 08-12-2013 - Filemon vers 2 Klik Hier
* 08-12-2013 - Romeinen 16:3-4 (II) Klik Hier
* 15-12-2013 - Numeri 32:6 (I) Klik Hier
* 15-12-2013 - Mattheus 10:5-6 (II) Klik Hier
* Advent - 22-12-2013 - Mattheus 1:21-23 (I) Klik Hier
* Advent - 22-12-2013 - Mattheus 1:3 (II) Klik Hier
* Kerstfeest 2013 - 25-12-2013 - Jesaja 11:1 (I) Klik Hier
* Kerstfeest 2013 - 25-12-2013 - Jesaja 11:2 (II) Klik Hier
* Nabetrachting Kerstfeest 2013 - 29-12-2013 - Lukas 2:25 (I) Klik Hier
* Nabetrachting Kerstfeest 2013 - 29-12-2013 - Lukas 2:25-30 (II) Klik Hier
* Oudejaarspreek 2013 - 31-12-2013 - Lukas 2:25-32 (III) Klik Hier


* Preken 2012

* Nieuwjaarsdag 2012 - Jesaja 65:1 (I) Klik Hier
* Nieuwjaarsdag 2012 - Jesaja 65:1 (II) Klik Hier
* Markus 2:23-28 (I) Klik Hier
* Markus 2:23-28 (II) Klik Hier
* Markus 2:23-28 (III) Klik Hier
* Markus 3:1-6 (IV) Klik Hier
* Jakobus 2:1-4 (I) Klik Hier
* Jakobus 2:5-17 (II) Klik Hier
* Jakobus 2:17-18 (III) Klik Hier
* Jakobus 2:18-26 (IV) Klik Hier
* Romeinen 1:18-32 (I) Klik Hier
* Romeinen 1:18-32 (II) Klik Hier
* Romeinen 1:24-32 (III) Klik Hier
* Richteren 11:6-8 (II) Klik Hier
* Lukas 18:1-8 (I) Klik Hier
* Lukas 18:1-8 (II) Klik Hier
* Lukas 18:1-8 (III) Klik Hier
* Lukas 18:6-8 (IV) Klik Hier
* Galaten 4:4-5 (I) Klik Hier
* Galaten 4:4-5 (II) Klik Hier
* Romeinen 8:1-4 (I) Klik Hier
* Romeinen 8:1-9 (II) Klik Hier
* Romeinen 8:10-13 (III) Klik Hier
* Romeinen 8:14-15 (IV) Klik Hier
* Romeinen 8:15 (V) Klik Hier
* Romeinen 8:15-18 (VI) Klik Hier
* Lukas 22:39-42 (I) Klik Hier
* Lukas 22:39-42 (II) Klik Hier
* Goede Vrijdag 2012 - Lukas 22:41-46 (III) Klik Hier
* Paasmorgen 2012 - Lukas 24:18-21 (IV) Klik Hier
* Paasavond 2012 - Lukas 24:1-8 Klik Hier
* 2 Timotheus 4:2-5 (I) Klik Hier
* 2 Timotheus 4:2-5 (II) Klik Hier
* 2 Kronieken 33 (I) Klik Hier
* 2 Kronieken 33 (II) Klik Hier
* 2 Samuel 24:1 (I) Klik Hier
* 2 Samuel 24:2-17 (II) Klik Hier
* 2 Samuel 24:17-25 (III) Klik Hier
* 2 Samuel 24:17-25 (IV) Klik Hier
* 2 Samuel 24:17-25 (V) Klik Hier
* 1 Koningen 1:1-4 (VI) Klik Hier
* Hemelvaartsdag 2012 - Lukas 24:50-53 Klik Hier
* Jeremia 20:1-3 (I) Klik Hier
* Jeremia 20:4-6 (II) Klik Hier
* Pinksterdag 2012 - Handelingen 2:40-41 (I) Klik Hier
* Pinksterdag 2012 - Handelingen 2:42-44 (II) Klik Hier
* Handelingen 2:44-47 (III) Klik Hier
* Handelingen 2:45-47 (IV) Klik Hier
* Jeremia 20:7-8 (III) Klik Hier
* Jeremia 20:9-13 (IV) Klik Hier
* Jeremia 20:14-15 (V) Klik Hier
* Jeremia 20:15-18 (VI) Klik Hier
* Prediker 4:1-3 (I) Klik Hier
* Prediker 4:4-6 (II) Klik Hier
* Kolossensen 1:12-14 (I) Klik Hier
* Kolossensen 1:12-14 (II) Klik Hier
* Kolossensen 1:14 (III) Klik Hier
* Kolossensen 1:14 (IV) Klik Hier
* Kolossensen 1:14 (V) Klik Hier
* Kolossensen 1:14 (VI) Klik Hier
* Kolossensen 1:14 (VII) Klik Hier
* Kolossensen 1:14 (VIII) Klik Hier
* Kolossensen 1:14 (IX) Klik Hier
* Kolossensen 1:14 (X) Klik Hier
* Efeze 2:11-13 (I) Klik Hier
* Efeze 2:11-13 (II) Klik Hier
* Efeze 2:19-20 (III) Klik Hier
* Efeze 2:19-20 (IV) Klik Hier
* Efeze 2:20 (V) Klik Hier
* Efeze 2:20-21 (VI) Klik Hier
* 1 Korinthe 12:12-13 - Efeze 2:20-21 (VII) Klik Hier
* 2 Korinthe 6:16 - Efeze 2:20-22 (VIII) Klik Hier
* 2 Timotheus 2:19 (IX) Klik Hier
* 2 Timotheus 2:19 (X) Klik Hier
* 2 Timotheus 2:19 (XI) Klik Hier
* 2 Timotheus 2:19 (XII) Klik Hier
- English sermon - 1 Corinthians 15:41 (Part I) Click here
- English sermon - 1 Corinthians 15:41 (Part II) Klik Hier
* 2 Korinthe 6:14-16 (I) Klik Hier
* 2 Korinthe 6:14-16 (II) Klik Hier
* 2 Korinthe 6:14-16 (III) Klik Hier
* Efeze 5:11-13 (IV) Klik Hier
* Efeze 5:11-13 (V) Klik Hier
* Efeze 5:11-13 (VI) Klik Hier
* Dankdag 2012 - Markus 12:41-44 Klik Hier
* Efeze 5:11-13 (VII) Klik Hier
* Efeze 5:11-13 (VIII) Klik Hier
* Johannes 3:19-21 (IX) Klik Hier
* Johannes 3:19-21 (X) Klik Hier
* Johannes 3:21 (XI) Klik Hier
* Johannes 3:21 (XII) Klik Hier
* Johannes 3:21 (XIII) Klik Hier
* Johannes 3:21 (XIV) Klik Hier
* Efeze 2:10 - Johannes 3:21 (XV) Klik Hier
* 1 Johanns 3:7 - Johannes 3:21 (XVI) Klik Hier
* 1 Timotheus 5:24-25 - Johannes 3:21 (XVII) Klik Hier
* 1 Timotheus 5:24-25 - Johannes 3:21 (XVIII) Klik Hier
* Galaten 6:12 Klik Hier
* Galaten 6:12 (II) Klik Hier
* 1 Samuel 28 - Galaten 6:12 (III) Klik Hier
* 1 Koningen 18 - Galaten 6:12 (IV) Klik Hier
* 2 Korinthe 4 - Galaten 6:12 (V) Klik Hier
* Filippensen 3 - Galaten 6:12 (VI) Klik Hier
* Psalm 31 - Galaten 6:12 (VII) Klik Hier
* Jesaja 41 - Galaten 6:12 (VIII) Klik Hier
* 1 Korinthe 1 - Galaten 6:12 (IX) Klik Hier
* Galaten 2 - Galaten 6:12 (X) Klik Hier
* KERSTFEEST 2012 Mattheus 2:1-12 (I) Klik Hier
* KERSTFEEST 2012 Mattheus 2:1-12 (II) Klik Hier
* 1 Korinthe 2:2 - Galaten 6:14 (XI) Klik Hier
* 1 Korinthe 2:2 - Galaten 6:14 (XII) Klik Hier
* OUDEJAARSPREEK 2012 - 1 Thessalonicensen 5:1-3 Klik Hier


* Preken 2011

* Nieuwjaarsdag 2011 - Openbaring 21:4-6 Klik Hier
* Openbaring 21 (II) Klik Hier
* Openbaring 21 (III) Klik Hier
* Zacharia 13:1 Klik Hier
* Zacharia 13:1 (II) Klik Hier
* Zacharia 13:1 (III) Klik Hier
* Zacharia 13:1 (IV) Klik Hier
* Lukas 15:1-7 Klik Hier
* Lukas 15:1-7 (II) Klik Hier
* Markus 8:22-26 (I) Klik Hier
* Markus 8:22-26 (II) Klik Hier
* Mattheus 4:1-11 (I) Klik Hier
* Mattheus 4:1-11 (II) Klik Hier
* Mattheus 4:1-11 (III) Klik Hier
* Mattheus 4:8-11 (IV) Klik Hier
* Job 1-2 (I) Klik Hier
* Job 3 (II) Klik Hier
* Job 4 (III) Klik Hier
* Job 4 (IV) Klik Hier
* Job 4 (V) Klik Hier
* Job 4:16-21 (VI) Klik Hier
* Job 6 ~ Spreuken 17:17 (VII) Klik Hier
* Job 6 (VIII) Klik Hier
* Mattheus 24:37-39 (I) Klik Hier
* Lukas 17:26-30 (II) Klik Hier
* 1 Timotheus 1:5-10 (I) Klik Hier
* 1 Timotheus 1:5-10 (II) Klik Hier
* Lukas 23:1 (I) Klik Hier
* Lukas 23:1 (II) Klik Hier
* Mattheus 24:28 (I) Klik Hier
* Lukas 17:37 (II) Klik Hier
* 1 Samuel 2:30b (I) Klik Hier
* 1 Samuel 2:30b (II) Klik Hier
* Lukas 23:50-56 (Goede Vrijdag) Klik Hier
* Lukas 23:50-56 (Paasdagmorgen) Klik Hier
* Mattheus 28:20 (Paasdagavond) Klik Hier
* Kolossensen 3:1-4 (I) Klik Hier
* Kolossensen 3:1-4 (II) Klik Hier
* Kolossensen 3:1-4 (III) Klik Hier
* Kolossensen 3:4 (IV) Klik Hier
* Spreuken 24:11-12 (I) Klik Hier
* Spreuken 24:11-12 (II) Klik Hier
* Lukas 5:36-39 (I) Klik Hier
* Lukas 5:36-39 (II) Klik Hier
* Ruth 1:16-17 (I) Klik Hier
* Ruth 1:16-17 (II) Klik Hier
* Handelingen 1:4-9 (I) Klik Hier
* Handelingen 1:8 (II) Klik Hier
* Handelingen 2:1-4 (I) Klik Hier
* Joel 2:28-32 (II) Klik Hier
* Jeremia 15:19-20 (I) Klik Hier
* Jeremia 15:19-20 (II) Klik Hier
* Ezechiel 37 (I) Klik Hier
* Ezechiel 37:4-6 (II) Klik Hier
* Hooglied 2 (I) Klik Hier
* Hooglied 2 (II) Klik Hier
* Jesaja 5 ~ Hooglied 2 (III) Klik Hier
* Hooglied 2 (IV) Klik Hier
* Jesaja 54 ~ Hooglied 2 (V) Klik Hier
* Hooglied 2:15 (VI) Klik Hier
* Hooglied 2:16-17 (VII) Klik Hier
* Hooglied 2:16-17 (VIII) Klik Hier
* Hooglied 2:16-17 (IX) Klik Hier
* Hooglied 2:17 (X) Klik Hier
* Efeze 5:22-33 (I) Klik Hier
* Efeze 5:22-33 (II) Klik Hier
* Psalm 66:1-5 (I) Klik Hier
* Psalm 66:1-6 (II) Klik Hier
* Psalm 66:6-9 (III) Klik Hier
* Psalm 66:9-12 (IV) Klik Hier
* Psalm 66:13 (V) Klik Hier
* Psalm 66:16 (VI) Klik Hier
* Psalm 66:16 (VII) Klik Hier
* Psalm 66:16 (VIII) Klik Hier
* Psalm 66:16 (IX) Klik Hier
* Psalm 66:16 (X) Klik Hier
* Psalm 66:17-20 (XI) Klik Hier
* Psalm 66:18-20 (XII) Klik Hier
* Romeinen 8:30 (I) Klik Hier
* Romeinen 8:30 (II) Klik Hier
* Mattheus 5:13 (I) Klik Hier
* Mattheus 5:13 (II) Klik Hier
* Mattheus 5:13 (III) Klik Hier
* Mattheus 5:13 (IV) Klik Hier
* Dankdag 2011 - Esther 9:26-28 Klik Hier
* Johannes 6:60-69 (I) Klik Hier
* Johannes 6:60-69 (II) Klik Hier
* Johannes 6:60-69 (III) Klik Hier
* Johannes 6:60-69 (IV) Klik Hier
* Johannes 6:60-69 (V) Klik Hier
* Johannes 6:68-69 (VI) Klik Hier
* 2 Korinthe 12:7-10 (I) Klik Hier
* 2 Korinthe 12:7-10 (II) Klik Hier
* 2 Korinthe 12:7-10 (III) Klik Hier
* 2 Korinthe 12:7-10 (IV) Klik Hier
* 2 Korinthe 12:7-10 (V) Klik Hier
* 2 Korinthe 12:7-10 (VI) Klik Hier
* Johannes 10:1-6 (I) Klik Hier
* Johannes 10:1-6 (II) Klik Hier
* Johannes 10:1-6 (III) Klik Hier
* Johannes 10:1-6 (IV) Klik Hier
* Johannes 10:7-14 (V) Klik Hier
* Johannes 10:7-14 (VI) Klik Hier
* Johannes 1:1-4 (I) Klik Hier
* Johannes 1:4-5 (II) Klik Hier
* Kerstfeest 2011 - Johannes 1:14 (III) Klik Hier
* Kerstfeest 2011 - Johannes 1:14 (IV) Klik Hier
* Oudejaarspreek 2011 - Genesis 6:8 Klik Hier


* Preken 2010

* Nieuwjaardag 2010 - Hebreeën 1:10-12 Klik Hier
* Genesis 29-30 Klik Hier
- English sermon - Genesis 29-30 Click here
* Mattheüs 20:1-16 Klik Hier
* Lukas 12:13-21 Klik Hier
* Genesis 31 Klik Hier
* Genesis 32 Klik Hier
- English sermon - Genesis 32 Click here
* Genesis 34-35 Klik Hier
- English sermon - Genesis 34 Click here
* Jozua 7 Klik Hier
* Psalm 69 ~ Joh. 2:13-17 Klik Hier
* 1 Kon. 17 ~ H.C. Zondag 10 Klik Hier
* Zacharia 3 Klik Hier
- English sermon - Romans 5 Click here
* Johannes 8:1-11 Klik Hier
* Openbaring 3:20 Klik Hier
* Mattheüs 11:28 Klik Hier
- English sermon - Hebrews 11 Click here
* Mattheüs 11:28b-29a Klik Hier
- English sermon - 2 Peter 2 Click here
* Jesaja 11:1 (Biddag) Klik Hier
* Mattheüs 11:29-30 Klik Hier
* Galaten 6:2 Klik Hier
* Johannes 3:8 Klik Hier
- English sermon - Galatians 4:30 Click here
* 1 Samuel 17 (I) Klik Hier
* 1 Samuel 17 (II) Klik Hier
- English sermon - John 1:11-12 (Good Friday) Click here
* Matth. 28:20 ~ Joh. 3:16 (Pasen) Klik Hier
* Romeinen 4:25 (Pasen) Klik Hier
* Lukas 15:8-10 Klik Hier
* Genesis 11:1-9 Klik Hier
* Johannes 20:11-18 Klik Hier
* Johannes 21:17 Klik Hier
* Handelingen 14:5-10 Klik Hier
* Romeinen 6:1-3 Klik Hier
* Handelingen 14:13-18 Klik Hier
* Romeinen 6:4-7 Klik Hier
* Markus 5:25-34 Klik Hier
* Romeinen 6:8-13 Klik Hier
* Lukas 24:50-53 Klik Hier
* Markus 5:41-42 Klik Hier
* Handelingen 2:36-41 Klik Hier
* Handelingen 5:29b Klik Hier
* 1 Korinthe 13:13 Klik Hier
* Romeinen 7:9 Klik Hier
* 1 Johannes 4:1 Klik Hier
* Galaten 1:10 Klik Hier
* 2 Korinthe 7:10 Klik Hier
* 1 Johannes 2:17 Klik Hier
* Galaten 1:15-16 Klik Hier
* Galaten 1:15-16 (II) Klik Hier
* Johannes 20:27-28 Klik Hier
* Johannes 20:27-28 (II) Klik Hier
* Johannes 20:27-28 (III) Klik Hier
* Lukas 13:1-9 Klik Hier
* Lukas 4:31 Klik Hier
* Lukas 4:32-36 Klik Hier
* Romeinen 8:35-39 Klik Hier
* Romeinen 8:35-39 (II) Klik Hier
* Nehemia 13 (I) Klik Hier
* Nehemia 13:7-8 (II) Klik Hier
* Nehemia 13:7-8 (III) Klik Hier
* Romeinen 6:14-17 Klik Hier
* Lukas 5:12-13 Klik Hier
* Lukas 5:12-13 (II) Klik Hier
* 1 Koningen 21:1-3 Klik Hier
* Openbaring 17:3-6 Klik Hier
- English sermon - Luke 10:25-37 Click here
* Romeinen 6:17 Klik Hier
* Psalm 120 Klik Hier
* Psalm 120 (II) Klik Hier
* Psalm 120 (III) Klik Hier
* Psalm 120 (IV) Klik Hier
* Psalm 121 Klik Hier
* Psalm 121 (II) Klik Hier
* 2 Samuel 9 (I) Klik Hier
* 2 Samuel 9 (II) Klik Hier
* 1 Samuel 21 (I) Klik Hier
* 1 Samuel 21 (II) Klik Hier
* 1 Samuel 22:23 (I) Klik Hier
* 1 Samuel 22:23 (II) Klik Hier
* 1 Samuel 22:14 (III) Klik Hier
* 1 Samuel 22:23 (IV) Klik Hier
* Daniel 2 Klik Hier
* Daniel 2 (II) Klik Hier
* Romeinen 6:19 Klik Hier
* Romeinen 6:19 (II) Klik Hier
* Daniel 3 Klik Hier
* Daniel 3 (II) Klik Hier
* Romeinen 8:28-30 Klik Hier
* Romeinen 8:30 Klik Hier
* Romeinen 6:20 Klik Hier
* Romeinen 6:20 (II) Klik Hier
* Jesaja 33 Klik Hier
* Jesaja 33:22 Klik Hier
* Romeinen 6:21 Klik Hier
* Romeinen 6:22 Klik Hier
* Markus 7:31-37 Klik Hier
* Markus 7:31-37 (II) Klik Hier
* 1 Samuel 2:6 Klik Hier
* 1 Samuel 2:6 (II) Klik Hier
* Mattheus 3:1-6 Klik Hier
* Mattheus 3:6-12 (II) Klik Hier
* 1e Kerstdag 2010 - Lukas 1:46-56 Klik Hier
* Kerstfeest Zondagsschool 2010 Klik Hier
* 2e Kerstdag 2010 - Lukas 1:67-79 Klik Hier
* 2e Kerstdag 2010 - Lukas 1:67-79 (II) Klik Hier
* Oudejaarsdag 2010 - 2 Petrus 3:8 Klik Hier


* Preken 2009

* Efeze 5:14 Klik Hier
* Openbaring 2:1-7 Klik Hier
* Openbaring 2:8-11 Klik Hier
* Efeze 6:10-20 Klik Hier
* Handelingen 16 Klik Hier
* Johannes 21:1-14 Klik Hier
* Openbaring 2:12-17 Klik Hier
* Lukas 10:25-37 Klik Hier
* Handelingen 7:52-53 Klik Hier
* Handelingen 8:5 Klik Hier
* H.C. Zondag 1 Klik Hier
* Handelingen 8:26-40 Klik Hier
* Jona 2 (Biddag) Klik Hier
* Psalm 124 Klik Hier
* Openbaring 2:18-29 Klik Hier
* Handelingen 3 Klik Hier
* 2 Korinthe 5:19 Klik Hier
* Lukas 15:11-32 Klik Hier
* 2 Korinthe 7 Klik Hier
* Richteren 11:1 Klik Hier
* Johannes 11:1-27 Klik Hier
* Lukas 23:33-56 (Goede Vrijdag) Klik Hier
* Lukas 24:5-7 (1e Paasdag) Klik Hier
* Lukas 24:13-35 (1e Paasdag) Klik Hier
* Johannes 11:1-46 Klik Hier
* Openbaring 3:1-6 Klik Hier
* Lukas 16:19-31 Klik Hier
* Openbaring 3:7-13 Klik Hier
* Spreuken 1:5-6 Klik Hier
* Openbaring 3:14-22 Klik Hier
* Lukas 18:9-14 Klik Hier
* Markus 10:17-27 Klik Hier
* Mattheüs 15:21-28 Klik Hier
* Johannes 14:18 Klik Hier
* Handelingen 1:8-9 (Hemelvaart) Klik Hier
* Markus 5:1-2 Klik Hier
* Lukas 4:18-19 Klik Hier
* Handelingen 2:1-2 (Pinksteren) Klik Hier
* Handelingen 2:3-4 (Pinksteren) Klik Hier
* Handelingen 10 Klik Hier
* Mattheüs 17:1-23 Klik Hier
- English sermon - Jonah 1:1-7 Click here
- English sermon - Jonah 1 (Part 2) Click here
* Hebreeën 12:1-2 (I) Klik Hier
* Hebreeën 12:1-2 (II) Klik Hier
* 2 Koningen 5 Klik Hier
* 2 Koningen 5 - Lukas 4:15-30 Klik Hier
* 2 Koningen 5:15-27 Klik Hier
- English sermon - Jonah 2 Click here
- English sermon - Jonah 2 (Part 2) Click here
* Mattheüs 5:3 Klik Hier
* Mattheüs 5:4 Klik Hier
- English sermon - Jonah 3 Click here
* Mattheüs 5:5 Klik Hier
- English sermon - Jonah 3 (Part 2) Click here
* Mattheüs 5:6 Klik Hier
- English sermon - Jonah 4 (Part 1) Click here
- English sermon - Jonah 4 (Part 2) Click here
* Jesaja 60:1 Klik Hier
* Mattheüs 5:7 Klik Hier
* Mattheüs 7:15 Klik Hier
* Lukas 17:11-19 Klik Hier
* Mattheüs 5:8 Klik Hier
* Matth. 25:14-30 ~ Luk. 19:11-27 Klik Hier
* Mattheüs 5:9 Klik Hier
* Joh. 5:25 ~ Luk. 7:1-18 Klik Hier
* Mattheüs 5:10 Klik Hier
* Mattheüs 13:18-23 Klik Hier
* Mattheüs 13:24-30 Klik Hier
* Hoogl. 1:1-6 ~ Rom. 7:1-12 Klik Hier
* Mattheüs 7:13-14 Klik Hier
* Lukas 22:32-33b Klik Hier
* Mattheüs 5:11-12 Klik Hier
* Mattheüs 7:24-29 Klik Hier
* Mattheüs 13:44 Klik Hier
* Johannes 5:5-15 Klik Hier
* Lukas 14:16-24 Klik Hier
* Lukas 19:1-10 ~ Lukas 5:27-32 Klik Hier
* Mattheüs 25:1-13 Klik Hier
* Lukas 13:11-13 Klik Hier
* Markus 2:1-12 Klik Hier
* Genesis 40 Klik Hier
- English sermon - Luke 15:11-32 Click here
- English sermon - Revelation 19 Click here
- English sermon - Luke 13:11-13 Click here
* Openbaring 5 Klik Hier
* Genesis 12 Klik Hier
* Genesis 19 Klik Hier
- English sermon - Judges 16 Click here
* Genesis 21:9-10 ~ Gal. 4 Klik Hier
- English sermon - Genesis 1:1-3 ~ John 1:1-5 Click here
* Genesis 22 Klik Hier
- English sermon - Genesis 24 Click here
* Titus 3 Klik Hier
- English sermon - Genesis 25 Click here
* Genesis 28 Klik Hier
- English sermon - Genesis 28 Click here
* Kerstdag - Jesaja 9:5 Klik Hier
- English sermon Christmas - Isaiah 9:6b (Part 1) Click here
- English sermon - Christmas - Isaiah 9:6c (Part 2) Click here
* Zacharia 13:7 Klik Hier
* Oudejaarsdag 2009 - Openbaring 22:12 Klik Hier

* Tante Lena en Ome Jan Klik Hier* E-BOOKS

- STATENVERTALING, KANTTEKENINGEN, KJV, HC, NGB, DL Klik hier
* E-BOOK GPPB. - PREKENBUNDEL DEEL I - GAAT DAN HENEN ONDERWIJST AL DEN VOLKEN Klik hier
* E-BOOK GPPB. - DE RICHTER JEFTHA - VAN BANNELING TOT VELDMAARSCHALK Klik hier
* E-BOOK GPPB. - DE NEGEN ZALIGSPREKINGEN VAN CHRISTUS - BERGREDE Klik hier
- ENGLISH E-BOOK GPPB. - JONAH, SOLDIER IN GODS ARMY Click here
* E-BOOK GPPB. - BIJBELS DAGBOEK - KOMT HERWAARTS TOT MIJ Klik hier
* E-BOOK GPPB. - CONSTERNATIE IN DE CONSISTORIE Klik hier
* E-BOOK GPPB. - BUITEN DE LEGERPLAATS Klik hier
* E-BOOK GPPB. - BETHEL EN PNIEL OPGEHELDERD IN DE DRIE TRAPPEN DER WEDERGEBOORTE Klik hier
* E-BOOK GPPB. - TRAP EN MATE IN DE KENNIS VAN CHRISTUS Klik hier
* E-BOOK GPPB. - Bethel en Pniel - Trap en mate in de kennis van Christus Klik hier
* E-BOOK GPPB. - DE BEKERING VAN NAAMAN DE SYRIER Klik hier
* E-BOOK GPPB. - ZIE, IK KOM HAASTELIJK - DE ZEVEN GEMEENTE VAN KLEIN-AZIE Klik hier
* E-BOOK GPPB. - HET WATER DES LEVENS Klik hier
- ENGLISH E-BOOK GPPB. - BIBLE STORIES FOR OUR CHILDREN Click here
* E-BOOK A. GROENEVELD - BUITEN JEZUS IS GEEN LEVEN Klik hier
* E-BOOK CHARLES READ - GELOOF, HOOP EN LIEFDE Klik hier
* E-BOOK DR. MAARTEN LUTHER - THEOLOGIE VAN DR. MAARTEN LUTHER - DOCTORAALSCRIPTIE DR. J.C.S. LOCHER Klik hier
* E-BOOK DS. W. HUNTINGTON - DE KENMERKEN VAN EEN WARE KNECHT DES HEEREN Klik hier
* E-BOOK HET NAZI-FUNDAMENT ONDER EUROPA Klik hier* PDF-PREKEN

* PREKENBOEK GPPB. - PREKENBUNDEL DEEL I - GAAT DAN HENEN ONDERWIJST AL DEN VOLKEN Klik hier
* PREEK GPPB. - EFFATHA, WORDT GEOPEND Klik hier
* PREEK GPPB. - DE LOFZANG VAN MARIA Klik hier
* PREEK GPPB. - DE BEKERING VAN DE TOLLENAREN ZACHEUS EN LEVI Klik hier
* PREEK GPPB. - MEFIBOSETH ALS EEN DODE HOND AAN DE VOETEN VAN DE KONING Klik hier
* PREEK GPPB. - NICODEMUS ONDERWEZEN IN DE NOODZAAK VAN DE WEDERGEBOORTE Klik hier
* PREEK GPPB. - DE GELIJKENIS VAN DE BARMHARTIGE SAMARITAAN Klik hier
* PREEK GPPB. - KERSTFEEST VAN DE HERDERS Klik hier
* PREEK GPPB. - EEN DOOR DE DUIVEL GEBONDEN VROUW DOOR CHRISTUS GENEZEN Klik hier
* PREEK GPPB. - DE BEKERING VAN LYDIA EN DE STOKBEWAARDER Klik hier
* PREEK GPPB. - ONTWAAKT GIJ DIE SLAAPT Klik hier
* PREEK GPPB. - EEN WOLK DER GETUIGEN Klik hier
* PREEK GPPB. - RACHEL ALS TYPE VAN DE LEVENDE KERK Klik hier
* PREEK ALEXANDER PEDEN - OORDEELSPREDIKING GERICHT TEGEN HET AFVALLIGE REFODOM Klik hier
* PREEK KOHLBRUGGE - BIBLICAL EXEGESE OF MATTHEW 1 Klik hier
* PREEK DS. T.H. VAN DER GROE - BIDDAGPREEK Klik hier
* PREEK DR. H.F. KOHLBRUGGE - VERHOUDING VAN MAN EN VROUW IN HET HUWELIJK Klik hier
- ENGLISH FLYER GPPB. - ESCAPE FOR YOUR LIFE - Click here
- Waarom wordt gij een christen genaamd - Klik hier
- Twist tegen ulieder moeder - Jodocus van Lodesteijn - Klik hier
- Film des levens - Klik hier
- HEMELS ONDERSCHEID NIEUW - Klik hier
- LEX REX - DE WET IS KONING - SAMUEL RUTHERFORD - Klik hier
- Admiral William Guy Carr - Pawns in the Game - Klik hier
- REISVERSLAG AFRICA-NAMIBIA-MISSION 2007 - Klik hier* PDF-ARTIKELEN 2024

- De afgetreden Joe Biden heeft geen covid maar is stervende - Klik hier
- Internationale Vogelgriep Top in Washington - oktober 2024 - Klik hier
- Top Biden Officials Called to Testify on Assassination Attempt of Trump - Klik hier
- MOORDAANSLAG TRUMP INSIDE JOB - Klik hier
- Oekraiene bombardeert eigen ziekenhuis en British Journal zegt dat Palastijns dodental astronomisch is - Klik hier
- Met deze corrupte truc blijft Macron aan de macht - Dissident.one - Klik hier
- STEEF DE BRUIJN, BILL GATES, WEF, WHO, VN, EU, VS WERKEN HARD AAN DE DEPOPULATIE VAN 6 MILJARD MENSEN - Klik hier
- Waarom liegt Yesilgoz over kindermisbruik - grootschalig child-abuse scheelt SGP geen barst - Klik hier
- OMVOLKING IS EEN AANTOONBAAR FEIT - Klik hier
- Hongersnood door Klimaathoax - Kla.TV - Klik hier
- LOCKDOWNZWENDEL EN MASSAVERNIETIGINGSWAPENS DOOR KILLERVACCINS - Klik hier
- OVERAL - BEHALVE IN GEHYPNOTISEERD REFOLAND- GAAN BEERPUTTEN OPEN VAN GIGANTISCHE OVERSTERFTE - HET KILLERVACCIN - Klik hier
- Bill Gates en zijn aanslag op het microbioom - Klik hier
- VOGELGRIEPHOAX AKA CORONAHOAX - Klik hier
- ISRAEL-TERREUR - Klik hier
- Boekbespreking - 500 jaar werkten ze toe naar wereldoverheersing, dit is hun Eindspel - Klik hier
- Controlled Opposition-player Geert Wilders stelt Deep Stater Dick Schoof -ex-AIVD, ex-NCTV- voor als kandidaat-premier - Klik hier
- Bill Gates en Melinda Gates Foundation, WHO, WEF, VN are part of a criminal network of COVID-SCAM conspirators - Klik hier
- WHO-POWER-GRAB 2024 - COVID-VOLGELGRIEP-VACCINATIE-HOLOCAUST - Klik hier
- Advocaat waarschuwt in brief aan Kamerleden voor tirannieke staatsgreep door WHO - Klik hier
- VN vormt zich in september om tot eerste autoritaire wereldregering - Klik hier
- Israelische klokkenluiders onthullen concentratiekamp waar Palestijnse gevangenen gemarteld worden - Klik hier
- Brits parlementslid roept op tot doodstraf voor Bill Gates - Klik hier
- Fins parlementslid staat terecht voor het delen van bijbelteksten tegen homoseksualiteit - Klik hier
- Volgens Blinken heeft Netanyahu absolute diplomatieke immuniteit tegen de arrestatiebevelen van het ICC voor genocide, oorlogsmisdaden - Klik hier
- A. SIMONS ARCHIEF - Klik hier
- GIGANTISCHE OVERSTERFTE, TURBOKANKER EN HARTSCHADE, DOOR MRNA-KILLERVACCINS - Klik hier
- HEEL HET REFODOM HEEFT DOOR AFVALLIGHEID EEN FINALE GEESTESVERANDERING ONDERGAAN - Klik hier
- De VS hebben sinds de uitrol van Covid-19-vaccins meer dan 1 miljoen extra vaccin-sterfgevallen geregistreerd - Klik hier
- Container Ship Reportedly Lost Power In NYC Harbor, Right Before Verrazzano-Narrows Bridge - Klik hier
- Volgens Agenda 2030 heeft het hele land een tekort aan drinkwater - Klik hier
- Stoltenberg erkent dat NAVO Russische invasie heeft uitgelokt - Als Oekraine lid wordt van de NAVO is WO III onafwendbaar - Klik hier
- HET ECHTE NIEUWS OP DISSIDENT - Klik hier
- Naomi Wolf geschokt door de informatie van Karel van Wolferen - Klik hier
- Baudet wordt doorlopend belasterd door het linkse Jesse-Klaver-cartel - Klik hier
- SGP-GLOBALISTEN ELBERT DIJKGRAAF EN CHRIST STOFFER STAAN IN DIENST VAN DE VERENIGDE NAZIES -WEF-WHO-VN- AKA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS -SDG - Klik hier
- Israelische soldaten vieren het folteren, vernederen en bespotten van Palestijnen op sociale media - Klik hier
- Topje van de ijsberg van de oorlogsmisdaden door nazi-Zelensky-regime - Klik hier
- Uitbraken van kinkhoest blijven doorgaan - niet door ongevaccineerde kinderen, maar door falend kinkhoestvaccin - Klik hier
- BIJBELS BEWIJS WIE DE ANTICHRIST IS EN DAT DE ANTICHRIST ER IS - Klik hier
- Bill the Kill Gates verspreidt Knokkelkoorts door muggen - Klik hier
- FASCISTISCHE NAVO PROVOCEERT EEN ZELFMOORD-OORLOG MET RUSLAND - Klik hier
- Operatie Warp Speed was een wereldwijde militaire operatie die de controle over medische- en rechtssystemen volledig overnam - Klik hier
- Kerkpolitieke SGP tijdrede-preek Klaas Veldman exposed - Klik hier
- Iedere westerse leider en MSM-redacteur moet zijn hypocriete muil houden over Navalny - Klik hier
- De Rusland-revolutie in 1917 was een voorbereiding op de New World Order - Klik hier
- Massaal euthanasie onder ouderen gepleegd om aantal covid-sterfgevallen te verhogen - Klik hier
- NAZI-NAVO wil zelfmoordoorlog met Rusland - Bill Gates plant Pandemie 2 compleet met nieuwe killervaccins - Klik hier
- KOMENDE CATASTROFALE OORLOG VS-NAVO-EU - RUSLAND - Klik hier
- De psychopatische VS, EU EN DE NAVO zijn vastbesloten om WO III met Rusland te ontketenen - Klik hier
- Interview van Tucker Carlson met Poetin in Volledig Nederlands transcript - Klik hier
- WHO - Wie zich niet houdt aan NWO zal gedood worden door Ziekte X-injectie - Klik hier
- Het vermoorden van zijn eigen krijgsgevangenen door het Kievse NAZI-regime is normaal voor deze door de NAVO gesteunde gangsterstaat - Klik hier
- Dissident-Ninefornews-Archief - Klik hier
- CIVIL WAR BETWEEN TEXAS and TRAITORS BIDEN-SUPREME COURT - Klik hier
- JOHANNES KOENRAADT - De overheid ziet ons niet langer als winstgevend en wil ons daarom bij het grofvuil zetten - Klik hier
- CBDC-ID-KILLERVACCIN-PROMOTIE VAN VN-WEF-KON. MAXIMA IS 100 PROCENT 666-PROMOTIE - Klik hier
- LEUGENPROPAGANDA OEKRAINE EXPOSED - OORLOGSZUCHTIG WESTEN STUURT AAN OP WO-III, OFWEL IN EUROPEES MASSAGRAF - Klik hier
- EU-marionet Donald Tusk pleegt een staatsgreep in Polen - Voormalige ministers gearresteerd - Volk in opstand - Klik hier
- WEF-WHO-DISEASE X - Klik hier
- KLAUS SCHWAB EN TEDROS ORKESTREREN FALSE FLAG-ZIEKTE X OM DE KILLERVACCINHOLOCAUST TE WIJTEN AAN ZIEKTE X - Klik hier
- KLIMAATHOAX - Opzettelijke overstromingen en zeespiegel-hoax-stijging - Klik hier
- BIOLOOG WEINSTEIN - Het dodental van een mondiale oorlog - Klik hier
- Epstein heeft geen zelfmoord gepleegd, maar is vermoord - Klik hier
- Netanyahu steunde Hamas financieel - Klik hier
- Kolbe en de vrijmetselarij - Klik hier
- Het dodelijke corona-bedrog - Het virus dat niet bestaat - Klik hier
- Alan Dershowitz die talloze keren seks had met Epstein-slachtoffer - wettelijke verkrachting van 14 jarigen is achterhaald - Klik hier
- Former Israeli Intel Official Claims Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell Worked for Israel - Klik hier* PDF-ARTIKELEN 2023

- OUDEJAARSREDE 2023 - Klik hier
- Pedofiele beerput dossier - Klik hier
- Israel doodt in een maand meer burgers dan er in anderhalf jaar van het conflict in Oekraine zijn omgekomen - Klik hier
- KLIMAATHOAXOVERSTROMINGEN IN HEEL EUROPA - Klik hier
- Covid 19 plandemie en klimaathoax gepland om nieuwe wereldorde te lanceren - Klik hier
- Netanyahu en Hamas zijn geen vijanden van elkaar - Klik hier
- Netanyahu-supporters blijken ook nazi-Zelensky-supporters en zouden letterlijk elke Israelische gruweldaad verdedigen - Klik hier
- 400.000 Oekraieners Killed in Action verklaart een heleboel - Klik hier
- Degenen die de oversterfte-holocaust door killer-mRNA-injecties loochenen zijn gewetenloze schurken die berecht moeten worden - Klik hier
- Klimaathoax exposed door sultan Al Jaber - Klik hier
- Leger van meer dan 1000 mensen sleept overheid voor rechter om vaccinatieschade - Klik hier
- Schokkende plannen voor ontvolking en een wereldwijd totalitair systeem meer dan 50 jaar geleden onthuld - Klik hier
- Uitgelekte video onthult dat Rockefeller Covid Prik ontvolkingsagenda in 1994 voorspelde - Klik hier
- Minister van justitie van Texas sleept killervaccin-producent Pfizer aan wegens desinformatie killervaccin - Klik hier
- Seriekiller, illuminaat-psychopaat, Henry Kissinger dood op 100 jaar - Klik hier
- Criminele corona-misleiding opnieuw bewezen - RD-SGP zwijgen killervaccin-holocaust dood en gaan over lijken - Klik hier
- De ware oorzaak van de oorlog Israel-Hamas en Israels bezetting van Gaza - Klik hier
- Israel geeft toe eigen burgers te hebben neergeschoten - Klik hier
- Killervaccin-promotors Steef de Bruijn en Roelof Bisschop schuldig aan Killervaccin-oversterfte-genocide - Klik hier
- Moreel-kuisverrotte RD.NL en fascistische SGP zwijgen wereldwijde kinderhandel dood - Klik hier
- De verborgen geschiedenis van de ongelooflijk kwaadaardige Kazariaanse Maffia - Klik hier
- CHUCK NORRIS BETER OP DE HOOGTE OMTRENT GEPLANDE KILLERVACCIN-OVERSTERFTE DAN ALLE REFODOMINEES BIJ ELKAAR - Klik hier
- Bewijs van Netanyahu-valse-vlag-operatie - WantToKnow.nl - Klik hier
- Bill Gates was lid van pedofielenclub Epstein die gewitwast werd door ds. W.A. Zondag in de pedocoverkrant RD.NL - Klik hier
- Wat niemand u vertelde over Oekraine - MSM liegen alles aan elkaar, inclusief RD.NL, en verdienen hun judaspenningen aan oorlogspropaganda - Klik hier
- TWEE VRAGEN OVER DE ROOMSE TWEE-MENS LEER BEANTWOORD - Klik hier
- TALMOED STAAT VOL MET BLASFEMIE OVER CHRISTUS - Klik hier
- SGP STEMT VOOR TOTAL CONTROL EN VERWERPT MOTIE HAGA TEGEN CLIENT-SIDE-SCANNING - Klik hier
- Hamas-leider klapt uit de school - Wij zijn CIA Psy-Op om de agenda van de globalisten te bevorderen - Klik hier
- DERDE RIJK PRAKTIJKEN - euthaniseren van gehandicapten - Klik hier
- Lees en huiver - Israel vindt kwijtgeraakte overeenkomsten met Pfizer terug en dit staat er in - Klik hier
- Israelisch DNA en menselijke laboratoriumratten - Klik hier
- These 22 pieces of Biden corruption evidence are only the beginning - Fox News - Klik hier
- Nethanyahu gaf IDF-leger bevel om 7 uur niet in te grijpen tijdens Hamas-inval - Klik hier
- Geen babies onthoofd door Hamas - Klik hier
- HAMAS OPGERICHT DOOR ISRAEL - Klik hier
- Biden beroept zich op mysterieus kwaad om de criminele verantwoordelijkheid van de VS te verdoezelen - Klik hier
- Israel-Hamas war - Klik hier
- The Peoples Voice2 - Klik hier
- VOORNEMEN PUTIN OM GLOBALISTISCHE WEF-PSYCHOPATEN TE DOEN VERDWIJNEN - Klik hier
- Poetin maakt duidelijk dat globalistische terrorist Klaus Schwab zijn dagen geteld zijn - Klik hier
- Prins Bernhard was lijfwacht van Hitler - Klik hier
- De occulte en satanische achtergronden van Extinction Rebellion - Klik hier
- Canada saluting a Ukrainian Nazi was no acccident - Klik hier
- Pelagiaans ambtsdragers-betoog van dr. M. Klaassen over LHBTI in het jeugdwerk en gender-transitie - Klik hier
- VS IS DE AS VAN HET KWAAD EN MET HUN BIOLABS IS DE VS HET GROOTSTE GEVAAR VOOR WERELDGEZONDHEID - Klik hier
- Deskundigen schatten dat er al meer dan 20 miljoen covid-vaccin-doden zijn en meer dan 2 miljard zwaargewonden - Klik hier
- CNN gooit Biden onder de bus, wijdt een heel segment aan zijn pathologische leugens - Klik hier
- De klimaatveranderingsagenda is de sleutel tot de uitvoering van The Great Reset - Klik hier
- Bill Gates, Johns Hopkins en WHO voeren tweede pandemie-simulatie uit met dodelijker virus - Klik hier
- OVERWELDIGEND BEWIJS DAT COVIDVACCINATIE OPZETTELIJKE MASSAMOORD IS - Klik hier
- The Peoples Voice - Klik hier
- 12 jaar geleden is Libie naar een anarchie gebombardeerd en Gaddafi vermoord door de fascistische NAVO met instemming van oorlogscrimineel Van der Staaij - Klik hier
- LYING-JOE AND HUNTER BIDEN TOOK THE BRIBE - Klik hier
- Prosecutor fired on Joe Biden's orders says Bidens DID take bribe - Klik hier
- Rutte, De Jonge en Van Dissel gedagvaard - De Lange Mars Plus - Klik hier
- Westerse regeringen en hun MSM-kranten hebben bewezen medeplichtig te zijn aan de vernietiging van hun eigen volkeren - Klik hier
- Keihard bewijs - Branden op Hawaii aangestoken door directed energy weapons - Klik hier
- Biden-DOJ turning America into Nazi Germany - Klik hier
- DE KAARTEN KEREN - Absoluut bewijs van mega verkiezingsfraude 2020 ten voordele van pedo Biden - Klik hier
- Het Kissinger Rapport - Het beleid van de Amerikaanse regering om de wereld te ontvolken - Klik hier
- GEPLANDE JIJDAAR-FESTIVAL 2023 STAAT SYMBOOL VOOR ALGEHELE KERKELIJKE REFO-AFVAL - Klik hier
- Joe and Hunter Biden crimes - Breitbart - Klik hier
- KLIMAATWAANZINNIGE SMEERLAPPEN OP DE TROON - Klik hier
- Geestelijk gestoorde VN-dictator Guterres - De wereld warmt niet langer op, hij begint nu te koken - Klik hier
- Klimaatcommunisten en asielparasieten branden Griekenland af - Leugenmedia wijten het aan klimaatopwarming - Klik hier
- VETERAAN METEOROLOOG DR. ANTHONY WATTS - 96 PROCENT VAN DE AMERIKAANSE KLIMAATGEGEVENS IS GECORRUMPEERD - Klik hier
- 1000 WETENSCHAPPERS - ER IS GEEN KLIMAATCRISIS - Klik hier
- Vorige week was het overal in het nieuws - de temperaturen in Zuid-Europa schieten omhoog naar 48C - Het was allemaal gelogen - Klik hier
- Stompzinnige nazistische waanzinnige klimaatverandering en C02-hoax - Doodt de koeien om de aarde te redden - Klik hier
- SATANISCHE KLIMAATHOAXHUFTERIJ DOOR STEEF DE BRUIJN IN HET RD.NL GEPROMOOT - Klik hier
- TESTIMONY OF SPURGEON - Klik hier
- Wereldwijde kindersekshandel door Biden, Zelensky, VN, WHO, WEF, Bill Gates - Klik hier
- Corrupte Biden familie - Klik hier
- Voorspelde kiezersbedrog - BBB gaat stug door met de WEF-agenda om de boeren te onteigenen - Klik hier
- Besmettingspercentages onder volledig gevaccineerde mensen schieten wereldwijd omhoog - Klik hier
- Lancet-onderzoek naar Covid-vaccin autopsies vond dat 74 procent werd veroorzaakt door killervaccin - Klik hier
- WEF-puppet Rutte beschuldigt Poetin valselijk van deportatie van Oekraiense kinderen - Klik hier
- RD EN SGP SUPPORTEN OEKRAIENSE KINDERORGAANHANDEL VAN ZELENSKY EN VN-WHO-WEF-PEDOFILIE - Klik hier
- Wat het RD, de SGP en de refodominees doodzwijgen - Handel in menselijke organen en kinderprostitutie in Oekraine - Klik hier
- OOK DE MAF PARTICIPEERT IN DE 2030-DEPOPULATIE-AGENDA DOOR HET INVLIEGEN VAN mRNA-KILLERSPUITEN NAAR AFGELEGEN GEBIEDEN WERELDWIJD - Klik hier
- Floodings in Suriname stupid related to climate-change - Relief efforts in Suriname 2022 - Klik hier
- Uit een vertrouwelijk Pfizer-document blijkt dat het bedrijf 1,6 miljoen bijwerkingen heeft waargenomen in bijna alle orgaansystemen - Klik hier
- Het loopt de spuigaten uit met hartaanvallen - Klik hier
- KLIMAATCHANGE SUPPORTERS ZIJN HONDSDOLLE PSYCHOPATEN - Klik hier
- Klokkenluider, die omkoopprogramma van Biden verklapte, dood aangetroffen - Klik hier
- Poetin - oorlogsvuur zal heel Europa overspoelen - Klik hier
- Oorsprong Klimaat hysterie - Klik hier
- Trump slams sham federal indictment as election inference, the most heinous abuse of power in US history - Klik hier
- REFOGAYKRANT, HET RD.NL, MAAKT RECLAME VOOR DE VAN GOD VERVLOEKTE TRANSGENDER-IDEOLOGIE - Klik hier
- Dr. David Martin - het bewapenen van het coronavirus begon al in de jaren 60 - Klik hier
- HET OVERHEIDS-MSM-RD-911 COMPLOT - Klik hier
- Klimaat-Lockdowns vermomd als 15 Minuten Steden worden geintroduceerd onder de VN Agenda 2030-richtlijn en het WEF Great Reset-plan - Klik hier
- DE FAKEBRON WAARUIT DE GOEBELIAANSE PROPAGANDAKRANT RD.NL ANTI-RUSSISCH NEPNIEUWS TAPT - Klik hier
- Nucleaire noodsituatie West-Oekraine - Stralingsniveaus blijven stijgen, bevolking op de vlucht - Klik hier
- NAVO, WHO, VN, WEF IS EEN SODOMITISCH-KINDERVERKRACHTENDE ALLIANTIE, MET INSTEMMING VAN RD-SGP - Klik hier
- DURHAM-RUSSIAGATE-RAPPORT ZET HEEL DE NEPNIEWS-MSM INCLUSIEF RD.NL IN HUN COMPLOTFANTASIE-HEMD - Klik hier
- DR. BENNO ZUIDDAM CHRISTIANISEERT EX-TRANSGENDER-MANWIJF LAURA PERRY - Klik hier
- Pope Francis Declares Child Rapists Are Gods Chosen People - Klik hier
- OORZAAK NAVO-RUSLAND CONFLICT - VERRAAD BEGON AL MET WILHELMINA - Klik hier
- Robert Kennedy spreekt mooie en ware woorden maar hij spreekt met twee tongen - Klik hier
- DODENHERDENKING - Oorlogsmisdadiger Zelensky wordt als een held binnegehaald en vereerd - Klik hier
- Dr. Naomi Wolf - makers en promotors van het killervaccin zijn MONSTERS en bedrijven de grootste misdaad tegen de mensheid - Klik hier
- AMERIKAANS BIOLAB IN SOEDAN BRON VAN PANDEMIE 2 - Klik hier
- BILL PEDO KILL GATES WIL PEDOFILIE MET MIJOENEN DOLLARS LEGALISEREN IN NAVOLGING VAN PEDO-VN PEDO-WHO PEDO-WEF PEDO-RD PEDO-SGP - Klik hier
- Minderjarige misbruikslachtoffers vertrappeld door Justitie - Gideon Van Meijeren in de Tweede Kamer - Klik hier
- Gemeente Bodegraven eist ruim twee ton van Joost Knevel - Ellaster - Klik hier
- MSM-RD-MAZELEN-WAANZIN OM AANDACHT VAN DE C-VACCIN-GENOCIDE AF TE LEIDEN - Klik hier
- KILLERVACIN-PROMOTORS -ZOALS RD-STEEF DE BRUIJN EN SGP-ROELOF BISSCHOP DAT PUBLIEKELIJK ZIJN- PLEGEN STRAFBARE MISDADEN VAN GROF WANGEDRAG - Klik hier
- KEIHARD BEWIJS DAT VS TAL VAN BIOLABS HEEFT IN OEKRAINE - Klik hier
- US-NATO-war in Ukraine has nothing to do with Ukrainian citizens, but everything to do with US-biolab-cover-ups - Klik hier
- WITTEBOORDENCRIMINELE RD.NL-KRANT ONTKENT GEWETENLOOS VACCIN-HOLOCAUST - Klik hier
- Resultaat onderzoeken naar Amerikaanse biolabs in Oekraine - Doodsgevaar voor de mensheid - Klik hier
- Veel bijval voor wetenschapsjournalist die stikstofbeleid kabinet aan mootjes hakt - Klik hier
- Emily heeft al 33 rechtszaken gevoerd om haar 4 kinderen terug te krijgen - Jeugdzorg is kinderhandel - Klik hier
- OORLOGSMISDADEN VAN DE VS-NAVO-ZELENSKY-REGIME CATEGORISCH DOODGEZWEGEN MET NAME DOOR RD-SGP - Klik hier
- OEKRAINE-VALSVLAGGER ARIE SIMONS ZEGT ER KAPOT VAN TE ZIJN DAT DE SCHENKING AAN DE AANNEMING VOORAFGAAT - Klik hier
- Oekraiense vrouw weerlegt de misleidende informatie van de NOS en de brute leugens van het RD.NL - Klik hier
- De schietpartij in Nashville, de gewelddadige retoriek van de transbeweging en de hypocriete verslaggeving van de massamedia - Klik hier
- Pedofiele Kinderhandel all over the place - Klik hier
- GRUWELDADEN VAN HET OEKRAIENSE REGIME TEGEN OEKRAIENSE BURGERS, GEPROMOOT DOOR HET FASCISTISCHE REFO-DUO RD-SGP - Klik hier
- De door het Westen verzwegen beestachtige terreur, waaronder massamoord op Russen die in Oekraine wonen - Klik hier
- Senator sloopt corrupte WHO-suikeroom Bill Gates en moordenaar Tedros - Klik hier
- COVIDVACCINS WERKEN ALS DODELIJK MONSANTO-ROUNDUP - Klik hier
- DESINFORMATIE RUTTE EN OORLOGSMISDADEN ZELENSKY - Klik hier
- Werkelijke machthebbers heel blij met Nederland - Klik hier
- GLOBALISTISCHE BBB-PARTY NET ZO CORRUPT ALS DE SGP AKA D666 - Klik hier
- 9 opmerkelijke feiten rond de Amerikaanse verkiezingen - Ellaster - Klik hier
- MSM-RD-mediarot steeds publieker - Klik hier
- RD-STEEF DE BRUIJN, PKN-ds. J. BELDER, GG-ds. A. SCHREUDER e.a. REFORMATORISEREN NAZI-ORGAANDONATIE-MOORD - Klik hier
- Oeganda maakt een einde aan Westerse homo-propaganda in het land - Klik hier
- Zelensky slet Giorgia Meloni - Klik hier
- GIGANTISCHE OVERSTERFTE DOOR KILLERVACCINS GEWETENLOOS ONTKEND DOOR PFIZER-PUPPETS AB OSTERHAUS EN STEEF DE BRUIJN - Klik hier
- MOREEL KUISVERROT REFO-DUO RD-SGP STEUNT FASCISTISCH NAZI-REGIME VAN NAZI-CRIMINEEL ZELENSKY - Klik hier
- Ruslands onafhankelijkheidsverklaring - Overzicht van de toespraak van Poetin - Klik hier
- NAVO-TOPMAN, Stoltenberg, erkent Poetins gelijk - Klik hier
- CHEMISCHE AANVAL OP VS-BEVOLKING DOOR GEORKESTREERDE TREINRAMP OHIO - Klik hier
- FVD-raadslid spreekt afschuw uit over sodomie en gender-ideologie - Klik hier
- Wat begrafenisondernemers van oversterfte door vaccins weten dat u niet weet - Klik hier
- MH17 JIT-MSM-RD PROPAGANDA-LEUGENS EXPOSED - Klik hier
- Pedoresident Joe Biden State of Lies - Klik hier
- Russen vinden ruim 20.000 documents van US-biolabs in Oekraine - Klik hier
- Stop the Death Jab - Klik hier
- FEMINISTISCHE LEERTOLERANTIE VAN PKN-HHK-DR. M. KLAASSEN - Klik hier
- NOS probeert ook in Rusland leugens te verspreiden en zo wordt erop gereageerd - Klik hier
- Pfizer-maffia wil c-virus muteren om nieuwe killervaccins te ontwikkelen om nog meer miljardenwinsten te maken - Klik hier
- OORLOGSPROPAGANDA- EN FAKENEWSBRONNEN WAARUIT HET RD.NL ZIJN NEPNIEUWS TAPT - Klik hier
- BARSTENDE MSM-RD LEUGENS OMTRENT VACCIN OVERSTERFTE - Klik hier
- Statement van de afval der refo-kerken - Klik hier
- 666-WEF WIL 666-NWO IMPLEMENTEREN - Klik hier
- MUITERIJ UITGEBROKEN BINNEN WEF - Klik hier
- PVVer MARTIN BOSMA ZET COMPLOTTERS MINSTER BRUIJNSSLOT EN STEEF IN HUN COMPLOT-HEMD - Klik hier
- COVID THEATER - Klik hier
- BRAZILIE COUP - Klik hier
- Gelukkig RD-SGP-Nieuwjaar eindigt in de hel - Klik hier
- Biden sending immigrant children to sex offenders - Klik hier
- Krankzinnige psychopaten-elite en MSM schrijven massale oversterfte killervaccins toe aan klimaatverandering - Klik hier
- Defensiedocumenten bevestigen dat Amerika biolabs financierde in Oekraine - Klik hier
- Deze nieuwe regel inzake klimaatverandering is uiterst Orwelliaans - Klik hier
- WEF architect van koken-op-gas-hoax - Klik hier
- Duitse minister van Volksgezondheid zegt dat klimaatverandering de oorzaak is van gezondheidscrises - Klik hier
- WEF publiceert video dat ze ons op gaan sluiten in Mega-steden - Bewegingsvrijheid alleen nog voor de Elite - Klik hier
- Kamerlid slaat alarm - Kabinet en handlangers zijn bezig met ongekende pensioenroof - Klik hier* PDF-ARTIKELEN 2022

- COVID-19 is Man-Made From Fauci, to Gates, to Daszak - a Timeline of Bio-Terror - Klik hier
- Hartschade en oversterfte door vaccins de andere krant - Klik hier
- WORLD HELL ORGANISATION WANTS TO KILL WORLD DEPOPULATIE - Klik hier
- ISRAEL EN FLORIDA ONTWAKEN UIT DE KILLERVACIN HOLOCAUST - Klik hier
- Ex-Twitter CEO Jack Dorsey faces five years in prison for perjury - Klik hier
- KILLER BILL GATES HARD BEZIG MET DEPOPULATION PANDEMIE II - Klik hier
- Vaccin-Holocaust promoted by 666-satanists - Klik hier
- BPOC 2020 - Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 - Klik hier
- De zogenaamd -mislukte Duitse staatsgreep- is in scene gezette mediashow om andersdenkenden te ruineren - Klik hier
- Miljoenen vaccindoden wereldwijd - brandstof-voor-de-hel-krant RD.NL blijft vaccin-holocaust ontkennen - Klik hier
- D666-er Tjeerd de Groot maakt ON-verslaggever uit voor fascist - en Steef de Bruijn houdt zijn smoel - Klik hier
- Erger dan het COVID-19 vaccin - End Game Total Control - Klik hier
- Dr. Roger Hodkinson - Wanneer de geschiedenis van deze waanzin is geschreven, zal er bloed in de goot vloeien - Klik hier
- Steeds meer cardiologen bevestigen - Covid-vaccinatie zeer toxisch voor hart en bloedvaten - Klik hier
- De Covidhorror exposed - Conclusie - Frontnieuws - Klik hier
- HOOGBEKEERDE REACTIES VAN HHK-ds. W. ROOS OP ALARMERENDE RONDZENDBRIEF VAN VRIEND JAN VAN DAM - Klik hier
- OGG-ds. A. KORT REAGEERT MET EEN OUDGERAFFINEERDE DOODDOENER OP EEN ALARMERENDE RONDZENDBRIEF VAN VRIEND JAN VAN DAM - Klik hier
- Al degenen die meegewerkt hebben om de mensheid in te spuiten met mRNA-injecties zijn schuldig aan misdaden tegen de mensheid - Klik hier
- Neurenberg II proces is in voorbereiding - WHO, WEF, wereldleiders, hoofdredacteuren aangeklaagd voor misdaden tegen de mensheid - Klik hier
- ROOD ALARM - NIEUW WHO-PANDEMIEVERDRAG STORT DE WERELD IN EEN MEDISCHE NAZI-DICTATUUR - Klik hier
- DR. ROGER HODKINSON - ALLE C-VACCIN-ARTSEN-PROMOTORS ZIJN SCHOFTEN EN MOETEN DE GEVANGENIS IN - Klik hier
- Alle Westerse pogingen om Rusland te isoleren op de G20 zijn mislukt - Klik hier
- MILJOENEN sterven aan COVID-19 vaccins, maar de media vertellen u er niets over - Klik hier
- Great Reset-demograaf Wolfgang Lutz - wereldbevolking moet meer dan gehalveerd worden - Klik hier
- Analisten zeggen dat het Haagse MH17-vonnis niets anders is dan een anti-Rusland showproces - Klik hier
- De werkelijke MH-17-dader geeft vanavond een feestje - Klik hier
- Gideon van Meijeren clasht met minister Yesilgoz over uitspraken in podcast - Klik hier
- Holocaust-verloop van de mRNA-vaccin-doden - Klik hier
- Als je ooit twijfelde of Klaus Schwab wel echt de baas is - Klik hier
- ALLE HUIDIGE VACCINS -OOK HET C-VACCIN- BEVATTEN CELLEN VAN GEABORTEERDE BABIES - Klik hier
- DE WERELD EN DE KERKEN VERDEMONISEREN EN PROMOTEN MOORD IN KOELEN BLOEDE - Klik hier
- RD-ATHEIST, STEEF DE BRUIJN, PROMOOT NU OOK HET DODELIJK POLIO-VACCIN VAN DEPOPULATOR BILL GATES - Klik hier
- Natasja haalde de booster en sindsdien valt haar lichaam 2 tot 3 keer per dag uit - Klik hier
- Deconstructie van Westerse waanideeen van Oekraine en Rusland - Klik hier
- TSUNAMI AAN STERFGEVALLEN NA COVID-INJECTIE - Klik hier
- Holandse remigranten uit Australie keerden terug naar NL en spreken hun afschuw uit over de bizarre slaafse corona-afgoderij der refokerken - Klik hier
- De VS hebben sinds de Tweede Wereldoorlog meer dan 20 miljoen mensen gedood in 37 slachtofferlanden - Klik hier
- Professor Dolores Cahill - We zijn getuige van de uitrol van Agenda 21 ofwel ontvolking en ondermijning van de samenleving - Klik hier
- COVID-19 vaccin vernietigt harten en hersenen van miljarden mensen - Dr. Sucharit Bhakdi - Klik hier
- PKN-WOLF IN SCHAAPSKLEDEREN, DS. J. BELDER, REFORMATORISEERT NAZI-ORGAANDONATIE-MOORD - Klik hier
- KILLERVACCIN-CRIMINEEL BILL GATES GEWITWAST DOOR REFO-DEEPSTATERS, STEEF, STAAIJ EN MAFFIA-DS. W.A. ZONDAG - Klik hier
- Fascistische Westen laat conflict Rusland-Oekraine escaleren tot hun eigen ondergang - Klik hier
- DEGENEN DIE DE PAUS BEZOEKEN EN BEWIEROKEN, PLEGEN JUDASVERRAAD JEGENS CHRISTUS - Klik hier
- Stijgende verontwaardiging over de EU-vaccinatieschandalen en de pers zwijgt - Klik hier
- Wereldprimeur - Nieuwe premier van Alberta, Danielle Smith, biedt ongevaccineerden excuses aan - Klik hier
- BEGINT IN ALBERTA DE VICTORIE? - Klik hier
- SGP-MODDERBAD-IDIOOT, CHRIS STOFFER, KAKELT ALS EEN KIP ZONDER KOP OVER DE GREAT RESET VAN KLAUS-666-SCHWAB - Klik hier
- Hoe ons belastinggeld tijdens corona buiten ons gezichtsveld wegstroomde via lobbyclubs als het WEF - Klik hier
- Waarom zwijgt de MSM-RD over de gruwelijke kinderhandel in Oekraine - Frontnieuws - Klik hier
- COVID-KILLER-VACCIN-PROMOTORS, STEEF DE BRUIJN, VAN DER STAAIJ EN R. BISSCHOP MOETEN WORDEN GEDAAGD VOOR HET COVID-TRIBUNAAL - Klik hier
- DIABOLUS-KRANT, RD.NL, ZET ANTI-RUSLAND-PRO-NAZI-PROPAGANDA IN DE HOOGSTE VERSNELLING - Klik hier
- REFERENDA IN OEKRAINE, GOEBELIAANS RD.NL PROPAGANDA, PUTIN-SPEECH ENZ. - Klik hier
- VS blijft militaire aanwezigheid in Europa opbouwen omdat Europa moet worden vermoord - Klik hier
- HORRORFILM-ACTEUR, STEEF DE BRUIJN, ZWIJGT KILLER-VACCIN-HOLOCAUST DOOD - Klik hier
- VACCIN HOLOCAUST - Honderdduizenden volledig gevaccineerden sterven WEKELIJKS, zo blijkt uit officiele overheidsrapporten - Klik hier
- Kiev regime vermoordt Oekraiense vluchtelingen die Russische bescherming zoeken - Klik hier
- SABOTAGE Nord Stream pijpleiding duidelijk georkestreerd door NWO-Biden-regime - Klik hier
- Officiele vertaling van de toespraak president Poetin - Frontnieuws - Klik hier
- PM Rutte bewierookt Yuval Harari depopulatie-adviseur van Klaus Schwab - Klik hier
- DE VALSE QUEEN-VERHEMELING VAN STEEF DE BRUIJN EXPOSED - QUEEN ELIZABETH OMHELSDE DE ANTICHRIST, OFWEL DE OPEENVOLGING VAN PAUSEN - Klik hier
- Nieuwe koning Charles in Rothschild houdgreep - Klik hier
- Freemasonry the British Monarchy and Queen Elizabeth II - Klik hier
- Queen Elizabeth and Cameron issued warrants for a pedophile ring - Klik hier
- Belgium Court found Queen Elizabeth guilty for the Disappearance of 10 children in 2017 - Klik hier
- Gideon van Meijeren - Van Dissel tot op het bot corrupt - Klik hier
- DEEPSTATEKRANT, RD.NL, LAAT RIVM-PUPPET -VAN GAALEN- OPDRAVEN OM DE VACCIN-HOLOCAUST TE ONTKENNEN - Klik hier
- Photos of US Torture of Iraqi Prisoners At The Abu Ghraib Prison In Iraq - Klik hier
- De massale slachting van de MENSELIJKE KUDDE is nu aan de gang - Klik hier
- Poetin zegt de Nieuwe Wereldorde aanbidt Satan - Klik hier
- Europarlementariers eisen aftreden van EU-psychopaat Ursula von der Leyen - Klik hier
- DRIE GLOBALISTISCHE KLIMAATHOAX GEKKEN - Klik hier
- Dr. Simone Gold in prison - Klik hier
- 10.000 coronavaccindoden per dag - Klik hier
- US attorney general faces impeachment push over Trump house raid - Klik hier
- Oekraine beschiet met westerse wapens nucleaire kerncentrale - bij een fallout wordt groot deel van Europa onbewoonbaar - Klik hier
- FBI RAID MAR-A-LAGO INFO - Klik hier
- De schokkende waarheid over de wereldwijde ontvolkingsagenda - Klik hier
- HORRORBOEKJE OPEN OVER CRIMINELE NWO-ELITE VN, UNESCO, UNICEF, WHO, WEF, GATES, MSM, EU - Klik hier
- PEDOFIELE-ABORTUS-VACCIN CRIMES VAN VN, UNICEF, UNESCO, WHO EN BILL GATES OF HELL - Klik hier
- Rutte is het schoothondje van Klaus Schwab en landverrader Staaij is het schoothondje van Rutte - Klik hier
- COVID-HOLOCAUST-DOSSIER-29-07-2022 - Klik hier
- Russian Strike destroys over 100 US-made HIMARS rockets - Klik hier
- WESTERSE WAPENS ZAAIEN DOOD EN VERDERF ONDER OEKRAIENSE BURGERS EN KINDEREN - Klik hier
- Dit is waarom het totale chaos is in Sri Lanka - Klik hier
- OOK SYNTETIC-MEAT PRODUCER, BILL GATES, IS GROTE DRIJFKRACHT ACHTER ELIMINATIE NEDERLANDSE BOEREN - Klik hier
- VACCINSTERFTE-RAPPORT - DEPOPULATIE DOOR CORONA-VACCINATIE KEIHARD BEWEZEN - Klik hier
- Inwoners Apeldoorn als eerste geroosterd door 5G, inclusief killerspuit-promotor Steef de Bruijn - Klik hier
- Mijn politiehart bloedt en doet vreselijk pijn, ik was blind voor de verborgen agenda van onze leiders - Klik hier
- Beelden van Gestapo die schiet op vreedzame boeren gaan hele wereld over - Klik hier
- Boerenprotest van start tot Den Haag plannen intrekt - De Lange Mars Plus - Klik hier
- Dr. David Martin - 700 miljoen vaccindoden binnen 6 jaar - Klik hier
- Journalist Sonja van den Ende aan Nederlandse volk - Stop jullie criminele genocide-plegende regering en parlement - Klik hier
- KINDERMISBRUIK-EN-MOORD-DOOR-DE-ELITE-VAN-DE-WERELD - Klik hier
- Waarheidsklokkenluiders-journalisten worden vervolgd en het liegende belials-duo Steef en Staaij gaat vrijuit - Klik hier
- Verraderlijke WEF-reactie van SGP-lijder Van der Staaij op fascistische toespraak Oekraiense puppet-president Zelensky - Klik hier
- NAZI-Roots Klaus Schwab - Adara Press - Klik hier
- Deze maffia-termen moet je kennen, om te begrijpen wat er in de wereld gaande is - Klik hier
- DIABOLUS-MSM-RD OEKRAINE - SANCTIES TEGEN RUSLAND FALEN - RIVM-KUIPER LEUGENS - Klik hier
- MSM-BBC-RD-SGP witwassen Oekraiense Azov-Nazisten - Klik hier
- De planning van de corona- en apenpokkenpandemie - Klik hier
- Top-advocaten, top-artsen en top-wetenschappers waarschuwen de mensheid - Klik hier
- Het ware kwaad van het Wereld Economisch Forum - Frontnieuws - Klik hier
- OEKRAIENSE AZOV NAZI-CRIMES MET SUPPORT VAN RD-SGP - Klik hier
- DERDE DOODSOORZAAK IN DE USA is een goed verborgen geheim - Klik hier
- De globalisten zijn de moordfase van de Grote Reset ingegaan - Klik hier
- WHO-WEF-MSM-Vaccin holocaust - Klik hier
- De planning voor de apenpokkenpandemie - WantToKnow.nl - Klik hier
- Apenpokken is de laatste gemanipuleerde afleiding - Frontnieuws - Klik hier
- De profetische apenpokken-simulatie - Ellaster - Klik hier
- Rutte, Maxima & Kaag naar WorldEconomicForum - WantToKnow.nl - Klik hier
- Geplande Apenpokkenvirus uit de WHO-doos getoverd en ja hoor het vaccin ligt al klaar - Klik hier
- Coronaspoedwet, een zorgvuldig geregisseerde show - Klik hier
- Debatten Tweede Kamer zijn doorgestoken kaart - Klik hier
- Bewijzen van verkiezingsfraude bij de Franse presidentsverkiezingen - Frontnieuws - Klik hier
- NOS IS EEN MISDADIGE ORGANISATIE -ZOALS HEEL DE MSM-RD - Klik hier
- Zelensky leidt campagne van moord, ontvoering en marteling van politieke oppositie - Klik hier
- Oekraiense soldaten bevestigen dat ze opdracht kregen om burgers te doden in Rubezhnoe - Klik hier
- Huisarts vernietigend over corona-aanpak - Dit doet mij denken aan het naziregime - Klik hier
- Europarlementarier laat geen spaan heel van pandemieverdrag - Klik hier
- Alarmerende toename van oversterfte in Canada - Klik hier
- Nederlandse journalist in Oekraine ontzenuwt MSM-RD-nepnieuws over chemische aanval - Klik hier
- Bombshell artikelen over Oekraine en vaccindoden - Klik hier
- Joe Biden Wants to Force Christian Hospitals to Kill Babies in Abortions or Shut Down - Klik hier
- COVID-19 Vaccin Massacre - 68.000 procent toename van beroertes, 44.000 procent toename van hartziekten, 6.800 procent toename van sterfgevallen door c-vaccins - Klik hier
- Op 1 na grootste leugen in de wereldgeschiedenis - Er was nooit een c-pandemie - Klik hier
- VS war-crimes against humanity - Klik hier
- OPERATIE-DE-NAZIFICATIE - Klik hier
- Oorlogsmisdaden VS-NAVO-SGP-RD - Klik hier
- ROCKSOLID EVIDENCE US-BIOLABS IN UKRAINE - Klik hier
- Journalist maakt schokkende reportage - Het Oekraiense leger decimeert hier de burgerbevolking - Klik hier
- DR. VERNON COLEMAN AGEERT TEGEN DE KRANKZINNIGE ANTI-RUSLAND PROPAGANDA VAN DE NAVO-MSM-RD - Klik hier
- We gaan nu de zesde en laatste fase in richting New World Order - Klik hier
- C-Vaccin en 5G holocaust - Klik hier
- New Benjamin Fulford - Nazi Fourth Reich Negotiating Surrender to Russia, Fake Biden Government Doomed - Klik hier
- Verenigde Staten wilden trekvogels van Oekraine naar Rusland besmetten met virussen - Klik hier
- Pentagon liet in Oekraine onder diplomatieke bescherming biowapens produceren - Klik hier
- De voorbereidingen voor de huidige Oekraine oorlog begonnen jaren geleden - Klik hier
- MSM Oorlogspropaganda - Video van Russische mobiele crematoria om gesneuvelde soldaten te cremeren komt uit advertentie van 2013 - Klik hier
- Westerse war-crimes in Libie en Syrie - Klik hier
- Westerse propaganda en leugens tegen Vladimir Poetin en Rusland - Klik hier
- WAARHEIDSARTIKELEN OVER HET ARROGANTE WESTEN - HET FASCISTISCHE OEKRAINE EN DE INGREEP VAN POETIN - Klik hier
- Corona-app is voorloper van Europese Digitale Identiteits pas-chip - om een totalitaire medische controlestaat te implementeren - Klik hier
- The Fight to Restore Freedom in Canada has only just Begun - Truth11 - Click here
- Vaccin-Crime against humanity - Klik hier
- Pedo-pope Ratzinger exposed in detail - Klik hier
- Christine Lagarde Memo - Klik hier
- The Vaccine Holocaust Is Well Underway With Globalists At War With 7.8 Billion People - Click here
- Huge Number of Vax Deaths & It's Getting Worse - Dr. Pierre Kory - Greg Hunter's USAWatchdog - Click here
- Onderminister Victoria Nuland kondigt false flag aan die oorlog met Rusland zal veroorzaken - Klik hier
- Freedom Rally truckers convoy hits Canada against vax mandates - WORLD RECORD CONVOY - Click here
- De Canadese truckers komen op stoom - Klik hier
- ZES PROTESTBRIEVEN TEGEN DE SGP-RD-DS-SCHURKERIJ - Klik hier
- 3e PROTESTBRIEF TEGEN DE SGP-RD-DS-SCHURKERIJ EN DS. P. DE VRIES - Klik hier
- WND - 80 procent van serieuze covid-gevallen in Israel betreffen volledig gevaccineerden - Klik hier


* PDF-ARTIKELEN 2021

- Covid-Gen-Tech-Shots, grootste misdaad aller tijden - WantToKnow.nl - Klik hier
- Nu hoogste sterfte bij volledig gevaccineerden - WantToKnow.nl - Klik hier
- HOE RUTTE CS. ONS LAND JURIDISCH VERKOPEN AAN HET WEF - Klik hier
- NAZI roots Klaus Schwab FINALLY TRACED - Click here
- Rechtbank in Peru - COVID-19 uitvinding van een wereldwijde criminele elite - Klik hier
- PKN-DS. A. SIMONS LEERT EEN LETTERLIJK AARDS KONINKRIJK - GODS WOORD LEERT EEN GEESTELIJK-HEMELS KONINKRIJK - Klik hier
- Australie - gruwelijk COVID-fascisme - WantToKnow.nl - Klik hier
- Health Impact News The New COVID Variant Scam was Simulated in Israel Weeks before it was Discovered - Click here
- Duitse politica klapt uit de school - het ging nooit over corona - Klik hier
- CIJFERS VACCINATIESLACHTOFFERS NOV. 2021 - Klik hier
- WHO official - Pandemie is fake alles is gepland - Klik hier
- DR. A. HUIJGEN SCHRIJFT AFGODSROMAN OVER MARIA - Klik hier
- Billy Graham and Richard Nixon were pedophiles - Click here
- Russische kolonel vertelde in maart 2020 precies wat het echte doel van de pandemie is - Klik hier
- MSM-RD.NL-SGP-Refokerken werken volop mee aan de Great Reset staatsgreep tegen onze samenleving - Rotterdam-rel is false-flag - Klik hier
- Bill Gates says governments must PUNISH people for questioning mask and vaccine mandates online - Click here
- Hoe Great is de Great Reset van World Economic Forum - Clingendael Spectator - Klik hier
* GGinN-ATHEIST, LAURENS VAN DER TANG, ZINGT EEN VALS GREAT-RESET GEZANG Klik hier
- REFO-DEEPSTATE-DUO RD-SGP HONDERD PROCENT MEDEPLICHTIG AAN VACCINATIE-HOLOCAUST - Klik hier
- Uitvinder mRNA tech vaccins maakt openlijk vergelijking met de Holocaust - Click here
- FINAL media release SOS from Australia - Click here
- Vaccine-Death-Report - Click here
- Niet alleen honden gemarteld, dr. A. Fauci financierde dodelijke experimenten met honderden AIDS weesjes - Klik hier
- Kamerlid Van Meijeren - Parlement is een grote poppenkast, Nederland is een schijndemocratie - Klik hier
- Georganiseerd sadistisch kindermisbruik door Nederlandse elite - Klik hier
- Huig Plug toont schokkend bewijsmateriaal van pedo-netwerken in de hoogste kringen - Ellaster - Klik hier
- Arnold Karskens - Regeringen en MSM gevaarlijkste verspreiders nepnieuws - Omroep Ongehoord Nederland - Klik hier
- Toneelspel-rondzendbrief dr. W.J. op tHof van Geraffineerd Venster exposed - klik hier
- REFO-DEEPSTATE DUO RD-SGP BEDRIJFT MISDAAD TEGEN DE MENSHEID DOOR PARTICIPATIE MET RASISTISCH QR-APARTHEIDSSYSTEEM - Klik hier
- Dr. Fauci and Bill Gates creators of The Vaccine-Depopulation - Click here
- Totale uitroeiing van de mensheid is nabij - The Final Wakeup Call - Klik hier
- Obama-s FDA purchased fresh and never frozen aborted baby heads and other body parts - Click here
- IMF-bankier Christine Lagarde wil (oude) mensen opruimen - Click here
- It Is Official - Dr. Fauci Is A Liar - Helleniscope - Click here
- Search FAUCI-CRIMES - Click here
- Treason - Joint Chiefs Chairman Milley told top military officials not to take orders from Trump - Click here
- Joe Biden is a war criminal - MURDERED seven family members including children - Click here
- Rand Paul vindicated Fauci reported to DoJ for lying Its a felony punishable by five years in jail - Klik hier
- Treason - Joint Chiefs Chairman Milley told top military officials not to take orders from Trump - Klik hier
- 666-krant RD.NL - -Onder Joe Biden meer stabiliteit-, terwijl Biden dood en verderf zaait en zijn eigen volk verraadt - Klik hier
- Rutte is directeur van Apartheid-regime-business geregistreerd in Washington DC - Click here
- NUREMBERG II WILL HOLD GOVERNMENT AND BIG BIZ VAXX MANDATORS ACCOUNTABLE - Click here
- Dr. Fauci and Bill Gates creators of The Vaccine-Depopulation - Klik hier
- Hoofdredacteur grootste Europese krant vraagt vergeving voor Covid angstpropaganda - Klik hier
- Hugo de Jonge misbruikt Gods Naam - coronavaccin is gave uit Gods hand - Klik hier
- Mexicaanse president veegt de vloer aan met Big Pharma - Klik hier
- De verdachte zelfmoorden in Bodegraven - Ellaster - Klik hier
- De naakte boog Gods - W. Huntington - Klik hier
- EllaSter - doofpot Bodegraven-gate - Klik hier
- WEERLEGGING Slot-RD-Artikelenserie Complottheorieen - Klik hier
- Stichting -Wij de ouders- schrijven brandbrief aan Hugo de Jonge - Klik hier
- REFO-DEEPSTATE-DUO RD-SGP PLUS REFO-DOMINEES PROMOTEN DEPOPULATIE-VACCIN - Klik hier
- SGP-er Kees van der Staaij mag nutteloze werkgroep leiden die geen enkel resultaat zal opleveren - Klik hier
- Nederland gegijzeld met onzinnige cirkelredenering - A-status is dictatoriaal besluit - Klik hier
- Belachelijk - Meer dan 100 Kamerleden stemden voor A-status van coronavirus - Klik hier
- Met dank aan FvD en SGP krijgt corona nu A-status in de wet - Klik hier
- Gezin in gevaar - Gayformatorisch Dagblad omhelst homolobby - Klik hier
- LASTERCAMPAGNE VAN PEDOCOVERKRANTKRANT RD.NL OMTRENT TRIO PEDOJAGERS EXPOSED - Klik hier
- Hersendood is niet dood - hersendood is een levensbedreigende neurologische conditie - Klik hier
- Hersendood is lang niet altijd dodelijk - Klik hier
- Je bent als donor niet dood, want aan dode organen heeft de medische wereld niets - Klik hier
- De waarheid omtrent orgaandonatie - Klik hier
- 1. Zwartboek over orgaandonatie - Klik hier
- 2. Zwartboek over orgaandonatie - Klik hier
- 3. Zwartboek over orgaandonatie - Klik hier
- Coronapandemie heeft niets met gezondheid te maken - Klik hier
- Ex-VP Pfizer beschuldigt regeringen en hun wetenschappelijke adviseurs van massamoord - Klik hier
- Nog enkele stappen verwijderd van het totalitaire Nieuwe Normaal - De Lange Mars Plus - Klik hier
- De vaccinatiedoden rijzen de pan uit - Klik hier
- Google-chrome is 666 - De pedo-elite-drank Adrenochrome - Klik hier
- BEWIJZEN dat de pandemie gepland werd met een doel - Klik hier
- CORONA-Nieuws - Klik hier
- 7,766 DEAD & 330,218 VACCINE INJURIES In Europe Alone from Covid Jabs - Click here
- Rapportage corona-vaccin-gevolgen - Klik hier
- Agent - politie is tot op het bot verrot - De Lange Mars Plus - Klik hier
- Professor Cahill - 70-plussers die nu gevaccineerd worden, waarschijnlijk binnen 2 tot 3 jaar dood - Klik hier
- Bijwerkingen en sterfgevallen door vaccinaties nemen snel toe - Klik hier
- Voormalig vicepresident van Pfizer - Uw regering liegt tegen u op een manier die tot uw dood kan leiden - Klik hier
- Werelds meest gepubliceerde professor - 85 procent Covid doden hadden met bestaande medicijnen voorkomen kunnen worden - Klik hier
- Aangifte tegen Rutte Regime - Klik hier
- ABORTUS HOLOCAUST STATEMENT - Klik hier
- CDC waarschuwt COVID-vaccins en het risico op Prionziekten - Klik hier
- Ontheologisch gekwebbel van dr. P.L. Rouwendal, dr. G.A. van den Brink en ds. J.M.D. de Heer - Klik hier
- In Texas begint de Victorie - Texas be-eindigt alle corona-maatregelen en gaat op 10 maart volledig open - Klik hier
- Neurenberg II-tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis - Klik hier
- COMMENTS VAN W. VAN VLASTUIN OP HET ABC-STATEMENT VAN GPPB - Klik hier
- ENQUETE ONDER EEN AANTAL DOMINEES VAN HET REFODOM - Klik hier
- NSB-er Staaij - Wet is wet - Bij overtreden avondklok tot 8700 euro boete of half jaar cel - Klik hier
- Tanzanian President Promotes Steam to Fight Coronavirus, Warns - Vaccines Are Not Good - Click here
- Dr. R. Seldenrijk ontmaskert Steef de Bruijn en ageert tegen nano-vaccinaties - Klik hier
- De tweede Amerikaanse revolutie - Ellaster - Klik hier
- 3 Owners of Empire - The Vatican, London-Crown and Washington DC - Click here
- The Unholy Trinity of Globalist Control - The Vatican, The City of London & Washington D.C - Click here
- Update 15 jan. 2021 - Political News and Analysis - by Benjamin Fulford - Click here
- The Next 13 Days Our Military Will Be Taking Down The Remaining Deep State Players - Click here
- Pence was the mole all along who betrayed America in the final hour - Click here
- Tot nu toe slechts toneelspel in Washington DC - Niets is wat het lijkt te zijn - Justice is coming - Ellaster - Klik hier
- The New mRNA COVID Vaccines Inject an Operating System into Your Body - Click here
- ALLE COVID-NANO-VACCINS BEVATTEN CELLEN VAN GEABORTEERDE BABIES - Click here
- NIEUWJAARS-VRIJMAAKBRIEF DRV 2021 - jegens het vaccin-bedrog van Steef de Bruijn - Klik hier

* PDF-ARTIKELEN 2020

- Wat de spoedwet-noodwet precies inhoudt in tegenstelling tot de barstende spoedwet-leugens van SGPlayer Van der Staaij - Klik hier
- Mitch McConnell received donations from Dominion Voting Systems and shut down two election integrity bills in 2020 - Click here
- Chief Justice John Roberts Is Corrupt and Should Resign Immediately - Attorney Lin Wood - Click here
- Directeur Nationale Inlichtingendiensten VS bevestigt buitenlandse inmenging verkiezingen - Klik hier
- Dr. Carrie Madej maakt gehakt van RD.NL-witwas-artikelen over levensgevaarlijke covid-vaccinatie - Klik hier
- Reformatorisch Dagblad = Vals Getuigenis - Interessante Tijden - Klik hier
- Steef de Bruijn (RD) heeft Cursus Bullshitdetectie nodig - Interessante Tijden - Klik hier
- JOE BIDEN IS ANKLE MONITORED LIKE MCCAIN AND CLINTON - Click here
- General Flynn - List Exposes D.C. Pedophile Network - Ellis Washington Report - Click here
- Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid - Een afschuwelijke toekomst - Klik hier
- Generaal Flynn - Verliezen is geen optie - Ellaster - Klik hier
- Gen. Michael Flynn, Gen. Thomas McInerney with Brannon Howse - Identity of KRAKEN revealed - Click here
- Systemic injustice - AG Barr let James Comey and other deep state criminal walk free - Click here
- Tim Keller exposed als een neo-marxist - Worldview Weekend Broadcast Network - Click here
- Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid - Een afschuwelijke toekomst - Click here
- Westerse landen zetten leger in tegen burgers die zich verzetten tegen deze VN Agenda 2030 staatsgreep - Click here
- Marion Koopmans erkent dat PCR-test geen besmetting kan aantonen - Click here
- 96 percent of Dominion Voting Systems political donations went to Democrats - Click here
- Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties - Wakker Mens - Klik hier
- Westerse inlichtingendiensten verklaren oorlog aan vrije media en vaccin critici - Klik hier
- Hugo de Jonges vaccin wordt nooit in VS toegelaten omdat het niet aan de veiligheidseisen voldoet - Klik hier
- Gevestigde topartsen waarschuwen voor zware bijwerkingen Covid vaccins - Klik hier
- GLOBAL-RESET-ID2020-KRANT RD.NL REFORMATORISEERT 666-C-VACCIN - Klik hier
- Het geinjecteerde 666-merkteken dat door de refokerken zal worden ondersteund - Klik hier
- Abortion is the Leading Cause of Death During the Coronavirus, Killing 37 Million Worldwide - Click here
- Newstarget Independent Media News - Click here
- Oud-voorzitter comite Royal College of Physicians -dr. Roger Hodkinson- noemt corona grootste hoax ooit - Klik hier
- Democratisch stemcomputerbedrijf - Wij stalen 38 miljoen stemmen van Trump - Klik hier
- REFO-DEEPSTATE-KRANT RD.NL, MAAKT LAATSTE DEEPSTATE-DODEDANS - Klik hier
- RealClearPolitics - Biden has not been elected - Click here
- Alle facetten van ons normale leven zullen worden verstoord (Update met vertaling) - Klik hier
- Klaus Schwab (WEF) Covid is geen grote bedreiging, maar wereld keert nooit meer terug naar normaal - Klik hier
- Laten we duidelijk zijn - Joe Biden heeft NIET gewonnen - Klik hier
- Tucker Carlson - Only dictatorships tell people to accept an election outcome - Click here
- Operation Scorecard - Zelfde software waarmee stemmen Michigan werden gestolen gebruikt in alle andere swing states - Klik hier
- REFO-DEEPSTATE-KRANTEN RD.NL-CNN-AP-NOS - Biden wint in Pennsylvania en wint verkiezingen - Klik hier
- Baal-Zebub-Corona-beleid van de vijf VLC-locaties en voorbeeldbrief voor ouders om naar de directie van de refoscholen te sturen - Klik hier
- Virus tirannie in Engeland - Britse politie kan ingrijpen bij niet downloaden corona app - Klik hier
- Operation Scorecard - Amerikaanse generaal bevestigt dat CIA stemcomputers hackt voor Biden - Klik hier
- Steeds meer keihard bewijs van massale verkiezingsfraude door Democraten - Klik hier
- Suddenly 138,000 Michigan Ballots Appear This Morning ALL FOR BIDEN, ZERO FOR TRUMP - Click here
- Geller Report News - Click here
- Couppoging tegen Trump een feit - Plotseling honderdduizenden stemmen voor Biden toegevoegd - Klik hier
- RD-GLOBALIST STEEF DE BRUIJN NU VOLLEDIG UIT DE CORONAKAST ALS EEN DEEPSTATE-PUPPET - Klik hier
- Aangenomen spoedwet verandert Nederland in permanente klimaat-virus dictatuur - Klik hier
- 44.000 wetenschappers en medici noemen corona beleid verwoestend en eisen terugkeer naar normaal - Klik hier
- Vaccine Holocaust Information - Klik hier
- Open brief omtrent refobrede corona-slavernij aan Van Lodestein College - Klik hier
- Fact Check - 19 False Claims in Obama-Speech for Joe Biden in Florida - Click here
- RD-DEMON W. KRANENDONK SPEELT POLITIEK POPPENSPEL UIT DE HEL - Klik hier
- Weerleggende Rondzendbrief jegens de Pietistische Rondzendbrief van de Club van Nederhemert - Klik hier
- In beslag genomen videotapes laten extreem seksueel misbruik minderjarige tieners door Hunter Biden zien - Klik hier
- De gruwelijk-verwoestende desinformatie over corona door de Mainstream media plus RD.NL - Klik hier
- Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur - Klik hier
- Verst gevorderde coronavaccins bevat cellen van geaborteerde menselijke foetussen - Xandernieuws - Klik hier
- Vaccinaties hebben cellijnen van geaborteerd foetaal en embryonaal weefsel - Alwareness - Klik hier
- 2020-RVP-Effecten-inhoudsstoffen huidige vaccinaties - Klik hier
- Flip-Flop-WHO speciale topman voor Covid-19 keert zich tegen nieuwe lockdowns - Klik hier
- BOMBSHELL - JOE BIDEN WAS CLEARLY WIRED DURING THE DEBATE - Click here
- Coronakolder - De Lange Mars - Klik hier
- Meer dan 7000 wetenschappers en artsen roepen op corona maatregelen onmiddellijk te be-eindigen - Klik hier
- Het alternatieve nieuws op het wereldnieuws contra leugen-MSM - Klik hier
- Paus wil pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur - Klik hier
- Antichrist paus Franciscus staat voor invoering NWO, klimaatdictatuur en 1 wereldreligie - Klik hier
- SGP VERRAADT HET VOLK EN STEMT VOOR DICTATORIAAL-NAZISTISCHE CORONAWET - Klik hier
- SGP stemt voor Corona-horror-wet en levert het volk over aan de willekeur van een dictatoriaal regime - Klik hier
- Gasbedrijf Oekraiene geeft voor de rechtbank toe Joe Biden smeergeld te hebben betaald - Klik hier
- THE MAINSTREAM MEDIA IS THE ENEMY OF THE PEOPLE - Click here
- Jurist Jeroen Pols legt uit dat het Nederlandse volk met de Spoedwet feitelijk vogelvrij wordt verklaard - Klik hier
- Huisartsen krijgen groen licht voor behandeling corona met HCQ - Xandernieuws - Klik hier
- Coronavirus deaths 75 percent lower in nations using hydroxychloroquine - Click here
- Timotheos-pedofiel Akster vervolgd voor seksueel misbruik in Malawi - Klik hier
- Dit is wat er werkelijk gebeurt met de bosbranden in Californie en Oregon - Klik hier
- Massale demonstraties voor vrijheid in Berlijn en Londen met Kennedy en Icke - Klik hier
- HPV-vaccin Gardasil wordt het grootste medische schandaal aller tijden - Klik hier
- 25 redenen om de Gardasil HPV-prik te vermijden - Ellaster - Klik hier
- Het HPV-vaccin kan tot ernstige bijwerkingen leiden - Ellaster - Klik hier
- White House attacks false Atlantic-story about Trump insulting dead soldiers -What a disgrace! - Click here
- US Army veteran says he was used as a prop in anti-Trump propaganda - Click here
- OOK REFOSCHOLEN LIKKEN DE VOETEN VAN DE BAAL-ZEBUB-RIVM - Klik hier
- Pope Sides With Bill Gates And Says -COVID Vaccine Must Be Universal And For All People- Despite Being Made From Aborted Baby Parts - Click here
- THE DARK PLAN OF BILL GATES MASS VACCINATION & DEPOPULATION - Click here
- DEEPSTATE-KRANT RD.NL REFORMATORISEERT HET DEEPSTATE-DUO JOE BIDEN EN KAMALA HARRIS - Click here
- Pedophiles Now Control America - No Child is Safe from Medical Kidnapping - Click here
- If unborn lives don't matter, no lives matter - Click here
- The absurd -abortion is MORAL- claim - No better than China - Click here
- Xandernieuws - Een (X)ander perspectief op het wereldnieuws - Klik hier
- Sarah Sanders - Bolton was completely drunk on power in White House - Click here
- STOP WORLD CONTROL - DUIZENDEN WETENSCHAPPERS WAARSCHUWEN DE MENSHEID VOOR CORONA-BEDROG - Klik hier
- Martin Bosma (PVV) ziet snelle totalitaire ontwikkeling in Nederland - Klik hier
- PRO-DEEPSTATE-PROPAGANDA DOOR GLOBALISTISCHE RD.NL VOLLEDIG EXPOSED -OBAMAGATE-FLYNN-CASE - Klik hier
- VN mensenrechten kantoor Geneve kiest openlijk kant van extreemlinkse terreurorganisatie Antifa - Klik hier
- Horror in autonome Black Lives Matter zone - Activisten verkrachten mannen, vrouwen en kinderen - Klik hier
- Hoogleraar Immunologie Pierre Capel - Cijfers bewijzen dat coronamaatregelen volkomen flauwekul zijn - Klik hier
- Bill Gates en Democratisch Congreslid stelden half jaar voor corona-uitbraak track & trace wet HR6666 op - Klik hier
- Hoge VN official geeft toe dat coronavirus, Black Lives Matter en klimaat tot dezelfde agenda behoren - Klik hier
- Over het criminaliseren van wetenschappers die klokkenluiders zijn - Klik hier
- Vaccins en Retrovirussen - Een klokkenluider onthult wat de regering verbergt - Klik hier
- Senior docent Koninklijke Marechaussee - Spoedwet in strijd met mijn eed - Klik hier
- Corona-noodwet betekent definitief einde rechtsstaat en invoering van een bloedig totalitair regime - Klik hier
- Al voor zijn dood wist Obama Foundation dat George Floyd icoon zou worden - Klik hier
- Wetenschappelijk bewezen - wereldwijd 100 miljoen doden -niet door het virus- maar door de lockdowns - Klik hier
- Crazy Psychopath Joe Biden would dispatch military to remove Trump -if he refused to leave the White House- WND - Click here
- Onbekwaamheid in vol ornaat - Nederland moet af van het doodzieke systeem dat ons beheerst - Klik hier
- Raakt het parlement haar bevoegdheid kwijt door miskleun met corona - Klik hier
- Ex-NRC journalist en politicoloog zien staatsgreep en corrupte tirannie in Nederland ontstaan - Klik hier
- Verst gevorderde coronavaccin bevat cellen van geaborteerde menselijke foetussen - Klik hier
- Eindelijk het verband tussen 5G en het coronavirus - Klik hier
- Obama-cabal - What would they do to stay out of prison - WND - Click here
- MSM in de zak van de vaccinmaffia - NOS verkondigt louter leugens over hydroxychloroquine - Klik hier
- Bekende Duitse predikant noemt politici misdaadbendes die moeten worden opgesloten - Klik hier
- Why Did The Feds Go After General Flynn In The First Place - Townhall - Click here
- OBAMAGATE - VS-Media worden wakker voor corruptie en machtsmisbruik Barack Obama-clan - Klik hier
- Bill Gates - Videos - Dotcomnieuws.com - Click here
- President Trump shows - Obama led biggest political crime in American history - WND - Click here
- Study Shows Direct Correlation between 5G Networks and Coronavirus Outbreaks - Click here
- The Dark Truth About Fauci, Bill Gates and the Globalist Elites - Click here
- Sky News onthult VN doel lockdowns - Bestaande economie vernietigen en herstarten zonder CO2 - Klik hier
- Petitie roept Witte Huis op tot onderzoek Bill & Melinda Gates Foundation voor misdaden tegen de mensheid - Klik hier
- Corrupte WHO is gezaghebbende info-bron van RD.NL en een belangrijke partner van politiek Nederland - Klik hier
- DS. A. KORT SPEELT ROL VAN SAMUELSZOON IN AFRIKANER CORONA-INTERVIEW - Klik hier
- New Wuhan horror - Witness claims coronavirus victims burned ALIVE - WND - Click here
- Bill Gates wil wereldwijde corona-lockdown totdat iedereen gevaccineerd en gechipt is - Click here
- World Health Organization - Abortion essential during coronavirus pandemic - Click here
- Obama drops coronavirus bombshell - Its all due to climate change - WND- Click here
- SGP verraadt het volk door nazi-donorwet te promoten - Klik hier
- DS. A. KORT SCHRIJFT HALFSLACHTIGE CORONA-BRIEF AAN HET VERKEERDE ADRES - Klik hier
- Globalists, China and media selling us fear - WND - Click here
- Italianen-geven-vaccinaties-de-schuld-van-corona-ramp - Klik hier
- Beraamde pandemie voorbode van wereldregering - Benjamin Fulford - Klik hier
- Bestaat het coronavirus eigenlijk wel - Klik hier
- Wereldgezondheidsorganisatie - een wolf in schaapskleren - Stichting Vaccin Vrij - Klik hier
- Kun je levende organen uit een dood lichaam halen - Alwareness - Click here
- False Teacher John Piper - Click here
- 1. Hersendood is een nazistisch verzinsel om pure moord te coveren - Klik hier
- 2. Hoe dood is hersendood - apneutest is levensgevaarlijk - Klik hier
- 3. Hersendood is niet dood en lang niet altijd dodelijk - Klik hier
- 4. De laatste uren van een orgaandonor die tijdens de operatie helse pijnen lijdt en pas na de operatie overlijdt - Klik hier
- 5. Een donorpatient sterft pas NA donatie op de operatietafel - Klik hier
- 6. De grote leugen -dat hersendood dood is- ontmaskerd - Klik hier
- Rick Warren, een doelgerichte misleider - Klik hier
- Billy Graham a False Shepherd, and a False Preacher, misleading millions of souls - Click here
- NSIDC - Meer zeeijs op Antarctica dan 40 jaar geleden - Klik hier
- The pettiest, rudest, lowest female in America - Nancy Pelosi - WND - Click here
- Listen to how Nancy Pelosi explains how Democrats smear and lie - Hanne - Click here
- Paus viert satanisch feestje in het Vaticaan - Klik hier
- Pelosi targeted in ethics complaint for mutilating government record - WND - Click here
- VACCIN TEGEN UITERST BESMETTELIJK KLIMAATVIRUS - ER IS GEEN KLIMAATCRISIS - Klik hier
- CLINTEL - Declaration to WEF - Er is geen klimaatcrisis - Klik hier
- VERZAMELARTIKELEN - ER IS GEEN KLIMAATCRISIS - NineForNews - Klik hier
- DE GROENE REKENKAMER ONTMASKERT MANIPULERING KLIMAATCIJFERS KNMI - Klik hier
- Christenvervolging neemt wereldwijd toe, mede dankzij de voorstem van de SGP voor de fascistische Navo-inval in Libie - Klik hier
- EU ZAAIT DOOD EN VERDERF MET KLIMAATHYSTERIE EN DE VS ZAAIT DOOD EN VERDERF MET BOMMEN - Klik hier
- Al 207 brandstichters in Australie gearresteerd - ook milieuorganisaties schuldig aan bosbranden - Klik hier
- Klimaatwaanzin - Fabels en feiten over het klimaat - Klik hier
- Zo wreed was Gaddafi - E.J. Bron - Klik hier
- Christenvervolging neemt wereldwijd toe - Klik hier
- Klimaat-hysterisch Westen doet niets tegen Boko Haram-genocide tegen christenen in Nigeria - Klik hier
- OPEN BRIEF VAN DE CHINESE PREDIKANT WANG-YI BETREFT OOK EEN AANKLACHT JEGENS AFVALLIGE REFOKERKEN EN GRISTELIJKE POLITIEK - Klik hier

* PDF-ARTIKELEN 2019

- Internationaal Klimaat Dossier openbaart klimaatkrankzinnigheidsbeleids EU, Macron, Merkel, Rutte III - Klik hier
- GLOBAL-WARMING-HOAX-KRANT RD.NL PUBLICEERT OPNIEUW KRANKZINNIG KLIMAATHOAX-ARTIKEL - Klik hier
- IPCC EN DE KLIMAATWAANZINNIGE CORRUPTIE ONTMASKERD - Doorbraak.be - Klik hier
- Klimaat Zwendel - The Final Wakeup Call - Klik hier
- KLIMAATLEUGEN - Al Gore - Noordpool in 2013 volledig ijsvrij - FEIT - ijslaag met de helft toegenomen - Klik hier
- Oorsprong Klimaat hysterie - Klik hier
- PUNTUIT-WORKSHOP-EVANGELIST, C. STELWAGEN STUURT JONGEREN MET EEN KLUITJE IN HET RIET - Klik hier
- Oud-hoofdredacteur Handelsblatt - Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi-rijk - Klik hier
- Bijbel, onderwijs, religie, media veranderd en klimaathoax gecreerd om NWO te installeren - Klik hier
- GOD ZET DE SCHIJNVROME SGP OPNIEUW PUBLIEK TE SCHANDE DOOR HET GEVAL DIJKGRAAF - Klik hier
- IPCC EN DE KLIMAATWAANZINNIGE CORRUPTIE ONTMASKERD - Klik hier
- Over Pieten, Profeten en Klokkenluiders - dr. Benno Zuiddam - Klik hier
- Het geheime groene plan ten bate van armoede en dictatuur - Climategate - Klik hier
- KLIMAATWAANZINNIGE SGP STEUNT REGERINGS-SUBSIDIE VAN 11 MILJARD AAN BIOMASSA-CENTRALES - Klik hier
- CO2-GEKTE INGEZET ALS HANDELSWAAR VOOR DE VORMING VAN WESTERSE DICTATUUR - Klik hier
- Klimaatwaanzinnige Electrische auto is een rijdende tijdbom - Klik hier
- Politieke voorkeur voor elektrische auto - SGP-pleidooi voor electrische autobom - Klik hier
- Vals Pelosi-impeachment toont aan dat Democraten corruptste partij op aarde zijn, op de SGP na - Klik hier
- SGP-VOE-klokkenluider uit klacht over intimidaties en geldverkwisting - Klik hier
- SGP-BABEL-TOREN STAAT OP INSTORTEN - Klik hier
- Bestuurscrisis SGP compleet - nog twee bestuursleden stappen op - Klik hier
- CHEMTRAILS - passieve euthanasie - Klik hier
- Dr. Alvin H. Moss Testifies on use of Aborted Human Fetus in Vaccine Production - Click here
- Vaccinaties en de valse voorlichting - omkoopschandalen Big Pharma - Klik hier
- NEDERLANDSE RECHTSTAAT COMPLEET VERZIEKT - OM-PEDOFIELEN GAAN ALTIJD VRIJUIT - Klik hier
- Open brief aan wetgevers en burgers over de GEABORTEERDE foetaal cel DNA in vaccins - Klik hier
- Vaccinaties bevatten cellen van geaborteerde babies en de gebruikers ervan zijn dus pro-abortus - Klik hier
- WETENSCHAPPELIJKE VIDEO - VACINATIES BEVATTEN CELLEN VAN GEABORTEERDE BABIES - Click here
- EN DE AARDE BRACHT VOORT EEN SCALA AAN ONGECENSUREERDE DOCTORALE REFO-KETTERS - Klik hier

* PDF-ARTIKELEN 2017-2018

- OPCW klokkenluider - Onze onderzoeksresultaten zijn gemanipuleerd - De Stille Waarheid - Klik hier
- Nederlandse media blijven schaamteloos leugen-propaganda verspreiden over Syrie en Assad - De Stille Waarheid - Klik hier
- Rusland schudt de wereld wakker - gifgasaanval in Syrie blijkt nieuwe false flag - De Stille Waarheid - Klik hier
- De waarheid die de media verborgen houden over het Libie van Gaddafi - De Stille Waarheid - Klik hier
- Nieuw bewijs dat de NAVO Libie verwoest heeft om goud - De Stille Waarheid - Klik hier
- Wat is er gebeurd met de door Gaddafi aangelegde Great Man Made River - De Stille Waarheid - Klik hier
- Wreed en onverantwoordelijk om kinderen bang te maken met een niet-bestaand klimaatprobleem - Click here
- Italiaans laboratorium ondekt dat gemodificeerde abortuscellen in waterpokkenvaccin kanker veroorzaken - Klik hier
- GODSLASTERENDE DR. W. VAN VLASTUIN WEDIJVERT MET AARTSKETTER MICHAEL SERVET - Klik hier
- Vaccinaties hebben cellijnen van geaborteerd foetaal en embryonaal weefsel - Klik hier
- Vaccins met cellen van geaborteerde foetussen oorzaak autisme en leukemie bij jonge kinderen - Klik hier
- Vaccins bevatten kwik, menselijk abortieserum en niercellen van apen en worden NOG STEEDS gebruikt in vaccins voor kinderen - Klik hier
- WHO erkent polio-uitbraak in de Filippijnen veroorzaakt door poliovaccins - Klik hier
- Big Pharma geeft toe dat de mazelen uitbraak en de daarop volgende media hysterie hen massieve winsten heeft opgeleverd - Klik hier
- Mazelenvaccinaties veroorzaken mazelen - wanttoknow.nl - Klik hier
- Gardasil-vaccin verhoogt het risico op baarmoederhalskanker met 45 procent - Klik hier
- Onze kinderen worden ge-injecteerd met menselijk foetaal DNA - RD.NL liegt - Klik hier
- Wetenschappers ontdekken bestrijdingsmiddel Glyfosaat in kindervaccins - Klik hier
- Luther en de Duitse Boerenoorlog - Klik hier
- 3. Massaal boerenprotest begin van volksopstand tegen politieke klimaatsekte Den Haag - Klik hier
- 2. Boeren in opstand tegen linksgroenliberaal afbraakbeleid van Nederland - Klik hier
- 1. Boeren moeten weg vanwege stikstof terwijl Nederland drie stikstoffabrieken bouwt - Klik hier
- KOHLBRUGGE EN KUYPER EN HUN WEDERZIJDS CONTACT - Klik hier
- BEWIJSLAST VAN CORRUPTIE JOE BIDEN, HEKSENJACHT-IMPEACHMENT TRUMP- Click here
- DEEP-STATE-RD.NL-IMPEACHMENT-HEKSENJACHT OP PRESIDENT TRUMP - Klik hier
- ZWAKZINNIGE RD.NL AANBIDDING VAN KLIMAATHOAX-KIND-PUPPET GRETA THUNBERG - Klik hier
- KERKHISTORISCHE SAMENSPRAAK OVER DE KINDERDOOP EN HET DOOPFORMULIER VAN DE HAND VAN DR. H.F. KOHLBRUGGE - Klik hier
- RD.NL danst mee met Global-warming criminelen - Klimaatverandering-propaganda is een miljardenzwendel - Klik hier
- SGP-partijvoorzitter Van Leeuwen verkracht Artikel 36 van de NGB - Klik hier
- DE KINDERDOOP VERKRACHT DOOR WEDERDOPERS TRIO JANSEN-KLEEN-OVERBEEK - Klik hier
- DS. J.P. NAP DOET DE HEILIGE WET GODS TENIET JEGENS DE ONNATUURLIJKE ZONDE VAN ZELFMOORD - Klik hier
- DS. B. LABEE HOUDT INCESTDADERS BUITEN DE CHRISTELIJKE BAN EN HET BURGERLIJKE STRAFRECHT - Klik hier
- MH17 Waarheidsconferentie in Maleisie compleet genegeerd door Nederland - Klik hier
- De zielsbedrieglijke leer van HHK-ds. D. Heemskerk ontmaskerd en weerlegd - Klik hier
- Landelijke Demonstratie Stop 5G - Agenda - HoeZitHetNuEcht - Click here
- JOURNALISTEN-HELD, WIJLEN DR. UDO ULFKOTTE, DOOR DE JEZUIETENKRANT -RD.NL- BELASTERD EN VERRADEN - Klik hier
- ANTWOORD J. HEUVELMAN OP ZEGEN-GOD-EN-STERF REACTIE VAN DER STAAIJ - Klik hier
- Ontmaskerende brief van vriend J. Heuvelman aan SGP-voorman K. van der Staaij - Klik hier
- DE SGP-STOFFER-DUIK VAN MODDERBAD-REFOFIELEN - Klik hier
- GGinN-ds. A. van Voorden geopenbaard als een Simon de Tovenaar - Gereformeerde Gemeente in Ned. te Opheusden gescheurd - Klik hier
- Bill Clinton 26 keer aan boord van Jeffrey Epsteins Lolita Express - Klik hier
- Top-pedofiel-miljardair Jeffery Epstein gearresteerd - meer koppen gaan rollen - Klik hier
- Dagelijkse Standaard ontmaskert Van der Staaij als een schoothondje van Rutte - Klik hier
- TELEGRAAF PUBLICEERT SGP-SCHANDAAL TEN SPIJT VAN SCHIJNHEILIGE OPEN BRIEF VAN SGPLAYBOY VAN DER STAAIJ - Klik hier
- Maxima draagt jas met hakenkruis - Klik hier
- Wie gaf toestemming voor gesprek Maxima en Saoedische kroonprins - Klik hier
- VN-rapporteur uit felle kritiek na ontmoeting Maxima met Saudische kroonprins - Klik hier
- Daders neergestorte MH17 -VS-Nederland-Oekraine- onomstotelijk bewezen - Klik hier
- Strategic Culture Foundation noemt MH17-JIT-rapport door en door corrupt - Klik hier
- DE TRENDMATIGE LASTER VAN REFO-RIOOL-WEB DS. W.N. MIDDELKOOP JEGENS DE GODSMAN WILLIAM HUNTINGTON - Klik hier
- De vuurwerkramp in Enschede - een lugubere politieke doofpot Klik hier
- Ontluisterend bewijs voor grootschalige verspreiding desinformatie in Nederlandse media Klik hier
- 10 grote MSM-leugens -inclusief RD-leugens- aan de dag gelegd - Achter de Samenleving Klik hier
- De Groene Amsterdammer licht deksel van doofpot vuurwerkexplosie Enschede Klik hier
- KLIMAATLEUGEN - Al Gore - Noordpool in 2013 volledig ijsvrij - FEIT - ijslaag met de helft toegenomen - Klik hier
- George Soros paid Al Gore Millions to Push -Aggressive U.S. Action- on Global Warming - Click here
- GLOBAL-WARMING-HOAX - Reformatorisch Dagblad op het klimaatorgel - De Groene Rekenkamer - Klik hier
- OOK -STOP UMTS- OPENBAART BARSTENDE RD.NL LEUGENS OVER 5G STRALING Klik hier
- RD.nl-bedrog-Straling 5G ongrijpbaar - Stralingsbewust-Maar liefst 96 lokale groepen demonstreren vandaag tegen 5G in Amerika Klik hier
- Westen wil nieuwe revolutie inclusief RD.NL en promoot Juan Guaido die de meest gehate man is van Venezuela Klik hier
- BARSTENDE RD-LEUGENS ONTMASKERD - Venezuela bepaalt de toekomst van de hele regio Klik hier
- FASCISTISCHE PROPAGANDA VOOR EEN REGIME-CHANGE IN VENEZUELA DOOR DE MSM INCLUSIEF RD.NL Klik hier
- Het Amerikaanse en Europese volk dreigt weer een oorlog in gelogen te worden zoals eerder in Irak, Libië en Syrië Klik hier
- PROPAGANDA-OORLOG TEGEN VENEZUELA IS GEBASEERD OP LEUGENS EN EEN HERHALING VAN HET LIBIE-SCENARIO Klik hier
- Onafhankelijke journalisten ontmaskeren RD-leugens over Venezuela bij presentatie voor de VN Klik hier
- ALARMKLOK DODELIJKE STRALING 5G - 68.000 wetenschappers luiden de alarmklok omtrent levensgevaarlijk 5G netwerk Klik hier
- EUROBABEL en Arabische Liga besluiten dat bescherming islam en immigratie topprioriteit hebben Klik hier
- RD-SGP DODENDANS ROND HET FASCISTISCHE EURO-BABEL-BEEST Klik hier
- Vaccinatiebeleid - Misdaad tegen de mensheid Klik hier
- Vaccinatiebedrog Klik hier
- Vaccineren NIET DOEN! Klik hier
- REFO-OCCULTISME - LICHAMELIJKE GEMEENSCHAP MET EEN DEMON Klik hier
- Vraag over Minerva-toespraak van Thierry Baudet Klik hier
- De uil van Minerva en de occulte betekenis - Ellaster Klik hier
- ENGLISH STATEMENT GPPB. - "THE IMPOSSIBILITY OF A SINNER TO BE SAVED" Click here
- ENGLISH-DUTCH STATEMENT GPPB. - PROVIDENCE MOUNTAIN RANCH SEMINARY - BIBLICAL THEOLOGICAL DOCTRINE Click here
* ARTIKEL GPPB. - Vragen omtrent kleeniaanse snotterbel-bekering en twee citaten van William Guthrie Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - ROOMSE SCHIZOFRENE TWEE-MENS-LEER EN DOPERSE RECHTVAARDIGMAKINGSLEER ONTMASKERD Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - DS. A. KORT LEERT KUYPERIAANSE RECHTVAARDIGING VAN DE GELOVIGE Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - BENJAMITISCH SCHANDSTUK VAN DS. A. KORT Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - ANTIOCHEENSE VEINZING VAN DS. A. KORT Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - OPEN BRIEF AAN DS. A. KORT Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - PILATUSHOUDING VAN DS. A. KORT Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - KERKPOLITIEKE DS. KLAAS VELDMAN TOLEREERT EN VERDEDIGT LEERVRIJHEID Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - DS. J.A. WESTSTRATE VERKRACHT KONINGIN ESTHER EN DEMONISEERT MORDECHAI Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - HHK-DROGREDENEN VAN M.G. VAN DER HOEVEN BIJBELS GECENSUREERD Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - HHK BEVESTIGT SODOMITISCHE KANDIDAAT TOT PREDIKANT Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - DE DUBIEUZE ROL VAN DS. G.H. KERSTEN IN DE OORLOGSJAREN Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - DE ARMINIAANSE STRIJD VAN WOUTER PIETERS TEGEN DE ZONDE Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - WOUTER PIETERS SCHRIJFT ROOMS ANDERMANSKALF BOEK, GETITELD - ZONDER BEROUW GEEN VERGEVING Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - BEDELAARSFANTASIE VAN HHK-PELAGIAAN DR. P. DE VRIES Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - GODSLASTERAAR W. VAN VLASTUIN - ENGELEN HEBBEN VERZOENING NODIG Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - MASTENBROEKBEDROG Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - DOMINEES-REACTIES OP AFTREDEN KONINGIN ZIJN LIBERAAL Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - BILLY GRAHAM WAS AN ANTICHRIST AND A GREAT DECEIVER Klik hier
- ENGLISH ARTICLE GPPB. - BILLY GRAHAM MISLEADED MILLIONS TO HELL WITH A FALSE GOSPEL Click here
- ENGLISH ARTICLE GPPB. - MISUNDERSTANDING ABOUT INFANT-BAPTISM AND THE COVENANT OF GRACE Click here
* GPPB.-WEERLEGGING RD-INTERVIEW MET PKN-DS. C. STELWAGEN Klik hier
* GPPB.-WEERLEGGING VAN DE DWALINGEN VAN DS. D. HEEMSKERK Klik hier
* GPPB.-WEERLEGGING VAN DE VERLOOCHENING VAN DE GODDELIJKE DRIE-EENHEID Klik hier
* GPPB.-WEERLEGGING ANABAPTISTISCH-DOPERS-KLEENIAANSE KETTERIJEN OMTRENT DE KINDERDOOP Klik hier
* GPPB.-WEERLEGGING VAN DE EMBRYO-FILOSOFIE VAN DR. A. COMRIE Klik hier
* GPPB.-COMMENTAAR OP SCHRIFTVERVALSENDE NASHVILLE-VERKLARING Klik hier
* GPPB.-COMMENTAAR OP NPV-BROCHURE Klik hier
* GPPB.-ONTMASKERING VAN DE PSYCHOLOGISCHE PREDIKING VAN DS. ARIE SIMONS Klik hier
* GPPB.-ONTMASKERING VAN HET OCCULTE SPROOKJE OMTRENT DE ZONEN GODS EN DE NEPHILIM Klik hier
* BRIEFWISSELING TUSSEN GPPB. EN HHK-er a la KOLHBRUGGE - DA COSTA Klik hier
* BRIEFWISSELING TUSSEN BROEDER MARCHEL EN GPPB. OVER KERKELIJKE AFVAL Klik hier
* BRIEF VAN RENE OVER REFO-RIOOL-WEB SCHANDSTUK VAN DS. WOUTER PIETERS Klik hier
* VRAAG OVER ONGELDIGE GELOOFS-OVERDOOP VAN J.C. PHILPOT Klik hier
* KLEENIAANSE KETTERIJEN OMTRENT DE KINDERDOOP WEERLEGD Klik hier
* DRV-ARTIKELEN SGP Klik hier
* HET AFVALLIGE REFODOM ZAL HET VERGAAN ALS IN DE DAGEN VAN NOACH EN LOT Klik hier
* IN MEMORIAM - DE BRUTE MOORD OP GADAFFI MET INSTEMMING VAN DE SGP EN HET RD Klik hier
* REFOKERKEN IN DIENST VAN DE BAAL ONDER REGIE VAN SGP EN RD Klik hier
* PELAGIAANSE UITGAVE VAN DE GUIDO DE BRES STICHTING Klik hier
* DS. D. J. BUDDING, DR. P. DE VRIES, DR. C.L.S. JANSE, DR. R. BISSCHOP KERSTENEN DE BELIALS-PRAKTIJK VAN DE SGP Klik hier
* DE HUIDIGE VACCINATIES BEVATTEN CELLEN VAN GEABORTEERDE MENSELIJKE FOETUSSEN (EMBRYO’S) Klik hier
* VRAAG OVER DE AFVALLIGE APPEL-RELIGIE VAN DR. P. DE VRIES Klik hier
* GEWETENLOZE MAFFIA-DOMINEES R. VAN KOOTEN, B. LABEE EN J.A. WESTSTRATE PROMOTEN MAFFIOSE VACCINATIE-LEUGENS Klik hier
* NASHVILLE-VERKLARING IS NEO-SODOMITISCH EN CONTRA SCHEPPINGSORDE Klik hier
* AUDIOPREKEN VAN GPPB. DE ROKENDE VLASWIEK Klik hier
* POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID MET DE WET IN DE HAND IS EEN DROOMBEELD VAN DE OUDE MENS ONDER DE WET Klik hier
* SGP HEULT MET CIA-REGIME OEKRAINE Klik hier
* SGP-LIJDER VAN DER STAAIJ BLASFEMEERT GODS ORDENING EN DE MOEDERBELOFTE Klik hier
* SGP-CRIMINALITEIT - VAN DER STAAIJ - DIJKGRAAF - BISSCHOP - VAN LEEUWEN - VAN DIJK - VAN DER VLIES Klik hier
* OPEN BRIEF BEZWAARDE SGP-CLUB IN HET SPOOR Klik hier
* SGP IS VOOR STEMMEN OP EEN ABORTUSLIMIET EN DUS VOOR ABORTUSMOORD Klik hier
* SGP-VOORZITTER VAN LEEUWEN TAPT UIT GRAPPENDOOS - VAN DER STAAIJ LAAT BIJBELS GELUID HOREN Klik hier
* SCHOOLKINDEREN OP GGinN-SCHOOL WORDEN GEHERSENSPOELD MET POLITIEKE VERKIEZINGS-SPELLETJES SGP- Klik hier
* POLITIEKE WITWAS-CORRECTHEID SGP-RD IS GROOTST MOGELIJKE CORRUPTIE Klik hier
* RD-SGP-PARIJS GLOBAL-WARMING-PROPAGANDA IS KRANKZINNIGE HOAX Klik hier
* RD-SGP-DOOFPOT OMTRENT DE NAZISTISCHE DONORWET Klik hier
* PEDOFIEL-JAGER ADVOCATE ADELE VAN DER PLAS DOODGEZWEGEN DOOR HET RD Klik hier
* NEDERLANDS STAY-BEHIND NETWERK Klik hier
* PLAGIAATSCHENDER D.J. KLEEN Klik hier
* HET VERBORGEN GEZICHT VAN HET EURO-BABEL-BEEST Klik hier
* HET EINDE VAN SOEVEREIN NEDERLAND Klik hier
* WIE BEPALEN HET (NEP)NIEUWS IN NEDERLAND Klik hier
* WESTERSE OORLOGSPROPAGANDA JEGENS RUSLAND GAAT ZICH WREKEN Klik hier
* SYRIE-ORKEST Klik hier
* STRATEGISCHE POETIN IS HET WESTEN ALTIJD EEN SLAG VOOR Klik hier
* DE RODE LIJN VAN VLADIMIR POETIN Klik hier
* DE ONDERSTE STEEN VAN DE MH-17 ZIT IN DEN HAAG Klik hier
* NEPNIEUWS - PUTIN VERDACHT VAN MOORD Klik hier
* DODENLIJST VAN OBAMA Klik hier
* RD-MAFFIA IS VOOR HET KLIMAATAKKOORD VAN DE SATANISCHE NWO Klik hier
* MAFFIA-NEP-NIEUWSBRONNEN ANP-REUTERS-RD Klik hier
* EXPLOSIEVE MEMO ONTHULT ILLEGAAL COMPLOT FBI-OBAMA-CLINTON TEGEN PRESIDENT TRUMP Klik hier
* ZWARTBOEK ORGAANDONATIE - ANNET WOOD (1) Klik hier
* ORGAAN-DONATIE IS PURE MOORD Klik hier
* ORGAAN-DONATIE-BEDROG HERSENDOOD IS NIET DOOD (3) Klik hier
* ORGAAN-DONATIE-BEDROG HERSENDODEN ZIJN NIET DOOD (4) Klik hier
* CIP & RD SUGGEREREN VALSELIJK OVER EEN LASTERCAMPAGNE TEGEN STICHTING JIJDAAR-HEARTCRY Klik hier
* DE LASTERCAMPAGNES DOOR HET RD Klik hier
* DOPERSE KLEEN REAGEERT ALS EEN KLEINZIELIGE KLEUTER OP DE BIJBELSE GPPB-WEERLEGGING JEGENS ZIJN DOPERSE KETTERIJEN Klik hier
* EINDSTRIJD MET DE DEEP STATE Klik hier
* ANABAPTISTISCH BRUIDSPAAR JANSEN-KLEEN CONTRA BAPTISTEN Klik hier
* JOURNALIST ARNOLD KARSTENS PRESENTEERT ZWARTBOEK OVER LEUGENS EN FAKE-NIEUWS NOS-JOURNAAL Klik hier
* ZIEKMAKENDE ANTI RUSLAND-PROPAGANDA IN OVERDRIVE Klik hier
* MSM-RD.NL PLEEGT ZELFMOORD EN IS ZO DOOD ALS HET GRAF Klik hier
* DRV-LINKEN - 2019

* http://www.derokendevlaswiek.com Klik Hier
* 235 Refofielen tekenen Schriftverkrachtende Nashville-verklaring Klik Hier
* Dr. P. de Vries kust de VU-crucifix en mag blijven Klik Hier
* Dr. M. Klaassen: bekering schandjongens is niet nodig Klik Hier
* Vraag over GB-ketter-evolutionist G. van den Brink Klik Hier
* Vraag over GB-ketter-occultist M.J. Paul Klik Hier
* Vraag over commentaar op Nashville-verklaring Klik Hier
* Gewetenloze refo-schurkerij SGP-RD-Jijdaar-Heartcry Klik Hier
* Venezuela 68e CIA-regime-change Klik Hier
* Nazi-vaccinatie gepromoot door RD-SGP-NPV-Refodominees Klik Hier
* SGPlayer Van der Staaij laat zich decoreren door ketterse mormonkerk Klik Hier
* Duitse krant stelt Nazi-EU aan de kaak Klik Hier
* Het TERSTOND van Jezus Klik Hier
* Zendingsoffers die God niet aanneemt Klik Hier
* Kerkpolitieke offers die God verwerpt Klik Hier
* Vragen n.a.v. kleeniaanse snotterbel-bekering en twee citaten van William Guthrie Klik Hier
* Reactie n.a.v. kleeniaanse snotterbel-bekering en twee citaten van William Guthrie Klik Hier
* Klacht n.a.v. kleeniaanse snotterbel-bekering en twee citaten van William Guthrie Klik Hier
* Kort begrip omtrent kleeniaanse schijnbekering en ware en valse herders Klik Hier
* Satanisch dagblad RD.NL promoot globalwarminghoax Klik Hier
* (Wordt vervolgd DV)

* DRV-LINKEN - 2018

* Explosieve memo Comey-Obama-Clinton-Complot onthult Klik Hier
* SGP medeplichtig aan horror-scenario in Libie Klik Hier
* Commentaar op bizar RD-verhaal van ds. C. Stelwagen Klik Hier
* VVD-SGP lieg en bedrieg politiek Klik Hier
* D666 orgaandonorwet is gelegaliseerde Nazi-moord Klik Hier
* Aartsketter Billy Graham hogelijk geprezen door drie refowolven in schaapsklederen Klik Hier
* SGP-vrouw en EU-beest zijn gelijk aan de vrouw op het beest Klik Hier
* Arminiaanse HHK-voorganger ds. W. Pieters schrijft rooms andermanskalf boek Klik Hier
* HHK-ds. W. Roos belastert de godzalige moeder des Heeren Maria en haar godvrezende man Jozef Klik Hier
* Wie den goddeloze rechtvaardigt en den rechtvaardige verdoemt, zijn den HEERE een gruwel, ja die beiden Klik Hier
* Dr. H.F. Kohlbrugge - Als kerken onmogelijk is leef als een patriarch Klik Hier
* GGinNed plagiaat-ds. J.A. Weststrate demoniseert de godzalige Eshter, Mordechai e.a. de zalige Rachel Klik Hier
* Bethel en Pniel als typen van de eerste en tweede bekering Klik Hier
* Wie op de SGP stemt aanbidt het beest Klik Hier
* Gasaanvallen in Syrie zijn false flags van het WestenKlik Hier
* Met Jakob ging het van hel tot Bethel Klik Hier
* Bilderberger propaganda door NOS & RD = nepnieuws Klik Hier
* 100-jarig SGP-bestaan zal voor eeuwig vergaan Klik Hier
* Eerste en tweede bekering -Bethel-Pniel- Refobreed ontkend en niet gekend Klik Hier
* Roepingloos lerende beunhazen roken op het altaar van Kain Klik Hier
* Bedelaars-fantasie van HHK-dr. P. de Vries Klik Hier
* Bedelaar-dr. P. de Vries lid van de Pelagiaanse broederschap Klik Hier
* Dr. P. de Vries baseert zijn toevlucht-theologie op verkeerde vertaling van gedicht McCheyne Klik Hier
* In de Refokerk-herbergen is er geen plaats voor het levende Kind Klik Hier
* CIP.nl-interview met ds. A. Kort is de huichelarij ten top Klik Hier
* HHK-dr. W. van Vlastuin gepromoveerd tot Professor-godslasteraar Klik Hier
* Godslasteraar dr. W. van Vlastuin leert dat engelen verzoening nodig hebben Klik Hier
* De psychologische prediking van Jijdaar-acteur PKN-ds. Arie Simons ontmaskerd Klik Hier
* Het overgeloof van Jijdaar-acteur PKN-ds. Arie Simons Klik Hier
* "Jakob was oprecht" en de Hebreeuwse betekenis daarvan Klik Hier
* Prekenbundel deel I - GPPB. - "Gaat dan henen onderwijst al den volken" Klik Hier
* OGG-ds. A. Kort leert in zijn boeken "de veronderstelde rechtvaardiging van de gelovige" Klik Hier
* Van der Staaij blasfemeert Gods ordening en de moederbelofte Klik Hier
* Het RD/Banier presenteert o.l.v. Bart Bolier het zoveelste Kersten-cultus boek Klik Hier
* Het door de SGP & RD doodgezwegen true-news Klik Hier
* RD en CIP suggeren valselijk een lastercampagne tegen Jijdaar Klik Hier
* De lastercampagnes door de Rothschild-krant het RD Klik Hier
* Kleeniaans-doperse PKN-kandidaat R.J. Jansen verwerpt kinderdoop Klik Hier
* Kleen reageert op bijbelse GPPB-weerlegging van doperse Jansen-Kleen-ketterijen als een vloekende Simei Klik Hier
* Refokerken en hun voorgangers verraden Refovolk met nazistische donorwet-doofpot Klik Hier
* Vragen omtrent de roomse twee-mens-leer, over de rechtvaardigmaking en over de Joods geworden J. van der Sleen Klik Hier
* Eindstrijd tegen corrupte "deepstate" (CABAL-maffia) loopt ten einde Klik Hier
* Professioneel boek over "Nazi-fundament onder de EU" Klik Hier
* Anabaptitisch bruidspaar Jansen-Kleen contra bijbelse kinderdoop en zelfs contra baptisten Klik Hier
* Vraag over de ongeldige overdoop van J.C. Philpot Klik Hier
* Foxnews-interview met Sheriff David Clarke over Obama-Clinton corruptien en fake-news CNN-RD-NOS Klik Hier
* Het afvallige Refodom zal vergaan gelijk de spotters in de dagen van Noach en Lot Klik Hier
* Refokerken RD en SGP staan in dienst van de Illuminatie Klik Hier
* In memoriam - de laffe moord op Gadaffi met instemming van de SGP Klik Hier
* Journalist Karskens presenteert zwartboek over vervalst nieuws van de NOS-RD Klik Hier
* Fruitier-leraar M. van Ittersum promoveert op pedo-Antichrist Ratzinger Klik Hier
* Gewetenloze refoschurken debatteren over abortusgrens i.p.v. een abortusverbod af te eisen Klik Hier
* De door het RD gepropagandeerde "christelijke politieke verantwoordelijkheid" is een droombeeld van de oude mens Klik Hier
* Ziekmakende westerse anti-Rusland propaganda in overdrive en gepromoot door RD en SGP Klik Hier
* EO-audio-interview met Schriftvervalsende SGPlayer Van der Staaij Klik Hier
* Occult-diabolis-sprookje SGP "Christelijke politiek in een geseculeerde samenleving" Klik Hier
* Reformatorische Maffia promoot abortus-vaccinatie" Klik Hier
* Vraag over afvallige appel-religie van dr. P. de Vries Klik Hier
* Gewetenloze maffia-dominees promoten goebeliaanse vaccinatie-leugens Klik Hier

* DRV-LINKEN - 2017

* Pilatushouding van ds. A. Kort in het licht van de kerkelijke afval Klik Hier
* Nieuwjaarsbriefwisseling Marchel-GPPB. omtrent de kerkelijke afval Klik Hier
* SGPLayer Van der Staaij prostitutie-promotor en Schriftverkrachter Klik Hier
* Neurenberg II voor Kranendonk, de Bruijn, Staaij, Rutte Steur, Obama, Clinton, enz. Klik Hier
* Getuigenisbrief van broeder Jurie aan verstomde refo-dominees Klik Hier
* SGPlayboy Van der Staaij pleit voor sodomitische "huwelijks" trouw Klik Hier
* Dr. W. van Vlastuin gepromoveerd tot HHK-professor-godslasteraar Klik Hier
* SGP-spotboef Van Leeuwen trompeteert dat Jinek-pooier Van der Staaij een bijbels geluid geeft Klik Hier
* GGinNed schoolkinderen worden gelijk de hitler-jugend gedrild met politieke SGP-verkiezings-spelen Klik Hier
* Ook president Trump bedient zich van false flag in Syrie Klik Hier
* VS-false flags in Libie, Irak, Syrie, gepromoot door NWO-MSM-RD-SGP Klik Hier
* Syrische president Assad verscheurt valse gifgasvlag Klik Hier
* Syrie doet boekje open over false flags door de VS Klik Hier
* Hoogstactuele briefwisseling GPPB. HHK-er a la Kohlbrugge Da Costa Klik Hier
* MSM-RD leugens omtrent het ontslag van FBI-director Comey Klik Hier
* Illuminatie-complot RD-SGP involved Klik Hier
* SGP verraadt medisch beroepsgeheim Klik Hier
* RD-SGP volledig involved met satanische deepstate-massamedia Klik Hier
* Politieke witwas-correctheid RD-SGP is de grootst mogelijke corruptie Klik Hier
* Trump trekt stekker uit Bilderberger-RD-SGP-Global-warming-hoax Klik Hier
* RD-maffia betreurt Trumps doodsteek Global-warming-hoax Klik Hier
* ANP-Reuters-NOS-AD-RD maffia nep-nieuwsbronnen Klik Hier
* Vaccinatie-911 complottheorie-krant het RD ontmaskerd Klik Hier
* Keihard bewijs dat NL-democratie niet bestaat - alle kamerleden volledig op de hoogte Klik Hier
* Agenda 2021-20130 NWO-CFR- ILLUMINATIE - ANTICHRIST Klik Hier
* Satanisch RD-artikel waarin de godzalige richter Jeftha en zijn dochter worden gedemoniseerd Klik Hier
* De arminiaanse strijd van Wouter Pieters tegen de zonde Klik Hier
* In Kruiningen rollen GG-dominee Bredeweg en Jansen al vechtend over de Bredeweg Klik Hier
* PKN-dr. C.A. van der Sluijs lost GB-schot en schiet door eigen strot Klik Hier
* Op het van God vervloekte Refo-riool-web bedrijft men openlijk de zonde tegen de Heilige Geest Klik Hier
* (Wordt vervolgd DV)- VIDEOS

- ENGLISH - DAILYMOTION - WESTEN VEROORZAAKT BURGEROORLOG IN LIBIE Click here
- NEW WORLD ORDER PROPAGANDA Klik hier
- ENGLISH - F-35 JOINT STRIKE FIGHTER IS A LEMON Click here
- Nazi-verleden prins Brnhard Klik hier
- KEIHARD BEWIJS DAT DEMOCRATIE NIET BESTAAT Klik hier
- ENGLISH - RD COVERED UP CLINTON SCANDALS Click here
- ENGLISH - FOXNEWS INTERVIEW WITH SHERIFF DAVID CLARKE ABOUT CLINTON SCANDALS EN THE CORRUPT (RD)MEDIA COVER UPS Click here
- EO-interview met SGP-sodomiet Van der Staaij Klik hier
- Spotduivel Koos de Jong Jijdaar Klik hier
- eed van kon b Klik hier
- Stalen Kerk Klik hier
- SGP-RD ILLUMINATIE Klik hier
- Meineed Klik hier
- espoir.ca Klik hier
- Staaijbordeel Klik hier
- Hypocriet Van der Staaij - Geen compromissen over Bijbelse standpunten Klik hier
- SGP ONE WAY TO HELL Klik hier
- BAS VAN DER VLIES OPENINGSVOORZITTER HOMOBORDEEL Klik hier
- Judge Jeanine about Hillary Clinton and the Deepstate Klik hier
- SGP-verkiezingscampagner en sabbatsschender Van der Staaij Klik hier
- Staaijgeloof Klik hier
- HONGAARSE LEIDER VICTOR ORBAN REKENT AF MET DE GLOBALISTEN Klik hier
- Spotgebed van acteur John Piper Klik hier
- Onderzoeks-journalist, Rypke Zeilmaker - Al sinds 1956 wordt u doelbewust voorgelogen over het klimaat Klik hier
- President Trump exposed Nancy Pelosi, Adam Schiff Klik hier
- Volksverlakkende klimaat-religie van Gretha Thunberg en Steef de Bruijn exposed door Alexander Kops Klik hier
- Drie klimaatwetenschappers maken gehakt van de politieke klimaat-leugens Klik hier
- Thierry Baudet haalt fel uit tegen de tweede Kamerleden Klik hier
- BILL GATES ANNOUNCES THE NWO-WORLD-DEPOPULATION Klik hier
- Trish Regan slams the dems for making coronavirus a political weapon Klik hier
- JOE BIDEN PETER POROSHENKO TAPE Klik hier
- Joe-Biden-brags-about-getting-ukranian-prosecutor-fired Klik hier
- Dappere-sara-cunial-gaat-los-over-gates-deepstate-en-covid19 Klik hier
- Shocking exposing vaccinaties Klik hier
- De dappere Sara Cunial en Wouter Raatgever leggen de corona-criminaliteit van de Bill Gates-WHO-RIVIM-clan bloot Klik hier
- Alveda King on Gillibrand comparing abortion to racism Klik hier
- Deepstate Dems make a crazy mockery of the AG Barr hearing Klik hier
- Rev. Danny Jones talking about Coronavirus-vaccination, New World Order and the Sign of the beast Klik hier
- Medisch analyste, Merel Boogaard, maakt gehakt van RIVM-data-zwendel Klik hier
- Sleepy Joe Biden was wired during debate Klik hier
- Whistleblower Drops HARD Evidence, Biden, Obama, Hillary EXECUTED Seal Team 6, Audio Proof Klik hier
- Biden-Harris-millions-dead-claim Klik hier
- Paarden-Staaij-Sodom Klik hier
- Grote Verkiezingsfraude in de VS aangetoond Klik hier
- INHULDIGING DOOR DE MAFFIOSE MSM-RD.NL VAN JOE BIDEN TOT PRESIDENT HEEFT GEEN ENKELE RECHTSGELDIGHEID Klik hier
- In Urk is geen covid Klik hier
- Maria Bartiromo - Sidney Powell - The evidence is coming in so fast I cannot even process it all Klik hier
- Roystone Potter NWO Klik hier
- Rutte NWO Klik hier
- Kantoren fraudulerende verkiezingssoftware DOMINION abrupt gesloten Klik hier
- Senatoren Cruz en Hawley maken gehakt van politieke manipulators, Mark Zuckenberg en Jack Dorsey Klik hier
- Huisarts Els van Veen in gewetensnood door corona-leugens Klik hier
- SEAN HANNITY - MAINSTREAM-RD-MEDIA CORRUPTION EXPOSED Klik hier
- Fake vaccin Pence Klik hier
- Trump call for peace but did not concede and he remains the US-president Klik hier
- Obama paid Italy 400 million voting-fraud-dollars Klik hier
- EMERGENCY ALERT INFORMATION!! Klik hier
- Dr. Vernon Coleman - All c-vaccinators en promotors zullen berecht worden als oorlogsmisdadigers Klik hier
- Depopulatie door c-vaccinatie Klik hier
- Ds. H. Zweistra vervalst voorbidding van Abraham Klik hier
- Vaccination-expert - Aborted Baby Cells in Vaccines Klik hier
- De drijfveren van Wouter Raatgever Klik hier
- Washington State Pastor - Aborted Baby DNA in Vaccines Klik hier
- Dr. Theresa Deisher Recently Aborted Baby DNA in Vaccines Klik hier
- Dr. Simone Gold tells the truth about c-vaccins Klik hier
- ABSOLUUT PROOF THAT C-VACCINES CONTAIN ABORTED BABY CELLS Klik hier
- Klokkenluider Huib Plug - Van der Staaij hanteert dubbele agenda Klik hier
* ISRAELI WOMAN TELLS THE WORLD WHAT IS REALLY GOING ON IN ISRAEL WITH VACCINES - Klik Hier
- VOLLEDIGE EXPOSING VAN DE CABAL Klik hier
- Amazing Polly - Boom Klik hier
- SGP-volksverlakker -R. Bisschop- pleit voor killer-vaccin-produktie Klik hier
- Verklaring van Wouter Raatgever Klik hier
- PSALMEN, LOFZANGEN EN GEESTELIJKE LIEDEREN Klik hier
- DeSantis against Joe Biden Klik hier
- Freedom Fighter Court VICTORY - Ends Masking, Shots, Quarantine in Alberta Klik hier
- LIES OF DR. FAUCI EXPOSED BY RAND PAUL, JIM JORDAN AND LAURA INGRAHAM Klik hier
- DR. JUDY A. MIKOVITS REVEALS THE VACCIN-BEAST AND EXPOSES LIES OF DR. FAUCI Klik hier
- Australian mother speaks out Klik hier
- HOUSE OF FREEDOM RIPS JOE BIDEN REGIME Klik hier
- VOLLEDIGE ONTLEDING VAN HET GEHYPNOTISEERDE REFODOM Klik hier
- 1. mark milley fox news Klik hier
- 2. laura ingraham about high treason mark milley Klik hier
- 3. rick perry mark milley Klik hier
- 4. MARIA ON mark milley Klik hier
- 5. maria on biden strike killed children Klik hier
- 6. blinken hearing congres Klik hier
- 7. blinkens failures Klik hier
- 8. tucker carlson on mark milley Klik hier
- Rand Paul - Fauci liar Klik hier
- HOUSE OF FREEDOM RIPS JOE BIDEN REGIME Klik hier
- Depopulation by any means - Dr Bryan Ardis, Reiner Fuellmich, Wolfang Wodarg Klik hier
- IMF-bankier Christine Lagarde wil (oude) mensen opruimen - Klik hier
- Motie Simons - Klik hier
- Waarheidsklokkenluider, Gideon van Meijeren, zet dictatoriaal Rutte-regime en 2e kamerfascisten tegen de muur - Klik hier
- Veritas Vos Liberabit-reporter geeft ontmaskerend totaalplaatje van 2030-Great-Reset-Agenda - Klik hier
- Huig Plug video - Klik hier
- Huig Plug video 2 - Klik hier
- The Battle for Humanity - Covid manipulation exposed - Klik hier
- Veritas-Abortion-Pfizer - Klik hier
- Kuzu van Denk exposes covid-leugens van Hugo de Jonge - Klik hier
- Gideon van Meijeren en Kuzu exposen De Jonge c-leugens - Klik hier
- Gideon van Meijeren zet refo-deepstate-duo RD-SGP-NSB in haar landverraderlijke hemd - Klik hier
- COVID Treasonous Acts - Dr. David Martin Speaks at the We Can Act Conference Part 1 - Klik hier
- DOMINEE doet boekje open over fascistisch Australie - Klik hier
- RD.NL coverkrant pedofielen - biden exposed - Klik hier
- FLIP-FLOP-LEUGENPROPAGANDA 666-VACCIN-QR-CODE - Klik hier
- Dr. David Martin exposes Founders of the Plandemic and Their Companies - Klik hier
- De landverraderlijke rol van NSB-er Van der Staaij keihard aangetoond en ontmaskerd - Klik hier
- Straatterreur c-heropvoedingskamp in Eindhoven - Klik hier
- Erik Boomsma ontmaskert nazi-vax-propaganda van RD.NL - Klik hier
- Nazi-roots Klaus Schwab fully exposed - Klik hier
- Hoogverraad door alle westerse leiders, inclusief de SGP, die ons uitverkocht hebben aan de satanische WEF van Klaus Schwab en Co - Klik hier
- Boris Johnson kiest eieren voor zijn geld - Klik hier
- DARPA PAPERS PROVE THE JAB'S THE BIOWEAPON AND FAUCI PAID HIMSELF MORE THAN $50 MILLION TO MAKE IT - Klik hier
- Castro sold us out to globalism - Klik hier
- GIDEON VAN MEIJEREN LEGT GGD-SCHANDAAL BLOOT - Klik hier
- Mainstream media colluding with FDA, CDC to cover up skyrocketing deaths from China virus vaccines - Klik hier
- Amazing Polly - Trucker Convoy Reaches Critical Point - Klik hier
- Grand Jury Proceeding, DAY 1 - Neurenberg II - Klik hier
- CASTRO WORLD CRUMBLING AROUND HIM - SHOT DOWN IN EMERGENCY DEBATE AS TRUDEAU WALKS OUT - Klik hier
- WEF-RESET-TYRANNY BEGINT PAS - Klik hier
- PM Alberta Jason Kenney spant rechtszaak tegen Trudeau - Truckers leaving Ottawa 23-02-2022 - Klik hier
- Alberta PM Jason Kenney veegt de vloer aan met Great Reset - Klik hier
- Russen in Donbass zijn extreem dankbaar dat Rusland heeft ingegrepen - Klik hier
- Benjamin Fulford about Ukraine - Klik hier
- Oekraiens parlementslid - wij vechten voor NWO - Klik hier
- Stew Peters exposes corrupte Zelenksy, inclusief corrupte MSM-RD-SGP - Klik hier
- KLAUS SCHWAB AND HUNTER BIDEN CONNECTED TO UKRAINE BIO-LABS - Klik hier
- LARA TELLS THE TRUTH ABOUT RUSSIA-UKRAINE - Klik hier
- Foxnews reporter Maria Bartiromo exposes Hunter Biden-scandals - Klik hier
- SGPlayboy Van der Staaij likt de voeten van WEF-crimineel Zelensky - Klik hier
- In one year 20 US-Food factories burned down - Klik hier
- Putin gives witness about apostasy western christianity - Klik hier
- WHO power grab 2020-2030 - Klik hier
- SATANISHE WHO POWER GRAB VOLGENS PLAN 2020-2030 - Klik hier
- Ultieme overname van het kwaad - Klik hier
- Oekraine Azov-crimes - Klik hier
- KINDERMISBRUIK-EN-MOORD-DOOR-DE-ELITE-VAN-DE-WERELD - Klik hier
- DR. JUDY MIKOVITS SHOCKS THE WORD - MOST DAMNING COVID EVIDENCE BOMBSHELL THE WORD HAS SEEN - Klik hier
- Udo Ulfkotte - Jullian Assange - StopWorldControl - Klik hier
- Politie SCHIET GERICHT op vreedzame boeren in Heerenveen - Klik hier
- 87-jarige feministische non, Ank Cappon, in gesprek met LCJ-jongeren van PUNTUIT - Reformatorisch Grafblad - Klik hier
- laura and jordan about raid trump - Klik hier
- Stephen Miller on the Raid on DJT - Klik hier
- Judge Jeanine Pirro on FBI raid on Mar-a-Lago - Klik hier
- He Caught Them All Again - President Trump WATCHED The FBI Raid On CCTV - Klik hier
- Misterieuze dood Anne Heche - Klik hier
- CATASTROPHIC BIDEN SPEECH - Klik hier
- Masonic ceremony queen Elizabeth - Klik hier
- De geplande moord op zes miljard mensen - Klik hier
- Stew Peters interviews Chris Sky - Klik hier
- Rob Roos over het helse vaccin-bedrog - Klik hier
- Danielle Smith verklaart WEF de oorlog - Klik hier
- Danielle Smith verklaart WEF de oorlog 2 - Klik hier
- Danielle Smith reveals shocking truth WEF - Klik hier
- Natasja - Klik hier
- GOP WILL INVESTIGATE JOE & HUNTER BIDEN-CRIMES - Klik hier
- death panels bill gates - Klik hier
- Pathaloog Dr. Roger Hodkinson - Klik hier
- TWO TOP-CARDIOLOGISTS IN THE WORLD TALKING ABOUT THE DESTRUCTION OF THE COVID-KILLER-VACCIN - Klik hier
- Klaus Schwab - God is dood en Jezus is nepnieuws - Klik hier
- TUCKER CARLSON EN MARIA ZEEE INTERVIEWEN EVA VLAARDINGERBROEK EN AMAN JABBI OVER TOTAL CONTROL - Klik hier
- KILLERVACCIN-PROMOTOR, SGPlayer Roelof Bisschop, speelt asjeblieft-poppenkast - Klik hier
- LANDVERRADERLIJKE WEF-PARTIJEN VOLT, D666, CU, SGP EXPOSED - Klik hier
- WEF-minisiter Kaag liegt dat ze barst - Klik hier
- Europarlemenatier Marchel de Graaff - al deze lieden moeten gearresteerd en veroordeeld worden - Klik hier
- VIDEO-INTERVIEW TOP-ADVISEUR, ARESTOVICH - Klik hier
- Pfizer exposed by Veritas - Klik hier
- PROPAGANDASTAATSZENDER NOS GESTICKERD MET 14.445 STICKERS VAN VACCINDODEN - Klik hier
- VP-Harris - Russia Committed Crimes Against Humanity - Klik hier
- Discotheek-achtige nep-opwekking in Asbury Kentucky - Klik hier
- Karel van Wolferen en het boemerangeffect van het boerenprotest - Klik hier
- WEF, WHO, VN, MSM, DRIJFKRACHTEN ACHTER DE SATANISCHE 2030-AGENDA VAN DE NIEUWE WERELD ORDE - Klik hier
- PEDOFIELE KINDER- EN ORGAANHANDEL DOOR UKRAINE-REGIME- Klik hier
- Nashville shooting has signs of a false flag - Klik hier
- OUD NIEUWS - Joe Biden is a criminal - Obama-era staffer blows whistle on Bidens business deals - Klik hier
- Next pandemic planned by 3 psychopats - Klik hier
- SODOM-EN-GOMORRA-PARTIJ -SGP STEMDE TEGEN FVD-MOTIE VOOR EEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEK NAAR GROOTSCHALIG RITUEEL KINDERMISBRUIK - Klik hier
- MSM LIARS EXPOSED - Klik hier
- 763 bekende personen vallen dood neer na killervaccin - Klik hier
- Jesse Watters - Biden is facing another huge scandal tonight - Klik hier
- Tucker Carlson on the Kakhovka-dam - Klik hier
- FOXNEWS REPORTER, SEAN HANNITY, ABOUT THE ILLEGAL INDICTMENT TRUMP AND CORRUPTED BIDEN-DOJ-FBI - Klik hier
- ASHLEY MOODEY ABOUT THE CORRUPT GARLAND AND INDICTMENT TRUMP - Klik hier
- TRUMP TO BE ARRAIGNED IN MIAMI - Klik hier
- Karel van Wolveren over de gigantische oversterfte door de killervaccins en de criminele verdraaiing van de feiten door de media plus RD.NL - Klik hier
- AMISH EN URK ZETTEN ATHEISTISCHE REFOFIELEN VOOR SCHUT - Klik hier
- CLUSTERBOM-KAMERSPEECH VAN THIERRY BAUDET VOOR EEN LEGE SLAAPKAMERZAAL - Klik hier
- Martha MacCallum interviews House Speaker Kevin McCarthy about White House-cocaine cover-up - Klik hier
- NSB-JUDAS VAN DER STAAIJ VERHEMELT VRIJMETSELAAR RUTTE EN VERRAADT CHRISTUS - Klik hier
- Ds. Joh. van der Poel sprak 45 jaar geleden zijn afschuw al uit over een goddeloze RD-advertentie - Klik hier
- TCF DELIVERING FALSE VOTES FOR BIDEN - Klik hier
- Hawai-inwoners spreken zich uit contra de Globalisten, contra de liegende MSM-RD - Klik hier
- HHK-CLOWN DR. M. KLAASSEN HOUDT SEKS-PREKEN WAARVAN ER EENTJE LUIDT MET HET THEMA - DE BIKINI - Klik hier
- Tucker Carlson about Ukraine - Klik hier
- Impression of wildlife - Klik hier
- JURIST JEROEN POLS GAAT NEDERLAND VERLATEN, VANWEGE DE LANDVERRADERLIJKE INVOERING VAN DE TIRANIEKE WHO-WEF-SLAVERNIJ - Klik hier
- Uitgebreide toelichting van Gideon van Meijeren (FVD) op de tenlastelegging van het OM - Klik hier
- Natasha - Klik hier
- KLIMAATKRANKZINNIGHEID - 30 miljard euro voor nul graden afkoeling - Klik hier
- Seconds After Trumps Speaker Announcement Biden Admin Makes EMERGENCY DECLARATION - Klik hier
- VOLK ISRAEL VERRADEN - HAMAS-AANVAL GEORKESTREERD - Klik hier
- Nethanyahu verkoopt Joodse volk en hun database aan fascistische WHO - Klik hier
- OUD-KAMERLID VAN LANGEHOVEN OVER KROKODILLENTRANEN MSM-RD OVER ISRAEL-DODEN - Klik hier
- Stefanus-getuigenis tegen het huidige verkeerde geslacht - Klik hier
- YOUNG LADY GIVES WITNESS AGAINST THE UNNATURAL EVIL OF GENDER-IDEOLOGY - Klik hier
- Phone call Schwab-Kissinger NWO - Klik hier
- STAAIJ-BISSCHOP-KAMER-AFSCHEID - Klik hier
- Bill Gates and the media exposed - Klik hier
- Klimaathoax-overstromingen door verwijdering van honderden stuwdammen - Klik hier
- Mark Epstein tells the truth about the death of his brother Jeffrey Epstein - Klik hier
- PROFESSOR PIERRE CAPEL FILEERT MSM-RD-LEUGENAARS OVER HYDROXYCHLOROQUIN - Klik hier
- Ernst Kuipers - killervaccin is ongecontroleerd experiment - Klik hier
- Jewish Rabbi is right - Klik hier
- WEF-president we zijn op weg naar een Nieuwe Wereldorde - Klik hier
- WEF-puppet Maxima en haar verboden politieke bedrijf - Klik hier
- Kamer stemt tegen debat over 666-uitspraken Maxima - Klik hier
- Intelligence journalist, Bejamin Fulford, reveals secrets about King Charles, Kate Middleton, Loyd Auston, John Kerry, Victoria Nuland, Zelensky - Klik hier
- OUR NATION IS TORN APART - EEN AMERIKAANSE WALDENS STEEKT ZIJN LANDGENOTEN EEN HART ONDER DE RIEM - Klik hier
- BEA WEF HARARI - Klik hier
- WHO Pandemic Treaty May 2024 - Klik hier
- Tucker Carlson in Moskou to interview Putin - Klik hier
- VOLLEDIG INTERVIEW VAN TUCKER CARLSON MET DE RUSSISCHE PRESIDENT POETIN 08-02-2024 - Klik hier
- INTERVIEW VAN TUCKER CARLSOM MET POETIN NU MET NL-ONDERTITELING - Klik hier
- Smeerlap Zelensky-with-child - Klik hier
- Dr. David Martin Warns Against Deadly Remdesivir - Klik hier
- SDG 2030 Agenda CU-SGP - Klik hier
- FEITENVERSLAG VAN LARA LOGAN OMTRENT BALTIMORE BRIDGE COLLAPSE - Klik hier
- LARA LOGAN - DE MEDIA VERSPREIDEN LEUGENS OVER BALTIMORE BRIDGE COLLAPSE - Klik hier
- Jensen interview met Naomi Wolf - Klik hier
- MSM-AIVD-NEPNIEUWS - Russische spion zou geld geven aan Baudet - Klik hier
- Internationale WakeUpCall WHO-Coup - Klik hier
- MACHTSGREEP van de WHO - Heftige CLASH tussen Gideon van Meijeren en het globalistische corona-kartel - Klik hier
- DR. SIMONE GOLD DOET BOEKJE OPEN OVER WHO-CRIMINEEL TEDROS - Klik hier
- SATANIC BIRD FLU SCAM - Klik hier
- Benjamin Fulford 24 mei 2024 - Klik hier
- PLANDEMISCH GEKKENHUIS IN BEELD - Klik hier
- Poetin waarschuwt Nederland - Klik hier
- SLEEPWET-DICTATUUR - Klik hier
- FAUCI CRIMES - Klik hier
- Ben Swann over Hamasaanval - Klik hier
- DR. KELLY VICTORIA EXPOSES LAB-MADE BIRD-FLU - Klik hier
- Biden pooped in his pants in Normandy - Klik hier
- Vrijmetselaar Rutte verdedigt Oekraine-verdrag in 2016 en sindsdien doet hij het tegenovergestelde van wat hij toen beweerde - Klik hier
- Clayton Morris Redacted News about the nazi-crimes in Oekraine - Klik hier
- RD-REPTIEL STEEF DE BRUIJN MAAKT CHRISTUSKRUISIGENDE RECLAME VOOR E.O.-HELLESPEL 2024 - Klik hier
- Dr. Sabina Hazan over de aanslag op het microbioom - Klik hier
- LANDVERRADERLIJKE OMSLAG PVV OMVOLKING - Klik hier
- Bill Gates wants depopulate 6 billion people - Klik hier
- Journalist Hinkle houdt speech bij de VN over de medialeugens en Gideon exposed AIVD-agent Dick Schoof - Klik hier
- TRUMPS NIEUWE VP, J.D. VANCE - Klik hier