*PROVIDENCE MOUNTAIN RANCH SEMINARY *

Biblical Theological Doctrine

* Een publieke stem tegen de afvallige refo-kerken en de zogenaamde gristelijke politiek

- A public voice against the apostate reformed churches and the so-called "christian" political parties

* "Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God!" - Jes. 40:3

- "A voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the LORD, make straight in the desert a highway for our God" - Isa. 40:3

Seminary


G.P.P. Burggraaf v.d.m.

Email contact: info@derokendevlaswiek.com

Main-website: www.derokendevlaswiek.com* STATEMENT OMTRENT DE BIJBELSE LEER AANGAANDE DE DODELIJKE BEDIENING DER WET EN DE LEVENDMAKENDE BEDIENING VAN HET EVANGELIE OMTRENT RECHTVAARDIGMAKING, WEDERGEBOORTE, WAAR GELOOF EN VRIJE GENADE - "PROVIDENCE MOUNTAIN RANCH SEMINARY - BIBLICAL THEOLOGICAL DOCTRINE" Klik hier

- STATEMENT ABOUT THE BIBLICAL DOCTRINE CONCERNING THE MINISTRATION OF DEATH OF THE LAW AND THE VIVIFYING MINISTRATION OF THE GOSPEL ABOUT JUSTIFICATION, REGENERATION, TRUE FAITH AND FREE GRACE - "THE IMPOSSIBILITY OF A SINNER TO BE SAVED" Click here

* Bijbelse theologie kan niet verstaan worden, zonder de rechtvaardiging van de goddeloze in de toepassing, want God rechtvaardigt alleen de goddeloze.

- Biblical Theological Doctrine can not be understood without the justification of the ongodly by application, for God only justifies the ungodly.

* God rechtvaardigt alleen de goddeloze - Rom. 4:5. In zijn onwedergeboren staat was Abraham een goddeloze, zoals al Gods uitverkorenen zijn van nature. Als God dezulken rechtvaardigt, zijn zij ontbloot van gerechtigheid, zodat Hij hen de gerechtigheid toerekent van een Ander, de gerechtigheid van Zijn Eigen Zoon en hoewel Hij de goddelozen rechtvaardigt, rechtvaardigt Hij niet hun goddeloosheid, maar vergeeft hun zonden en verlost hen van de heerschappij der zonde en des duivels, gelijk geschreven is: “Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade”, Rom. 6:14.

- God justifies the ungodly only - Rom. 4:5. In his state of unregeneracy Abraham was an ungodly person, as all God’s elect are in the state of their carnal nature. When God justifies them, being without a righteousness of their own, He imputes the righteousness of Another unto them, the righteousness of His Own Son, and though He justifies the ungodly, He does not justify their ungodliness, but He forgives their sins and delivers them from the dominion of sin and satan, like it is written: “For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace”, Rom. 6:14.

* Door het algehele misverstaan van de bijbelse uitdrukking “rechtvaardiging door het geloof” hebben de meeste oudvaders en het huidige christendom, de bijbelse heilsorde "rechtvaardigmaking-geloof" omgedraaid en gediaboliseerd in de wanorde "geloof-rechtvaardigmaking", waardoor de ketterij is ontstaan van een veronderstelde rechtvaardiging van de gelovige, in plaats van de bijbelse rechtvaardiging van de goddeloze! Christus is als het Begin der (her)schepping Gods (Openb. 3:14) de Eerste en de Laatste, zowel als Middelaar van verwerving, als Middelaar van toepassing en niet de gelovige mens. Christus is ook het Begin en het Einde, zowel in het zaligen van de Zijnen, als van de volharding der heiligen, als van het eeuwige leven, als van de wederoprichting aller dingen, ja, ambtshalve is Hij de Zaligmaker der wereld (Joh. 4:42 - 1 Joh. 4:14), want de onvoorwaardelijke roeping van het Evangelie strekt zich uit tot alle volken (Matth. 28:19), hoewel Hij niet voor de wereld bidt, maar alleen voor degenen die Hem van de Vader gegeven zijn (Joh. 17:9).

- By general misunderstanding of the biblical expression “justification by faith” the most former theologians and the current christianity have turned around the biblical order of salvation "justification-faith" and diabolized that biblical order in a disorder "faith-justification", by which the heresy is created of an assumed justification of the believer in stead of the biblical justification of the ungodly! As the Beginning of the (re)creation of God (Rev. 3:14), Christ is the First and the Last, as Mediator of attainment as well as Mediator of application and not the believer. Christ also is the Begin and the End concerning saving His people, the perseverance of saints, the eternal life and of restitution of all things as well, yea, He officially is the Savior of the world (John. 4:42 - 1 John 4:14), because the unconditional calling of the Gospel is stretching out to all nations (Matth. 28:19), though He does not pray for the world, but only for those the Father has given to Him (John. 17:9).
* Op deze webpage kunt u naar beneden scrollen en audiopreken beluisteren die gehouden zijn van 2009 tot heden.

* Tevens zijn er op deze webpage E-books, pdf-preken, pdf-artikelen enz. te vinden
- On this webpage you can scroll down to listen to some audio sermons recorded in the period of 2009 until now.

- Besides on this webpage you can find E-books, pdf-sermons, pdf-articles and some video-clips


* Preken 2020

* Nieuwjaarsdag 2020 - 01-01-2020 - Johannes 1:1 Klik Hier
* 05-01-2020 - Johannes 15:18-21 Klik Hier
* 05-01-2020 - Johannes 15:18-21 Klik Hier
* 12-01-2020 - Openbaring 16 Klik Hier
* 12-01-2020 - Zacharia 5 Klik Hier
* 19-01-2020 - Psalm 146-147 Klik Hier
* 19-01-2020 - Psalm 148-149-150 Klik Hier
* 26-01-2020 - Psalm 60:4-8 Klik Hier
* 26-01-2020 - Psalm 108 - Deut. 2:1-22 Klik Hier
* 02-02-2020 - Lukas 37:32 Klik Hier
* 02-02-2020 - Zacharia 10 Klik Hier
* 09-02-2020 - Openbaring 1:17-18 Klik Hier
* 09-02-2020 - Judas 1 Klik Hier
* 16-02-2020 - Lukas 16:19-31 Klik Hier
* 16-02-2020 - 2 Korinthe 5:11 Klik Hier
* 23-02-2020 - Psalm 89 vers 6 en 8 (niet opgenomen)
* 23-02-2020 - Psalm 89 de verzen 2, 6, 8, 15 Klik Hier
* 01-03-2020 - Mattheus 25:1-13 Klik Hier
* 01-03-2020 - Voorbereiding Heilig Avondmaal - Jesaja 58:13-14 Klik Hier
* 08-03-2020 - Bediening Heilig Avondmaal - Hooglied 1:2-6, 12 Klik Hier
* 08-03-2020 - Nabetrachting Heilig Avondmaal - Lukas 10:25-37 Klik Hier
* 13-03-2020 - Biddag 2020 - Jeremia 15 Klik Hier
* 15-03-2020 - Openbaring 3:7-13 Klik Hier
* 15-03-2020 - 1 Samuel 4:18-22 Klik Hier
* 22-03-2020 - Jeremia 7:26-29 Klik Hier
* 22-03-2020 - Jeremia 19 - Jeremia 7:26-29 Klik Hier
* 29-03-2020 - Zefanja 1 Klik Hier
* 29-03-2020 - Jeremia 44:10, 16-19, 24-25 Klik Hier
* 05-04-2020 - Jerermia 45 Klik Hier
* 05-04-2020 - Jeremia 8 Klik Hier
* Goede Vrijdag 2020 - 10-04-2020 - Romeinen 6 Klik Hier
* Paasdag 2020 - 12-04-2020 - Lukas 24:1-27 Klik Hier
* Paasdag 2020 - 12-04-2020 - Lukas 24:13-35 Klik Hier
* 19-04-2020 - Openbaring 13:16-18 Klik Hier
* 19-04-2020 - Openbaring 14:12 Klik Hier
* 26-04-2020 - Openbaring 15:2-5, Openb. 16:1-2 Klik Hier
* 26-04-2020 - Openbaring 16-17 Klik Hier
* 03-05-2020 - Jesaja 51:1-3 Klik Hier
* 03-05-2020 - Micha 7:14 - Jeremia 49:31 Klik Hier
* 10-05-2020 - Daniel 5:25-28 Klik Hier
* 10-05-2020 - Daniel 6 17:29 Klik Hier
* 17-05-2020 - Jesaja 21:8 Klik Hier
* 17-05-2020 - Habakuk 2:1-4 Klik Hier
* Hemelvaartsdag 2020 - 21-05-2020 - Psalm 68:19 Klik Hier
* 24-05-2020 - Efeze 4:8 Klik Hier
* 24-05-2020 - Efeze 4:14 - Ezechiel 13 Klik Hier
* Pinksterdag 2020 - 31-05-2020 - Handelingen 2:36-42 Klik Hier
* Pinksterdag 2020 - 31-05-2020 - Ezechiel 16:1-14 Klik Hier
* 07-06-2020 - 2 Kronieken 28:9-10 Klik Hier
* 07-06-2020 - Deuteronomium 32:1-43 Klik Hier
* 14-06-2020 - Psalm 40:1-6 Klik Hier
* 14-06-2020 - Voorbereiding Heilig Avondmaal - Exodus 14:14-16 Klik Hier
* 21-06-2020 - Bediening Heilig Avondmaal - Psalm 23 Klik Hier
* 21-06-2020 - Nabestrachting Heilig Avondmaal - Lukas 14:16-26 Klik Hier
* 28-06-2020 - Leviticus 10:1-3 - 16-18 Klik Hier
* 28-06-2020 - Richteren 11:34-40 Klik Hier
* 05-07-2020 - Handelingen 4:23-33 Klik Hier
* 05-07-2020 - Hebreen 10:25-27 Klik Hier
* 12-07-2020 - Mattheus 10:17 Klik Hier
* 12-07-2020 - 2 Petrus 3:15-18 Klik Hier
* 19-07-2020 - Psalm 89:28 - Psalm 2:6 Klik Hier
* 19-07-2020 - Psalm 2:6 Klik Hier
* 26-07-2020 - Hebreen 11:35 Klik Hier
* 26-07-2020 - Psalm 138:7 Klik Hier
* 02-08-2020 - Hosea 7:16 - Psalm 78:57 Klik Hier
* 02-08-2020 - Spreuken 26 Klik Hier
* 09-08-2020 - Amos 5:10 Klik Hier
* 09-08-2020 - Jesaja 53:1-5 Klik Hier
* 16-08-2020 - 1 Samuel 23 Klik Hier
* 16-08-2020 - Zefanja 1 Klik Hier
* 23-08-2020 - Jesaja 19:14 Klik Hier
* 23-08-2020 - Amos 6:6 Klik Hier
* 30-08-2020 - 2 Korinthe 6:14-18 Klik Hier
* 30-08-2020 - 2 Korinthe 7:1-10 Klik Hier
* 06-09-2020 - 2 Koningen 1:2 Klik Hier
* 06-09-2020 - Exodus 1:8 Klik Hier
* 13-09-2020 - Jona 3 Klik Hier
* 13-09-2020 - Voorbreiding Heilig Avondmaal - Micha 3 - Klik Hier
* 20-09-2020 - Bediening Heilig Avondmaal - Zefanja 3:12 - Klik Hier
* 20-09-2020 - Nabetrachting Heilig Avondmaal - Psalm 147 - Klik Hier
* 27-09-2020 - Psalm 82 - Klik Hier
* 27-09-2020 - Psalm 94:1-15 - Klik Hier
* 04-10-2020 - Kolossenzen 2:4, 8, 18-23 - Klik Hier
* 04-10-2020 - Mattheus 24:12-13 - Klik Hier
* 11-10-2020 - 1 Samuel 2:25 - Klik Hier
* 11-10-2020 - Esther 7 - Klik Hier
* DANKDAG 2020 - 12-10-2020 - Esther 9 - Klik Hier
* 18-10-2020 - Mattheus 8:5-13 - Klik Hier
* 18-10-2020 - Johannes 4:46-54 - Klik Hier
* 25-10-2020 - 2 Thessalonicenzen 2:1-13 - Klik Hier
* 25-10-2020 - Hebreen 13:13-15 - Klik Hier


* Wordt vervolgd D.V.

* Preken 2019

* Nieuwjaarsdag 2019 - 01-01-2019 - 2 Petrus 1:19 Klik Hier
* 06-01-2019 - 1 Koningen 7:21 Klik Hier
* 06-01-2019 - Hooglied 3:6 Klik Hier
* 13-01-2019 - Efeze 6:10-14 Klik Hier
* 13-01-2019 - 1 Thess. 5:8 - Efeze 6:14-18 Klik Hier
* 21-01-2019 - 2 Petrus 2:1-2 - 20-22 Klik Hier
* 21-01-2019 - Amos 5:1-24 Klik Hier
* 27-01-2019 - Romeinen 8:13 Klik Hier
* 27-01-2019 - Romeinen 6:7 - Romeinen 8:13 Klik Hier
* 03-02-2019 - Matth. 25:14-30 - Lukas 19:11-27 Klik Hier
* 03-02-2019 - Hebreen 3:1-6 Klik Hier
* 10-02-2019 - Mattheus 21:9 Klik Hier
* 10-02-2019 - Zacharia 9:9 Klik Hier
* 17-02-2019 - 1 Johannes 4:14 Klik Hier
* 17-02-2019 - Handelingen 20:21 Klik Hier
* 24-02-2019 - Genesis 4:1-5 - Hebreen 11:4 Klik Hier
* 24-02-2019 - 1 Johannes 3:10-12 Klik Hier
* 03-03-2019 - Matheus 23:23 Klik Hier
* 03-03-2019 - Jakobus 2:13 Klik Hier
* 10-03-2019 - Lukas 19:1-10 Klik Hier
* 10-03-2019 - Lukas 19:7 Klik Hier
* Biddag 2019 - 15-03-2019 - Lukas 15:11-32 Klik Hier
* English sermon - Baptism Service - 17-03-2019 - Act 2:39 Klik Hier
* English sermon - 17-03-2019 - Luke 17:32 Klik Hier
* 24-03-2019 - 1 Koningen 20:1-32 Klik Hier
* 24-03-2019 - 1 Koningen 20:31-43 - Zacharia 13:7 Klik Hier
* 31-03-2019 - 1 Koningen 21:1-3 Klik Hier
* 31-03-2019 - 1 Koningen 21:20, 25 - 2 Koningen 17:17 Klik Hier
* Voorbereiding H.A. - 07-04-2019 - 2 Koningen 4:1-7 Klik Hier
* Bediening H.A. - 07-04-2019 - 1 Korinthe 11:26 Klik Hier
* 14-04-2019 - Genesis 11:1-10 Klik Hier
* 14-04-2019 - Openbaring 17:13 en 17 Klik Hier
* Goede Vrijdag 2019 - 19-04-2019 - Nabetrachting H.A. - HC 16 vr. en antw. 43 - 19-04-2019 Klik Hier
* Pasen 2019 - 21-04-2019 - 1 Korinthe 15:21-22 Klik Hier
* Pasen 2019 - 21-04-2019 - Openbaring 1:3 en 18 Klik Hier
* 28-04-2019 - Efeze 5:1 Klik Hier
* 28-04-2019 - Efeze 5:1-13 - 1 Petrus 2 Klik Hier
* 05-05-2019 - Johannes 8:31-36 Klik Hier
* 05-05-2019 - Genesis 10 - Openbaring 17 Klik Hier
* 12-05-2019 - Hebreen 6:1-3 Klik Hier
* 12-05-2019 - Efeze 4 - Hebreen 6:1-3 Klik Hier
* 19-05-2019 - Galaten 4:25 en 30 Klik Hier
* 19-05-2019 - 2 Korinthe 1:19-22 Klik Hier
* 26-05-2019 - 2 Korinthe 4:1-4 Klik Hier
* 26-05-2019 - Hosea 4:1-2 Klik Hier
* Hemelvaart 2019 - 31-05-2019 - Handelingen 1:8 Klik Hier
* 02-06-2019 - Handelingen 13:39 Klik Hier
* 02-06-2019 - Johannes 1:11-13 Klik Hier
* Pinksterdag 2019 - 09-06-2019 - Jesaja 61:1-4 Klik Hier
* Pinksterdag 2019 - 09-06-2019 - Joel 2:28-32 Klik Hier
* 16-06-2019 - Galaten 2:19 Klik Hier
* 16-06-2019 - 2 Petrus 3:15-18 Klik Hier
* 23-06-2019 - Ezechiel 8:7-10 - 16-17 - Ezechiel 9:4 Klik Hier
* 23-06-2019 - EZECHIEL 11 Klik Hier
* 30-06-2019 - Openbaring 9:1-11 Klik Hier
* 30-06-2019 - Openbaring 14:4-11 Klik Hier
* 07-07-2019 - 2 Kronieken 25:16 Klik Hier
* 07-07-2019 - 2 Kronieken 25 - 2 Koningen 14 Klik Hier
* 14-07-2019 - 2 Petrus 2:22 Klik Hier
* 14-07-2019 - Judas vers 1-7 Klik Hier
* 21-07-2019 - Romeinen 6:6 - Romeinen 7:4-9 Klik Hier
* 21-07-2019 - Galaten 5:24 Klik Hier
* 28-07-2019 - 1 Petrus 4:6 Klik Hier
* 28-07-2019 - Lukas 16:19-31 - 1 Petrus 3:19 Klik Hier
* 04-08-2019 - Psalm 60:6 - Jesaja 18:3 Klik Hier
* 04-08-2019 - Hooglied 5:10 Klik Hier
* 09-08-2019 - Geloofsgetuigenis van twee broeders in Christus Klik Hier
* 11-08-2019 - Exodus 17 Klik Hier
* 11-08-2019 - Exodus 17:15 - Jesaja 62 Klik Hier
* 18-08-2019 - Jesaja 6 Klik Hier
* 18-08-2019 - Zacharia 3:1-7 Klik Hier
* 25-08-2019 - Kolossensen 2:10 Klik Hier
* 25-08-2019 - 1 Korinthe 5 Klik Hier
* 01-09-2019 - 1 Samuel 1 Klik Hier
* 01-09-2019 - 1 Samuel 2:1-10 Klik Hier
* 08-09-2019 - Genesis 17:9-14 Klik Hier
* 08-09-2019 - Galaten 4:22:31 Klik Hier
* 15-09-2019 - Amos 5:1-10 Klik Hier
* 15-09-2019 - Markus 10:21-22 Klik Hier
* 22-09-2019 - Handelingen 13:45 Klik Hier
* 22-09-2019 - Filippensen 1:15-19 Klik Hier
* 29-09-2019 - 1 Timotheus 1 Klik Hier
* 29-09-2019 - Galaten 3:11-14 Klik Hier
* 06-10-2019 - Psalm 75 Klik Hier
* 06-10-2019 - Psalm 76 Klik Hier
* Voorbereiding H.A. - 13-10-2019 - Hebreen 1:1-3 Klik Hier
* Bediening H.A. 13-10-2019 - Hebreen 2:1 Klik Hier
* Dankdag 2019 - Nabetrachting H.A. - 14-10-2019 - Johannes 13:3-17 Klik Hier
* 20-10-2019 - 2 Timotheus 2:1-5 Klik Hier
* 20-10-2019 - 2 Timotheus 2:16-18 Klik Hier
* 27-10-2019 - 1 Timotheus 4:1-2 Klik Hier
* 27-10-2019 - Efeze 4:3-6 Klik Hier
* Reformatie 2019 - 03-11-2019 - 1 Timotheus 6:20 Klik Hier
* Reformatie 2019 - 03-11-2019 - 2 Timotheus 1:14 Klik Hier
* 10-11-2019 - Jakobus 1:8 - 14-15 Klik Hier
* 10-11-2019 - Jakobus 4:8 - Jakobus 1:18-27 Klik Hier
* 17-11-2019 - Jeremia 17:1, 5-9, 13 Klik Hier
* 17-11-2019 - Spreuken 30:1-9 Klik Hier
* 24-11-2019 - Zefanja 3:1-12 Klik Hier
* 24-11-2019 - 2 Korinthe 2:6-7 Klik Hier
* 01-12-2019 - Openbaring 3:10 Klik Hier
* 01-12-2019 - Titus 1:9-14 Klik Hier
* 08-12-2019 - Lukas 23:34a Klik Hier
* 08-12-2019 - Handelingen 14:11-15 Klik Hier
* 15-12-2019 - Spreuken 27:22 Klik Hier
* 15-12-2019 - Spreuken 28:4 Klik Hier
* 22-12-2019 - Johannes 6:37 Klik Hier
* 22-12-2019 - Jesaja 55 Klik Hier
* Kerstfeest 2019 - 25-12-2019 - Jesaja 9:5 Klik Hier
* Kerstfeest 2019 - 25-12-2019 - Micha 5:4 Klik Hier
* 29-12-2019 - 2 Koningen 3:15-17 Klik Hier
* 29-12-2019 - Jesaja 40:1-11 Klik Hier
* Oudejaarsdag 2019 - 31-12-2019 - Openbaring 22:1-2 Klik Hier

* Preken 2018

* Niewjaarsdag 2018 - 01-01-2018 - 2 Petrus 2 en 3 Klik Hier
* 07-01-2018 - Jeremia 36 - 45 Klik Hier
* 07-01-2018 - Romeinen 9:1-16 Klik Hier
* 14-01-2018 - Psalm 23 Klik Hier
* 14-01-2018 - Genesis 49:22-26 Klik Hier
* 21-01-2018 - Haggai 1:8-9 Klik Hier
* 21-01-2018 - Haggai 1:8-9 - Haggai 2 Klik Hier
* 28-01-2018 - Lukas 16:10-12 Klik Hier
* 28-01-2018 - 1 Korinthe 1:18, 25, 30 Klik Hier
* 04-02-2018 - 1 Samuel 5:1-4 Klik Hier
* 04-02-2018 - 1 Samuel 5:1-4 - 1 Samuel 6 Klik Hier
* 11-02-2018 - Klaagliederen 2:9 Klik Hier
* 11-02-2018 - Klaagliederen 2:14 Klik Hier
* 18-02-2018 - Ezechiel 19 Klik Hier
* 18-02-2018 - Ezechiel 17:22-23 - Psalm 147:2 Klik Hier
* 25-02-2018 - Johannes 15:18-19 Klik Hier
* 25-02-2018 - Galaten 1:6-12 - 15-16 Klik Hier
* 04-03-2018 - Lukas 11:39-54 - vs. 45-46 Klik Hier
* 04-03-2018 - Lukas 15 Klik Hier
* 11-03-2018 - Judas vers 10 - Spreuken 17:15 Klik Hier
* 11-03-2018 - Hosea 6:10 - Hosea 7 Klik Hier
* Biddag 2018 - 16-03-2018 - Johannes 17 Klik Hier
* 18-03-2018 - Hebreen 5:12-14 Klik Hier
* 18-03-2018 - Esther 4:13-16 Klik Hier
* 25-03-2018 - Lukas 23:18 Klik Hier
* 25-03-2018 - Johannes 19:2-3 - 12-16 Klik Hier
* Goede Vrijdag 2018 - 30-03-2018 - Romeinen 6:10-11 Klik Hier
* PASEN 2018 - 01-04-2018 - Lukas 24:47 Klik Hier
* PASEN 2018 - 01-04-2018 - 1 Petrus 1:3 Klik Hier
* 08-04-2018 - Psalm 68:20-24 Klik Hier
* 08-04-2018 - 2 Korinthe 1 Klik Hier
* 15-04-2018 - Psalm 101 Klik Hier
* 15-04-2018 - Psalm 72 Klik Hier
* 22-04-2018 - 2 Petrus 2 Klik Hier
* 22-04-2018 - Micha 3 Klik Hier
* 29-04-2018 - Romeinen 9:10-13 Klik Hier
* 29-04-2018 - Hosea 2:1-11 Klik Hier
* 07-05-2018 - Genesis 28:10-22 Klik Hier
* 07-05-2018 - Genesis 35:1-15 Klik Hier
* Hemelvaartsdag 2018 - 11-05-2018 - Psalm 110 Klik Hier
* 13-05-2018 - Genesis 32:24-31 Klik Hier
* 13-05-2018 - Genesis 33:16-20 Klik Hier
* Pinksterdag 2018 - 20-05-2018 - Hooglied 4:16 - Romeinen 8 Klik Hier
* Pinksterdag 2018 - 20-05-2018 - Hooglied 4 Klik Hier
* 27-05-2018 - 1 Timotheus 6:3-5 - 21-22 Klik Hier
* 27-05-2018 - Galaten 2:11-20 Klik Hier
* 03-06-2018 - Mattheus 7 Klik Hier
* 03-06-2018 - Jesaja 54 Klik Hier
* 10-06-2018 - Galaten 4 - Johannes 3:6 Klik Hier
* 10-06-2018 - Johannes 3:8 Klik Hier
* 17-06-2018 - 2 Samuel 23:1-23 Klik Hier
* 17-06-2018 - 2 Samuel 21:15-22 - 2 Samuel 22 Klik Hier
* 24-06-2018 - Jesaja 8:13-15 Klik Hier
* 24-06-2018 - Jesaja 28:16 Klik Hier
* 01-07-2018 - Mattheus 21:43-45 Klik Hier
* 01-07-2018 - Romeinen 4:5 Klik Hier
* 08-07-2018 - Johannes 5:24-25 Klik Hier
* 08-07-2018 - Johannes 6:35-40 Klik Hier
* 15-07-2018 - Openbaring 3:20 Klik Hier
* 15-07-2018 - Johannes 7:37-39 Klik Hier
* 22-07-2018 - Mattheus 18:20 Klik Hier
* 22-07-2018 - Lukas 10:1-24 Klik Hier
* 29-07-2018 - Psalm 105 Klik Hier
* 29-07-2018 - Johannes 14:18 Klik Hier
* 05-08-2018 - Lukas 19:41-44 - Mattheus 23:37 Klik Hier
* 05-08-2018 - Jeremia 14:11-12 Klik Hier
- English sermon - 12-08-2018 - John 10:1-16 Click here
- English sermon - 12-08-2018 - Genesis 19 Click here
* 19-08-2018 - 1 Korinthe 2:12 Klik Hier
* 19-08-2018 - 1 Johannes 4:6 Klik Hier
* 26-08-2018 - Klaagliederen 5:1-7 Klik Hier
* 26-08-2018 - Klaagliederen 5:8-18 Klik Hier
* 02-09-2018 - Handelingen 7:18-19 Klik Hier
* 02-09-2018 - Handelingen 7 vanaf vers 20 Klik Hier
* 09-09-2018 - Filippensen 3:9-12 Klik Hier
* 09-09-2018 - Filippensen 3:11-14 Klik Hier
* 16-09-2018 - Jesaja 6 Klik Hier
* 16-09-2018 - Mattheus 19:23-30 Klik Hier
* 23-09-2018 - Maleachi 2:9 Klik Hier
* 23-09-2018 - Maleachi 2:1-3 - Jakobus 2 Klik Hier
* Voorbereiding H.A. - 30-09-2018 - Jesaja 53 Klik Hier
* Bediening H.A. - 30-09-2018 - Jesaja 54 Klik Hier
* Nabetrachting H.A. - 07-10-2018 - Mattheus 24:27-51 - Mattheus 25:1-13 Klik Hier
* 07-10-2018 - Handelingen 14:4 Klik Hier
* 08-10-2018 - Dankdag 2018 - Jesaja 66:13 Klik Hier
* 14-10-2018 - 2 Korinthe 11:12-15 Klik Hier
* 14-10-2018 - Richteren 15 - 2 Korinthe 11:12-15 Klik Hier
* 21-10-2018 - Openbaring 20:12-15 Klik Hier
* 21-10-2018 - Openbaring 20:12-15 - Maleachi 3:16 Klik Hier
* 28-10-2018 - Johannes 6:37; 40; 44; 45; 65 Klik Hier
* 28-10-2018 - Richteren 2:8-14 Klik Hier
* DEFORMATIE-HERDENKINGSDAG ALGEHELE KERKAFVAL ANNO 2018 - 04-11-2018 - Lukas 17:25-30 Klik Hier
* DEFORMATIE-HERDENKINGSDAG ALGEHELE KERKAFVAL ANNO 2018 - 04-11-2018 - Efeze 3:8, 16-19 Klik Hier
* 11-11-2018 - 1 Koningen 12-13 Klik Hier
* 11-11-2018 - 1 Koningen 12-13-14 Klik Hier
* 18-11-2018 - Openbaring 22:15-16 - Mattheus 7:6 Klik Hier
* 18-11-2018 - 1 Korinthe 14:34 Klik Hier
* 25-11-2018 - 2 Thessalonicensen 2:1-12 Klik Hier
* 25-11-2018 - 2 Thessalonicensen 2:12 Klik Hier
* 02-12-2018 - 2 Petrus 3:17 Klik Hier
* 02-12-2018 - Johannes 8:3-11 Klik Hier
* 09-12-2018 - Mattheus 21:33-46 Klik Hier
* 09-12-2018 - Kolossensen 4:5-6 Klik Hier
* 16-12-2018 - Lukas 4:16-30 Klik Hier
* 16-12-2018 - Handelingen 14 - Handelingen 17 - Openbaring 2:13 Klik Hier
* 23-12-2018 - Jesaja 3:9-12 Klik Hier

* 23-12-2018 - Jesaja 61:1-3 - Jesaja 62:2-3 Klik Hier
* Kerstfeest 2018 - 25-12-2018 - Jesaja 11:1-5 Klik Hier
* Kerstfeest 2018 - 25-12-2018 - Mattheus 2:1-11 Klik Hier
* 30-12-2018 - Jesaja 63:1-6 Klik Hier
* 30-12-2018 - Openbaring 19:1-16 Klik Hier
* Oudejaarsdag 2018 - 31-12-2018 - Deuteronomium 33:27-29 Klik Hier


* Preken 2017

* Nieuwjaarsdag 2017 - 01-01-2017 - Psalm 102 Klik Hier
* Nieuwjaarsdag 2017 - 01-01-2017 - Psalm 22 - Psalm 102 Klik Hier
* 08-01-2017 - Micha 6:1-7 Klik Hier
* 08-01-2017 - Micha 6:8-16 Klik Hier
* 15-01-2017 - 1 Korinthe 11:3 Klik Hier
* 15-01-2017 - 1 Korinthe 11:19 - 1 Korinthe 5 Klik Hier
* 22-01-2017 - Deuteronomium 32:1-15 Klik Hier
* 22-01-2017 - Deuteronomium 32:31-47 - Jesaja 44 Klik Hier
* 29-01-2017 - Jesaja 54:14-17 Klik Hier
* 29-01-2017 - Jesaja 54:14-17 - Jesaja 56 Klik Hier
* 05-02-2017 - 2 Korinthe 2:17 - Maleachi 2 Klik Hier
* 05-02-2017 - Psalm 101 Klik Hier
* 12-02-2017 - Romeinen 16:17-18 Klik Hier
* 12-02-2017 - Romeinen 16:20 - 2 Korinthe 11 Klik Hier
* 19-02-2017 - Lukas 14:25-27 Klik Hier
* 19-02-2017 - Lukas 14:33 Klik Hier
* 26-02-2017 - Numeri 25:1-15 Klik Hier
* 26-02-2017 - Psalm 106:28-31 Klik Hier
* 05-03-2017 - Jesaja 49:1-3 - Psalm 2 - Psalm 45 Klik Hier
* 05-03-2017 - Jesaja 49:2 - Openbaring 1 Klik Hier
* Biddag 2017 - 10-03-2017 - 1 Samuel 1 t/m 1 Samuel 2:1-11 Klik Hier
* 12-03-2017 - Prediker 5:3-4 - 1 Samuel 1:11 Klik Hier
* 12-03-2017 - Psalm 116:12-19 Klik Hier
* 19-03-2017 - Romeinen 9:29-33 Klik Hier
* 19-03-2017 - Romeinen 9:30 - Romeinen 11 Klik Hier
* 26-03-2017 - Johannes 15:3 Klik Hier
* 26-03-2017 - Lukas 2:34-35 Klik Hier
* 02-04-2017 - Psalm 14 - Psalm 53 Klik Hier
* 02-04-2017 - Psalm 14:7 - Psalm 53:7 Klik Hier
* 09-04-2017 - Jesaja 19:23-25 Klik Hier
* 09-04-2017 - Jesaja 19:23-25 - Jesaja 11 Klik Hier
* Goede Vrijdag 2017 - 14-04-2017 - Lukas 23:26-56 Klik Hier
* Paasdag 2017 - 16-04-2017 - Mattheus 28:11-20 Klik Hier
* Paasdag 2017 - 16-04-2017 - Mattheus 28:11-20 - Johannes 20 Klik Hier
* 23-04-2017 - Hooglied 1:8-9 Klik Hier
* 23-04-2017 - Hooglied 1:8-9 - Hebreen 11 Klik Hier
* 30-04-2017 - Mattheus 7 Klik Hier
* 30-04-2017 - 2 Kronieken 19 Klik Hier
* 07-05-2017 - Titus 1 Klik Hier
* 07-05-2017 - Titus 1 - Maleachi 3-4 Klik Hier
* 14-05-2017 - Psalm 144:1-11 Klik Hier
* 14-05-2017 - Psalm 144:12-15 - 2 Samuel 22 - Psalm 18 Klik Hier
* 21-05-2017 - Romeinen 12:1-8 Klik Hier
* 21-05-2017 - Romeinen 12:9-21 Klik Hier
* HEMELVAART 2017 - 25-05-2017 - Psalm 68:27-28 Klik Hier
* 28-05-2017 - Psalm 144:1-11 Klik Hier
* 28-05-2017 - Openbaring 17 - 2 Thess. 2 Klik Hier
* 04-06-2017 - Handelingen 2:40 Klik Hier
* 04-06-2017 - Handelingen 3-4-5 Klik Hier
* 11-06-2017 - Prediker 12:11 Klik Hier
* 11-06-2017 - Prediker 12:11 - 2 Korinthe 5 Klik Hier
* 18-06-2017 - Ezechiel 4 Klik Hier
* 18-06-2017 - Ezechiel 5:1-7 Klik Hier
* 25-06-2017 - Mattheus 6:22-24 Klik Hier
* 25-06-2017 - Lukas 11:32-34 - Mattheus 6:22-24 Klik Hier
* 02-07-2017 - Jeremia 28 Klik Hier
* 02-07-2017 - Pilippensen 1 Klik Hier
* 09-07-2017 - Jesaja 29:1-12 Klik Hier
* 09-07-2017 - Jesaja 29:13-24 - Jesaja 66 Klik Hier
* 16-07-2017 - Nehemia 13 Klik Hier
* 16-07-2017 - Psalm 91 Klik Hier
* 23-07-2017 - Jesaja 56:1-5 Klik Hier
* 23-07-2017 - Jesaja 56:5-8 - Jesaja 60 Klik Hier
* 30-07-2017 - Lukas 4:16-29 Klik Hier
* 30-07-2017 - Lukas 4:30 - Psalm 44 Klik Hier
* 06-08-2017 - Hebreen 2:16-17 Klik Hier
* 06-08-2017 - Filippensen 2:1-2 - Hebreen 2:16-17 Klik Hier
* 13-08-2017 - Joel 1:1-8 Klik Hier
* 13-08-2017 - Joel 2:1-13 Klik Hier
* 20-08-2017 - Johannes 15:16 Klik Hier
* 20-08-2017 - Johannes 15:16 Klik Hier
* 27-08-2017 - 2 Timotheus 3 - 2 Timotheus 4:3-4 Klik Hier
* 27-08-2017 - 2 Petrus 2:1-9 Klik Hier
* 03-09-2017 - Mattheus 8:16 Klik Hier
* 03-09-2017 - Mattheus 12:43-45 Klik Hier
* 10-09-2017 - Romeinen 10:16-17 Klik Hier
* 10-09-2017 - Romeinen 10:16-17 - Johannes 12:38 Klik Hier
* 17-09-2017 - 1 Thessalonicensen 1:6 - 2:13 Klik Hier
* 17-09-2017 - Galaten 3:2 Klik Hier
* 24-09-2017 - Handelingen 2:40-42 Klik Hier
* 24-09-2017 - Mattheus 13:18-23 - Handelingen 2:40-42 Klik Hier
* 01-10-2017 - Ezechiel 33:11 Klik Hier
* 01-10-2017 - 2 Korinthe 7:1 en de verzen 9-11 Klik Hier
* 08-10-2017 - Romeinen 7:1-3 en vers 9 Klik Hier
* 08-10-2017 - Romeinen 7:8 - Rom. 4:15 - Rom. 3 Klik Hier
* DANKDAG 2017 - 08-10-2017 - Romeinen 7:25 - 1 Thess. 5:18 Klik Hier
* 15-10-2017 - Mattheus 11:12-19 Klik Hier
* 15-10-2017 - Johannes 5:2-4 - 24-29 Klik Hier
* 22-10-2017 - 1 Timotheus 4:1-2 Klik Hier
* 22-10-2017 - Openbaring 16:13-14 Klik Hier
* 29-10-2017 - Filippensen 3:1-3 Klik Hier
* 29-10-2017 - Filippensen 3:7-12 - Judasbrief Klik Hier
* 05-11-2017 - Openbaring 6:1-4 Klik Hier
* 05-11-2017 - Openbaring 6:4-8 - Openb. 19 Klik Hier
* 12-11-2017 - Romeinen 10:4 - Romeinen 8 Klik Hier
* 12-11-2017 - Hosea 4:1-12 Klik Hier
* 19-11-2017 - Jeremia 8:11 Klik Hier
* 19-11-2017 - Ezechiel 13:10-20 Klik Hier
* 26-11-2017 - Mattheus 15:17-20 Klik Hier
* 26-11-2017 - Psalm 1 en 2 Klik Hier
* 03-12-2017 - Amos 8:1-5 Klik Hier
* 03-12-2017 - Amos 8:6-14 - Amos 9 Klik Hier
* 10-12-2017 - 2 Korinthe 5:17 Klik Hier
* 10-12-2017 - Galaten 4:22-25 - Hebreen 8:13 Klik Hier
* 17-12-2017 - Jesaja 59 Klik Hier
* 17-12-2017 - Jeremia 16:3-6 - 18-21 Klik Hier
* 24-12-2017 - Micha 5:1 Klik Hier
* 24-12-2017 - Hosea 6:1-4 (I) Klik Hier
* Kerstfeest 2017 - 25-12-2017 - Lukas 1:67-80 Klik Hier
* Kerstfeest 2017 - 25-12-2017 Klik Hier
* Oudejaarsdag 2017 - 31-12-2017 - Hebreen 1:8-9 Klik Hier
* Oudejaarsdag 2017 - 31-12-2017 Klik Hier


* Preken 2016

* Nieuwjaarsdag 2016 - 01-01-2016 - Openbaring 6:1-8 - Openbaring 19:11-15 Klik Hier
* 03-01-2016 - Jesaja 42:1-15 (I) Klik Hier
* 03-01-2016 - Jesaja 42:14-25 (II) Klik Hier
* 10-01-2016 - Zacharia 12:1-5 Klik Hier
* 10-01-2016 - Zacharia 12:8 Klik Hier
* 17-01-2016 - Job 19 Klik Hier
* 17-01-2016 - Job 21 - 23 - 42 Klik Hier
* 24-01-2016 - Jeremia 12:1-4 Klik Hier
* 24-01-2016 - Jeremia 12:5-17 Klik Hier
* 31-01-2016 - Ruth 1:16-18 Klik Hier
* 31-01-2016 - Lukas 16:10-13, 18 Klik Hier
* 07-02-2016 - Hebreen 6:4-12 Klik Hier
* 07-02-2016 - Hebreen 10:25-33 Klik Hier
* 14-02-2016 - Lukas 7:36-50 Klik Hier
* 14-02-2016 - Lukas 7:47-50 Klik Hier
* 21-02-2016 - 2 Petrus 3:3 - Judas 1:18 (1) Klik Hier
* 21-02-2016 - Jesaja 5:16-23 (2) Klik Hier
* 28-02-2016 - Daniel 7 (1) Klik Hier
* 28-02-2016 - Openbaring 17 (2) Klik Hier
* 06-03-2016 - Johannes 5:21-29 (1) Klik Hier
* 06-03-2016 - Galaten 1 (2) Klik Hier
* 08-03-2016 - Biddag 2016 - Klaagliederen 1:1-5 Klik Hier
* 13-03-2016 - Amos 4:1-3 - Amos 3:12 (1) Klik Hier
* 13-03-2016 - Amos 4:5 - Amos 5:10 - Amos 6:6 (2) Klik Hier
* 20-03-2016 - Efeze 2:1-8 (1) Klik Hier
* 20-03-2016 - Efeze 2:4-10 - Rom. 6:1-11 (1) Klik Hier
* Goede Vrijdag 2016 - 25-03-2016 - Johannes 19:30-34 Klik Hier
* Paasdag 2016 - 27-03-2016 - Johannes 20 - Johannes 11:25 - 2 Korinthe 5:17 (1) Klik Hier
* Paasdag 2016 - 27-03-2016 - Filippenzen 3:10 (2) Klik Hier
* 03-04-2016 - Psalm 86:17 (1) Klik Hier
* 03-04-2016 - Mattheus 24:29-30 (2) Klik Hier
* 10-04-2016 - Numeri 16 - Psalm 48:1 Klik Hier
* 10-04-2016 - Romeinen 13:1-8 Klik Hier
* 17-04-2016 - Psalm 37:1-6 Klik Hier
* 17-04-2016 - Psalm 37:5-6 Klik Hier
* 24-04-2016 - Jeremia 15:19-21 (I) Klik Hier
* 24-04-2016 - Jeremia 6:27-28 (II) Klik Hier
* 01-05-2016 - 1 Korinthe 5:6-8 (I) Klik Hier
* 01-05-2016 - Galaten 5:1-9 (II) Klik Hier
* Hemelvaartsdag 2016 - 05-05-2016 - Mattheus 28:16-20 Klik Hier
* 08-05-2016 - 2 Samuel 15 - Psalm 3 en 4 Klik Hier
* 08-05-2016 - Jesaja 2 - Psalm 4 Klik Hier
* Pinksterdag 2016 - 15-05-2016 - Filippensen 4:19 Klik Hier
* Pinksterdag 2016 - 15-05-2016 - Filippensen 4:20 Klik Hier
* 22-05-2016 - 1 Samuel 14:6 Klik Hier
* 22-05-2016 - 1 Samuel 14:41-45 - 1 Samuel 15:24 Klik Hier
* 29-05-2016 - Genesis 32:24-32 Klik Hier
* 29-05-2016 - 1 Johannes 5:4 Klik Hier
* 05-06-2016 - Markus 1:21-28 Klik Hier
* 05-06-2016 - Mattheus 12:43-45 Klik Hier
* 12-06-2016 - Efeze 5:1-21 Klik Hier
* 12-06-2016 - Jeremia 9:1-17 Klik Hier
* 19-06-2016 - Klaagliederen 1:1-3 Klik Hier
* 19-06-2016 - Klaagliederen 4:1-11 Klik Hier
* 26-06-2016 - Hebreen 11:1-10 Klik Hier
* 26-06-2016 - Hebreen 11:10 Klik Hier
* 03-07-2016 - Jozua 6:20 Klik Hier
* 03-07-2016 - Richteren 2:10 Klik Hier
* 10-07-2016 - Galaten 3:12 Klik Hier
* 10-07-2016 - 1 Timotheus 1:8-10 Klik Hier
* 17-07-2016 - Markus 8:34-38 - Romeinen 1 Klik Hier
* 17-07-2016 - 1 Korinthe 6:10-11 Klik Hier
* 24-07-2016 - Jesaja 43:1-2 Klik Hier
* 24-07-2016 - Jesaja 44:1-8 Klik Hier
* 31-07-2016 - Spreuken 13:1 - 24 Klik Hier
* 31-07-2016 - Lukas 9:57-62 Klik Hier
* 07-08-2016 - Psalm 84 Klik Hier
* 07-08-2016 - Psalm 27:4-5 - 28:3 Klik Hier
* 14-08-2016 - Psalm 91:1-2 Klik Hier
* 14-08-2016 - Psalm 91:3-8 Klik Hier
* 21-08-2016 - Hooglied 1:2 Klik Hier
* 21-08-2016 - Jeremia 1:10 - 17-19 - Jeremia 15:19-21 Klik Hier
* 28-08-2016 - Mattheus 6:9 Klik Hier
* 28-08-2016 - Mattheus 6:10 Klik Hier
* 04-09-2016 - Mattheus 6:11 - Lukas 11:3 Klik Hier
* 04-09-2016 - Mattheus 6:12 - Psalm 51 Klik Hier
* 11-09-2016 - Mattheus 6:13a - Jakobus 1 Klik Hier
* 11-09-2016 - Mattheus 6:13a - 2 Petrus 2 en 3 Klik Hier
* 18-09-2016 - Mattheus 6:13a - Lukas 4 Klik Hier
* 18-09-2016 - Mattheus 6:13 - 1 Petrus 2 Klik Hier
* 25-09-2016 - Jesaja 57:1 Klik Hier
* 25-09-2016 - Jesaja 57:3-13 Klik Hier
* 02-10-2016 - Openbaring 7:14 Klik Hier
* 02-10-2016 - Openbaring 7:14 Klik Hier
* 09-10-2016 - Openbaring 11:1 Klik Hier
* 09-10-2016 - Openbaring 11:2-6 - Zacharia 4 Klik Hier
* Dankdag 2016 - 14-10-2016 - Psalm 31 Klik Hier
* 16-10-2016 - Hosea 8:1-8 Klik Hier
* 16-10-2016 - Hosea 8:12-14 - Micha 3 Klik Hier
* 23-10-2016 - Openbaring 1:7 - Zacharia 12:10 - Filippensen 2:10 Klik Hier
* 23-10-2016 - Openbaring 19:19-21 - Openbaring 20 - HC Zondag 19 vr. en antw. 52 Klik Hier
* 30-10-2016 - 2 Kronieken 14:8-15 - 2 Kronieken 15 Klik Hier
* 30-10-2016 - 2 Kronieken 15:17 - 2 Kronieken 16:7-14 Klik Hier
* 06-11-2016 - Psalm 82:1 - Jesaja 24 Klik Hier
* 06-11-2016 - Psalm 82:2 - Ezechiel 22 Klik Hier
* TIJDREDE OMTRENT DE VAL VAN CLINTON - 09-11-2016 - Lukas 1:51-52 Klik Hier
* 13-11-2016 - Handelingen 27:1-29 Klik Hier
* 13-11-2016 - Handelingen 27-30-44 - Jona 1 Klik Hier
* 20-11-2016 - 2 Timotheus 3:1-5 Klik Hier
* 20-11-2016 - 2 Timotheus 3:9-14 - 2 Timotheus 4 Klik Hier
* 27-11-2016 - Hebreen 11 - Filippenzen 3:18-19 Klik Hier
* 27-11-2016 - 1 Johannes 2:6 - Filippenzen 3:18-19 Klik Hier
* 04-12-2016 - Micha 4:13 - Jesaja 2 Klik Hier
* 04-12-2016 - Micha 4:8-10 - Jesaja 2:1-5 - Jesaja 65:17-25 - Amos 9:12-15 - Zefanja 3:12-20 Klik Hier
* 11-12-2016 - Lukas 7:23 Klik Hier
* 11-12-2016 - 1 Petrus 2 Klik Hier
* 18-12-2016 - Genesis 12:1-7 - Genesis 15:1-6 - Romeinen 4 Klik Hier
* 18-12-2016 - Galaten 3:6 Klik Hier
* 25-12-2016 - KERSTZONDAG 2016 - Jesaja 9:5 Klik Hier
* 25-12-2016 - KERSTZONDAG 2016 - Jesaja 9:14-15 - Jesaja 3:8-9 - Lukas 1:57-80 Klik Hier
* Oudejaarsdag 2016 - 31-12-2016 - Prediker 7:1-10 Klik Hier
* Oudejaarsdag 2016 - 31-12-2016 - Prediker 7:1-10


* Preken 2015

* NIEUWJAARSDAG 2015 - 01-01-2015 - 2 Korinthe 5:17 Klik Hier
* 04-01-2015 - Hebreen 12:4 (I) Klik Hier
* 04-01-2015 - Hebreen 12:11-13 (II) Klik Hier
* 11-01-2015 - Mattheus 10:32-38 - Lukas 14:25-35 (I) Klik Hier
* 11-01-2015 - 2 Korinthe 6:14-17 (II) Klik Hier
* 18-01-2015 - 1 Korinthe 2:15 (I) Klik Hier
* 18-01-2015 - 1 Korinthe 2:12-15 (II) Klik Hier
* 25-01-2015 - Efeze 5:11-13 (I) Klik Hier
* 25-01-2015 - Handelingen 18:6 (II) Klik Hier
* 01-02-2015 - Romeinen 13:1-5 (I) Klik Hier
* 01-02-2015 - Psalm 2 (II) Klik Hier
* 08-02-2015 - Jesaja 24:5-6 (I) Klik Hier
* 08-02-2015 - Jesaja 24:13-16 (II) Klik Hier
* 15-02-2015 - Mattheus 21:33-42 (I) Klik Hier
* 15-02-2015 - Mattheus 21:43-46 (II) Klik Hier
* 22-02-2015 - Jeremia 4:10 (I) Klik Hier
* 22-02-2015 - Genesis 25:23 - Jeremia 4:22 (II) Klik Hier
* 01-03-2015 - Markus 6:10-11 (I) Klik Hier
* 01-03-2015 - Mattheus 18:20 (II) Klik Hier
* 08-03-2015 - 1 Samuel 4:1-18 (I) Klik Hier
* 08-03-2015 - 1 Samuel 4:19-21 (II) Klik Hier
* 15-03-2015 - Mattheus 24:1-27 (I) Klik Hier
* 15-03-2015 - Mattheus 24:28 (II) Klik Hier
* BIDDAG 2015 - 18-03-2015 - Zefanja 3 Klik Hier
* 22-03-2015 - Mattheus 21:23-32 (I) Klik Hier
* 22-03-2015 - Mattheus 21:31-32 (II) Klik Hier
* 29-03-2015 - Hebreen 2:10-11 (I) Klik Hier
* 29-03-2015 - Hebreen 2:11 (II) Klik Hier
* 03-04-2015 - GOEDE VRIJDAG 2015 - Galaten 1:4 Klik Hier
* PASEN 2015 - 05-04-2015 - Hebreen 7 - Psalm 110 Klik Hier
* PASEN 2015 - 05-04-2015 - Openbaring 1 - Daniel 3:28-29 - Daniel 4:33-37 Klik Hier
* 12-04-2015 - Psalm 55:5 (I) Klik Hier
* 12-04-2015 - Psalm 55:17-24 (II) Klik Hier
* 19-04-2015 - Jesaja 40:1-8 (I) Klik Hier
* 19-04-2015 - Jesaja 40:1-11 (II) Klik Hier
* 26-04-2015 - Psalm 88 (I) Klik Hier
* 26-04-2015 - Psalm 88 (II) Klik Hier
* 03-05-2015 - Lukas 14:27-30 (I) Klik Hier
* 03-05-2015 - Lukas 14:27-35 (II) Klik Hier
* 10-05-2015 - 1 Timotheus 4:1 (I) Klik Hier
* 10-05-2015 - 1 Timotheus 4:2-7 (II) Klik Hier
* HEMELVAARTSDAG 2015 - 14-05-2015 - Hebreen 4:14 Klik Hier
* 17-05-2015 - 1 Timotheus 4:8-16 (III) Klik Hier
* 17-05-2015 - Kolossenzen 2:12 Klik Hier
* PINKSTERDAG 2015 - 24-05-2015 - 2 Korinthe 2:14-17 (I) Klik Hier
* PINKSTERDAG 2015 - 24-05-2015 - 2 Korinthe 2:14-17 (II) Klik Hier
* 31-05-2015 - Jeremia 31:15-17 (I) Klik Hier
* 31-05-2015 - Jeremia 31:15-17 (II) Klik Hier
* 07-06-2015 - Numeri 11:1-10 (I) Klik Hier
* 07-06-2015 - Numeri 11:25-35 (II) Klik Hier
* 14-06-2015 - Johannes 12:43 (I) Klik Hier
* 14-06-2015 - Johannes 12:42-43 - Johannes 9:22-23 (II) Klik Hier
* 21-06-2015 - 2 Korinthe 4:1-2 (I) Klik Hier
* 21-06-2015 - 2 Korinthe 4:10-12 (II) Klik Hier
* 28-06-2015 - Jakobus 1:1 (I) Klik Hier
* 28-06-2015 - Lukas 16:19-31 (II) Klik Hier
* 05-07-2015 - Leviticus 10:1-3 (I) Klik Hier
* 05-07-2015 - Leviticus 10:1-3 (II) Klik Hier
* 12-07-2015 - 1 Korinthe 16:22 - 1 Korinthe 13 Klik Hier
* 12-07-2015 - 1 Johannes 3:10 Klik Hier
* 19-07-2015 - Markus 8:15 (I) Klik Hier
* 19-07-2015 - 1 Korinthe 5 (II) Klik Hier
* 26-07-2015 - Lukas 14:16-20 (I) Klik Hier
* 26-07-2015 - Lukas 14:23 - Mattheus 22:1-15 (II) Klik Hier
* 02-08-2015 - Micha 3 (I) Klik Hier
* 02-08-2015 - Micha 7 (II) Klik Hier
* 09-08-2015 - Openbaring 14:1-5 (I) Klik Hier
* 09-08-2015 - Openbaring 14:12-20 (II) Klik Hier
* 16-08-2015 - Leviticus 20:3-5 (I) Klik Hier
* 16-08-2015 - Leviticus 20:3-5 - 2 Koningen 23 (II) Klik Hier
* 23-08-2015 - 1 Korinthe 1:24 (I) Klik Hier
* 23-08-2015 - 1 Korinthe 2:2 (II) Klik Hier
* 30-08-2015 - 2 Timotheus 3:1-5 (I) Klik Hier
* 30-08-2015 - 2 Timotheus 3:7 (II) Klik Hier
* 06-09-2015 - 2 Johannes vers 4 (I) Klik Hier
* 06-09-2015 - 2 Johannes vers 5-13 (II) Klik Hier
* 13-09-2015 - Kolossensen 2:1-11 (I) Klik Hier
* 13-09-2015 - Kolossensen 2:12-23 (II) Klik Hier
* 20-09-2015 - Galaten 4:29-30 (I) Klik Hier
* 20-09-2015 - Galaten 4:29-30 (II) Klik Hier
* 27-09-2015 - Romeinen 10:4 (I) Klik Hier
* 27-09-2015 - Romeinen 10:4 (II) Klik Hier
* 04-10-2015 - Romeinen 3:31 - Romeinen 4:15 (I) Klik Hier
* 04-10-2015 - Romeinen 3:31 - Romeinen 7:13 (II) Klik Hier
* 11-10-2015 - Habakuk 1:1-5 (I) Klik Hier
* 11-10-2015 - Habakuk 1:5-9 (II) Klik Hier
* Dankdag 2015 - 12-10-2015 - Habakuk 3:17-19 (III) Klik Hier
* 18-10-2015 - Habakuk 2:1 (IV) Klik Hier
* 18-10-2015 - Habakuk 2:11 - Daniel 5:25-28 (V) Klik Hier
* 25-10-2015 - Leviticus 19:17 (I) Klik Hier
* 25-10-2015 - Jesaja 53:12 (II) Klik Hier
* Reformatie 2015 - 01-11-2015 - Markus 2:19b - Romeinen 8:28-33 (I) Klik Hier
* Reformatie 2015 - 01-11-2015 - Lukas 9:62 - Filppenzen 3:14 (II) Klik Hier
* 08-11-2015 - Jesaja 3:10-12 (I) Klik Hier
* 08-11-2015 - Jesaja 3:9-13 (II) Klik Hier
* 15-11-2015 - Zacharia 10:1-6 (I) Klik Hier
* 15-11-2015 - Zacharia 10:7-12 (II) Klik Hier
* 22-11-2015 - 1 Petrus 3:19 - 1 Petrus 4:6 (I) Klik Hier
* 22-11-2015 - Openbaring 19:10b Klik Hier
* 29-11-2015 - Spreuken 12:3 en 12 Klik Hier
* 29-11-2015 - Spreuken 12:17 Klik Hier
* 06-12-2015 - Ezechiel 1 - Openbaring 4-5 (I) Klik Hier
* 06-12-2015 - Openbaring 4 (II) Klik Hier
* 13-12-2015 - Ezechiel 2-3:14 (III) Klik Hier
* 13-12-2015 - Openbaring 15 (IV) Klik Hier
* 20-12-2015 - Jesaja 11:1-4 (1) Klik Hier
* 20-12-2015 - Jesaja 11:5,10,12 Klik Hier
* Kerstfeest 2015 - 25-12-2015 - Mattheus 1:18-23 - Johannes 1:12-13 Klik Hier
* Kerstfeest 2015 - 20-12-2015 - Lukas 2:8-20 Klik Hier
* 27-12-2015 - Johannes 1:13 Klik Hier
* 27-12-2015 - Johannes 1:12 Klik Hier
* Oudejaarsdag 2015 - 31-12-2015 Zacharia 1:8-11 - Zacharia 6:1-8 Klik Hier


* Preken 2014

* Nieuwjaarsdag 2014 - 01-01-2014 - Lukas 2:25-32 (IV) Klik Hier
* 05-01-2014 - Lukas 2:34 (V) Klik Hier
* 05-01-2014 - Lukas 2:34-35 (VI) Klik Hier
* 12-01-2014 - Lukas 2:35 (VII) Klik Hier
* 12-01-2014 - Lukas 2:35b (VIII) Klik Hier
* 19-01-2014 - Psalm 47:5a (I) Klik Hier
* 19-01-2014 - Kolossensen 1:12 (II) Klik Hier
* 26-01-2014 - Zacharia 9:12 (I) Klik Hier
* 26-01-2014 - Zacharia 9:10 - Psalm 72:8 (II) Klik Hier
* 02-02-2014 - Jesaja 32:1 (I) Klik Hier
* 02-02-2014 - Jesaja 32:2a (II) Klik Hier
* 09-02-2014 - Jesaja 32:2 (III) Klik Hier
* 09-02-2014 - Jesaja 32:3 (IV) Klik Hier
* 16-02-2014 - Hebreen 10:28 (I) Klik Hier
* 16-02-2014 - Romeinen 2:13 - Hebreen 10:28 (II) Klik Hier
* 23-02-2014 - Hebreen 10:28-29 (III) Klik Hier
* 23-02-2014 - Hebreen 10:28-29 (IV) Klik Hier
* 02-03-2014 - 1 Koningen 15:11-13 (I) Klik Hier
* 02-03-2014 - 2 Kronieken 14:11 - 2 Kronieken 15:16 (II) Klik Hier
* 09-03-2014 - Johannes 17:15 (I) Klik Hier
* 09-03-2014 - Johannes 17:8 (II) Klik Hier
* 13-03-2014 - Biddag 2014 - 1 Koningen 19 Klik Hier
* 16-03-2014 - Jeremia 44-45 (I) Klik Hier
* 16-03-2014 - Jeremia 7-11 (II) Klik Hier
* 23-03-2014 - Jesaja 53:1-3 (I) Klik Hier
* 23-03-2014 - Psalm 22 - Jesaja 53:4-5 (II) Klik Hier
* 30-03-2014 - Mattheus 26:59-64 (I) Klik Hier
* 30-03-2014 - Mattheus 26:59-68 (II) Klik Hier
* 06-04-2014 - Jesaja 50:5-7 (I) Klik Hier
* 06-04-2014 - Jesaja 52:13-15 (II) Klik Hier
* 13-04-2014 - Mattheus 27:1-10 (I) Klik Hier
* 13-04-2014 - Lukas 23:18 (II) Klik Hier
* 18-04-2014 - Goede Vrijdag 2014 - Mattheus 27:27-65 Klik Hier
* 20-04-2014 - Pasen 2014 - Lukas 24:13-35 (I) Klik Hier
* 20-04-2014 - Pasen 2014 - Lukas 24:13-35 (II) Klik Hier
* 27-04-2014 - Markus 16:12 - Lukas 24:25-27 (III) Klik Hier
* 27-04-2014 - Psalm 23 - Lukas 24:28-31 (IV) Klik Hier
* 04-05-2014 - Romeinen 8:18-39 - Lukas 24:29-35 (V) Klik Hier
* 04-05-2014 - Mattheus 28 - Lukas 24:29-35 (VI) Klik Hier
* 11-05-2014 - 1 Korinthe 1:19-31 (I) Klik Hier
* 11-05-2014 - Spreuken 8:14 - 1 Korinthe 1:30 (II) Klik Hier
* 18-05-2014 - 1 Korinthe 1:24-30 (III) Klik Hier
* 18-05-2014 - Prediker 9:17 (IV) Klik Hier
* 25-05-2014 - Jesaja 49:1-4 (I) Klik Hier
* 25-05-2014 - Jesaja 49:5-6 (II) Klik Hier
* Hemelvaart 2014 - 29-05-2014 - HC Zondag 16 - 18, vr. en antw. 44-49 (I) Klik Hier
* 01-06-2014 - HC Zondag 18 vr. en antw. 49 (II) Klik Hier
* 01-06-2014 - Exodus 14:13 Klik Hier
* PINKSTERDAG 2014 - 08-06-2014 - Job 1 (I) Klik Hier
* PINKSTERDAG 2014 - 08-06-2014 - Job 1:20-22 (II) Klik Hier
* DE TWIST DES HEEREN 15-06-2014 - Galaten 2 (I) Klik Hier
* DE TWIST DES HEEREN 15-06-2014 - Ezechiel 33:30-33 (II) Klik Hier
* 22-06-2014 - Daniel 6 (I) Klik Hier
* 22-06-2014 - Daniel 6 (II) Klik Hier
* 29-06-2014 - ESTHER 7:2-4 (I) Klik Hier
* 29-06-2014 - ESTHER 7:5-10 (II) Klik Hier
* 06-07-2014 - Genesis 9:18-22 (I) Klik Hier
* 06-07-2014 - Genesis 9:23-27 (II) Klik Hier
* 13-07-2014 - Markus 8:16-21 (I) Klik Hier
* 13-07-2014 - Markus 8:20-29 (II) Klik Hier
* 20-07-2014 - Mattheus 11:16-19 (I) Klik Hier
* 20-07-2014 - Mattheus 11:16-19 (II) Klik Hier
* 27-07-2014 - Ezechiel 13:1-10 (I) Klik Hier
* 27-07-2014 - Ezechiel 11:1-4 - Ezech. 13:10-14 (II) Klik Hier
* 03-08-2014 - ESTHER 2:16-18 (I) Klik Hier
* 03-08-2014 - ESTHER 10:3 (II) Klik Hier
* 10-08-2014 - 2 Petrus 3:13 (I) Klik Hier
* 10-08-2014 - 2 Petrus 3:14 - Openbaring 21 (II) Klik Hier
* 17-08-2014 - Lukas 15:11-19 (I) Klik Hier
* 17-08-2014 - Lukas 15:20-32 (II) Klik Hier
* 24-08-2014 - Jesaja 57:15 (I) Klik Hier
* 24-08-2014 - Jesaja 57:15 - Psalm 34:19 (II) Klik Hier
* 31-08-2014 - Openbaring 10:8-10 (I) Klik Hier
* 31-08-2014 - Openbaring 10:8-10 - Jeremia 15:16-17 (II) Klik Hier
* 07-09-2014 - Maleachi 4:1-3 (I) Klik Hier
* 07-09-2014 - Maleachi 4:1-3 (II) Klik Hier
* 14-09-2014 - 2 Koningen 1:2 (I) Klik Hier
* 14-09-2014 - 2 Koningen 1 (II) Klik Hier
* 21-09-2014 - 2 Koningen 1 en 2 (III) Klik Hier
* 21-09-2014 - 2 Koningen 2:1-14 (IV) Klik Hier
* 28-09-2014 - 2 Koningen 2:19-21 (V) Klik Hier
* 28-09-2014 - 2 Koningen 2:21 (VI) Klik Hier
* 05-10-2014 - 2 Koningen 2:23-25 (VII) Klik Hier
* 05-10-2014 - 2 Koningen 2:23-25 (VIII) Klik Hier
* 12-10-2014 - Openbaring 22:16-17 (I) Klik Hier
* 12-10-2014 - Openbaring 22:16-21 (II) Klik Hier
* 19-10-2014 - Openbaring 22:18-19 - Deut. 4:2 (III) Klik Hier
* 19-10-2014 - Openbaring 22:18-19 - 2 Petrus 2 (IV) Klik Hier
* 26-10-2014 - Openbaring 22:19 - Jeremia 9 (V) Klik Hier
* 26-10-2014 - Openbaring 22:19 - 2 Timotheus 3 (VI) Klik Hier
* 02-11-2014 - Reformatie 2014 - Romeinen 4:1-10 (I) Klik Hier
* 02-11-2014 - Reformatie 2014 - Romeinen 4:10 (II) Klik Hier
* 05-11-2014 - Dankdag 2014 - Lukas 10:21 Klik Hier
* 09-11-2014 - Mattheus 11:6 (I) Klik Hier
* 09-11-2014 - Mattheus 11:6 (II) Klik Hier
* 16-11-2014 - Filippenzen 3:2 (I) Klik Hier
* 16-11-2014 - Filippenzen 3:2 - Ezechiel 13 (II) Klik Hier
* 23-11-2014 - Exodus 15:3 (I) Klik Hier
* 23-11-2014 - Exodus 15:3-5 (II) Klik Hier
* 30-11-2014 - Zacharia 11:1 (I) Klik Hier
* 30-11-2014 - Zacharia 11:1-8 (II) Klik Hier
* 07-12-2014 - Zacharia 11:8-14 (III) Klik Hier
* 07-12-2014 - Zacharia 11:15-17 (IV) Klik Hier
* 14-12-2014 - Deuteronomium 33:20-29 (I) Klik Hier
* 14-12-2014 - Deuteronomium 33:27 (II) Klik Hier
* 21-12-2014 - Genesis 6:1-5 (I) Klik Hier
* 21-12-2014 - Genesis 6:1-6 (II) Klik Hier
* KERSTDAG 2014 - 25-12-2014 - Jesaja 9:5a (I) Klik Hier
* KERSTDAG 2014 - 25-12-2014 - Jesaja 9:5b (II) Klik Hier
* 28-12-2014 - Jozua 2:1-11 (I) Klik Hier
* 28-12-2014 - Jozua 2:1-12-24 (II) Klik Hier
* Oudejaarsdag 2014 - 31-12-2014 - Openbaring 16:13-15 Klik Hier


* Preken 2013

* NIEUWJAARSPREEK 2013 - Openbaring 21 - 2 Petrus 3:13 Klik Hier
* 06-01-2013 - Hosea 6:1-4 (I) Klik Hier
* 06-01-2013 - Hosea 6:1-4 (II) Klik Hier
* 13-01-2013 - Hosea 6:4 (III) Klik Hier
* 13-01-2013 - Hosea 6:4 (IV) Klik Hier
* 20-01-2013 - Hosea 6:4 (V) Klik Hier
* 20-01-2013 - Hosea 6:4 - Jeremia 31:20 (VI) Klik Hier
* 27-01-2013 - Handelingen 9:36-42 (I) Klik Hier
* 27-01-2013 - Handelingen 9:36-42 (II) Klik Hier
* 03-02-2013 - 2 Koningen 11:1 (I) Klik Hier
* 03-02-2013 - 2 Koningen 11:2-16 (II) Klik Hier
* 10-02-2013 - 2 Kronieken 24 (III) Klik Hier
* 10-02-2013 - 2 Kronieken 25 (IV) Klik Hier
* 17-02-2013 - 2 Kronieken 25:16b (V) Klik Hier
* 17-02-2013 - 2 Kronieken 25:16b (VI) Klik Hier
* 24-02-2013 - 1 Samuel 2 (I) Klik Hier
* 24-02-2013 - 1 Samuel 2-3 (II) Klik Hier
* 03-03-2013 - 1 Samuel 3:1-7 (III) Klik Hier
* 03-03-2013 - 1 Samuel 3:7 (IV) Klik Hier
* 10-03-2013 - 1 Samuel 3:16-18 (V) Klik Hier
* 10-03-2013 - 1 Samuel 3:18 (VI) Klik Hier
* Biddag - 13-03-2013 - Mattheus 6:6-13 Klik Hier
* 17-03-2013 - Jakobus 4:3 (II) Klik Hier
* 17-03-2013 - Jakobus 4:3 (III) Klik Hier
* 24-03-2013 - 1 Petrus 5:5 - Hebreen 4:16 (IV) Klik Hier
* 24-03-2013 - 1 Petrus 5:5 - Hebreen 4:16 (V) Klik Hier
* Goede Vrijdag 2013 - 1 Korinthe 11:26 Klik Hier
* Pascha 2013 - Exodus 12:21-23 Klik Hier
* Pascha 2013 - Exodus 12:21-23 (II) Klik Hier
* 07-04-2013 - Hebreen 4:16 (VI) Klik Hier
* 07-04-2013 - Hebreen 4:16 (VII) Klik Hier
* 14-04-2013 - Deuteronomium 3:25-27 (VIII) Klik Hier
* 14-04-2013 - Deuteronomium 3:25-27 (IX) Klik Hier
* 21-04-2013 - Deuteronomium 3:25-27 (X) Klik Hier
* 21-04-2013 - Deuteronomium 3:25-27 (XI) Klik Hier
* 28-04-2013 - Jesaja 49:14-16 (I) Klik Hier
* 28-04-2013 - Jesaja 49:16 (II) Klik Hier
* 05-05-2013 - Jesaja 1:8 (III) Klik Hier
* 05-05-2013 - Jesaja 1:8 (IV) Klik Hier
* Hemelvaart 2013 - Handelingen 1:8 (I) Klik Hier
* Hemelvaart 2013 - Handelingen 1:8 (II) Klik Hier
* Pinksterdagmorgen 2013 - Handelingen 13:44-52 (I) Klik Hier
* Pinksterdagavond 2013 - Handelingen 13:44-52 (II) Klik Hier
* 26-05-2013 - Het 'nieuwe calvinisme' is een vals evangelie en van God vervloekt - Handelingen 13:44-52 - Galaten 1:8-9 (III) Klik Hier
* 26-05-2013 - Handelingen 13:44-52 - Handelingen 19 (IV) Klik Hier
* 02-06-2013 - Jesaja 1:27 (I) Klik Hier
* 02-06-2013 - Jesaja 1:27 (II) Klik Hier
* 09-06-2013 - Jesaja 1:27 (III) Klik Hier
* 09-06-2013 - Jesaja 1:27 (IV) Klik Hier
* 16-06-2013 - Jesaja 1:27 - Galaten 5:1 (V) Klik Hier
* 16-06-2013 - Jesaja 1:27 (VI) Klik Hier
* 23-06-2013 - Jesaja 1:27 - Romeinen 5:6 (VII) Klik Hier
* 23-06-2013 - Jesaja 1:27 - Mattheus 11 (VIII) Klik Hier
* 30-06-2013 - 2 Johannes 9 - (I) Klik Hier
* 30-06-2013 - 2 Johannes 9 - (II) Klik Hier
* 07-07-2013 - 2 Johannes 9 - Johannes 15:22 (III) Klik Hier
* 07-07-2013 - 2 Johannes 9 (IV) Klik Hier
* 14-07-2013 - 2 Johannes 9 (V) Klik Hier
* 14-07-2013 - 2 Johannes 9 (VI) Klik Hier
* 21-07-2013 - 2 Johannes 9 (VII) Klik Hier
* 21-07-2013 - 2 Johannes 9 (VIII) Klik Hier
* 28-07-2013 - 2 Johannes 7-10 (IX) Klik Hier
* 28-07-2013 - 2 Johannes 7-10 (X) Klik Hier
* 04-08-2013 - 2 Johannes 9 (XI) Klik Hier
* 04-08-2013 - 2 Johannes 9 (XII) Klik Hier
* 11-08-2013 - Judas 3 - 2 Johannes 9 (XIII) Klik Hier
* 11-08-2013 - Titus 1:9-11 - 2 Johannes 9 (XIV) Klik Hier
* 18-08-2013 - Jeremia 23:28b (XV) Klik Hier
* 18-08-2013 - Jeremia 23:29 (XVI) Klik Hier
* 25-08-2013 - Ezechiel 22:26 (XVII) Klik Hier
* 25-08-2013 - 2 Korinthe 4:2 (XVIII) Klik Hier
* 01-09-2013 - Jesaja 26:1-3 (IXX) Klik Hier
* 01-09-2013 - Jesaja 26:1-3 (XX) Klik Hier
* 08-09-2013 - 2 Thess. 2:1-12 (XXI) Klik Hier
* 08-09-2013 - 2 Thess. 2:13-17 (XXII) Klik Hier
* 15-09-2013 - Ezechiel 7:7-14 (XXIII) Klik Hier
* 15-09-2013 - 1 Petrus 4:2-5 (XXIV) Klik Hier
* 22-09-2013 - Johannes 8:12, 30, 36, 39, 40 (XXV) Klik Hier
* 22-09-2013 - Jesaja 66:1-2 Klik Hier
* 29-09-2013 - Openbaring 12:1-2 Klik Hier
* 29-09-2013 - Openbaring 12:1-2 (II) Klik Hier
* 06-10-2013 - Openbaring 12-13 (III) Klik Hier
* 06-10-2013 - Openbaring 12-13 (IV) Klik Hier
* 13-10-2013 - Openbaring 12-13 (V) Klik Hier
* 13-10-2013 - Openbaring 12-17 (VI) Klik Hier
* 20-10-2013 - Openbaring 18:4 (VII) Klik Hier
* 20-10-2013 - Openbaring 18:4 (VIII) Klik Hier
* 27-10-2013 - Openbaring 18:4 (IX) Klik Hier
* 27-10-2013 - Jesaja 52:11 - Openbaring 18:4 (X) Klik Hier
* 03-11-2013 - Hebreen 6:13-14 Klik Hier
* 03-11-2013 - Hebreen 11 Klik Hier
* REFORMATIE-PREDIKATIE 07-11-2013 - Galaten 3:11 Klik Hier
* 10-11-2013 - Psalm 16:1-4 Klik Hier
* 10-11-2013 - Psalm 16:5 - Psalm 73:26 Klik Hier
* 17-11-2013 - Efeze 6:11-13 Klik Hier
* 17-11-2013 - Efeze 6:12-13 (II) Klik Hier
* 24-11-2013 - Romeinen 5:10 Klik Hier
* 24-11-2013 - Romeinen 5:9 (II) Klik Hier
* 01-12-2013 - Romeinen 5:10 (III) Klik Hier
* 01-12-2013 - Romeinen 5:10 (IV) Klik Hier
* 08-12-2013 - Filemon vers 2 Klik Hier
* 08-12-2013 - Romeinen 16:3-4 (II) Klik Hier
* 15-12-2013 - Numeri 32:6 (I) Klik Hier
* 15-12-2013 - Mattheus 10:5-6 (II) Klik Hier
* Advent - 22-12-2013 - Mattheus 1:21-23 (I) Klik Hier
* Advent - 22-12-2013 - Mattheus 1:3 (II) Klik Hier
* Kerstfeest 2013 - 25-12-2013 - Jesaja 11:1 (I) Klik Hier
* Kerstfeest 2013 - 25-12-2013 - Jesaja 11:2 (II) Klik Hier
* Nabetrachting Kerstfeest 2013 - 29-12-2013 - Lukas 2:25 (I) Klik Hier
* Nabetrachting Kerstfeest 2013 - 29-12-2013 - Lukas 2:25-30 (II) Klik Hier
* Oudejaarspreek 2013 - 31-12-2013 - Lukas 2:25-32 (III) Klik Hier


* Preken 2012

* Nieuwjaarsdag 2012 - Jesaja 65:1 (I) Klik Hier
* Nieuwjaarsdag 2012 - Jesaja 65:1 (II) Klik Hier
* Markus 2:23-28 (I) Klik Hier
* Markus 2:23-28 (II) Klik Hier
* Markus 2:23-28 (III) Klik Hier
* Markus 3:1-6 (IV) Klik Hier
* Jakobus 2:1-4 (I) Klik Hier
* Jakobus 2:5-17 (II) Klik Hier
* Jakobus 2:17-18 (III) Klik Hier
* Jakobus 2:18-26 (IV) Klik Hier
* Romeinen 1:18-32 (I) Klik Hier
* Romeinen 1:18-32 (II) Klik Hier
* Romeinen 1:24-32 (III) Klik Hier
* Richteren 11:6-8 (II) Klik Hier
* Lukas 18:1-8 (I) Klik Hier
* Lukas 18:1-8 (II) Klik Hier
* Lukas 18:1-8 (III) Klik Hier
* Lukas 18:6-8 (IV) Klik Hier
* Galaten 4:4-5 (I) Klik Hier
* Galaten 4:4-5 (II) Klik Hier
* Romeinen 8:1-4 (I) Klik Hier
* Romeinen 8:1-9 (II) Klik Hier
* Romeinen 8:10-13 (III) Klik Hier
* Romeinen 8:14-15 (IV) Klik Hier
* Romeinen 8:15 (V) Klik Hier
* Romeinen 8:15-18 (VI) Klik Hier
* Lukas 22:39-42 (I) Klik Hier
* Lukas 22:39-42 (II) Klik Hier
* Goede Vrijdag 2012 - Lukas 22:41-46 (III) Klik Hier
* Paasmorgen 2012 - Lukas 24:18-21 (IV) Klik Hier
* Paasavond 2012 - Lukas 24:1-8 Klik Hier
* 2 Timotheus 4:2-5 (I) Klik Hier
* 2 Timotheus 4:2-5 (II) Klik Hier
* 2 Kronieken 33 (I) Klik Hier
* 2 Kronieken 33 (II) Klik Hier
* 2 Samuel 24:1 (I) Klik Hier
* 2 Samuel 24:2-17 (II) Klik Hier
* 2 Samuel 24:17-25 (III) Klik Hier
* 2 Samuel 24:17-25 (IV) Klik Hier
* 2 Samuel 24:17-25 (V) Klik Hier
* 1 Koningen 1:1-4 (VI) Klik Hier
* Hemelvaartsdag 2012 - Lukas 24:50-53 Klik Hier
* Jeremia 20:1-3 (I) Klik Hier
* Jeremia 20:4-6 (II) Klik Hier
* Pinksterdag 2012 - Handelingen 2:40-41 (I) Klik Hier
* Pinksterdag 2012 - Handelingen 2:42-44 (II) Klik Hier
* Handelingen 2:44-47 (III) Klik Hier
* Handelingen 2:45-47 (IV) Klik Hier
* Jeremia 20:7-8 (III) Klik Hier
* Jeremia 20:9-13 (IV) Klik Hier
* Jeremia 20:14-15 (V) Klik Hier
* Jeremia 20:15-18 (VI) Klik Hier
* Prediker 4:1-3 (I) Klik Hier
* Prediker 4:4-6 (II) Klik Hier
* Kolossensen 1:12-14 (I) Klik Hier
* Kolossensen 1:12-14 (II) Klik Hier
* Kolossensen 1:14 (III) Klik Hier
* Kolossensen 1:14 (IV) Klik Hier
* Kolossensen 1:14 (V) Klik Hier
* Kolossensen 1:14 (VI) Klik Hier
* Kolossensen 1:14 (VII) Klik Hier
* Kolossensen 1:14 (VIII) Klik Hier
* Kolossensen 1:14 (IX) Klik Hier
* Kolossensen 1:14 (X) Klik Hier
* Efeze 2:11-13 (I) Klik Hier
* Efeze 2:11-13 (II) Klik Hier
* Efeze 2:19-20 (III) Klik Hier
* Efeze 2:19-20 (IV) Klik Hier
* Efeze 2:20 (V) Klik Hier
* Efeze 2:20-21 (VI) Klik Hier
* 1 Korinthe 12:12-13 - Efeze 2:20-21 (VII) Klik Hier
* 2 Korinthe 6:16 - Efeze 2:20-22 (VIII) Klik Hier
* 2 Timotheus 2:19 (IX) Klik Hier
* 2 Timotheus 2:19 (X) Klik Hier
* 2 Timotheus 2:19 (XI) Klik Hier
* 2 Timotheus 2:19 (XII) Klik Hier
- English sermon - 1 Corinthians 15:41 (Part I) Click here
- English sermon - 1 Corinthians 15:41 (Part II) Klik Hier
* 2 Korinthe 6:14-16 (I) Klik Hier
* 2 Korinthe 6:14-16 (II) Klik Hier
* 2 Korinthe 6:14-16 (III) Klik Hier
* Efeze 5:11-13 (IV) Klik Hier
* Efeze 5:11-13 (V) Klik Hier
* Efeze 5:11-13 (VI) Klik Hier
* Dankdag 2012 - Markus 12:41-44 Klik Hier
* Efeze 5:11-13 (VII) Klik Hier
* Efeze 5:11-13 (VIII) Klik Hier
* Johannes 3:19-21 (IX) Klik Hier
* Johannes 3:19-21 (X) Klik Hier
* Johannes 3:21 (XI) Klik Hier
* Johannes 3:21 (XII) Klik Hier
* Johannes 3:21 (XIII) Klik Hier
* Johannes 3:21 (XIV) Klik Hier
* Efeze 2:10 - Johannes 3:21 (XV) Klik Hier
* 1 Johanns 3:7 - Johannes 3:21 (XVI) Klik Hier
* 1 Timotheus 5:24-25 - Johannes 3:21 (XVII) Klik Hier
* 1 Timotheus 5:24-25 - Johannes 3:21 (XVIII) Klik Hier
* Galaten 6:12 Klik Hier
* Galaten 6:12 (II) Klik Hier
* 1 Samuel 28 - Galaten 6:12 (III) Klik Hier
* 1 Koningen 18 - Galaten 6:12 (IV) Klik Hier
* 2 Korinthe 4 - Galaten 6:12 (V) Klik Hier
* Filippensen 3 - Galaten 6:12 (VI) Klik Hier
* Psalm 31 - Galaten 6:12 (VII) Klik Hier
* Jesaja 41 - Galaten 6:12 (VIII) Klik Hier
* 1 Korinthe 1 - Galaten 6:12 (IX) Klik Hier
* Galaten 2 - Galaten 6:12 (X) Klik Hier
* KERSTFEEST 2012 Mattheus 2:1-12 (I) Klik Hier
* KERSTFEEST 2012 Mattheus 2:1-12 (II) Klik Hier
* 1 Korinthe 2:2 - Galaten 6:14 (XI) Klik Hier
* 1 Korinthe 2:2 - Galaten 6:14 (XII) Klik Hier
* OUDEJAARSPREEK 2012 - 1 Thessalonicensen 5:1-3 Klik Hier


* Preken 2011

* Nieuwjaarsdag 2011 - Openbaring 21:4-6 Klik Hier
* Openbaring 21 (II) Klik Hier
* Openbaring 21 (III) Klik Hier
* Zacharia 13:1 Klik Hier
* Zacharia 13:1 (II) Klik Hier
* Zacharia 13:1 (III) Klik Hier
* Zacharia 13:1 (IV) Klik Hier
* Lukas 15:1-7 Klik Hier
* Lukas 15:1-7 (II) Klik Hier
* Markus 8:22-26 (I) Klik Hier
* Markus 8:22-26 (II) Klik Hier
* Mattheus 4:1-11 (I) Klik Hier
* Mattheus 4:1-11 (II) Klik Hier
* Mattheus 4:1-11 (III) Klik Hier
* Mattheus 4:8-11 (IV) Klik Hier
* Job 1-2 (I) Klik Hier
* Job 3 (II) Klik Hier
* Job 4 (III) Klik Hier
* Job 4 (IV) Klik Hier
* Job 4 (V) Klik Hier
* Job 4:16-21 (VI) Klik Hier
* Job 6 ~ Spreuken 17:17 (VII) Klik Hier
* Job 6 (VIII) Klik Hier
* Mattheus 24:37-39 (I) Klik Hier
* Lukas 17:26-30 (II) Klik Hier
* 1 Timotheus 1:5-10 (I) Klik Hier
* 1 Timotheus 1:5-10 (II) Klik Hier
* Lukas 23:1 (I) Klik Hier
* Lukas 23:1 (II) Klik Hier
* Mattheus 24:28 (I) Klik Hier
* Lukas 17:37 (II) Klik Hier
* 1 Samuel 2:30b (I) Klik Hier
* 1 Samuel 2:30b (II) Klik Hier
* Lukas 23:50-56 (Goede Vrijdag) Klik Hier
* Lukas 23:50-56 (Paasdagmorgen) Klik Hier
* Mattheus 28:20 (Paasdagavond) Klik Hier
* Kolossensen 3:1-4 (I) Klik Hier
* Kolossensen 3:1-4 (II) Klik Hier
* Kolossensen 3:1-4 (III) Klik Hier
* Kolossensen 3:4 (IV) Klik Hier
* Spreuken 24:11-12 (I) Klik Hier
* Spreuken 24:11-12 (II) Klik Hier
* Lukas 5:36-39 (I) Klik Hier
* Lukas 5:36-39 (II) Klik Hier
* Ruth 1:16-17 (I) Klik Hier
* Ruth 1:16-17 (II) Klik Hier
* Handelingen 1:4-9 (I) Klik Hier
* Handelingen 1:8 (II) Klik Hier
* Handelingen 2:1-4 (I) Klik Hier
* Joel 2:28-32 (II) Klik Hier
* Jeremia 15:19-20 (I) Klik Hier
* Jeremia 15:19-20 (II) Klik Hier
* Ezechiel 37 (I) Klik Hier
* Ezechiel 37:4-6 (II) Klik Hier
* Hooglied 2 (I) Klik Hier
* Hooglied 2 (II) Klik Hier
* Jesaja 5 ~ Hooglied 2 (III) Klik Hier
* Hooglied 2 (IV) Klik Hier
* Jesaja 54 ~ Hooglied 2 (V) Klik Hier
* Hooglied 2:15 (VI) Klik Hier
* Hooglied 2:16-17 (VII) Klik Hier
* Hooglied 2:16-17 (VIII) Klik Hier
* Hooglied 2:16-17 (IX) Klik Hier
* Hooglied 2:17 (X) Klik Hier
* Efeze 5:22-33 (I) Klik Hier
* Efeze 5:22-33 (II) Klik Hier
* Psalm 66:1-5 (I) Klik Hier
* Psalm 66:1-6 (II) Klik Hier
* Psalm 66:6-9 (III) Klik Hier
* Psalm 66:9-12 (IV) Klik Hier
* Psalm 66:13 (V) Klik Hier
* Psalm 66:16 (VI) Klik Hier
* Psalm 66:16 (VII) Klik Hier
* Psalm 66:16 (VIII) Klik Hier
* Psalm 66:16 (IX) Klik Hier
* Psalm 66:16 (X) Klik Hier
* Psalm 66:17-20 (XI) Klik Hier
* Psalm 66:18-20 (XII) Klik Hier
* Romeinen 8:30 (I) Klik Hier
* Romeinen 8:30 (II) Klik Hier
* Mattheus 5:13 (I) Klik Hier
* Mattheus 5:13 (II) Klik Hier
* Mattheus 5:13 (III) Klik Hier
* Mattheus 5:13 (IV) Klik Hier
* Dankdag 2011 - Esther 9:26-28 Klik Hier
* Johannes 6:60-69 (I) Klik Hier
* Johannes 6:60-69 (II) Klik Hier
* Johannes 6:60-69 (III) Klik Hier
* Johannes 6:60-69 (IV) Klik Hier
* Johannes 6:60-69 (V) Klik Hier
* Johannes 6:68-69 (VI) Klik Hier
* 2 Korinthe 12:7-10 (I) Klik Hier
* 2 Korinthe 12:7-10 (II) Klik Hier
* 2 Korinthe 12:7-10 (III) Klik Hier
* 2 Korinthe 12:7-10 (IV) Klik Hier
* 2 Korinthe 12:7-10 (V) Klik Hier
* 2 Korinthe 12:7-10 (VI) Klik Hier
* Johannes 10:1-6 (I) Klik Hier
* Johannes 10:1-6 (II) Klik Hier
* Johannes 10:1-6 (III) Klik Hier
* Johannes 10:1-6 (IV) Klik Hier
* Johannes 10:7-14 (V) Klik Hier
* Johannes 10:7-14 (VI) Klik Hier
* Johannes 1:1-4 (I) Klik Hier
* Johannes 1:4-5 (II) Klik Hier
* Kerstfeest 2011 - Johannes 1:14 (III) Klik Hier
* Kerstfeest 2011 - Johannes 1:14 (IV) Klik Hier
* Oudejaarspreek 2011 - Genesis 6:8 Klik Hier


* Preken 2010

* Nieuwjaardag 2010 - Hebreeën 1:10-12 Klik Hier
* Genesis 29-30 Klik Hier
- English sermon - Genesis 29-30 Click here
* Mattheüs 20:1-16 Klik Hier
* Lukas 12:13-21 Klik Hier
* Genesis 31 Klik Hier
* Genesis 32 Klik Hier
- English sermon - Genesis 32 Click here
* Genesis 34-35 Klik Hier
- English sermon - Genesis 34 Click here
* Jozua 7 Klik Hier
* Psalm 69 ~ Joh. 2:13-17 Klik Hier
* 1 Kon. 17 ~ H.C. Zondag 10 Klik Hier
* Zacharia 3 Klik Hier
- English sermon - Romans 5 Click here
* Johannes 8:1-11 Klik Hier
* Openbaring 3:20 Klik Hier
* Mattheüs 11:28 Klik Hier
- English sermon - Hebrews 11 Click here
* Mattheüs 11:28b-29a Klik Hier
- English sermon - 2 Peter 2 Click here
* Jesaja 11:1 (Biddag) Klik Hier
* Mattheüs 11:29-30 Klik Hier
* Galaten 6:2 Klik Hier
* Johannes 3:8 Klik Hier
- English sermon - Galatians 4:30 Click here
* 1 Samuel 17 (I) Klik Hier
* 1 Samuel 17 (II) Klik Hier
- English sermon - John 1:11-12 (Good Friday) Click here
* Matth. 28:20 ~ Joh. 3:16 (Pasen) Klik Hier
* Romeinen 4:25 (Pasen) Klik Hier
* Lukas 15:8-10 Klik Hier
* Genesis 11:1-9 Klik Hier
* Johannes 20:11-18 Klik Hier
* Johannes 21:17 Klik Hier
* Handelingen 14:5-10 Klik Hier
* Romeinen 6:1-3 Klik Hier
* Handelingen 14:13-18 Klik Hier
* Romeinen 6:4-7 Klik Hier
* Markus 5:25-34 Klik Hier
* Romeinen 6:8-13 Klik Hier
* Lukas 24:50-53 Klik Hier
* Markus 5:41-42 Klik Hier
* Handelingen 2:36-41 Klik Hier
* Handelingen 5:29b Klik Hier
* 1 Korinthe 13:13 Klik Hier
* Romeinen 7:9 Klik Hier
* 1 Johannes 4:1 Klik Hier
* Galaten 1:10 Klik Hier
* 2 Korinthe 7:10 Klik Hier
* 1 Johannes 2:17 Klik Hier
* Galaten 1:15-16 Klik Hier
* Galaten 1:15-16 (II) Klik Hier
* Johannes 20:27-28 Klik Hier
* Johannes 20:27-28 (II) Klik Hier
* Johannes 20:27-28 (III) Klik Hier
* Lukas 13:1-9 Klik Hier
* Lukas 4:31 Klik Hier
* Lukas 4:32-36 Klik Hier
* Romeinen 8:35-39 Klik Hier
* Romeinen 8:35-39 (II) Klik Hier
* Nehemia 13 (I) Klik Hier
* Nehemia 13:7-8 (II) Klik Hier
* Nehemia 13:7-8 (III) Klik Hier
* Romeinen 6:14-17 Klik Hier
* Lukas 5:12-13 Klik Hier
* Lukas 5:12-13 (II) Klik Hier
* 1 Koningen 21:1-3 Klik Hier
* Openbaring 17:3-6 Klik Hier
- English sermon - Luke 10:25-37 Click here
* Romeinen 6:17 Klik Hier
* Psalm 120 Klik Hier
* Psalm 120 (II) Klik Hier
* Psalm 120 (III) Klik Hier
* Psalm 120 (IV) Klik Hier
* Psalm 121 Klik Hier
* Psalm 121 (II) Klik Hier
* 2 Samuel 9 (I) Klik Hier
* 2 Samuel 9 (II) Klik Hier
* 1 Samuel 21 (I) Klik Hier
* 1 Samuel 21 (II) Klik Hier
* 1 Samuel 22:23 (I) Klik Hier
* 1 Samuel 22:23 (II) Klik Hier
* 1 Samuel 22:14 (III) Klik Hier
* 1 Samuel 22:23 (IV) Klik Hier
* Daniel 2 Klik Hier
* Daniel 2 (II) Klik Hier
* Romeinen 6:19 Klik Hier
* Romeinen 6:19 (II) Klik Hier
* Daniel 3 Klik Hier
* Daniel 3 (II) Klik Hier
* Romeinen 8:28-30 Klik Hier
* Romeinen 8:30 Klik Hier
* Romeinen 6:20 Klik Hier
* Romeinen 6:20 (II) Klik Hier
* Jesaja 33 Klik Hier
* Jesaja 33:22 Klik Hier
* Romeinen 6:21 Klik Hier
* Romeinen 6:22 Klik Hier
* Markus 7:31-37 Klik Hier
* Markus 7:31-37 (II) Klik Hier
* 1 Samuel 2:6 Klik Hier
* 1 Samuel 2:6 (II) Klik Hier
* Mattheus 3:1-6 Klik Hier
* Mattheus 3:6-12 (II) Klik Hier
* 1e Kerstdag 2010 - Lukas 1:46-56 Klik Hier
* Kerstfeest Zondagsschool 2010 Klik Hier
* 2e Kerstdag 2010 - Lukas 1:67-79 Klik Hier
* 2e Kerstdag 2010 - Lukas 1:67-79 (II) Klik Hier
* Oudejaarsdag 2010 - 2 Petrus 3:8 Klik Hier


* Preken 2009

* Efeze 5:14 Klik Hier
* Openbaring 2:1-7 Klik Hier
* Openbaring 2:8-11 Klik Hier
* Efeze 6:10-20 Klik Hier
* Handelingen 16 Klik Hier
* Johannes 21:1-14 Klik Hier
* Openbaring 2:12-17 Klik Hier
* Lukas 10:25-37 Klik Hier
* Handelingen 7:52-53 Klik Hier
* Handelingen 8:5 Klik Hier
* H.C. Zondag 1 Klik Hier
* Handelingen 8:26-40 Klik Hier
* Jona 2 (Biddag) Klik Hier
* Psalm 124 Klik Hier
* Openbaring 2:18-29 Klik Hier
* Handelingen 3 Klik Hier
* 2 Korinthe 5:19 Klik Hier
* Lukas 15:11-32 Klik Hier
* 2 Korinthe 7 Klik Hier
* Richteren 11:1 Klik Hier
* Johannes 11:1-27 Klik Hier
* Lukas 23:33-56 (Goede Vrijdag) Klik Hier
* Lukas 24:5-7 (1e Paasdag) Klik Hier
* Lukas 24:13-35 (1e Paasdag) Klik Hier
* Johannes 11:1-46 Klik Hier
* Openbaring 3:1-6 Klik Hier
* Lukas 16:19-31 Klik Hier
* Openbaring 3:7-13 Klik Hier
* Spreuken 1:5-6 Klik Hier
* Openbaring 3:14-22 Klik Hier
* Lukas 18:9-14 Klik Hier
* Markus 10:17-27 Klik Hier
* Mattheüs 15:21-28 Klik Hier
* Johannes 14:18 Klik Hier
* Handelingen 1:8-9 (Hemelvaart) Klik Hier
* Markus 5:1-2 Klik Hier
* Lukas 4:18-19 Klik Hier
* Handelingen 2:1-2 (Pinksteren) Klik Hier
* Handelingen 2:3-4 (Pinksteren) Klik Hier
* Handelingen 10 Klik Hier
* Mattheüs 17:1-23 Klik Hier
- English sermon - Jonah 1:1-7 Click here
- English sermon - Jonah 1 (Part 2) Click here
* Hebreeën 12:1-2 (I) Klik Hier
* Hebreeën 12:1-2 (II) Klik Hier
* 2 Koningen 5 Klik Hier
* 2 Koningen 5 - Lukas 4:15-30 Klik Hier
* 2 Koningen 5:15-27 Klik Hier
- English sermon - Jonah 2 Click here
- English sermon - Jonah 2 (Part 2) Click here
* Mattheüs 5:3 Klik Hier
* Mattheüs 5:4 Klik Hier
- English sermon - Jonah 3 Click here
* Mattheüs 5:5 Klik Hier
- English sermon - Jonah 3 (Part 2) Click here
* Mattheüs 5:6 Klik Hier
- English sermon - Jonah 4 (Part 1) Click here
- English sermon - Jonah 4 (Part 2) Click here
* Jesaja 60:1 Klik Hier
* Mattheüs 5:7 Klik Hier
* Mattheüs 7:15 Klik Hier
* Lukas 17:11-19 Klik Hier
* Mattheüs 5:8 Klik Hier
* Matth. 25:14-30 ~ Luk. 19:11-27 Klik Hier
* Mattheüs 5:9 Klik Hier
* Joh. 5:25 ~ Luk. 7:1-18 Klik Hier
* Mattheüs 5:10 Klik Hier
* Mattheüs 13:18-23 Klik Hier
* Mattheüs 13:24-30 Klik Hier
* Hoogl. 1:1-6 ~ Rom. 7:1-12 Klik Hier
* Mattheüs 7:13-14 Klik Hier
* Lukas 22:32-33b Klik Hier
* Mattheüs 5:11-12 Klik Hier
* Mattheüs 7:24-29 Klik Hier
* Mattheüs 13:44 Klik Hier
* Johannes 5:5-15 Klik Hier
* Lukas 14:16-24 Klik Hier
* Lukas 19:1-10 ~ Lukas 5:27-32 Klik Hier
* Mattheüs 25:1-13 Klik Hier
* Lukas 13:11-13 Klik Hier
* Markus 2:1-12 Klik Hier
* Genesis 40 Klik Hier
- English sermon - Luke 15:11-32 Click here
- English sermon - Revelation 19 Click here
- English sermon - Luke 13:11-13 Click here
* Openbaring 5 Klik Hier
* Genesis 12 Klik Hier
* Genesis 19 Klik Hier
- English sermon - Judges 16 Click here
* Genesis 21:9-10 ~ Gal. 4 Klik Hier
- English sermon - Genesis 1:1-3 ~ John 1:1-5 Click here
* Genesis 22 Klik Hier
- English sermon - Genesis 24 Click here
* Titus 3 Klik Hier
- English sermon - Genesis 25 Click here
* Genesis 28 Klik Hier
- English sermon - Genesis 28 Click here
* Kerstdag - Jesaja 9:5 Klik Hier
- English sermon Christmas - Isaiah 9:6b (Part 1) Click here
- English sermon - Christmas - Isaiah 9:6c (Part 2) Click here
* Zacharia 13:7 Klik Hier
* Oudejaarsdag 2009 - Openbaring 22:12 Klik Hier

* Tante Lena en Ome Jan Klik Hier* E-BOOKS

* E-BOOK GPPB. - PREKENBUNDEL DEEL I - GAAT DAN HENEN ONDERWIJST AL DEN VOLKEN Klik hier
* E-BOOK GPPB. - DE RICHTER JEFTHA - VAN BANNELING TOT VELDMAARSCHALK Klik hier
* E-BOOK GPPB. - DE NEGEN ZALIGSPREKINGEN VAN CHRISTUS - BERGREDE Klik hier
- ENGLISH E-BOOK GPPB. - JONAH, SOLDIER IN GODS ARMY Click here
* E-BOOK GPPB. - BIJBELS DAGBOEK - KOMT HERWAARTS TOT MIJ Klik hier
* E-BOOK GPPB. - CONSTERNATIE IN DE CONSISTORIE Klik hier
* E-BOOK GPPB. - BUITEN DE LEGERPLAATS Klik hier
* E-BOOK GPPB. - BETHEL EN PNIEL OPGEHELDERD IN DE DRIE TRAPPEN DER WEDERGEBOORTE Klik hier
* E-BOOK GPPB. - TRAP EN MATE IN DE KENNIS VAN CHRISTUS Klik hier
* E-BOOK GPPB. - Bethel en Pniel - Trap en mate in de kennis van Christus Klik hier
* E-BOOK GPPB. - DE BEKERING VAN NAAMAN DE SYRIER Klik hier
* E-BOOK GPPB. - ZIE, IK KOM HAASTELIJK - DE ZEVEN GEMEENTE VAN KLEIN-AZIE Klik hier
* E-BOOK GPPB. - HET WATER DES LEVENS Klik hier
- ENGLISH E-BOOK GPPB. - BIBLE STORIES FOR OUR CHILDREN Click here
* E-BOOK A. GROENEVELD - BUITEN JEZUS IS GEEN LEVEN Klik hier
* E-BOOK CHARLES READ - GELOOF, HOOP EN LIEFDE Klik hier
* E-BOOK DR. MAARTEN LUTHER - THEOLOGIE VAN DR. MAARTEN LUTHER - DOCTORAALSCRIPTIE DR. J.C.S. LOCHER Klik hier
* E-BOOK DS. W. HUNTINGTON - DE KENMERKEN VAN EEN WARE KNECHT DES HEEREN Klik hier
* E-BOOK HET NAZI-FUNDAMENT ONDER EUROPA Klik hier* PDF-PREKEN

* PREKENBOEK GPPB. - PREKENBUNDEL DEEL I - GAAT DAN HENEN ONDERWIJST AL DEN VOLKEN Klik hier
* PREEK GPPB. - EFFATHA, WORDT GEOPEND Klik hier
* PREEK GPPB. - DE LOFZANG VAN MARIA Klik hier
* PREEK GPPB. - DE BEKERING VAN DE TOLLENAREN ZACHEUS EN LEVI Klik hier
* PREEK GPPB. - MEFIBOSETH ALS EEN DODE HOND AAN DE VOETEN VAN DE KONING Klik hier
* PREEK GPPB. - NICODEMUS ONDERWEZEN IN DE NOODZAAK VAN DE WEDERGEBOORTE Klik hier
* PREEK GPPB. - DE GELIJKENIS VAN DE BARMHARTIGE SAMARITAAN Klik hier
* PREEK GPPB. - KERSTFEEST VAN DE HERDERS Klik hier
* PREEK GPPB. - EEN DOOR DE DUIVEL GEBONDEN VROUW DOOR CHRISTUS GENEZEN Klik hier
* PREEK GPPB. - DE BEKERING VAN LYDIA EN DE STOKBEWAARDER Klik hier
* PREEK GPPB. - ONTWAAKT GIJ DIE SLAAPT Klik hier
* PREEK GPPB. - EEN WOLK DER GETUIGEN Klik hier
* PREEK GPPB. - RACHEL ALS TYPE VAN DE LEVENDE KERK Klik hier
* PREEK ALEXANDER PEDEN - OORDEELSPREDIKING GERICHT TEGEN HET AFVALLIGE REFODOM Klik hier
* PREEK KOHLBRUGGE - BIBLICAL EXEGESE OF MATTHEW 1 Klik hier
* PREEK DS. T.H. VAN DER GROE - BIDDAGPREEK Klik hier
* PREEK DR. H.F. KOHLBRUGGE - VERHOUDING VAN MAN EN VROUW IN HET HUWELIJK Klik hier
- ENGLISH FLYER GPPB. - ESCAPE FOR YOUR LIFE - Click here* PDF-ARTIKELEN

- Open brief omtrent refobrede corona-slavernij aan Van Lodestein College - Klik hier
- Fact Check - 19 False Claims in Obama-Speech for Joe Biden in Florida - Click here
- RD-DEMON W. KRANENDONK SPEELT POLITIEK POPPENSPEL UIT DE HEL - Klik hier
- Weerleggende Rondzendbrief jegens de Pietistische Rondzendbrief van de Club van Nederhemert - Klik hier
- In beslag genomen videotapes laten extreem seksueel misbruik minderjarige tieners door Hunter Biden zien - Klik hier
- De gruwelijk-verwoestende desinformatie over corona door de Mainstream media plus RD.NL - Klik hier
- Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur - Klik hier
- Verst gevorderde coronavaccins bevat cellen van geaborteerde menselijke foetussen - Xandernieuws - Klik hier
- Vaccinaties hebben cellijnen van geaborteerd foetaal en embryonaal weefsel - Alwareness - Klik hier
- 2020-RVP-Effecten-inhoudsstoffen huidige vaccinaties - Klik hier
- Flip-Flop-WHO speciale topman voor Covid-19 keert zich tegen nieuwe lockdowns - Klik hier
- BOMBSHELL - JOE BIDEN WAS CLEARLY WIRED DURING THE DEBATE - Click here
- Coronakolder - De Lange Mars - Klik hier
- Meer dan 7000 wetenschappers en artsen roepen op corona maatregelen onmiddellijk te be-eindigen - Klik hier
- Het alternatieve nieuws op het wereldnieuws contra leugen-MSM - Klik hier
- Paus wil pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur - Klik hier
- Antichrist paus Franciscus staat voor invoering NWO, klimaatdictatuur en 1 wereldreligie - Klik hier
- SGP VERRAADT HET VOLK EN STEMT VOOR DICTATORIAAL-NAZISTISCHE CORONAWET - Klik hier
- SGP stemt voor Corona-horror-wet en levert het volk over aan de willekeur van een dictatoriaal regime - Klik hier
- Gasbedrijf Oekraiene geeft voor de rechtbank toe Joe Biden smeergeld te hebben betaald - Klik hier
- THE MAINSTREAM MEDIA IS THE ENEMY OF THE PEOPLE - Click here
- Jurist Jeroen Pols legt uit dat het Nederlandse volk met de Spoedwet feitelijk vogelvrij wordt verklaard - Klik hier
- Huisartsen krijgen groen licht voor behandeling corona met HCQ - Xandernieuws - Klik hier
- Coronavirus deaths 75 percent lower in nations using hydroxychloroquine - Click here
- Timotheos-pedofiel Akster vervolgd voor seksueel misbruik in Malawi - Klik hier
- Dit is wat er werkelijk gebeurt met de bosbranden in Californie en Oregon - Klik hier
- Massale demonstraties voor vrijheid in Berlijn en Londen met Kennedy en Icke - Klik hier
- HPV-vaccin Gardasil wordt het grootste medische schandaal aller tijden - Klik hier
- 25 redenen om de Gardasil HPV-prik te vermijden - Ellaster - Klik hier
- Het HPV-vaccin kan tot ernstige bijwerkingen leiden - Ellaster - Klik hier
- White House attacks false Atlantic-story about Trump insulting dead soldiers -What a disgrace! - Click here
- US Army veteran says he was used as a prop in anti-Trump propaganda - Click here
- OOK REFOSCHOLEN LIKKEN DE VOETEN VAN DE BAAL-ZEBUB-RIVM - Klik hier
- Pope Sides With Bill Gates And Says -COVID Vaccine Must Be Universal And For All People- Despite Being Made From Aborted Baby Parts - Click here
- THE DARK PLAN OF BILL GATES MASS VACCINATION & DEPOPULATION - Click here
- DEEPSTATE-KRANT RD.NL REFORMATORISEERT HET DEEPSTATE-DUO JOE BIDEN EN KAMALA HARRIS - Click here
- Pedophiles Now Control America - No Child is Safe from Medical Kidnapping - Click here
- If unborn lives don't matter, no lives matter - Click here
- The absurd -abortion is MORAL- claim - No better than China - Click here
- Xandernieuws - Een (X)ander perspectief op het wereldnieuws - Klik hier
- Sarah Sanders - Bolton was completely drunk on power in White House - Click here
- STOP WORLD CONTROL - DUIZENDEN WETENSCHAPPERS WAARSCHUWEN DE MENSHEID VOOR CORONA-BEDROG - Klik hier
- Martin Bosma (PVV) ziet snelle totalitaire ontwikkeling in Nederland - Klik hier
- PRO-DEEPSTATE-PROPAGANDA DOOR GLOBALISTISCHE RD.NL VOLLEDIG EXPOSED -OBAMAGATE-FLYNN-CASE - Klik hier
- VN mensenrechten kantoor Geneve kiest openlijk kant van extreemlinkse terreurorganisatie Antifa - Klik hier
- Horror in autonome Black Lives Matter zone - Activisten verkrachten mannen, vrouwen en kinderen - Klik hier
- Hoogleraar Immunologie Pierre Capel - Cijfers bewijzen dat coronamaatregelen volkomen flauwekul zijn - Klik hier
- Bill Gates en Democratisch Congreslid stelden half jaar voor corona-uitbraak track & trace wet HR6666 op - Klik hier
- Hoge VN official geeft toe dat coronavirus, Black Lives Matter en klimaat tot dezelfde agenda behoren - Klik hier
- Over het criminaliseren van wetenschappers die klokkenluiders zijn - Klik hier
- Vaccins en Retrovirussen - Een klokkenluider onthult wat de regering verbergt - Klik hier
- Senior docent Koninklijke Marechaussee - Spoedwet in strijd met mijn eed - Klik hier
- Corona-noodwet betekent definitief einde rechtsstaat en invoering van een bloedig totalitair regime - Klik hier
- Al voor zijn dood wist Obama Foundation dat George Floyd icoon zou worden - Klik hier
- Wetenschappelijk bewezen - wereldwijd 100 miljoen doden -niet door het virus- maar door de lockdowns - Klik hier
- Crazy Psychopath Joe Biden would dispatch military to remove Trump -if he refused to leave the White House- WND - Click here
- Onbekwaamheid in vol ornaat - Nederland moet af van het doodzieke systeem dat ons beheerst - Klik hier
- Raakt het parlement haar bevoegdheid kwijt door miskleun met corona - Klik hier
- Ex-NRC journalist en politicoloog zien staatsgreep en corrupte tirannie in Nederland ontstaan - Klik hier
- Verst gevorderde coronavaccin bevat cellen van geaborteerde menselijke foetussen - Klik hier
- Eindelijk het verband tussen 5G en het coronavirus - Klik hier
- Obama-cabal - What would they do to stay out of prison - WND - Click here
- MSM in de zak van de vaccinmaffia - NOS verkondigt louter leugens over hydroxychloroquine - Klik hier
- Bekende Duitse predikant noemt politici misdaadbendes die moeten worden opgesloten - Klik hier
- Why Did The Feds Go After General Flynn In The First Place - Townhall - Click here
- OBAMAGATE - VS-Media worden wakker voor corruptie en machtsmisbruik Barack Obama-clan - Klik hier
- Bill Gates - Videos - Dotcomnieuws.com - Click here
- President Trump shows - Obama led biggest political crime in American history - WND - Click here
- Study Shows Direct Correlation between 5G Networks and Coronavirus Outbreaks - Click here
- The Dark Truth About Fauci, Bill Gates and the Globalist Elites - Click here
- Sky News onthult VN doel lockdowns - Bestaande economie vernietigen en herstarten zonder CO2 - Klik hier
- Petitie roept Witte Huis op tot onderzoek Bill & Melinda Gates Foundation voor misdaden tegen de mensheid - Klik hier
- Corrupte WHO is gezaghebbende info-bron van RD.NL en een belangrijke partner van politiek Nederland - Klik hier
- DS. A. KORT SPEELT ROL VAN SAMUELSZOON IN AFRIKANER CORONA-INTERVIEW - Klik hier
- New Wuhan horror - Witness claims coronavirus victims burned ALIVE - WND - Click here
- Bill Gates wil wereldwijde corona-lockdown totdat iedereen gevaccineerd en gechipt is - Click here
- World Health Organization - Abortion essential during coronavirus pandemic - Click here
- Obama drops coronavirus bombshell - Its all due to climate change - WND- Click here
- SGP verraadt het volk door nazi-donorwet te promoten - Klik hier
- DS. A. KORT SCHRIJFT HALFSLACHTIGE CORONA-BRIEF AAN HET VERKEERDE ADRES - Klik hier
- Globalists, China and media selling us fear - WND - Click here
- Italianen-geven-vaccinaties-de-schuld-van-corona-ramp - Klik hier
- Beraamde pandemie voorbode van wereldregering - Benjamin Fulford - Klik hier
- Bestaat het coronavirus eigenlijk wel - Klik hier
- Wereldgezondheidsorganisatie - een wolf in schaapskleren - Stichting Vaccin Vrij - Klik hier
- Kun je levende organen uit een dood lichaam halen - Alwareness - Click here
- False Teacher John Piper - Click here
- 1. Hersendood is een nazistisch verzinsel om pure moord te coveren - Klik hier
- 2. Hoe dood is hersendood - apneutest is levensgevaarlijk - Klik hier
- 3. Hersendood is niet dood en lang niet altijd dodelijk - Klik hier
- 4. De laatste uren van een orgaandonor die tijdens de operatie helse pijnen lijdt en pas na de operatie overlijdt - Klik hier
- 5. Een donorpatient sterft pas NA donatie op de operatietafel - Klik hier
- 6. De grote leugen -dat hersendood dood is- ontmaskerd - Klik hier
- Rick Warren, een doelgerichte misleider - Klik hier
- Billy Graham a False Shepherd, and a False Preacher, misleading millions of souls - Click here
- NSIDC - Meer zeeijs op Antarctica dan 40 jaar geleden - Klik hier
- The pettiest, rudest, lowest female in America - Nancy Pelosi - WND - Click here
- Listen to how Nancy Pelosi explains how Democrats smear and lie - Hanne - Click here
- Paus viert satanisch feestje in het Vaticaan - Klik hier
- Pelosi targeted in ethics complaint for mutilating government record - WND - Click here
- VACCIN TEGEN UITERST BESMETTELIJK KLIMAATVIRUS - ER IS GEEN KLIMAATCRISIS - Klik hier
- CLINTEL - Declaration to WEF - Er is geen klimaatcrisis - Klik hier
- VERZAMELARTIKELEN - ER IS GEEN KLIMAATCRISIS - NineForNews - Klik hier
- DE GROENE REKENKAMER ONTMASKERT MANIPULERING KLIMAATCIJFERS KNMI - Klik hier
- Christenvervolging neemt wereldwijd toe, mede dankzij de voorstem van de SGP voor de fascistische Navo-inval in Libie - Klik hier
- EU ZAAIT DOOD EN VERDERF MET KLIMAATHYSTERIE EN DE VS ZAAIT DOOD EN VERDERF MET BOMMEN - Klik hier
- Al 207 brandstichters in Australie gearresteerd - ook milieuorganisaties schuldig aan bosbranden - Klik hier
- Klimaatwaanzin - Fabels en feiten over het klimaat - Klik hier
- Zo wreed was Gaddafi - E.J. Bron - Klik hier
- Christenvervolging neemt wereldwijd toe - Klik hier
- Klimaat-hysterisch Westen doet niets tegen Boko Haram-genocide tegen christenen in Nigeria - Klik hier
- OPEN BRIEF VAN DE CHINESE PREDIKANT WANG-YI BETREFT OOK EEN AANKLACHT JEGENS AFVALLIGE REFOKERKEN EN GRISTELIJKE POLITIEK - Klik hier
- Internationaal Klimaat Dossier openbaart klimaatkrankzinnigheidsbeleids EU, Macron, Merkel, Rutte III - Klik hier
- GLOBAL-WARMING-HOAX-KRANT RD.NL PUBLICEERT OPNIEUW KRANKZINNIG KLIMAATHOAX-ARTIKEL - Klik hier
- IPCC EN DE KLIMAATWAANZINNIGE CORRUPTIE ONTMASKERD - Doorbraak.be - Klik hier
- Klimaat Zwendel - The Final Wakeup Call - Klik hier
- KLIMAATLEUGEN - Al Gore - Noordpool in 2013 volledig ijsvrij - FEIT - ijslaag met de helft toegenomen - Klik hier
- Oorsprong Klimaat hysterie - Klik hier
- PUNTUIT-WORKSHOP-EVANGELIST, C. STELWAGEN STUURT JONGEREN MET EEN KLUITJE IN HET RIET - Klik hier
- Oud-hoofdredacteur Handelsblatt - Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi-rijk - Klik hier
- Bijbel, onderwijs, religie, media veranderd en klimaathoax gecreerd om NWO te installeren - Klik hier
- GOD ZET DE SCHIJNVROME SGP OPNIEUW PUBLIEK TE SCHANDE DOOR HET GEVAL DIJKGRAAF - Klik hier
- IPCC EN DE KLIMAATWAANZINNIGE CORRUPTIE ONTMASKERD - Klik hier
- Over Pieten, Profeten en Klokkenluiders - dr. Benno Zuiddam - Klik hier
- Het geheime groene plan ten bate van armoede en dictatuur - Climategate - Klik hier
- KLIMAATWAANZINNIGE SGP STEUNT REGERINGS-SUBSIDIE VAN 11 MILJARD AAN BIOMASSA-CENTRALES - Klik hier
- CO2-GEKTE INGEZET ALS HANDELSWAAR VOOR DE VORMING VAN WESTERSE DICTATUUR - Klik hier
- Klimaatwaanzinnige Electrische auto is een rijdende tijdbom - Klik hier
- Politieke voorkeur voor elektrische auto - SGP-pleidooi voor electrische autobom - Klik hier
- Vals Pelosi-impeachment toont aan dat Democraten corruptste partij op aarde zijn, op de SGP na - Klik hier
- SGP-VOE-klokkenluider uit klacht over intimidaties en geldverkwisting - Klik hier
- SGP-BABEL-TOREN STAAT OP INSTORTEN - Klik hier
- Bestuurscrisis SGP compleet - nog twee bestuursleden stappen op - Klik hier
- CHEMTRAILS - passieve euthanasie - Klik hier
- Dr. Alvin H. Moss Testifies on use of Aborted Human Fetus in Vaccine Production - Click here
- Vaccinaties en de valse voorlichting - omkoopschandalen Big Pharma - Klik hier
- NEDERLANDSE RECHTSTAAT COMPLEET VERZIEKT - OM-PEDOFIELEN GAAN ALTIJD VRIJUIT - Klik hier
- Open brief aan wetgevers en burgers over de GEABORTEERDE foetaal cel DNA in vaccins - Klik hier
- Vaccinaties bevatten cellen van geaborteerde babies en de gebruikers ervan zijn dus pro-abortus - Klik hier
- WETENSCHAPPELIJKE VIDEO - VACINATIES BEVATTEN CELLEN VAN GEABORTEERDE BABIES - Click here
- EN DE AARDE BRACHT VOORT EEN SCALA AAN ONGECENSUREERDE DOCTORALE REFO-KETTERS - Klik hier
- OPCW klokkenluider - Onze onderzoeksresultaten zijn gemanipuleerd - De Stille Waarheid - Klik hier
- Nederlandse media blijven schaamteloos leugen-propaganda verspreiden over Syrie en Assad - De Stille Waarheid - Klik hier
- Rusland schudt de wereld wakker - gifgasaanval in Syrie blijkt nieuwe false flag - De Stille Waarheid - Klik hier
- De waarheid die de media verborgen houden over het Libie van Gaddafi - De Stille Waarheid - Klik hier
- Nieuw bewijs dat de NAVO Libie verwoest heeft om goud - De Stille Waarheid - Klik hier
- Wat is er gebeurd met de door Gaddafi aangelegde Great Man Made River - De Stille Waarheid - Klik hier
- Wreed en onverantwoordelijk om kinderen bang te maken met een niet-bestaand klimaatprobleem - Click here
- Italiaans laboratorium ondekt dat gemodificeerde abortuscellen in waterpokkenvaccin kanker veroorzaken - Klik hier
- GODSLASTERENDE DR. W. VAN VLASTUIN WEDIJVERT MET AARTSKETTER MICHAEL SERVET - Klik hier
- Vaccinaties hebben cellijnen van geaborteerd foetaal en embryonaal weefsel - Klik hier
- Vaccins met cellen van geaborteerde foetussen oorzaak autisme en leukemie bij jonge kinderen - Klik hier
- Vaccins bevatten kwik, menselijk abortieserum en niercellen van apen en worden NOG STEEDS gebruikt in vaccins voor kinderen - Klik hier
- WHO erkent polio-uitbraak in de Filippijnen veroorzaakt door poliovaccins - Klik hier
- Big Pharma geeft toe dat de mazelen uitbraak en de daarop volgende media hysterie hen massieve winsten heeft opgeleverd - Klik hier
- Mazelenvaccinaties veroorzaken mazelen - wanttoknow.nl - Klik hier
- Gardasil-vaccin verhoogt het risico op baarmoederhalskanker met 45 procent - Klik hier
- Onze kinderen worden ge-injecteerd met menselijk foetaal DNA - RD.NL liegt - Klik hier
- Wetenschappers ontdekken bestrijdingsmiddel Glyfosaat in kindervaccins - Klik hier
- Luther en de Duitse Boerenoorlog - Klik hier
- 3. Massaal boerenprotest begin van volksopstand tegen politieke klimaatsekte Den Haag - Klik hier
- 2. Boeren in opstand tegen linksgroenliberaal afbraakbeleid van Nederland - Klik hier
- 1. Boeren moeten weg vanwege stikstof terwijl Nederland drie stikstoffabrieken bouwt - Klik hier
- KOHLBRUGGE EN KUYPER EN HUN WEDERZIJDS CONTACT - Klik hier
- BEWIJSLAST VAN CORRUPTIE JOE BIDEN, HEKSENJACHT-IMPEACHMENT TRUMP- Click here
- DEEP-STATE-RD.NL-IMPEACHMENT-HEKSENJACHT OP PRESIDENT TRUMP - Klik hier
- ZWAKZINNIGE RD.NL AANBIDDING VAN KLIMAATHOAX-KIND-PUPPET GRETA THUNBERG - Klik hier
- KERKHISTORISCHE SAMENSPRAAK OVER DE KINDERDOOP EN HET DOOPFORMULIER VAN DE HAND VAN DR. H.F. KOHLBRUGGE - Klik hier
- RD.NL danst mee met Global-warming criminelen - Klimaatverandering-propaganda is een miljardenzwendel - Klik hier
- SGP-partijvoorzitter Van Leeuwen verkracht Artikel 36 van de NGB - Klik hier
- DE KINDERDOOP VERKRACHT DOOR WEDERDOPERS TRIO JANSEN-KLEEN-OVERBEEK - Klik hier
- DS. J.P. NAP DOET DE HEILIGE WET GODS TENIET JEGENS DE ONNATUURLIJKE ZONDE VAN ZELFMOORD - Klik hier
- DS. B. LABEE HOUDT INCESTDADERS BUITEN DE CHRISTELIJKE BAN EN HET BURGERLIJKE STRAFRECHT - Klik hier
- MH17 Waarheidsconferentie in Maleisie compleet genegeerd door Nederland - Klik hier
- De zielsbedrieglijke leer van HHK-ds. D. Heemskerk ontmaskerd en weerlegd - Klik hier
- Landelijke Demonstratie Stop 5G - Agenda - HoeZitHetNuEcht - Click here
- JOURNALISTEN-HELD, WIJLEN DR. UDO ULFKOTTE, DOOR DE JEZUIETENKRANT -RD.NL- BELASTERD EN VERRADEN - Klik hier
- ANTWOORD J. HEUVELMAN OP ZEGEN-GOD-EN-STERF REACTIE VAN DER STAAIJ - Klik hier
- Ontmaskerende brief van vriend J. Heuvelman aan SGP-voorman K. van der Staaij - Klik hier
- DE SGP-STOFFER-DUIK VAN MODDERBAD-REFOFIELEN - Klik hier
- GGinN-ds. A. van Voorden geopenbaard als een Simon de Tovenaar - Gereformeerde Gemeente in Ned. te Opheusden gescheurd - Klik hier
- Bill Clinton 26 keer aan boord van Jeffrey Epsteins Lolita Express - Klik hier
- Top-pedofiel-miljardair Jeffery Epstein gearresteerd - meer koppen gaan rollen - Klik hier
- Dagelijkse Standaard ontmaskert Van der Staaij als een schoothondje van Rutte - Klik hier
- TELEGRAAF PUBLICEERT SGP-SCHANDAAL TEN SPIJT VAN SCHIJNHEILIGE OPEN BRIEF VAN SGPLAYBOY VAN DER STAAIJ - Klik hier
- Maxima draagt jas met hakenkruis - Klik hier
- Wie gaf toestemming voor gesprek Maxima en Saoedische kroonprins - Klik hier
- VN-rapporteur uit felle kritiek na ontmoeting Maxima met Saudische kroonprins - Klik hier
- Daders neergestorte MH17 -VS-Nederland-Oekraine- onomstotelijk bewezen - Klik hier
- Strategic Culture Foundation noemt MH17-JIT-rapport door en door corrupt - Klik hier
- DE TRENDMATIGE LASTER VAN REFO-RIOOL-WEB DS. W.N. MIDDELKOOP JEGENS DE GODSMAN WILLIAM HUNTINGTON - Klik hier
- De vuurwerkramp in Enschede - een lugubere politieke doofpot Klik hier
- Ontluisterend bewijs voor grootschalige verspreiding desinformatie in Nederlandse media Klik hier
- 10 grote MSM-leugens -inclusief RD-leugens- aan de dag gelegd - Achter de Samenleving Klik hier
- De Groene Amsterdammer licht deksel van doofpot vuurwerkexplosie Enschede Klik hier
- KLIMAATLEUGEN - Al Gore - Noordpool in 2013 volledig ijsvrij - FEIT - ijslaag met de helft toegenomen - Klik hier
- George Soros paid Al Gore Millions to Push -Aggressive U.S. Action- on Global Warming - Click here
- GLOBAL-WARMING-HOAX - Reformatorisch Dagblad op het klimaatorgel - De Groene Rekenkamer - Klik hier
- OOK -STOP UMTS- OPENBAART BARSTENDE RD.NL LEUGENS OVER 5G STRALING Klik hier
- RD.nl-bedrog-Straling 5G ongrijpbaar - Stralingsbewust-Maar liefst 96 lokale groepen demonstreren vandaag tegen 5G in Amerika Klik hier
- Westen wil nieuwe revolutie inclusief RD.NL en promoot Juan Guaido die de meest gehate man is van Venezuela Klik hier
- BARSTENDE RD-LEUGENS ONTMASKERD - Venezuela bepaalt de toekomst van de hele regio Klik hier
- FASCISTISCHE PROPAGANDA VOOR EEN REGIME-CHANGE IN VENEZUELA DOOR DE MSM INCLUSIEF RD.NL Klik hier
- Het Amerikaanse en Europese volk dreigt weer een oorlog in gelogen te worden zoals eerder in Irak, Libië en Syrië Klik hier
- PROPAGANDA-OORLOG TEGEN VENEZUELA IS GEBASEERD OP LEUGENS EN EEN HERHALING VAN HET LIBIE-SCENARIO Klik hier
- Onafhankelijke journalisten ontmaskeren RD-leugens over Venezuela bij presentatie voor de VN Klik hier
- ALARMKLOK DODELIJKE STRALING 5G - 68.000 wetenschappers luiden de alarmklok omtrent levensgevaarlijk 5G netwerk Klik hier
- EUROBABEL en Arabische Liga besluiten dat bescherming islam en immigratie topprioriteit hebben Klik hier
- RD-SGP DODENDANS ROND HET FASCISTISCHE EURO-BABEL-BEEST Klik hier
- Vaccinatiebeleid - Misdaad tegen de mensheid Klik hier
- Vaccinatiebedrog Klik hier
- Vaccineren NIET DOEN! Klik hier
- REFO-OCCULTISME - LICHAMELIJKE GEMEENSCHAP MET EEN DEMON Klik hier
- Vraag over Minerva-toespraak van Thierry Baudet Klik hier
- De uil van Minerva en de occulte betekenis - Ellaster Klik hier
- ENGLISH STATEMENT GPPB. - "THE IMPOSSIBILITY OF A SINNER TO BE SAVED" Click here
- ENGLISH-DUTCH STATEMENT GPPB. - PROVIDENCE MOUNTAIN RANCH SEMINARY - BIBLICAL THEOLOGICAL DOCTRINE Click here
* ARTIKEL GPPB. - Vragen omtrent kleeniaanse snotterbel-bekering en twee citaten van William Guthrie Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - ROOMSE SCHIZOFRENE TWEE-MENS-LEER EN DOPERSE RECHTVAARDIGMAKINGSLEER ONTMASKERD Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - DS. A. KORT LEERT KUYPERIAANSE RECHTVAARDIGING VAN DE GELOVIGE Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - BENJAMITISCH SCHANDSTUK VAN DS. A. KORT Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - ANTIOCHEENSE VEINZING VAN DS. A. KORT Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - OPEN BRIEF AAN DS. A. KORT Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - PILATUSHOUDING VAN DS. A. KORT Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - KERKPOLITIEKE DS. KLAAS VELDMAN TOLEREERT EN VERDEDIGT LEERVRIJHEID Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - DS. J.A. WESTSTRATE VERKRACHT KONINGIN ESTHER EN DEMONISEERT MORDECHAI Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - HHK-DROGREDENEN VAN M.G. VAN DER HOEVEN BIJBELS GECENSUREERD Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - HHK BEVESTIGT SODOMITISCHE KANDIDAAT TOT PREDIKANT Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - DE DUBIEUZE ROL VAN DS. G.H. KERSTEN IN DE OORLOGSJAREN Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - DE ARMINIAANSE STRIJD VAN WOUTER PIETERS TEGEN DE ZONDE Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - WOUTER PIETERS SCHRIJFT ROOMS ANDERMANSKALF BOEK, GETITELD - ZONDER BEROUW GEEN VERGEVING Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - BEDELAARSFANTASIE VAN HHK-PELAGIAAN DR. P. DE VRIES Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - GODSLASTERAAR W. VAN VLASTUIN - ENGELEN HEBBEN VERZOENING NODIG Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - MASTENBROEKBEDROG Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - DOMINEES-REACTIES OP AFTREDEN KONINGIN ZIJN LIBERAAL Klik hier
* ARTIKEL GPPB. - BILLY GRAHAM WAS AN ANTICHRIST AND A GREAT DECEIVER Klik hier
- ENGLISH ARTICLE GPPB. - BILLY GRAHAM MISLEADED MILLIONS TO HELL WITH A FALSE GOSPEL Click here
- ENGLISH ARTICLE GPPB. - MISUNDERSTANDING ABOUT INFANT-BAPTISM AND THE COVENANT OF GRACE Click here
* GPPB.-WEERLEGGING RD-INTERVIEW MET PKN-DS. C. STELWAGEN Klik hier
* GPPB.-WEERLEGGING VAN DE DWALINGEN VAN DS. D. HEEMSKERK Klik hier
* GPPB.-WEERLEGGING VAN DE VERLOOCHENING VAN DE GODDELIJKE DRIE-EENHEID Klik hier
* GPPB.-WEERLEGGING ANABAPTISTISCH-DOPERS-KLEENIAANSE KETTERIJEN OMTRENT DE KINDERDOOP Klik hier
* GPPB.-WEERLEGGING VAN DE EMBRYO-FILOSOFIE VAN DR. A. COMRIE Klik hier
* GPPB.-COMMENTAAR OP SCHRIFTVERVALSENDE NASHVILLE-VERKLARING Klik hier
* GPPB.-COMMENTAAR OP NAZI-VACCINATIE-NPV-BROCHURE VAN DS. KOOTEN/LABEE/WESTSTRATE Klik hier
* GPPB.-ONTMASKERING VAN DE PSYCHOLOGISCHE PREDIKING VAN DS. ARIE SIMONS Klik hier
* GPPB.-ONTMASKERING VAN HET OCCULTE SPROOKJE OMTRENT DE ZONEN GODS EN DE NEPHILIM Klik hier
* BRIEFWISSELING TUSSEN GPPB. EN HHK-er a la KOLHBRUGGE - DA COSTA Klik hier
* BRIEFWISSELING TUSSEN BROEDER MARCHEL EN GPPB. OVER KERKELIJKE AFVAL Klik hier
* BRIEF VAN RENE OVER REFO-RIOOL-WEB SCHANDSTUK VAN DS. WOUTER PIETERS Klik hier
* VRAAG OVER ONGELDIGE GELOOFS-OVERDOOP VAN J.C. PHILPOT Klik hier
* KLEENIAANSE KETTERIJEN OMTRENT DE KINDERDOOP WEERLEGD Klik hier
* DRV-ARTIKELEN SGP Klik hier
* HET AFVALLIGE REFODOM ZAL HET VERGAAN ALS IN DE DAGEN VAN NOACH EN LOT Klik hier
* IN MEMORIAM - DE BRUTE MOORD OP GADAFFI MET INSTEMMING VAN DE SGP EN HET RD Klik hier
* REFOKERKEN IN DIENST VAN DE BAAL ONDER REGIE VAN SGP EN RD Klik hier
* PELAGIAANSE UITGAVE VAN DE GUIDO DE BRES STICHTING Klik hier
* DS. D. J. BUDDING, DR. P. DE VRIES, DR. C.L.S. JANSE, DR. R. BISSCHOP KERSTENEN DE BELIALS-PRAKTIJK VAN DE SGP Klik hier
* DE HUIDIGE VACCINATIES BEVATTEN CELLEN VAN GEABORTEERDE MENSELIJKE FOETUSSEN (EMBRYO’S) Klik hier
* VRAAG OVER DE AFVALLIGE APPEL-RELIGIE VAN DR. P. DE VRIES Klik hier
* GEWETENLOZE MAFFIA-DOMINEES R. VAN KOOTEN, B. LABEE EN J.A. WESTSTRATE PROMOTEN MAFFIOSE VACCINATIE-LEUGENS Klik hier
* NASHVILLE-VERKLARING IS NEO-SODOMITISCH EN CONTRA SCHEPPINGSORDE Klik hier
* AUDIOPREKEN VAN GPPB. DE ROKENDE VLASWIEK Klik hier
* POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID MET DE WET IN DE HAND IS EEN DROOMBEELD VAN DE OUDE MENS ONDER DE WET Klik hier
* SGP HEULT MET CIA-REGIME OEKRAINE Klik hier
* SGP-LIJDER VAN DER STAAIJ BLASFEMEERT GODS ORDENING EN DE MOEDERBELOFTE Klik hier
* SGP-CRIMINALITEIT - VAN DER STAAIJ - DIJKGRAAF - BISSCHOP - VAN LEEUWEN - VAN DIJK - VAN DER VLIES Klik hier
* OPEN BRIEF BEZWAARDE SGP-CLUB IN HET SPOOR Klik hier
* SGP IS VOOR STEMMEN OP EEN ABORTUSLIMIET EN DUS VOOR ABORTUSMOORD Klik hier
* SGP-VOORZITTER VAN LEEUWEN TAPT UIT GRAPPENDOOS - VAN DER STAAIJ LAAT BIJBELS GELUID HOREN Klik hier
* SCHOOLKINDEREN OP GGinN-SCHOOL WORDEN GEHERSENSPOELD MET POLITIEKE VERKIEZINGS-SPELLETJES SGP- Klik hier
* POLITIEKE WITWAS-CORRECTHEID SGP-RD IS GROOTST MOGELIJKE CORRUPTIE Klik hier
* RD-SGP-PARIJS GLOBAL-WARMING-PROPAGANDA IS KRANKZINNIGE HOAX Klik hier
* RD-SGP-DOOFPOT OMTRENT DE NAZISTISCHE DONORWET Klik hier
* PEDOFIEL-JAGER ADVOCATE ADELE VAN DER PLAS DOODGEZWEGEN DOOR HET RD Klik hier
* NEDERLANDS STAY-BEHIND NETWERK Klik hier
* PLAGIAATSCHENDER D.J. KLEEN Klik hier
* HET VERBORGEN GEZICHT VAN HET EURO-BABEL-BEEST Klik hier
* HET EINDE VAN SOEVEREIN NEDERLAND Klik hier
* WIE BEPALEN HET (NEP)NIEUWS IN NEDERLAND Klik hier
* WESTERSE OORLOGSPROPAGANDA JEGENS RUSLAND GAAT ZICH WREKEN Klik hier
* SYRIE-ORKEST Klik hier
* STRATEGISCHE POETIN IS HET WESTEN ALTIJD EEN SLAG VOOR Klik hier
* DE RODE LIJN VAN VLADIMIR POETIN Klik hier
* DE ONDERSTE STEEN VAN DE MH-17 ZIT IN DEN HAAG Klik hier
* NEPNIEUWS - PUTIN VERDACHT VAN MOORD Klik hier
* DODENLIJST VAN OBAMA Klik hier
* RD-MAFFIA IS VOOR HET KLIMAATAKKOORD VAN DE SATANISCHE NWO Klik hier
* MAFFIA-NEP-NIEUWSBRONNEN ANP-REUTERS-RD Klik hier
* EXPLOSIEVE MEMO ONTHULT ILLEGAAL COMPLOT FBI-OBAMA-CLINTON TEGEN PRESIDENT TRUMP Klik hier
* ZWARTBOEK ORGAANDONATIE - ANNET WOOD (1) Klik hier
* ORGAAN-DONATIE IS PURE MOORD Klik hier
* ORGAAN-DONATIE-BEDROG HERSENDOOD IS NIET DOOD (3) Klik hier
* ORGAAN-DONATIE-BEDROG HERSENDODEN ZIJN NIET DOOD (4) Klik hier
* CIP & RD SUGGEREREN VALSELIJK OVER EEN LASTERCAMPAGNE TEGEN STICHTING JIJDAAR-HEARTCRY Klik hier
* DE LASTERCAMPAGNES DOOR HET RD Klik hier
* DOPERSE KLEEN REAGEERT ALS EEN KLEINZIELIGE KLEUTER OP DE BIJBELSE GPPB-WEERLEGGING JEGENS ZIJN DOPERSE KETTERIJEN Klik hier
* EINDSTRIJD MET DE DEEP STATE Klik hier
* ANABAPTISTISCH BRUIDSPAAR JANSEN-KLEEN CONTRA BAPTISTEN Klik hier
* JOURNALIST ARNOLD KARSTENS PRESENTEERT ZWARTBOEK OVER LEUGENS EN FAKE-NIEUWS NOS-JOURNAAL Klik hier
* ZIEKMAKENDE ANTI RUSLAND-PROPAGANDA IN OVERDRIVE Klik hier
* DRV-LINKEN - 2019

* http://www.derokendevlaswiek.com Klik Hier
* 235 Refofielen tekenen Schriftverkrachtende Nashville-verklaring Klik Hier
* Dr. P. de Vries kust de VU-crucifix en mag blijven Klik Hier
* Dr. M. Klaassen: bekering schandjongens is niet nodig Klik Hier
* Vraag over GB-ketter-evolutionist G. van den Brink Klik Hier
* Vraag over GB-ketter-occultist M.J. Paul Klik Hier
* Vraag over commentaar op Nashville-verklaring Klik Hier
* Gewetenloze refo-schurkerij SGP-RD-Jijdaar-Heartcry Klik Hier
* Venezuela 68e CIA-regime-change Klik Hier
* Nazi-vaccinatie gepromoot door RD-SGP-NPV-Refodominees Klik Hier
* SGPlayer Van der Staaij laat zich decoreren door ketterse mormonkerk Klik Hier
* Duitse krant stelt Nazi-EU aan de kaak Klik Hier
* Het TERSTOND van Jezus Klik Hier
* Zendingsoffers die God niet aanneemt Klik Hier
* Kerkpolitieke offers die God verwerpt Klik Hier
* Vragen n.a.v. kleeniaanse snotterbel-bekering en twee citaten van William Guthrie Klik Hier
* Reactie n.a.v. kleeniaanse snotterbel-bekering en twee citaten van William Guthrie Klik Hier
* Klacht n.a.v. kleeniaanse snotterbel-bekering en twee citaten van William Guthrie Klik Hier
* Kort begrip omtrent kleeniaanse schijnbekering en ware en valse herders Klik Hier
* Satanisch dagblad RD.NL promoot globalwarminghoax Klik Hier
* (Wordt vervolgd DV)

* DRV-LINKEN - 2018

* Explosieve memo Comey-Obama-Clinton-Complot onthult Klik Hier
* SGP medeplichtig aan horror-scenario in Libie Klik Hier
* Commentaar op bizar RD-verhaal van ds. C. Stelwagen Klik Hier
* VVD-SGP lieg en bedrieg politiek Klik Hier
* D666 orgaandonorwet is gelegaliseerde Nazi-moord Klik Hier
* Aartsketter Billy Graham hogelijk geprezen door drie refowolven in schaapsklederen Klik Hier
* SGP-vrouw en EU-beest zijn gelijk aan de vrouw op het beest Klik Hier
* Arminiaanse HHK-voorganger ds. W. Pieters schrijft rooms andermanskalf boek Klik Hier
* HHK-ds. W. Roos belastert de godzalige moeder des Heeren Maria en haar godvrezende man Jozef Klik Hier
* Wie den goddeloze rechtvaardigt en den rechtvaardige verdoemt, zijn den HEERE een gruwel, ja die beiden Klik Hier
* Dr. H.F. Kohlbrugge - Als kerken onmogelijk is leef als een patriarch Klik Hier
* GGinNed plagiaat-ds. J.A. Weststrate demoniseert de godzalige Eshter, Mordechai e.a. de zalige Rachel Klik Hier
* Bethel en Pniel als typen van de eerste en tweede bekering Klik Hier
* Wie op de SGP stemt aanbidt het beest Klik Hier
* Gasaanvallen in Syrie zijn false flags van het WestenKlik Hier
* Met Jakob ging het van hel tot Bethel Klik Hier
* Bilderberger propaganda door NOS & RD = nepnieuws Klik Hier
* 100-jarig SGP-bestaan zal voor eeuwig vergaan Klik Hier
* Eerste en tweede bekering -Bethel-Pniel- Refobreed ontkend en niet gekend Klik Hier
* Roepingloos lerende beunhazen roken op het altaar van Kain Klik Hier
* Bedelaars-fantasie van HHK-dr. P. de Vries Klik Hier
* Bedelaar-dr. P. de Vries lid van de Pelagiaanse broederschap Klik Hier
* Dr. P. de Vries baseert zijn toevlucht-theologie op verkeerde vertaling van gedicht McCheyne Klik Hier
* In de Refokerk-herbergen is er geen plaats voor het levende Kind Klik Hier
* CIP.nl-interview met ds. A. Kort is de huichelarij ten top Klik Hier
* HHK-dr. W. van Vlastuin gepromoveerd tot Professor-godslasteraar Klik Hier
* Godslasteraar dr. W. van Vlastuin leert dat engelen verzoening nodig hebben Klik Hier
* De psychologische prediking van Jijdaar-acteur PKN-ds. Arie Simons ontmaskerd Klik Hier
* Het overgeloof van Jijdaar-acteur PKN-ds. Arie Simons Klik Hier
* "Jakob was oprecht" en de Hebreeuwse betekenis daarvan Klik Hier
* Prekenbundel deel I - GPPB. - "Gaat dan henen onderwijst al den volken" Klik Hier
* OGG-ds. A. Kort leert in zijn boeken "de veronderstelde rechtvaardiging van de gelovige" Klik Hier
* Van der Staaij blasfemeert Gods ordening en de moederbelofte Klik Hier
* Het RD/Banier presenteert o.l.v. Bart Bolier het zoveelste Kersten-cultus boek Klik Hier
* Het door de SGP & RD doodgezwegen true-news Klik Hier
* RD en CIP suggeren valselijk een lastercampagne tegen Jijdaar Klik Hier
* De lastercampagnes door de Rothschild-krant het RD Klik Hier
* Kleeniaans-doperse PKN-kandidaat R.J. Jansen verwerpt kinderdoop Klik Hier
* Kleen reageert op bijbelse GPPB-weerlegging van doperse Jansen-Kleen-ketterijen als een vloekende Simei Klik Hier
* Refokerken en hun voorgangers verraden Refovolk met nazistische donorwet-doofpot Klik Hier
* Vragen omtrent de roomse twee-mens-leer, over de rechtvaardigmaking en over de Joods geworden J. van der Sleen Klik Hier
* Eindstrijd tegen corrupte "deepstate" (CABAL-maffia) loopt ten einde Klik Hier
* Professioneel boek over "Nazi-fundament onder de EU" Klik Hier
* Anabaptitisch bruidspaar Jansen-Kleen contra bijbelse kinderdoop en zelfs contra baptisten Klik Hier
* Vraag over de ongeldige overdoop van J.C. Philpot Klik Hier
* Foxnews-interview met Sheriff David Clarke over Obama-Clinton corruptien en fake-news CNN-RD-NOS Klik Hier
* Het afvallige Refodom zal vergaan gelijk de spotters in de dagen van Noach en Lot Klik Hier
* Refokerken RD en SGP staan in dienst van de Illuminatie Klik Hier
* In memoriam - de laffe moord op Gadaffi met instemming van de SGP Klik Hier
* Journalist Karskens presenteert zwartboek over vervalst nieuws van de NOS-RD Klik Hier
* Fruitier-leraar M. van Ittersum promoveert op pedo-Antichrist Ratzinger Klik Hier
* Gewetenloze refoschurken debatteren over abortusgrens i.p.v. een abortusverbod af te eisen Klik Hier
* De door het RD gepropagandeerde "christelijke politieke verantwoordelijkheid" is een droombeeld van de oude mens Klik Hier
* Ziekmakende westerse anti-Rusland propaganda in overdrive en gepromoot door RD en SGP Klik Hier
* EO-audio-interview met Schriftvervalsende SGPlayer Van der Staaij Klik Hier
* Occult-diabolis-sprookje SGP "Christelijke politiek in een geseculeerde samenleving" Klik Hier
* Reformatorische Maffia promoot abortus-vaccinatie" Klik Hier
* Vraag over afvallige appel-religie van dr. P. de Vries Klik Hier
* Gewetenloze maffia-dominees promoten goebeliaanse vaccinatie-leugens Klik Hier

* DRV-LINKEN - 2017

* Pilatushouding van ds. A. Kort in het licht van de kerkelijke afval Klik Hier
* Nieuwjaarsbriefwisseling Marchel-GPPB. omtrent de kerkelijke afval Klik Hier
* SGPLayer Van der Staaij prostitutie-promotor en Schriftverkrachter Klik Hier
* Neurenberg II voor Kranendonk, de Bruijn, Staaij, Rutte Steur, Obama, Clinton, enz. Klik Hier
* Getuigenisbrief van broeder Jurie aan verstomde refo-dominees Klik Hier
* SGPlayboy Van der Staaij pleit voor sodomitische "huwelijks" trouw Klik Hier
* Dr. W. van Vlastuin gepromoveerd tot HHK-professor-godslasteraar Klik Hier
* SGP-spotboef Van Leeuwen trompeteert dat Jinek-pooier Van der Staaij een bijbels geluid geeft Klik Hier
* GGinNed schoolkinderen worden gelijk de hitler-jugend gedrild met politieke SGP-verkiezings-spelen Klik Hier
* Ook president Trump bedient zich van false flag in Syrie Klik Hier
* VS-false flags in Libie, Irak, Syrie, gepromoot door NWO-MSM-RD-SGP Klik Hier
* Syrische president Assad verscheurt valse gifgasvlag Klik Hier
* Syrie doet boekje open over false flags door de VS Klik Hier
* Hoogstactuele briefwisseling GPPB. HHK-er a la Kohlbrugge Da Costa Klik Hier
* MSM-RD leugens omtrent het ontslag van FBI-director Comey Klik Hier
* Illuminatie-complot RD-SGP involved Klik Hier
* SGP verraadt medisch beroepsgeheim Klik Hier
* RD-SGP volledig involved met satanische deepstate-massamedia Klik Hier
* Politieke witwas-correctheid RD-SGP is de grootst mogelijke corruptie Klik Hier
* Trump trekt stekker uit Bilderberger-RD-SGP-Global-warming-hoax Klik Hier
* RD-maffia betreurt Trumps doodsteek Global-warming-hoax Klik Hier
* ANP-Reuters-NOS-AD-RD maffia nep-nieuwsbronnen Klik Hier
* Vaccinatie-911 complottheorie-krant het RD ontmaskerd Klik Hier
* Keihard bewijs dat NL-democratie niet bestaat - alle kamerleden volledig op de hoogte Klik Hier
* Agenda 2021-20130 NWO-CFR- ILLUMINATIE - ANTICHRIST Klik Hier
* Satanisch RD-artikel waarin de godzalige richter Jeftha en zijn dochter worden gedemoniseerd Klik Hier
* De arminiaanse strijd van Wouter Pieters tegen de zonde Klik Hier
* In Kruiningen rollen GG-dominee Bredeweg en Jansen al vechtend over de Bredeweg Klik Hier
* PKN-dr. C.A. van der Sluijs lost GB-schot en schiet door eigen strot Klik Hier
* Op het van God vervloekte Refo-riool-web bedrijft men openlijk de zonde tegen de Heilige Geest Klik Hier
* (Wordt vervolgd DV)* VIDEO

- ENGLISH - DAILYMOTION - WESTEN VEROORZAAKT BURGEROORLOG IN LIBIE Click here
* NEW WORLD ORDER PROPAGANDA Klik hier
- ENGLISH - F-35 JOINT STRIKE FIGHTER IS A LEMON Click here
* ABC Klik hier
* KEIHARD BEWIJS DAT DEMOCRATIE IN NL NIET BESTAAT Klik hier
- ENGLISH - RD COVERED UP CLINTON SCANDALS Click here
- ENGLISH - FOXNEWS INTERVIEW WITH SHERIFF DAVID CLARKE ABOUT CLINTON SCANDALS EN THE CORRUPT (RD)MEDIA COVER UPS Click here
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_